Робоча програма навчальної дисципліни 1 «Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини» для студентів-бакалаврівСторінка1/6
Дата конвертації06.11.2016
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет
Кафедра кримінального права та кримінології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора з навчальної роботи

_____________ Лотюк О.С.

«____»____________20 __ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1


«Кваліфікація злочинів проти

особистих благ людини»

для студентів-бакалаврів

денної форми навчання

галузь знань 0304 «право»

спеціальність (напрям підготовки) 6.030401 «правознавство»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціалізація «Кримінальне та цивільне судочинство»

(назва спеціалізації)КИЇВ – 2013

Робоча програма «Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини»

для студентів напряму підготовки бакалаври денної форми навчання, спеціальності правознавство.
«01» вересня 2013 року – 41 с.
Розробник2: Хавронюк М.І., доктор юридичних наук, професор
Робоча програма дисципліни «Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини» затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету
Протокол № 1 від “18” вересня 2013 року
Завідувач кафедри кримінального права

та кримінології _____________________ (Андрушко П.П.)

(підпис)

«18» вересня 2013 року


Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету
Протокол від «18» вересня 2013 року №1-1

Голова науково-методичної комісії ____________________ (Безклубий І.А.)

(підпис)

«_____» _________________ 20___ року


Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету3 _________________________________________________________

_____________________ (Луцишин З.О.)

(підпис)

«_____» ___________________ 20___ року

© Хавронюк М.І., 2013 рік

ВСТУП
Навчальна дисципліна «Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань «право» з напряму підготовки 0304 «право» спеціальності 8.03040101 «правознавство».

Ця дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) 8.03040101 «правознавство» і викладається у 2 семестрі на 4 курсі бакалаврату в обсязі – 108 год.4 (3 кредити ECTS5), зокрема: лекції – 32 год., практичні – 0 год., семінарські заняття – 32 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 44 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.Мета дисципліни – прищеплення студентам поглиблених знань про кримінально-правову кваліфікацію злочинів проти особистих благ людини.

Завдання:

- формування розуміння особистих благ людини як основного об’єкта кримінально-правової охорони, а юридичної і зокрема кримінальної відповідальності – як правової гарантії прав й особистих благ людини;

- водночас формування розуміння того, що далеко не всі правові конфлікти, змістом яких є посягання на особисті блага людини, повинні вирішуватися заходами кримінально-правового впливу, а також того, що сатисфакція потерпілого може бути досягнута в результаті застосування не тільки покарання чи інших примусових заходів кримінально-правового впливу;

- формування знань загальних положень про правила кримінально-правової кваліфікації, вимоги КК і КПК України щодо її здійснення;

- формування вміння відмежовувати злочини проти особистих благ людини від інших видів правопорушень, а також від суміжних кримінальних правопорушень.

Структура курсу складається з трьох модулів, п’яти тем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • види прав й особистих благ людини та правові механізми їхнього захисту;

 • поняття кримінально-правової кваліфікації;

 • види кримінально-правової кваліфікації, її стадії (етапи);

 • принципи і правила кримінально-правової кваліфікації;

 • особливості кваліфікації різних видів злочинів проти особистих благ людини;

вміти:

1) відмежовувати злочини проти особистих благ людини від інших видів правопорушень, а також від правомірної поведінки;

2) розмежовувати різні злочини проти особистих благ людини між собою та відмежовувати окремі злочини проти особистих благ людини від суміжних злочинів;

3) здійснювати правильну кваліфікацію злочинів проти особистих благ людини при конкуренції загальної і спеціальної норм та конкуренції цілого і частини, а також при конкуренції двох спеціальних норм – з посиланням на статті (частини статей) відповідних законів і застосуванням до конкретного випадку саме того закону, який підлягає застосуванню;

4) критично аналізувати судову і слідчо-прокурорську практику кримінально-правової кваліфікації злочинів проти особистих благ людини;

5) виявляти вади законодавства, що обумовлюють неправильну кримінально-правову кваліфікацію злочинів проти особистих благ людини.


Навчальна дисципліна «Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини» в структурно-логічній схемі підготовки фахівців за напрямом 0304 «право» займає важливе місце як дисципліна, яка дає можливість оволодіти навичками кримінально-правової кваліфікації або закріпити ті навички, якими вони оволоділи раніше під час вивчення курсу «Кримінальне право», а також окремих спецкурсів.

Крім власне кримінального права, навчальна дисципліна «Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини» має зв’язок з такими іншими дисциплінами, як-от: порівняльне кримінальне право, міжнародне кримінальне право, кримінальний процес, теорія права, кримінологія, судоустрій.Контроль знань і розподіл балів,

які отримують студенти
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 3, а в змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 4 і 5. Обов’язковою є наявність оцінок за кожним із змістових модулів. Студент не допускається до складання заліку, якщо він не має жодної оцінки з поточного модульного контролю.Оцінювання за формами контролю6:
ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3
Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Усна відповідь (одна на семінар)

1

3

1

3

1

3

Доповнення (одне на семінар)

1

2

1

2

1

2

Виступ з рефератом (один на ЗМ)

1

4

1

4

1

4

Письмове тестування (одне на ЗМ)

1

5

1

5

1

5

Підсумкова модульна контрольна робота (МКР) (одна на ЗМ)

1

7

1

7

1

7

Для студента, який з поважних причин був відсутній на семінарах (і набрав сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум 20 балів для одержання заліку), обов’язковим є відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. З дозволу викладача такому студентові надається можливість здати пройдений матеріал для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання спеціального тесту/контрольної роботи/реферату підвищеної складності, за виконання яких можна набрати до 10 балів. Відпрацювання та перездача МКР здійснюються відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Крім того, в межах Модулів 1, 2 і 3 передбачена факультативна форма оцінювання поточної успішності студентів – їх активність на семінарі. Максимальна кількість балів щодо цієї форми – 3 бали.

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків, а також були учасниками олімпіад, конкурсів, тощо можуть присуджуватися додаткові бали – усього не більше 10 балів.

Окремо оцінюються статті в наукових журналах і опубліковані в збірниках конференцій наукові повідомлення за темою курсу.

Підсумкова кількість балів за змістовий модуль виставляється (відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів – за вибором викладача) як сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної роботи. Облік балів ведеться в електронному Журналі обліку успішності студентів, паперовий варіант якого роздруковується після закінчення семестру.

Складовими, які враховуються при обчисленні протягом семестру підсумкової оцінки (в балах), є (в дужках вказані максимальні показники цих складових):

а) поточна успішність – максимум 60 балів;б) залікова робота (підсумкова комплексна контрольна робота) – максимум 60 балів.

При простому розрахунку отримаємо (як приклад):
ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

5

6

7

18/42

60

Максимум

15

24

21

60/39

99


При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75-84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85-89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90-100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови іспиту)

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1: Поняття особистих благ людини. Особливості кваліфікації злочинів проти особистих благ людини.
Тема 1. Права й особисті блага людини та правові механізми їх захисту: загальні положення (7 год.)7

Поняття, класифікація і види прав й особистих благ людини. Правові механізми захисту прав людини. Юридична відповідальність як правова гарантія прав людини. Кримінальна відповідальність як один з альтернативних заходів правового захисту прав людини.


Тема 2. Особливості кваліфікації злочинів проти особистих благ людини (12 год.)

Поняття, значення, види кримінально-правової кваліфікації, її стадії (етапи), принципи і правила. Вимоги КК і КПК України щодо здійснення кримінально-правової кваліфікації. Особливості кваліфікації злочинів проти особистих благ людини.


Змістовий модуль 2: Кваліфікація злочинів проти особистих немайнових благ людини, які забезпечують її природне існування
Тема 3. Кваліфікація злочинів проти особистих прав людини, які забезпечують її природне існування (32 год.)

Кваліфікація злочинів проти життя людини. Кваліфікація злочинів проти здоров’я людини. Кваліфікація злочинів проти інших особистих прав людини, які забезпечують її природне існування.


Змістовий модуль 3: Кваліфікація злочинів проти сім’ї та особистих немайнових благ людини, які забезпечують її соціальне буття
Тема 4. Кваліфікація злочинів проти сім’ї та інших загальнолюдських цінностей (12 год.)

Кваліфікація злочинів проти сім’ї.

Кваліфікація злочинів проти пам’яті померлих.
Тема 5. Кваліфікація злочинів проти особистих немайнових благ людини, які забезпечують її соціальне буття (20 год.)

Кваліфікація злочинів проти особистих прав людини, які забезпечують її соціальне буття: злочинів проти особистісних прав людини; злочинів проти прав людини, які забезпечують її соціальне буття у культурній, економічній та політичній сферах.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

с/р

Змістовий модуль 1. Поняття особистих благ людини. Особливості кваліфікації злочинів проти особистих благ людини.

1

Тема 1. Права й особисті блага людини та правові механізми їх захисту: загальні положення

2

2

6

2

Тема 2. Особливості кваліфікації злочинів проти особистих благ людини

4

4

8
Модульна контрольна робота 1


Змістовий модуль 2. Кваліфікація злочинів проти особистих немайнових благ людини, які забезпечують її природне існування

3

Тема 3. Кваліфікація злочинів проти особистих прав людини, які забезпечують її природне існування

14

14

14
Модульна контрольна робота 2


Змістовий модуль 3. Кваліфікація злочинів проти сім’ї та особистих немайнових благ людини, які забезпечують її соціальне буття

1

Тема 4. Кваліфікація злочинів проти сім’ї та інших загальнолюдських цінностей

4

4

8

2

Тема 5. Кваліфікація злочинів проти особистих немайнових благ людини, які забезпечують її соціальне буття

8

8

8
Модульна контрольна робота 3

Підсумкова модульна контрольна робота

ВСЬОГО

32

328

44

Загальний обсяг 108 год.9, в тому числі:

лекції32 год.

семінари32 год.самостійна робота44 год.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Поняття особистих благ людини. Особливості

кваліфікації злочинів проти особистих благ людини.
Тема 1. Права й особисті блага людини та правові

механізми їх захисту: загальні положення


Лекція 1

(2 години)
Права й особисті блага людини та правові механізми їх захисту: загальні положення.


1.
Поняття і види прав й особистих благ людини.2.
Правові механізми захисту прав людини.3.
Юридична відповідальність як правова гарантія прав людини.4.
Кримінальна відповідальність як один з альтернативних заходів правового захисту прав людини.Семінар 1

(2 години)
Права й особисті блага людини та правові механізми їх захисту: загальні положення.


1.
Поняття і види прав й особистих благ людини.2.
Правові механізми захисту прав людини.3.
Юридична відповідальність як правова гарантія прав людини.

Види юридичної відповідальності за порушення прав людини.

4.
Кримінальна відповідальність як один з альтернативних заходів правового захисту прав людини.5.
Кримінальна відповідальність службових осіб за порушення прав людини.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка