Робоча програма навчальної дисципліни 09. 00. 05. – Історія античної філософіїСторінка1/6
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи М.О.Зубрицька


“______”_______________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


09.00.05. – ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

напряму підготовки 6.020301 - ФІЛОСОФІЯ

кваліфікаційного рівня – БАКАЛАВР

ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2013

Історія античної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020301- філософія, кваліфікаційного рівня – бакалавр. – Львів, 2013. – с. 55.

Розробники: Хамар У.В., кандидат філософських наук,

доцент кафедри історії філософії
Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри історії філософії

філософського факультету

ЛНУ імені Івана Франка

протокол № від 2013 р.
Завідувач кафедрою Пашук А.І.

«_____»__________ 2013 р.


Схвалено Вченою Радою філософського факультету

Протокол № від « » 2013 р.


Голова _______________ Мельник В.П.

(підпис)


«_____»__________2013 р.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

«Історія античної філософії» філософського факультету)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів, – 7

з них:


у I сем.-3

II сем.-4 кр.Галузь знань

0203 гуманітарні науки(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.020301 філософія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

бакалавр філософії


1-й

Курсова робота 2 сем.

Семестри

Загальна кількість годин -252

I-й

II-й


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних:

3 год. (I сем.)

4 год. ( II сем.)

самостійної роботи студента:

3 год. (I сем.)

4 год. ( II сем.)


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


70 год.

Семінарські

52 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

130 год.

ІНДЗ: 0

Вид контролю: іспит (усний)

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 122/115


 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомити студентів із:

  • специфікою філософського світоглядного освоєння людиною дійсності;

  • історією виникнення і розвитку філософських ідей античності;

  • із філософськими концепціями, основними теоретичними проблемами античної філософії та її поняттєвим апаратом;

  • сформувати у студентів філософську культуру мислення, шляхом прилучення їх до світоглядної та методологічної культури;


Завдання:

в результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

  • основні теоретичні положення філософських концепцій античної філософії;

  • інтерпретації тих чи інших світоглядних проявів з відповідними філософськими концепціями;

  • закономірності розвитку філософії та різних чинників, які впливають на нього;

  • сутність та специфіку історико-філософського знання, його значення для сучасної культури;

  • основні підходи, методології у розумінні філософських проблем в контексті історико-філософського осмислення;

  • поняттєво-категоріальний апарат історико-філософського знання;

  • головні проблеми та домінуючі ідеї античної філософії;

  • внесок античних мислителів в розвиток філософії та світової культури.


вміти:

  • критично аналізувати світоглядні концепції;

  • формувати науково обґрунтований несуперечливий світогляд та укладати його в компактну форму філософської концепції;

  • свідомо встановлювати відношення підпорядкування фахових знань більш загальним філософським концепціям;

  • творчо аналізувати явища і процеси навколишньої дійсності;

  • зіставляти філософські, світоглядні ідеї з практикою суспільного життя;

  • орієнтуватися у складній системі вчень, шкіл, напрямків, кон­цепцій античної філософії та використовувати їх у своїх наукових пошуках та світоглядних орієнтаціях;

  • осмислено підходити до аналізу співвідношення філософського світогляду з міфологічним, релігійним та науковим;

  • віднайти генезис походження багатьох сучасних наукових про­блем, ідей, теорій;

  • вміти використовувати філософські методи дослідження у сво­їй науковій, суспільно-політичній та громадській діяльності; ;

  • зрозуміти й осмислити «вічні» смислові питання людського буття, призначення людини у цьому світі.

3.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ»

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7Модуль 1Змістовий модуль 1. Специфіка історико-філософського знання та його науковий статусТема 1. Предмет і завдання історії філософії як науки.

12

3

2

-

-

7

Тема 2. Становлення і розвиток філософії в країнах Близького Сходу, Індії та Китаю.

12

3

2

-

-

7

Тема 3. Становлення та розвиток філософії в античному світі.

12

3

2

-

-

7Змістовий модуль 2. Формування старогрецької філософіїТема 4. Іонійська (мілетська) філософія природи.

13

4

2

-

-

7

Тема 5. Геракліт із Ефесу: життя і діяльність.

13

4

2

-

-

7

Тема 6. Італійська філософія. Піфагор і піфагорейський союз.

13

4

2

-

-

7

Тема 7. Елейська філософська школа.

14

4

2

-

-

8

Тема 8. Молодші філософи природи.


14

4

2

-

-

8

Тема 9. Античний атомізм.

17

5

4

-

-

8

Тема 10. Софістика.

16

4

4

-

-

8

Тема 11. Філософія Сократа. Сократичні школи.

16

4

4

-

-

8Модуль 2Змістовий модуль 3. Класична грецька філософіяТема 12. Філософія Платона.

17

5

4

-

-

8

Тема 13. Філософія Арістотеля .

17

5

4

-

-

8Змістовий модуль 4. Елліністично-римська філософіяТема 14. Епікуреїзм.

17

5

4

-

-

8

Тема 15. Стоїцизм.

16

4

4

-

-

8

Тема 16. Скептицизм.

16

4

4

-

-

8

Тема 17. Платонізм і неоплатонізм.

17

5

48Усього годин

252

70

52

-

-

130
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка