Робоча програма навчальної дисципліни 10Н «Конкурентоспроможність підприємства» спеціальності 03050401 «Економіка підприємстваСкачати 153.78 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір153.78 Kb.


Форма № Н - 3.04 (КРОК)

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

Кафедра економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвиткуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

10Н «Конкурентоспроможність підприємства»


спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»
факультет економіки та підприємництва, департамент заочного навчання
РОЗРОБНИКИ

І.А. Луценко, канд. екон. наук, старший викладач кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку
 Університет «КРОК», 2014 рік Луценко І.А., 2014 рік

Київ – 2014 рік
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства»: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо управління конкурентоспроможністю підприємства у сучасних умовах господарювання.

Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є формування у студентів вмінь: засвоєння студентами термінологічного апарату у сфері конкуренції; проведення конкурентного аналізу;

 • прийняття рішень стосовно способів ведення конкурентної боротьби; планування збору маркетингової інформації; використання основних методів аналізу конкурентоспроможності об’єкту; використання методик визначення конкурентоспроможності об’єкту на основі оцінки конкурентоспроможності продукції..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • теорію і практику управління конкурентоспроможністю підприємства;

 • нормативно-правову базу регулювання конкуренції в Україні;

 • технологію аналізу ринку методом конкурентної діагностики;

 • теоретичні та практичні аспекти діагностики конкурентної позиції підприємства на ринку;

 • ключові підходи і методи до формування сильних конкурентних переваг підприємства;

 • джерела і фактори формування конкурентних переваг підприємства;

 • прикладний інструментарій управління потенціалом підприємства, його конкурентоспроможністю і вартістю;

 • принципи формування конкурентоспроможності продукції;

 • обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його структурних підрозділів;

 • сутність концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та специфічні особливості управління нею в організаціях різних типів;

 • методи оцінювання соціальної конкурентоспроможності підприємства.

Вміти:

 • ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє підприємство, визначити ті, які мають бути досягнутими у майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності;

 • використовувати чинники конкурентоспроможності для створення конкурентних переваг підприємства;

 • використовувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції в галузі;

 • визначити масштаби конкурентного галузевого середовища підприємства і оцінювати розстановку сил на ринку;

 • обґрунтування організаційно-технічні рішення щодо підвищення якості продукції і продуктивності виробництва;

 • економічно обґрунтувати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможності підприємства;

 • застосувати моделі та методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства.


2. Програма навчальної дисципліни

Вступ

Предмет, задачі і структура дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства», її теоретичне та практичне значення в підготовці економістів. Взаємозв’язок курсу з іншими теоретичними і практичними навчальними дисциплінами.Тема 1. Сучасні теорії конкуренції

Конкуренція: сутність і види. Еволюція поглядів на конкуренцію. Конкуренція як рушійна сила ринку. Види конкурентної поведінки. Функції конкуренції як економічної категорії. Підходи до класифікаційних ознак економічної конкуренції. Прийоми цінової та нецінової конкуренції. Елементи механізму конкурентної боротьби. Конкуренція й підприємство. Стратегія конкуренції на основі прогнозування дій підприємств.Тема 2. Державне регулювання конкуренції

Конкурентна політика держави та її елементи. Законодавче забезпечення конкурентної політики в Україні. Організаційне забезпечення конкурентної політики в Україні. Антимонопольний комітет України та його основні завдання. Основні порушення антимонопольного законодавства. Системи антимонопольного регулювання.Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства.

Основні складові конкурентного середовища . Класифікація конкурентного середовища. Модель п'яти сил конкуренції в галузі. Рушійні сили ринку. Інтенсивність конкуренції. Фактори посилення конкуренції. Розподіл ринкових часток між конкурентами. Рентабельність ринку. Типологізація конкурентів. Схема аналізу профілю конкурента. Структура аналізу діяльності конкурентів. Аналіз товарної політики конкурента. Карта стратегічних груп.Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства.

Загальна характеристика потенціалу підприємства. Структура потенціалу підприємства. Теоретичні основи формування потенціалу як інтегрованої економічної системи. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Організаційні засади інформаційної системи потенціалу підприємстваТема 5 . Формування конкурентних переваг підприємства.

Сутність та співвідношення понять “ринкові чинники успіху”, “ключові компетенції”, “конкурентні переваги”. Властивості конкурентних переваг. Поняття конкурентної переваги. Конкурентна перевага й типові стратегії. Джерела конкурентної переваги. Фактори втримання конкурентних переваг. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг.Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства.

Класифікація й сутність основних методів управління конкурентними перевагами. Методи аналізу конкурентних переваг (SWOT, GAP, LOTS, PIMS, «Мак-Кінзі»). Формування конкурентних переваг об'єктів на підставі їхньої ексклюзивної цінності. Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж.-Ж. Ламбеном.

Тема 7. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства.

Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції). Стратегічні показники, що впливають на вибір стратегії. Класифікація стратегій. Стратегії конкурентної поведінки підприємства. Напрямки і фактори досягнення конкурентних переваг низьких витрат. Аналіз потенціалу диференціації. Послідовність етапів розробки конкурентної стратегії фокусування. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії. Колесо стратегії конкуренції. Підтримка конкурентоздатності відповідно до стадії життєвого циклу конкурентної переваги.Тема 8. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції.

Визначення конкурентоспроможності товару. Визначення міжнародної конкуренції товару. Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції. Якість товару – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару. Заходи щодо поліпшення якості товару (послуг) як чинник підвищення конкурентоспроможності товарів.Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства.

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Етапи і процедури процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. Загальна блок-схема організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів.Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства.

Концепція соціально-відповідальної конкурентоспроможності підприємства. Визначення соціальних параметрів конкурентоспроможності. Доцільність впровадження принципів соціальної відповідальності. Модель соціально-орієнтованої конкурентоспроможності. Поняття «соціально-конкурентний синтез». Конкурентні переваги в умовах соціальної відповідальності підприємства.Тема 11. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності.

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення конкурентоспроможності підприємства. Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності. Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни. Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкурентоспроможності.Тема 12. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління конкурентоспроможністю підприємства.

Ідеологія менеджменту якості. Інструментарій управління якістю. Система управління якістю. Забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю. Якість – всесвітнє поле конкуренції на порозі ХХІ століття.3. Теми семінарських занять

Навчальним планом не передбачено4. Теми практичних занять

з/п


Назва теми


1

Конкуренція як рушійна сила ринку2

Діагностика конкурентного середовища підприємства3

Формування, методи та технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства4

Особливості управління конкурентоспроможністю продукції.5

Управління конкурентоспроможністю підприємства6

Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності.


Разом
5. Теми лабораторних занять

Навчальним планом не передбачено6. Самостійна робота

Назва теми


Тема 1. Сучасні теорії конкуренціїТема 2. Державне регулювання конкуренціїТема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства.Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства.Тема 5 . Формування конкурентних переваг підприємства.Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства.Тема 7. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства.Тема 8. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції.Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства.Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства.Тема 11. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності.Тема 12. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління конкурентоспроможністю підприємства.Разом
7. Індивідуальні завдання

Навчальним планом не передбачено


8. Методи навчання

У начальному процесі застосовують: лекції (інформаційні, аналітичні, проблемні), в тому числі з використанням мультимедійного забезпечення та інших ТЗН; практичні заняття; самостійну роботу студентів; диспути, дискусії та інші форми навчання. Методики викладання – проблемна та модульно-рейтингова системи навчання.

Оскільки дисципліною передбачено не лише засвоєння певного обсягу знань, а й вироблення необхідних практичних вмінь і навичок, тому для самостійного опрацювання інформаційних ресурсів відводиться близько 45 % навчального часу студента. Самостійна робота передбачає виконання передусім реконструктивно-варіативних, частково-пошукових та навчально-дослідних завдань, а саме: вивчення окремих змістових питань; реферування першоджерел; аналіз, синтез, порівняння, узагальнення явищ, фактів, закономірностей щодо отримання знань з науково-практичних основ управління конкурентоспроможністю підприємства, викладених у друкованих джерелах інформації (періодичних виданнях, Інтернет-порталах, офіційних Інтернет-сторінках асоціацій, організацій та підприємств), з метою підготовки відповідей на поставлені попередньо запитання; складання таблиць, графіків ілюстрацій; підготовка до виступу на практичному занятті; підготовка до обговорення ситуаційних завдань тощо.
9. Методи контролю

Усне опитування, розв’язування задач та ситуаційних вправ, письмові роботи, контрольні роботи, самостійні роботи, тестові завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: екзамен.
10. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Конспект лекцій.

3. Завдання для підсумкового контролю знань.11. Рекомендована література

Базова

 1. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: [навч. посіб.] / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

 2. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: [монографія]. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с.

 3. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: [монографія] – Х.: ХГЕУ, 2010. – 246 с.

 4. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О.Барабась – К.:КНЕУ, 2009. – 527с.

 5. Кобиляцький Л. С. Управління конкурентоспроможністю: [навч. посіб.]. – К.: Зовнішня торгівля, 2009. – 304с.

 6. Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса : Атлант, 2013. – 470 с.

 7. Котельников Д. І. Управління конкурентоспроможністю: [навч. посіб.] /Д. І. Котельников, С. М. Задорожна. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. –168 с.

 8. Олехнович Г. И. Конкурентные стратегии на мировых рынках: [курс лекций] / Г. И. Олехнович – М.:Издатеьство деловой и учебной литературы, 2005. – 256с.

Допоміжна

 1. Барабась Д. О. Конкурентні стратегії підприємства / Д. О. Барабась // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. – Вип. 2-3. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 201-208.

 2. Березін О. В. Стратегія підприємства : [навч. посіб] / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 224 с.

 3. Борисенко З. М. Основи конкурентної політики: [підручник] / З. М. Борисенко. – К. : Таксон, 2004. – 704 с.

 4. Боровских Н. Конкурентные стратегии: меодология формирования и развития / Н. Боровских // Маркетинг. – 2005. – С. 37-48.

 5. Вакуленко А. В. Управління якістю: [навч. посіб.] / А. В. Вакуленко –К.: КНЕУ, 2004. – 167 с.

 6. Войчак А. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А. В Войчак, Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2010. –№2. – С. 50-53.17

 7. Волкова Е. А., Калиникова Е. В. Повышение конкуренто-способности предприятия на основе совершенствования качества рабочей силы [Електронний ресурс] / Е. А. Волкова, Е. В. Калинникова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 229 с. – Режим доступу : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Volkova.pdf.

 8. Герчанівська С., Рапіцький Т. До питання управління конкурентоспроможністю підприємства / С. Герчанівська, Т Рапіцький // Галицький економічний вісник. – 2011. – №3(32). – с.103-107.

 9. Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

 10. Дикань В. Л. Стратегічне управління конкурентоспроможністю як чинник інноваційного розвитку підприємства / В. Л. Дикань // Маркетинг: теорія і практика. – Луганськ, 2010. – №16. – С. 55–58.

 11. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : [навч. посіб.] / Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. – К. : Центр учбової лі тера тури, 2009. –440 с.

 12. Загорянська О. Л. Особливості формування системи управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства / О. Л. Загорянська, Н. М. Литвин // Науковий вісник КУЕІТУ. Нові технології. –2009 – №1 (23).

 13. Иванова Е.А. Оценка конкурентоспрособности предприятия /Е.А. Иванова. – М.: Фенікс, 2008. – 298 с.

 14. Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції / В.П. Карпюк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf

 15. Конкурентоспособность продукции и предприятия / Б. В. Буркинский, Е. В. Лазарева, И. Н. Агеева и др.; за ред. Б. В. Буркинского. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – 132 с.

 16. Копистко О. В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О. В. Копистко // Економіка АПК. – 2010. –№1. – С. 61-63.

 17. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие /И.М. Лифиц. – М.: Высшее образование, 2009. – 460 с.

 18. Логинова В.А. Конкурентоспособность производственных и территориальных экономических систем: взаимосвязь и взаимовлияние / В. А. Логинова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4(32). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=26511

 19. Лозинська М. Алгоритм формування конкурентної стратегії підприємства / М. Лозинська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Випуск 7/13. – С. 193-196.

 20. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью: учебное пособие /Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. – М.: Омега-Л, 2007. – 325 с.

 21. Мельник А. О. Конкурентне середовище та його класифікація / А. О. Мельник // Вісник Академії економічних наук Украины. – 2003. – №2. – С. 146- 150.

 22. Надтока Т. Проблемные аспекты «золотого правила экономики предприятия» в современных условиях: матеріали Ітнернет-конференції (Тернопіль, 9-10 грудня 2010 р.) / Тернопільський інститут АПБ НААН /Татьяна Н., Виноградов А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conftiapv.at.ua/publ/konf_9_10_grudnja_2010_r.

 23. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: [монографія] / А. П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227с.

 24. Паршина О. А. Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції : [монографія] / О. А. Паршина. – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – 280 с.

 25. Позняк С. В. Конкурентні переваги і конкурентноспроможність / С. В. Позняк // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №1. – С. 50-53.19

 26. Порохня В. М. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / Порохня В. М., Безземельна Т. О., Кравченко Т. А. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –224 с.

 27. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 453 с.

 28. Прахова Т. С. Понятие и сущность конкурентоспособности / Т. С. Прахова [Електроний ресурс] // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». – 2009. – № 15. – Режим доступу :science.ncstu.ru/articles/econom/15/08.pdf/file_download

 29. Просветов Г.И. Конкуренція: задачи и решения: учебно-практическое пособие / Г.И. Просветов. – М.: Альфа-Прессс, 2009. – 341 с.

 30. Публічна фінансова інформація діяльності підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://www.smida.gov.ua

 31. Романишин С. Б. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / С. Б. Романишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.12. – С.34-48.

 32. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: [навч. посіб.] / За ред. проф. І.О.Піддубного. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 264с.

 33. Уткіна Ю. М. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства / Ю. М.Уткіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 35. – С. 182-186.

 34. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Инфра-М, 2009. – 344 с.

 35. Хмурова В.В. Управління процесом підвищення конкурентоспроможності підприємств / В.В. Хмурова // Економіка: реалії часу. – 2012. – №2(3). – С. 65-70

 36. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.

15. Інформаційні ресурси

 1. Институт мировой економики и международных отношений [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : www.isn.rsuh.ru/imemo/index2.htm

 2. Світові Web-ресурси з економіки, Steve Gardner, Baylor University [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : hsb.baylor.edu/html/gardner/RESORS.HTM

 3. Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://www.uaib.com.ua/

 4. Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://www.uceps.com.uа

 5. Український центр післяприватизаційної підтримки підприємств –[Електронний ресурс]. – Режим доступу URL :http://www.ucpps.kiev.ua

 6. Українсько-європейський консультативний центр (UEPLAC); Ukrainian Economic Trends [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://www.ueplac.kiev.ua/

 7. Центр антикризових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://www.anticrisis.come.to

 8. Центр інновацій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://www.ngoukraine.kiev.uaids

 9. Центр стратегічних розробок [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://www.ln.com.uaБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка