Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8Скачати 210.94 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір210.94 Kb.


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра економіки та менеджменту підприємстваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8-Н МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

напрям підготовки

або спеціальність 8.03060104 «Менеджмент» (МЗЕД)
факультет ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 Університет «КРОК», 2015 рік

 (Шапоренко О.І.), 2015 рік

Київ – 2015 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій.

Завдання: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації, формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Предмет: система управлінських відносин, методів у міжнародних корпораціях.

Після засвоєння курсу дисципліни “Міжнародний менеджмент” студенти повинні знати:

­­теоретичні основи та середовище міжнародного менеджменту;

технології управління міжнародними корпораціями;

методологічний інструментарій розв’язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації;

інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Студенти також повинні вміти:

застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту;

приймати власні рішення у розв’язанні проблемних питань з організації міжнародних операцій;

надавати власні практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування міжнародної корпорації;

розробляти власні бізнес-плани, організаційні та інші проекти в сфері міжнародного менеджменту.

Програма навчальної дисципліни

Вступ

Курс «Міжнародний менеджмент» є однією з загальних навчальних дисциплін управлінського напряму в магістратурі. Опанування сучасного досвіду управління міжнародним бізнесом дозволяє не тільки успішно працевлаштуватися випускникам вищих навчальних закладів, а й ефективно підвищувати продуктивність та розширювати масштаби зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.


РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту.

Поняття міжнародного менеджменту. Генезис міжнародного менеджменту. Необхідність виокремлення міжнародного та національного менеджменту. Функціональні сфери міжнародного менеджменту: відмінності від національної моделі. Особливості міжнародного менеджменту. Міжнародний менеджмент та порівняльний менеджмент. Цільова орієнтація міжнародного менеджменту. Завдання міжнародного менеджменту. Міжнародний управлінський досвід. Управлінський досвід міжнародних компаній, що діють на території України.


Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту.

Внутрішнє та зовнішнє середовище. Національне та міжнародне середовище. Розподіл середовища міжнародного бізнесу на базові елементи: економічна, політико-правова, культурна та технологічно-інформаційна складові середовища менеджменту. Збір та обробка інформації в ході аналізу середовища міжнародного бізнесу. Джерела інформації. Методи обробки інформації. Первинна та вторинна інформація. Показники середовища міжнародного бізнесу. Міжнародні консультаційні та аналітичні установи. Модель галузевого аналізу М. Портера. Особливості аналізу середовища міжнародного бізнесу для українських підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність. Аналіз економічної складової середовища міжнародного бізнесу: завдання, структура та способи представлення результатів. Аналіз правової складової середовища міжнародного бізнесу: завдання, структура та способи представлення результатів. Аналіз політичної складової середовища міжнародного бізнесу: завдання, структура та способи представлення результатів.


РОЗДІЛ 2. Функції міжнародного менеджменту

Тема 3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях.

Поняття і суть міжнародних стратегій. Стратегічні рішення в міжнародному менеджменті. Два підходи до розробки стратегій: галузево орієнтований та ресурсо орієнтований. Економічні, політичні та адміністративні імперативи міжнародних стратегій. Класифікація міжнародних стратегій. Стратегічні орієнтири в міжнародному бізнесі: етноцентризм, поліцентризм, регіоцентризм, геоцентризм. Міжнародні корпоративні стратегії: мультикраїна, транснаціональна та глобальна. Стандартизація та адаптація. Міжнародні портфельні стратегії: підхід М. Портера “диверсифікація – ціна”, матриця Бостонської консалтингової групи в міжнародному аспекті. Міжнародні стратегії інвестиційної експансії: горизонтальна, вертикальна та дискретна інтеграція. Міжнародні стратегії поглинання: придбання, поглинання та злиття. Міжнародні стратегічні альянси та фінансово-промислові групи. Стратегії присутності: представництво, філія, дочірня компанія, асоційована бізнес-одиниця. Метод розробки сценаріїв як інструмент стратегічного планування міжнародного бізнесу. Принцип "підкручування гайок" в контексті реалізації методу розробки сценаріїв. Роль та місце українських стратегічних господарських одиниць в загально корпоративних стратегіях міжнародних компаній.


Тема 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Суть і основні етапи прийняття рішень у міжнародних компаніях. Централізація та децентралізація прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на якість рішень у міжнародному бізнесі. Інвестиційні та реінвестиційні рішення. Вивчення альтернатив. Ризик упустити можливості. Ризик надмірності альтернатив. Місткість ринку. Простота ведення бізнесу. Глобальна конкуренція. Валютний ризик. Політичний ризик. Основні інструменти для порівняння країн як об’єктів міжнародного бізнесу. Використання показників ефективності діяльності міжнародних компаній. Особливості прийняття управлінських рішень у ТНК, що діють в Україні.


РОЗДІЛ 3. Міжнародний менеджмент компаній та управління людськими ресурсами

Тема 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій.

Стратегічна бізнес-одиниця. Інтеграція, формалізація та централізація міжнародного бізнесу. Організаційні структури міжнародних компаній: дивізіональні структури продуктові та географічні, функціональні та матричні структури. Особливості проектної структури в міжнародних компаніях. Нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу. Спільні підприємства. Злиття. Офшорні компанії. Стратегічні альянси. Фінансово-промислові групи. Особливості організації діяльності міжнародних компаній в Україні.


Тема 6. Управління людськими ресурсами.

Управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях. Факторні відмінності концепцій міжнаціонального управління людськими ресурсами від національної моделі. Система відбору персоналу в міжнародних компаніях: підходи до відбору персоналу, категорії робітників щодо зарубіжних операцій, критерії відбору менеджерів та інших категорій працівників. Співвідношення джерел людських ресурсів на різних стадіях інтернаціоналізації бізнесу. Мотивація до закордонних призначень. Навчання персоналу в міжнародному менеджменті. Основні стратегії навчання персоналу. Типи навчальних програм. Управління персоналом та організаційний розвиток. Корпоративна культура в міжнародних компаніях. Інструменти крос-культурного менеджменту. Поняття корпоративної культури. Типологія корпоративних культур. Характеристика культурних аспектів організації за Г. Гофштеде. Специфічні культурні інструменти управління міжнародним бізнесом. Міжнародний колектив та основні принципи його організації. Етика міжнародного бізнесу. Особливості управління міжнародними компаніями за участю українських підприємств.


РОЗДІЛ 4. Ключові проблеми міжнародного менеджменту

Тема 7. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

Суть процесу контролю. Прямий і непрямий контроль у міжнародному менеджменті. Основні підходи до контролю в компаніях різних країн. Техніка контролю міжнародних операцій. Фінансовий контроль. Контроль діяльності персоналу. Контроль якості. Нетрадиційні методи міжнародного контролю. Звітність у міжнародному менеджменті. Типи звітності в міжнародних компаніях. Проблеми звітності в міжнародних компаніях. Вимірювання результатів діяльності відділень міжнародних компаній. Інформаційне забезпечення звітності. Вимоги до звітності. Обмеження потоків міжнародних даних. Особливості контролю в міжнародних компаніях, що діють в Україні.


Тема 8. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Валютно-фінансове середовище міжнародного бізнесу. Причини

невизначеності в діяльності міжнародного менеджера. Суть та задачі міжнародного фінансового менеджменту. Основні типи рішень у міжнародному фінансовому менеджменті. Короткострокове фінансування міжнародної компанії. Внутрішньо фірмове короткострокове фінансування: пряме між фірмове фінансування, компенсаційний внутрішньо фірмовий кредит, паралельний внутрішньо фірмовий кредит. Спонтанні джерела фінансування. Банківське фінансування. Фінансування з використанням ринку цінних паперів.

Управління оборотним капіталом міжнародної компанії. Довгострокове фінансування міжнародної компанії. Внутрішні та зовнішні джерела довгострокового фінансування міжнародної компанії. Оцінка альтернативної

вартості форм міжнародного фінансування. Довгострокові вкладення

міжнародної компанії. Оцінка інвестиційних проектів. Валютний ризик та стратегії його хеджування. Управління бухгалтерським ризиком. Управління валютно-економічним ризиком: транзакційним та трансляційним. Менеджмент конкурентного ризику. Аргументи "за" та "проти" страхування валютних ризиків.

Вибір форми виходу та присутності на міжнародних ринках. Модель OLI. Переваги дислокації. Переваги володіння. Переваги інтерналізації. Вартісна оцінка доцільності форм присутності на іноземному ринку. Модель інтерналізації закордонних прямих інвестицій. Особливості фінансових рішень міжнародних компаній, що діють на території України.

Розділ 5. Торговельно-інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Тема 9. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародний життєвий

цикл товару. Типова зовнішньоторговельна операція. Зміст міжнародної торговельної угоди. Зміст і види контрактів міжнародної купівлі-продажу. Експортні операції міжнародних корпорацій. Експортні можливості. Суть і основні форми експортних операцій. Коротко-, середньо- і довгострокове фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. Суть та методи страхування експортних ризиків. Особливості державної підтримки експортних операцій у різних країнах. Імпортні операції міжнародних корпорацій. Імпортні можливості. Основні методи фінансування імпортних операцій. Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. Внутрішні і зовнішні торговельні операції українських відділень. Основні методи внутрішньої торгівлі.


Тема 10. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Міжнародний ринок інвестицій. Вплив прямих інвестицій міжнародних корпорацій на платіжний баланс країни. Економічні вигоди та недоліки міжнародних інвестицій для приймаючих країн. Міжнародні інвестиційні ризики. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій. Джерела прямих іноземних інвестицій. Горизонтальні прямі іноземні інвестиції. Вертикальні прямі іноземні інвестиції. Схема ухвалення рішень міжнародним корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій. Особливості переговорів у сфері прямого іноземного інвестування. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій. Методика прийняття рішення міжнародним корпораціями щодо портфельного інвестування.

Міжнародні інвестиційні компанії. Суть та основні форми міжнародних інвестиційних компаній. Відкриті і закриті інвестиційні фонди. Менеджмент міжнародних інвестиційних фондів. Особливості діяльності інвестиційних фондів у різних країнах. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.

Теми практичних занять


з/п


Назва теми

1

Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2

Середовище міжнародного менеджменту

3

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

4

Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

5

Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

6

Управління людськими ресурсами

7

Контроль і звітність міжнародних корпорацій

8

Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

9

Торговельні операції міжнародних корпорацій

10

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій


Самостійна робота

з/п


Назва теми

1

Поняття, суть характерні риси міжнародного менеджменту

2

Суть та основні риси міжнародного бізнесу

3

Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту

4

Політико-правове середовище міжнародних корпорацій

5

Економічне середовище міжнародних корпорацій

6

Соціально - культурне середовище міжнародних корпорацій

7

Технологічне середовище міжнародного менеджменту

8

Особливості міжнародного середовища в Україні

9

Сутність міжнародного стратегічного планування

10

Поняття, суть та класифікація міжнародних стратегій


Методи навчання

Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, які є актуальними та відповідають темі, що розглядаються; у формі семінарських занять та вирішенні практичних завдань.

Тому запропонований цикл лекцій ретельно складається з структури менеджменту в міжнародних фірмах, які базуються як за рубежем так і в Україні, але разом з тим враховані і побажання студентів, для яких окремі розділи викликали окремий інтерес.

Запропоновані приклади, які ілюструють теоретичні положення, а також контрольні питання, які додаються до кожного розділу, допомагають студентам розібратися у запропонованому матеріалі.


Методи контролю

Контроль знань студентів включає поточний, проміжний (рубіжний) та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формою поточного контролю виступає опитування студентів на практичних заняттях, участь у вирішенні кейсів та практичних завдань, оцінка підготовлених студентами рефератів, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Оцінка за реферат виставляється за п’ятибальною шкалою (див. розд.5) з урахуванням таких критеріїв: • повнота розкриття теми реферату;

 • урахування при розкритті теми останніх змін та тенденцій об’єкта дослідження;

 • змістовність, логічність і лаконічність доповіді;

 • наявність власних узагальнень та висновків;

 • володіння матеріалом обраної теми реферату при відповідях на питання.

Обов’язковою є підготовка кожним студентом хоча б одного реферату з теми, що не була винесена для розгляду на практичних заняттях.

Рубіжний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.
Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.


Схема нарахування балів з дисципліни

з/п


Види та зміст робіт

Максимальна оцінка

Інші можливі оцінки

1.

Виступ з питання плану семінарського та практичного заняття або реферативна доповідь

20

( при вільному творчому переказі, використанні першоджерел, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)15

(при частковому переказі матеріалу, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);

10

( при відсутності переказу, неповних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);5

(при відсутності переказу, негативних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)2.

Доповнення до доповіді чи виступу на семінарських та практичних заняттях

10

5

3.

Активна участь у дискусіях на семінарських, практичних заняттях та лекціях

5

1-4

4.

Бліц-опитування (“питання - відповідь”)

5

0

5.

Презентація з теми доповіді

20

15, 10, 5

6.

Комп’ютерне тестування

15

85%-100%=15 балів5-10

55%-69%=5 балів

70%-84%=10 балів


7.

Екзамен

30

( максимум 15 балів за повні відповіді на кожне з двох питань білету)25, 20, 15, 10, 5, 0

8.

Разом:

100

Умови нарахування балів

Рівень висвітлювання

Оцінка за 20-бальною шкалою

Критерії оцінювання екзаменаційного завдання

Високий


15-20


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь є повною, аргументованою, відображено взаємозв’язок між окремими локальними питаннями, їх сучасне практичне значення.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, підтвердженою логічними, чіткими поясненнями, має належну графічну чи формалізовану інтерпретацію.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, розрахунки здійснено без математичних помилок, результати розв’язання супроводжуються аргументованими висновками.

Високий або середній10-15


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь загалом є правильною, але мають місце окремі неточності непринципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, але супроводжується недостатньо чіткими поясненнями, мають місце окремі неточності непринципового характеру в графічній або формалізованій інтерпретації.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, обґрунтовану відповідь, але наявні незначні математичні помилки.

Задовільний5-10


При відповіді на теоретичне завдання: питання висвітлене частково, наявні неточності принципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь наближається до правильної, але містить текстові, графічні або формалізовані неточності принципового характеру, є нелогічно побудованою (для тестів – правильна відповідь без пояснень або з невірними поясненнями).

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: часткове розв’язання завдання, наявність помилок у розрахунках або при вірному розв’язанні відсутня оцінка отриманих результатів.

Незадовільний


1-5


При відповіді на теоретичне завдання: питання розкрито невірно або відповідь відсутня.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового )завдання: відповідь є хибною або відсутня.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: розв’язання відсутнє або проведене принципово невірно.


Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)Методичне забезпечення дисципліни
1. Програма нормативної навчальної дисципліни.

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

3. Конспект лекцій.

4. Завдання для підсумкового контролю знань.


Рекомендована література

Базова

 1. Закон України “Про режим іноземного інвестування” / Відомості Верховної Ради України. – 1996, №19.

 2. Актуальні проблеми розвитку міжнародного бізнесу [Текст] : збірка наукових статей студентів другого курсу магістратури факультету міжнародних відносин спеціальності 8.030406 "Міжнародний бізнес" / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права ""КРОК. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 130 с.

 3. Бабій Л.В. Стратегії європейських компаній на світових ринках: навчальний посібник/ Л.В.Бабій; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 124 с.

 4. Белорусов А.С. Международный менеджмент: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 224 с.

 5. Гіл Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес. Конкуренція на глобальному ринку. К.: Основи, 2001.

 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред.. Ю.Г. Козака, І.Ю.Сіваченка, Н.С. Логвінової. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 792 с.

 7. Куриляк В.Є. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / В.Є. Куриляк. / Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 268 с.

 8. Макагон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: рекомендовано МОН України / Ю.В. Макагон . - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 424 с.

 9. Международный менеджмент. Учебник для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 624 с.

 10. Міжнародний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / За ред. О.Б. Чернеги. - 2-ге вид., оновл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 592 с.

 11. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / За ред. К.І. Ржепішевського. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.

 12. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студентів магістратури / Терехов В.І., Максимчук Л.В. - К.: Інститут економіки та права “КРОК”, 2006. - 120 с.

 13. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навчальний посібник / За ред. І. І. Дахна. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 304 с.

 14. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / За ред. О.А. Кириченка. - К. : Знання, 2008. - 518 с.

 15. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук’яненка, Ю.В. Макогона. - 2-тє вид., перероб. и доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 560 с.

 16. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Є.Г. Панченко. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

 17. Франчайзинг: навчальний посібник/ О.Є.Кузьмін, Т.В.Мирончук, І.З. Салата, Л.В.Марчук; за ред. О.Є. Кузьміна. - К.: Знання, 2010. - 267 с.

 18. Яхно Т.П. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / Т.П. Яхно, І.А. Лапшина. - Львів: Компакт-ЛВ, 2005. - 304 с.

 19. Subhash C. Jain. International marketing management.- 4th ed.

 20. M.A. Hitt. Strategic management: competitveness and globalization: Theory and cases. 2nd ed..

Допоміжна

 1. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент / СПб.: Эконом. школа, 1997 c.

 2. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя / Економіка України .- 2010 .- № 11 - С.87-89

 3. В.В.Козик, Л.А.Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О.Босак. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. / К.: Вікар, 2006. – 406 с.

 4. Вихор М. В., Гацька Л. П., Гошовська В. В., Загурський О. М., Лобунець В. І., Романенко Л. Ф., Півторак М. В., Цибок В. О., Циганова Н. В., Шемігон О. І., Шишковська В. П., Юхименко Н. М., Юхименко П. І., Якимюк Ю. П. Міжнародний менеджмент : Навчальний посібник / - Київ: Центр учбової літератури, 2011. - 487 с.

 5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник/ - Львів: БАК, 2001.

 6. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П. Гребельник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 7. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.

 8. Д.Д. Дэниэлс, Л.Х. Радеба. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. / Пер. с англ., 6-е изд.- “Дело Лтд”, 1994. - 784 с.

 9. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління. Навч. посіб. 2 ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.

 10. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. Академіка НАН України В.М.Гейця / К.: Фенікс. - 2003.

 11. Економічний глобалізм: розвиток та зростання. / Монографія. / За загальною редакцією В.В. Рокоча.- Київ.: Таксон. 2005. - 318 с.

 12. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості: Підручник/ Л. М. Віткін - Дніпропетровськ: Видавництво "Свідлер А.Л.", 2010. - 393 с

 13. Кириченко А.А. Менеджмент внешнеэкономической деятельности: / Учебное пособие. - К., 1998.

 14. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. / Навчальний посібник. - К.: Фінансист, 2000.

 15. Лисенков Ю.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.: Академічний підручник / Ю.М. Лисенков; І.В. Педь. - К.: Зовнішня торгівля, 2004. - 200 с.

 16. Люкшинов А.А. Стратегический менеджмент. / Учебное пособие. / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 17. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Международный менеджмент. / Курс лекций. - Донецк.: Дон.НУ.- 2003, 277 с.

 18. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.

 19. О.С. Виханский, А.И. Наумов, А.М. Зобов. Российский менеджмент: Учебное пособие для вузов. Кн. 1. / Ситуационное обучение менеджменту. М.: ГАУ - 1997, 148с.

 20. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Є.Г.Панченко. – К. КНЕУ. – 2004, 468 с.

 21. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник/ Р. В. Пікус. - К.: Знання, 2010. - 598 с.

 22. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації. / К.: Фенікс – 2006, 245 с.

 23. Портер М. Международная конкуренция. Конкуретные преимущества стран. / М.: Междунар. отношения, 1993.

 24. Портер М. Стратегія конкуренції. / К.: Основи, 1998.

 25. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник М.: Аспект- Пресс, 2000.

 26. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навчальний посібник / Г.О. Пухтаєвич. – К: КНЕУ, 2005. – 254 с.

 27. Родченко В.В. Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник / В.В.Родченко. К. МАУП. – 2000, 240 с.

 28. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторгівельної діяльності підприємства / І.Я. Софіщенко. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

 29. Степасюк О.С. , Михайлов С. І., Балановська Т.І., Гогуля О.П. , Новак О.В., Городенко С.В. , Хоменко М.П. Менеджмент / Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012, 526 с.

 30. Торгова Л.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник / Л.В. Торгова. – Л.: Новий світ-2000, 2006.-512 с.

 31. Транснаціональні корпорації: Навч.посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та інш. / К.: Таксон. - 2001. 304 с.

 32. Уитмор Джон. Coaching- новый стиль менеджмента и управления персоналом: Практич. пособие / М.:Фин. и стат., 2000.

 33. Фабоцци Ф.Дж. Управление инвестициями / М.: ИНФРА-М, 2000.

 34. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / К.: Знання, 1999.

 35. Шершеньова З.Є. Стратегічне управління: Навч. посібник / К.: КНЕУ, 1999.

 36. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование: Теория и практика. / Учебное пособие / К.: Нора-принт., 2000.

 37. Шотік Т. М. Принципи побудови інноваційної інфраструктури національного господарства / Актуальні Проблеми Економіки - 2010, №10

 38. Francis Jaack Clark. Investments / McGraw-Hill,1980.

 39. Frank K. Reily Investments / New York, 1986.

 40. Hadi S. Invest! Investments Analises and Portfolio Management /Boston, 1990.

Інформаційні ресурси

61. Урядовий портал. [Електронний ресурс] / Корпорація "Cофтлайн" (Україна). - Режим доступа: www.kmu.gov.ua

62. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс] / 2012-2013 рр. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/

63. Освітній портал™ - освіта в Україні, освіта за кордоном. [Електронний ресурс] / 2003-2012 рр. - Режим досту

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка