Робоча програма навчальної дисципліни " технологія виробництва продукції птахівництва "Сторінка1/4
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.32 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Та Продовольства УКРАЇНИ

Житомирський національний агроекологічний університет

технологічний факультет

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва
ЗАТВЕРДЖУЮ

декан технологічного факультету_______________В.Ф.Андрійчук

"_____"__________ 20___ р.Робоча програма навчальної дисципліни
" ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА "

(за вимогами КМСОНП)

6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
Робоча програма складена на підставі типової програми для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6. 090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах II — IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України, яка затверджена Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України " 12"лютого 2010 р.


Програму підготувала: старший викладач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва Барановська В.А.
 1. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технологій виробництва продукції тваринництва “___”_____ 20___ р. протокол №___.

Завідувач кафедри _________________ І.В. Ковальчук


Схвалено методичною комісією технологічного факультету “___”_____________ 20__ року, протокол № ___.

Голова методичної комісії ________________ І.В. Ковальчук


Форма навчанняНормативні даніКурсСеместрЛекції, годинЛабораторні, годинСемінари/ практичні, годинВсього аудиторних

годинСамостійні, індивідуальні заняття,

годинАудиторна і позааудиторна робота (годин)Навчальна практика

годин/


кредити ECTSПідсумковий

контроль


(форма,

семестр


годин/

кредити ECTS)Всьогогодинкредити ECTSденна - повний термін навчання3630407065135іспит,КП/

6 семестр1353.75заочна - повний термін навчання4761016119135іспит,КП/

7 семестр1353.75 1. 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни – є підготовка фахівця, який володітиме сучасними технологіями виробництва різноманітної продукції птахівництва за впровадження ресурсозберігальних прийомів у технологічний процес, що дозволить досягти високих показників ведення галузі, вивчення біологічних особливостей різних видів с.-г. птиці, систем і методів утримання дорослої птиці та вирощування молодняку; уміння вести цілеспрямовану племінну роботу, планувати виробництво продукції у господарствах різного типу з найменшими витратами; використовувати передовий досвід вітчизняної та зарубіжної науки і практики.
2. Вимоги до знань ТА умінь студентів
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні принципи сучасного виробництва продукції птахівництва;

 • схему взаємозв'язку різних птахівницьких господарств;

 • значення та поживну цінність продукції птахівництва;

 • способи і оптимальні умови вирощування молодняку,

 • утримання і використання дорослої птиці різних видів;

 • комбікорми, які слід використовувати у різні періоди продуктивності;

 • прогресивні технології та елементи енергозберігальних технологій під час виробництва продукції птахівництва;Після вивчення дисципліни студент повинен уміти:

 • створювати умови для вирощування і утримання птиці;

 • складати рецепти комбікормів для різних статево вікових груп птиці;

 • впроваджувати енергозберігальні технології для виробництва яєць і м'яса; вести облік продуктивності птиці;

 • складати технологічні графіки та технологічні карти виробничого процесу;

 • управляти технологічними процесами виробництва продукції птахівництва.

3. Анотація дисципліни
«Технологія виробництва продукції птахівництва» - прикладна дисципліна, що вивчає питання походження, конституції, екстер'єру, інтер'єру і продуктивності с.-г. птиці різних видів. Особлива увага приділяється вивченню генетичних основ селекції та сучасних ліній і кросів птиці, принципів нормованої годівлі птиці і організації технологічного процесу виробництва птахівничої продукції; особливостей селекційно-племінної роботи в різних галузях птахівництва; біологічних і технологічних основ інкубації яєць, технологій переробки продуктів птахівництва.

Птахівництво розвивається на основі послідовної концентрації та спеціалізації виробництва. Ріст виробництва продукції (яєць, м'яса, пір'я, пуху, тощо) здійснюється на базі інтенсифікації галузі — підвищення продуктивності птиці, повнішого використання виробничих площ, економії трудових, матеріальних, енергетичних ресурсів, поліпшення організації і росту продуктивності праці.

Напрям розвитку сучасного птахівництва спрямований на зростання ефективності галузі за рахунок використання високопродуктивних спеціалізованих кросів птиці, високотехнологічного обладнання, яке нині використовується у більшості сучасних птахівничих комплексів, застосування повнораціонних збалансованих кормів у годівлі птиці, впровадження цілого комплексу ресурсозберігальних прийомів у технологічний процес. Забезпечення галузі підготовленими фахівцями, які матимуть уміння і можливості організувати ведення технологічного процесу виробництва і переробки продукції птахівництва на рівні світових стандартів ведення галузі, має велике значення.

Навчальна дисципліна "Технологія виробництва продукції птахівництва" ґрунтується на засвоєнні студентами таких навчальних дисциплін, як "Морфологія сільськогосподарських тварин", "Фізіологія сільськогосподарських тварин", "Біологічна, фізична і колоїдна хімія", "Зоогігієна та будівництво тваринницьких об'єктів", "Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів", "Механізація виробничих процесів у тваринництві", «Економіка виробництва продукції тваринництва» та інших.4. Структура залікового кредиту ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА»

Вид навчальної

діяльності студентівМодуль

(розділ, блок змістових модулів)Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи№назвалекціїлабо

раторнісамостійна роботаразомНавчальна діяльність

під час навчальних

занятьВступ. Сучасний стан і перспективи розвитку птахівництва2--2Модуль 1: Біологічні, господарські та продуктивні особливості розведення різних видів с.-г. птиці

(загальна кількість годин стац/заоч – 56/46; балів 28,1/43,7 54)ЗМ-1.Конституційно - екстер'єрні особливості птиці та продуктивність6814281.1.Конституція та екстер'єр с.-г. птиці246121.2.Продуктивність с.-г. птиці44816ЗМ-2.Розведення і племінна робота у птахівництві6416262.1.Селекційно-племінна робота у птахівництві248142.2.Породи і кроси птиці4-812Підсумковий контроль Модуль 112123054Модуль 2 .Технологічні процеси інкубації, вирощування та утримання птиці при виробництві продукції птахівництва (загальна кількість годин стац./заочн - 79/89; балів - 43,1/27,4)ЗМ-3.Інкубація яєць с.-г. птиці44513ЗМ-4.Основні принципи технологічного процесу виробництва продукції птахівництва122430664.1Основні принципи технологічного процесу виробництва продукції птахівництва2-464.2Технологія виробництва харчових яєць41212284.2.1.Вирощування ремонтного молодняку яєчних курей14494.2.2.Виробництво інкубаційних яєць14494.2.3.Виробництво харчових яєць244104.3Технологія виробництва м'яса птиці61214324.3.1.Технологія виробництва м'яса курчат-бройлерів24284.3.2.Технологія виробництва м'яса індиків12254.3.3.Технологія виробництва м'яса качок12254.3.4.Технологія виробництва м'яса гусей14274.3.5.Технологія виробництва м'яса цесарок1-234.3.6.Технологія виробництва м'яса і яєць перепелів--224.3.7.Технологія виробництва м'яса страусів--114.3.8.Технологія виробництва м'яса голубів--11Підсумковий контроль Модуля 216283579Всього годин з навчальної дисципліни3040651355. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Види навчальної діяльності студентів під час занятьМодуль

(розділ, блок змістових модулів)Обсяг годин для окремих видів

навчальних занять і самостійної роботи№назвалекціїлабо

раторні,

годинсамо

стійна робота,

годинразом,

годингодинзаочбалівстац/заоч.стац/заоч.стац/

заочстац/

заоч стац/

заочВступ. Предмет і методи вивчення навчальної дисципліни, її завдання та зміст. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку птахівництва в Україні. Роль науки в розвитку птахівництва. Провідні птахівничі господарства України, які спеціалізуються на виробництві яєць і м'яса птиці. Біологічні особливості птиці різних видів та їх господарське значення.2/21,4--2/2Модуль 1: Біологічні, господарські та продуктивні особливості розведення різних видів с.-г. птиці

(загальна кількість годин стац/заоч – 56/46; балів 28,1/43,7.)ЗМ-1.Конституційно - екстер'єрні особливості птиці та продуктивність6/24,28/414/2228/281.1.Конституція та екстер'єр с.-г. птиці. Класифікація та характеристика типів різних типів конституції з урахуванням породної належності, напрямів продуктивності і видів птиці.

Особливості та методи оцінювання екстер'єру птиці різного виду та напряму продуктивності, основні проміри статей. Індекси будови тіла птиці. Визначення за екстер'єром напряму продуктивності та віку птиці. Методи визначення статі добового молодняку різних видів птиці.21,446/1212/121.2.Продуктивність с.-г. птиці.Яєчна продуктивність. Характеристика органів розмноження птиці. Процес формування яйця. Будова яйця. Хімічний склад яєць птиці різних видів. Яєчна продуктивність птиці та компоненти несучості. Облік несучості. Методи оцінювання несучості.

М'ясна продуктивність. Морфологічний, хімічний склад та поживна цінність м'яса птиці різних видів. Особливості росту молодняку с.-г. птиці різних видів. Показники м'ясної продуктивності птиці: жива маса, швидкість росту, м'ясні форми тілобудови, м'ясні якості (передзабійна жива маса, маса непатраної, напівпатраної і патраної тушки, забійний вихід, вихід їстівних частин, маса грудних м'язів). Перо-пухова продуктивність птиці. Побічна продукція птахівництва.

Фактори зовнішнього середовища, що впливають на продуктивність і якість продукції с.-г. птиці: мікроклімат, технологічне оснащення, щільність посадки, годівля, стреси.4/22,84/48/1016/16ЗМ-2.Розведення і племінна робота у птахівництві64,2416/2626/262.1.Селекційно-племінна робота у птахівництві. Стисла історія розвитку селекції птиці. Генетичні основи селекції птиці. Селекційні ознаки птиці різних видів і напрямів продуктивності. Фактори, що зумовлюють ефективність селекції. Методи розведення птиці (чистопородне розведення, схрещування, гібридизація). Гетерозис і його використання у птахівництві. Методика виведення ліній. Комплектування стада та методи природного парування птиці. Статеве співвідношення самців і самок птиці різних видів. Значення та економічна ефективність штучного осіменіння птиці. Технологія штучного осіменіння самок с.-г. птиці.Особливості селекції у племінних господарствах різного типу (селекційно-генетичних центрах, племзаводах та репродукторах 1-го і 2-го порядку). Структура стада птиці в племзаводі: селекційна група, випробувач, множник, група вільного парування (панміксії). Облік продуктивності та мічення птиці. Форми племінного обліку. Бонітування птиці. Плани селекційно-племінної роботи.

Племінна робота з птицею різних видів у господарствах-репродукторах. Структура стада птиці залежно від кількості ліній у кросі. Особливості оцінювання птиці у репродукторах21,448/1414/142.2.Породи і кроси птиці. Походження і одомашнення курей, індиків, гусей, качок, цесарок, перепелів, страусів, голубів та етапи формування сучасних порід. Класифікація порід, ліній і кросів птиці. Характеристика основних порід, породних груп і кросів птиці різних видів і напрямів продуктивності: час, місце, умови, походження і метод створення; характеристика екстер'єру і господарських якостей (жива маса, продуктивність, маса яєць тощо). Збереження генофонду птиці.42,8-8/1212/12Підсумковий контроль Модуля 112/29,812/430/4854/54Модуль 2 .Технологічні процеси інкубації, вирощування та утримання птиці при виробництві продукції птахівництва (загальна кількість годин стац./заочн - 79/89; балів - 43,1/27,4)ЗМ-3.Інкубація яєць с.-г. птиці. Природна і штучна інкубація яєць с.-г. птиці. Збір, пакування, транспортування, сортування і зберігання яєць. Передінкубаційна обробка яєць. Методи оцінювання та вимоги до якості інкубаційних яєць птиці різних видів. Інкубаторії та інкубатори. Біологічний контроль в інкубації. Особливості інкубації яєць птиці селекційного стада.42,845/1313/13ЗМ-4.Основні принципи технологічного процесу виробництва продукції птахівництва124,22430/3466/664.1Основні принципи виробництва продукції птахівництва на промисловій основі. Типи птахівницьких підприємств та схема їх взаємозв'язку. Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва. Системи і методи утримання дорослої птиці та вирощування молодняку21,4-4/66/64.2Технологія виробництва харчових яєць. Основні принципи організації та схеми технологічного процесу за незамкнутого і замкнутого циклів виробництва харчових яєць. Економічна ефективність виробництва харчових яєць.42,81212/2828/284.2.1.Вирощування ремонтного молодняку яєчних курей. Особливості добору молодняку для ремонту батьківського і промислового стад. Критичні періоди розвитку молодняку яєчних курей. Підготовка пташників для вирощування молодняку. Вирощування ремонтного молодняку за різних методів і схем утримання: технологічне оснащення, вимоги до мікроклімату, щільність посадки, годівля, напування, прибирання і утилізація посліду. Контроль за ростом і розвитком молодняку.10,744/99/94.2.2.Виробництво інкубаційних яєць. Комплектування репродуктивних стад. Утримання курей у кліткових батареях, на глибокій підстилці, сітчастій, планчастій чи комбінованій підлозі: технологічне оснащення, щільність посадки, мікроклімат, економічна ефективність. Особливості роботи з півнями. Особливості годівлі курок і півнів різних кросів залежно від віку, продуктивності та живої маси. Примусове линяння курей.10,744/99/94.2.3Виробництво харчових яєць. Потужність птахофабрик щодо виробництва харчових яєць. Комплектування промислового стада курей-несучок. Особливості утримання і догляду за курми промислового стада: вимоги до пташників, обладнання, мікроклімат. Технологічний графік і карта виробництва харчових яєць. Годівля промислового стада. Збір, сортування, зберігання, транспортування і реалізація яєць.21,444/1010/104.3Технологія виробництва м'яса птиці.64,21214/3232/324.3.1.Технологія виробництва м'яса курчат-бройлерів. Історія розвитку бройлерної промисловості. Основні принципи технології виробництва м'яса курчат-бройлерів. Типи господарств. Приміщення і обладнання для вирощування курчат-бройлерів. Технологічні графіки і карти виробництва м'яса курчат-бройлерів. Племінні ресурси галузі.

Утримання ремонтного молодняку курей м'ясних кросів. Годівля ремонтного молодняку. Особливості вирощування ремонтних півників.

Комплектування батьківського стада. Методи утриманні курей батьківського стада м'ясних кросів. Технологія виробництва інкубаційних яєць у разі утримання курей на глибокій підстилці, сітчастій, планчастій чи комбінованій підлозі: технологічне оснащення, щільність посадки, мікроклімат, економічна ефективність. Норми, раціони та режими годівлі племінних курей.

Вирощування курчат-бройлерів: на глибокій підстилці, у кліткових батареях, на сітчастій, планчастій та комбінованій підлозі. Роздільне вирощування півників і курочок. Норми, раціони та режими годівлі курчат-бройлерів. Тривалість вирощування курчат-бройлерів та жива маса під час забою. Забій курчат-бройлерів і первинна переробка тушок21,442/88/84.3.2.Технологія виробництва м'яса індиків. Комплектування, утримання та годівля індиків батьківського стада. Облік і добір яєць для інкубації. Примусове линяння індичок. Вирощування ремонтного молодняку залежно від методу утримання батьківського стада. Вирощування індиченят на м'ясо: на глибокій підстилці, планчастій, сітчастій і комбінованій підлозі, у кліткових батареях. Роздільне вирощування самців і самок. Вік і жива маса індиченят різних кросів під час забою. Забій індиків і первинна переробка тушок10,722/55/54.3.3.Технологія виробництва м'яса качок. Комплектування, утримання і годівля качок батьківського стада. Примусове линяння качок. Облік і добір яєць для інкубації. Вирощування ремонтного молодняку: на глибокій підстилці, у кліткових батареях, на сітчастій підлозі та у літньому таборі.

Вирощування каченят на м'ясо: на глибокій підстилці, у кліткових батареях, на сітчастій підлозі та у літньому таборі. Особливості вирощування мускусних каченят і мулардів. Вік і жива маса каченят різних порід і кросів під час забою. Забій качок і первинна переробка тушок.10,722/55/54.3.4.Технологія виробництва м'яса гусей. Комплектування, утримання і годівля гусей батьківського стада. Тривалість використання гусей. Примусове линяння гусей. Вирощування ремонтного молодняку: на глибокій підстилці, на сітчастій підлозі, у літньому таборі з використанням водойм.

Вирощування гусенят на м'ясо: на глибокій підстилці, на сітчастій підлозі, у кліткових батареях, у літньому таборі на пасовищах.

Відгодівля гусей для отримання жирної печінки. Тривалість і періоди відгодівлі молодняку і дорослих гусей. Підготовка кормів і техніка годівлі. Забій гусей і первинна переробка тушок10,742/77/74.3.5.Технологія виробництва м'яса цесарок. Комплектування, утримання і годівля цесарок батьківського стада. Добір яєць для інкубації.

Вирощування ремонтного молодняку і цесарят на м'ясо: на глибокій підстилці, у кліткових батареях. Вік і жива маса під час забою.10,7-2/33/34.3.6.Технологія виробництва м'яса і яєць перепелів. Харчова цінність м'яса і яєць перепелів. Комплектування, утримання і годівля перепелів батьківського стада. Виробництво інкубаційних і харчових яєць.

Вирощування ремонтного молодняку і перепелят на м'ясо. Відгодівля дорослих перепелів. Забій перепелів і первинна переробка тушок.--2/22/24.3.7.Технологія виробництва м'яса страусів. Приміщення та обладнання для утримання страусів. Розведення та утримання африканських страусів. Вирощування ремонтного молодняку і страусенят на м'ясо. Особливості годівлі африканських страусів різного віку. Вік і жива маса страусів під час забою. Забій страусів і первинна переробка тушок--1/11/14.3.8.Технологія виробництва м'яса голубів. Приміщення і обладнання для утримання голубів. Комплектування батьківського стада. Вирощування ремонтного молодняку і голубенят на м'ясо. Особливості годівлі голубів різного віку. Вік і жива маса голубів під час забою.--1/11/1Підсумковий контроль Модуля 21611,22835/7979/79Всього годин з навчальної дисципліни30/62140/465/119135/1356. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Назва (коротка характеристика змісту і вимог до виконання)

№ теми і короткий зміст№ 1. роботи Лабораторних занятьОбладнання, матеріали, прилади ТЗН, літератураФорми контролюк-ть
 1. год.К-ть

 2. балівстац/

заочстац/

 1. заочМодуль 1: Біологічні, господарські та продуктивні особливості розведення різних видів с.-г. птиці

(загальна кількість годин 12/4; балів 9/30.)ЗМ-1. Конституційно - екстер'єрні особливості птиці та продуктивність-86,01.1. Оцінка екстер'єру і конституції птиці. визначення її статі та віку. Визначення типів конституції та екстер'єру с.-г. птиці у зв'язку з напрямом продуктивності, породами та специфікою видів птиці. Технологічні проміри птиці. Методи оцінювання екстер'єру курей: окомірно, вимірюванням та шляхом визначення індексів тілобудови й екстер'єрного профілю. Оцінювання за екстер'єром продуктивних якостей курей, їх статі та віку. Оцінювання екстер'єру індиків, водоплавної птиці та цесарок. Визначення їх статі, віку.№143,0Альбоми з фото, методичні

рекомендації,

калькуляториОпитування1.2. Продуктивність с.-г. птиці

1.2.1 Яєчна продуктивність птиці. Облік яєчної продуктивності Товарна і харчова цінність яєць№22/21,5Методичні

рекомендації, калькуляториКонтрольна робота1.2.2 Облік та оцінка мясної продуктивності. Показники м’ясної продуктивності (жива маса, скороспілість, форми будови тіла, швидкість оперення, вихід їстівних частин, якість м’яса, тощо). Контроль розвитку і росту птиці. Харчова цінність м'яса птиці. Оцінювання забійних якостей птиці.№32/21,5рекомендації, калькуляториОпитуванняЗМ-2. Розведення і племінна робота у птахівництві43,02.1.Селекційно-племінна робота у птахівництві Оцінювання, добір кросів яєчних курей для виробництва харчових яєць. Облік селекційних даних. Облік продуктивності та мічення птиці. Складання плану парування птиці. Оцінювання птиці за якістю потомства. Форми племінного обліку Бонітування птиці різних видів, кросів і напряму продуктивності. Плани племінної роботи Племінна робота в СГЦ, племзаводах та у репродукторах першого (ПР-1) і другого (ПР-11) порядку.№443,0Інструкції з

бонітування,

методичні

рекомендації, калькулятори .Контрольна роботаПідсумковий контроль Модуля 112/49,0Атестація за тестамиМодуль 2 .Технологічні процеси інкубації, вирощування та утримання птиці при виробництві продукції птахівництва (загальна кількість годин 28/0; балів 21/0)ЗМ-3. Інкубація яєць с.-г. птиці.

-43,03.1. Оцінка якості інкубаційних яєць.3.2. Біологічний контроль в інкубації. Прижиттєве спостереження за розвитком ембріонів.

3.4. Оцінка добового молодняку та визначення, статі. Обробка, пакування і транспортування добового молодняку.№543,0Зразки яєць,

овоскоп, терези, тощо рекомендаціїКонтрольна роботаЗМ-4 Основні принципи технологічного процесу виробництва продукції птахівництва-24184.2 Технологія виробництва харчових яєць-129,04.2.1. Вирощування ремонтного молодняку яєчних курей для комплектування батьківського та промислового стада курей-несучок. Складання технологічної карти, графіки вирощування молодняку.№6№743,0Методичні рекомендації, калькулятори,Опитування4.2.2. Виробництво інкубаційних яєць. Розрахунок руху поголів'я курей батьківського стада під час виробництва інкубаційних яєць. Розрахунок руху поголів'я курей промислового стада та виробництва харчових яєць.№843,0Метод. рекомендації, калькулятори, довідникиОпитування4.2.3.Виробництво харчових яєць. Кормові ресурси птахівничої галузі. Годівля птиці при сухому та комбінованому типі годівлі (типи, норми, раціони, режим №943,0Метод. рекомендації, калькулятори, довідникиОпитування4.3.Технологія виробництва м'яса птиці129,04.3.1.Технологія виробництва м'яса курчат-бройлерів.4.3.1.1. Розробка циклограм і технологічних карт виробництва інкубаційних яєць м'ясних курей і м'яса курчат-бройлерів№1021,5Методичні

рекомендації, калькулятори,

довідникиОпитування4.3.1.2. Складання схем технологічного процесу виробництва м'яса курчат-бройлерів на птахофабриці із замкнутим і незамкнутим циклом виробництва. Розрахунки виробництва м'яса курчат-бройлерів за різних способів їх вирощування

4.3.1.3. Складання раціонів для ремонтного молодняку, курей батьківського стада і курчат-бройлерів.№1121,54.3.2. Технологія виробництва м'яса індиків Технологічні розрахунки виробництва інкубаційних яєць і м'яса індиків. Складання раціонів для індиченят під час вирощування на м'ясо.№1221,5Методичні

рекомендації, калькуляториКонтрольна робота4.3.3. Технологія виробництва м'яса качок. Технологічні розрахунки виробництва інкубаційних яєць і м'яса качок. Складання раціонів для каченят під час вирощування на м'ясо№1321,5Методичні

рекомендації, калькулятори.Опитування4.3.4. Технологія виробництва м'яса гусей

4.3.4.1. Технологічні розрахунки виробництва інкубаційних яєць і м'яса гусей. Технологічні розрахунки виробництва жирної печінки гусей.

4.3.4.2. Складання раціонів для гусенят під час вирощування на м'ясо і відгодівлі на жирну печінку. Розрахунки витрат кормів під час вирощування та утримання гусей.№1443,0Методичні

рекомендації, калькулятори,

довідникиКонтрольна роботаПідсумковий контроль Модуля 2х28/421Атестація за тестамиВсього годин з навчальної дисципліни40/430

Модуль: Самостійна робота (загальна кількість годин - 65/119)стаціонарзаочнагодинбалів

(0,31за год.)годинбалів(0,169 за год.)Модуль 1: Біологічні, господарські та продуктивні особливості розведення різних видів с.-г. птиці (загальна кількість годин, стац./заоч. – 30/40; балів 9,3/6,76 )ЗМ-1.Конституційно - екстер'єрні особливості птиці та продуктивність14223,721.1.Індекси будови тіла птиці. Визначення за екстер'єром напряму продуктивності та віку птиці.61,86122,01.2.Вплив різних факторів на продуктивність с.-г. птиці: мікроклімат, технологічне оснащення, щільність посадки, годівля, стреси. Стандарти на продукцію.82,48101,69ЗМ-2.Розведення і племінна робота у птахівництві16264,42.1.Походження і одомашнення птиці різних видів. Генофонд птиці в Україні і світі. Особливості селекції у племінних господарствах різного типу (селекційно-генетичних центрах, племзаводах та репродукторах 1-го і 2-го порядку). Структура стада птиці в племзаводі: селекційна група, випробувач, множник, група вільного парування (панміксії). 82,48132,22.2.Породи і кроси птиці. Походження і одомашнення курей, індиків, гусей, качок, цесарок, перепелів, страусів, голубів та етапи формування сучасних порід. Класифікація порід, ліній і кросів птиці. Характеристика основних порід, породних груп і кросів птиці різних видів і напрямів продуктивності: час, місце, умови, походження і метод створення; характеристика екстер'єру і господарських якостей (жива маса, продуктивність, маса яєць тощо). Збереження генофонду птиці.82,48132,2Підсумковий контроль Модуля 1309,3488,11Модуль 2 Технологічні процеси інкубації, вирощування та утримання птиці при виробництві продукції птахівництва (загальна кількість годин, стац./заоч – 35/79; балів 10,9/13,35)ЗМ-3.Штучне осіменіння с.-г. птиці. Вивчення будови інкубаторів. Схеми і графіки закладення яєць в інкубатор. Режими та особливості інкубації яєць птиці різних видів. 51,55132,2ЗМ-4.Основні принципи технологічного процесу виробництва продукції птахівництва16345,754.1Типи птахівницьких підприємств та схема їх взаємозв'язку. Системи і методи утримання дорослої птиці та вирощування молодняку Альтернативні способи утримання с.-г. птиці41,2461,014.2Технологія виробництва харчових яєць. Основні принципи організації та схеми технологічного процесу за незамкнутого і замкнутого циклів виробництва харчових яєць. Економічна ефективність виробництва харчових яєць. Державні стандарти та технічні умови на продукцію птахівництва.12284,734.2.1.Вирощування ремонтного молодняку за різних методів і схем утримання: технологічне оснащення, вимоги до мікроклімату, щільність посадки, годівля, напування, прибирання і утилізація посліду. Контроль за ростом і розвитком молодняку. Ресурсозберігаючі прийоми вирощування ремонтного молодняку птиці.41,2491,524.2.2.Утримання курей у кліткових батареях, на глибокій підстилці, сітчастій, планчастій чи комбінованій підлозі: технологічне оснащення, щільність посадки, мікроклімат, економічна ефективність. Годівля промислового стада. Особливості годівлі півнів батьківського стада яєчних курей.41,2491,524.2.3.Особливості утримання і догляду за курми промислового стада: вимоги до пташників, обладнання, мікроклімат. Характеристика технологічного обладнання для утримання промислового стада курей-несучок. Збір, сортування, зберігання, транспортування і реалізація харчових яєць.41,24101,694.3Технологія виробництва м'яса птиці.144.34325,414.3.1.Основні принципи технології виробництва м'яса курчат-бройлерів. Типи господарств. Приміщення і обладнання для вирощування курчат-бройлерів. Роздільне за статтю вирощування курчат-бройлерів. Технологія виробництва інкубаційних яєць у разі утримання курей на глибокій підстилці, сітчастій, планчастій чи комбінованій підлозі: технологічне оснащення, щільність посадки, мікроклімат, економічна ефективність. Норми, раціони та режими годівлі племінних курей.20,6281,354.3.2Вирощування індиченят на м'ясо: на глибокій підстилці, планчастій, сітчастій і комбінованій підлозі, у кліткових батареях. Роздільне вирощування самців і самок. Вік і жива маса індиченят різних кросів під час забою. Забій індиків і первинна переробка тушок20,6250,8454.3.3Вирощування ремонтного молодняку качок: на глибокій підстилці, у кліткових батареях, на сітчастій підлозі та у літньому таборі.

Вирощування каченят на м'ясо: на глибокій підстилці, у кліткових батареях, на сітчастій підлозі та у літньому таборі. Особливості вирощування мускусних каченят і мулардів. Вік і жива маса каченят різних порід і кросів під час забою. Забій качок і первинна переробка тушок.20,6250,8454.3.4Комплектування, утримання і годівля гусей батьківського стада. Тривалість використання гусей. Примусове линяння гусей. Вирощування ремонтного молодняку: на глибокій підстилці, на сітчастій підлозі, у літньому таборі з використанням водойм.

"Вирощування гусенят на м'ясо: на глибокій підстилці, на сітчастій підлозі, у кліткових батареях, у літньому таборі на пасовищах.10,3171,184.3.5Комплектування, утримання і годівля цесарок батьківського стада. Добір яєць для інкубації. Вирощування ремонтного молодняку і цесарят на м'ясо: на глибокій підстилці, у кліткових батареях. Вік і жива маса під час забою.10,3130,514.3.6.Комплектування, утримання і годівля перепелів батьківського стада. Виробництво інкубаційних і харчових яєць.

Вирощування ремонтного молодняку і перепелят на м'ясо. Відгодівля дорослих перепелів. Забій перепелів і первинна переробка тушок.20,6220,344.3.7.Приміщення та обладнання для утримання страусів. Розведення та утримання африканських страусів. Вирощування ремонтного молодняку і страусенят на м'ясо. Особливості годівлі африканських страусів різного віку.10,3110,1694.3.8.Приміщення і обладнання для утримання голубів. Комплектування батьківського стада. Вирощування ремонтного молодняку і голубенят на м'ясо. Особливості годівлі голубів різного віку. Вік і жива маса голубів під час забою.10,3110,1694.3.9Переробка продукції птахівництва. Стан і перспективи розвитку виробництва і переробки продукції птахівництва в Україні. Схема технологічного процесу обробки і переробки харчових яєць. Виготовлення меланжу і яєчного порошку. Переробка печінки гусей і качок. Побічна продукція: перо, пух, послід, відходи інкубації і забою птиці. Ветеринарно-санітарні заходи під час переробки продукції та контроль за її якістю20,62--Підсумковий контроль Модуля 23510,857913,35Всього годин з навчальної дисципліни6520,1511920,11КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Технології виробництва продукції птахівництва» - важлива складова навчального процесу при підготовці техніків - технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Бакалавр» спрямована на поглиблення спеціальних знань, набуття навичок дослідницької роботи, користування методичною літературою і посібниками, вміння узагальнювати матеріал і робити відповідні висновки.

Курсовий проект повинен мати аналітичний та розрахунковий розділи. Обсяг роботи має бути в межах 50-55 сторінок рукописного тексту.Теми курсових проектів:

 1. Технологія виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 150 тис. курей несучок кросу " Білорусь -9" кліткового утримання.

 2. Технологія виробництва інкубаційних яєць від батьківського стада курей породи білий леггорн (130 тис. гол.) при утриманні птиці на підлозі.

 3. Технологія виробництва м'яса курчат-бройлерів кросу "Бройлер -6" на фермі потужністю 350 тис. гол. при утриманні на підлозі.

 4. Технологія виробництва та інкубації яєць гусей великої сірої породи для формування ферми потужністю 30 тис. гол. при утриманні в приміщеннях з обмеженими вигулами.

 5. Технологія утримання батьківського стада гусей роменської породи для виробництва 600 тис. інкубаційних яєць на рік при утриманні птиці на підлозі.

 6. Технологія виробництва яєць японських перепілок на фабриці потужністю 5 тис. птахомісць при утриманні птиці в клітках.

 7. Технологія виробництва м'яса бройлерів кросу "Гібро-6" на птахофабриці потужністю 1,5 млн. гол. при утриманні птиці на підлозі.

 8. Валовий вихід продукції та фактори, що забезпечують оптимальну продуктивність несучок кросу "Борки-1" на птахофабриці потужністю 500 тис. птахомісць при утриманні птиці в клітках.

 9. Вихід продукції та заходи, що сприяють виявленню продуктивного потенціалу курей породи род-айленд на птахофабриці потужністю 125 тис. гол. при утриманні в клітках.

 10. Вихід продукції та заходи, що сприяють виявленню продуктивного потенціалу качок породи індійські бігуни на птахофабриці потужністю 15 тис. гол. при утриманні в приміщеннях з обмеженими вигулами.

 11. Вихід продукції та заходи, що сприяють виявленню продуктивного потенціалу індиків московської білої породи на птахофабриці потужністю 80 тис. гол. при утриманні в приміщеннях з обмеженими вигулами.

 12. Організація утримання та виробництво продукції від батьківського стада індиків білої широкогрудої породи на фермі потужністю 60 тис. голів при утриманні птиці на підлозі.

 13. Виробництво продукції та вирощування ремонтного молодняку качок пекінської породи для потреб батьківського стада потужністю 65 тис. гол. в приміщеннях з обмеженими вигулами.

 14. Організація виробництва інкубаційних яєць похідних ліній кросу "Борки-117" для формування батьківського стада на 350 тис. гол. при утриманні в приміщеннях з глибокою підстилкою.

 15. Організація виробництва інкубаційних яєць мускусних качок для формування стада на 90 тис. гол. при утриманні в приміщеннях з обмеженими вигулами.

 16. Організація виробництва інкубаційних яєць індиків білої широкогрудої породи для формування стада 120 тис. гол. при утриманні в приміщеннях з комбінованою підлогою.

 17. Формування та технологія утримання батьківського стада гусей тулузької породи для виробництва 120 тис. інкубаційних яєць на рік при утриманні птиці на підлозі

 18. Технологія та обсяги виробництва продукції на птахофабриці потужністю 150 тис. птахомісць при утриманні птиці кросу корніш на підлозі.

 19. Валове виробництво продукції та технологія вирощування курей кросу Хайсекс білий на фермі потужністю 80 тис. гол. при клітковому утриманні.

 20. Технологія виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 150 тис. курей породи білий леггорн, пташник на 25200 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 21. Технологія виробництва яєць на птахофабриці потужністю 180 тис. гол. курей породи російські білі, пташник на 30240 гол., кліткові батареї БКН-3А .

 22. Виробництво продукції на птахофабриці потужність 350 тис. гол. несучок промислового стада породи род-айланд червоний, пташники місткістю 59220 курей укомплектовані клітковими батареями марки ТБК-М.

 23. Технологія виробництва харчових яєць та утримання курей кросу "Зоря-17" на птахофабриці потужністю 212 тис. гол., пташник на 35280 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 24. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 100 тис. гол. курей породи Полтавські глинясті, пташник на 16800 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 25. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 121 тис. гол. курей несучок кросу “Шевер 579”, пташник на 20160 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 26. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 141 тис. гол. курей несучок кросу “Ломан браун” пташник на 23520 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 27. Технологія виробництва продукції на птахофабриці потужністю 284 тис. гол. несучок кросу Хайсекс білий, пташники місткістю 47376 курей укомплектовані клітковими батареями марки ТБК-М.

 28. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 320 тис. гол. курей несучок кросу “Борки - 2М” пташник на 53200 гол., кліткові батареї L-134.

 29. Організація виробництва продукції на птахофабриці потужністю 215 тис. гол. курей-несучок кросу "Борки -1" пташники місткістю 35532 курей укомплектовані клітковими батареями марки ТБК-М.

 30. Організація виробництва продукції при утриманні курей кросу “Янтар-1” в господарстві потужністю 240 тис. голів несучок, пташник на 39744 гол., кліткові батареї КП-12Л.

 31. Виробництво продукції в товарному господарстві потужністю 411 тис. гол. кросу Шевер-2000, пташники місткістю 68600 курей укомплектовані клітковими батареями марки ОКН.

 32. Виробництво продукції в товарному господарстві потужністю 150 тис. голів птиці кросу “Хайсекс коричневий” пташник на 25200 гол., кліткові батареї КП-12Л.

 33. Організація виробництва продукції при утриманні курей кросу “Хайсекс вайт” в господарстві потужністю 210 голів пташник на 35280 гол., кліткові батареї БКН-3.

 34. Організація виробництва продукції при утриманні курей кросу "Борки-117" в господарстві потужністю 150 тис. голів пташники на 24960 гол., кліткові батареї оКН-4.

 35. Організація процесу виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 180 тис. голів несучок кросу “Зоря -17” пташники на 29760 гол., кліткові батареї оКН-4.

 36. Організація процесу виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 423 тис. голів несучок кросу “Тетра СЛ” при замкнутому циклі виробництва пташник на 70560 гол., кліткові батареї ОКН 6яр.

 37. Технологія виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 212 тис. курей несучок кросу "Білорусь -9" при замкнутому циклі виробництва пташник на 35280 гол., кліткові батареї БКН-3М.

 38. Валове виробництво продукції та організація утримання промислового стада курей породи Полтавські глинясті на фермі потужністю 160 тис. голів при утриманні птиці в пташнику на 26040 гол., кліткові батареї окн-4.

 39. Технологія утримання промислового стада курей та виробництво продукції на птахофабриці потужністю 250 тис. гол. курей породи Нью-гемпшир пташник на 41644 гол., кліткові батареї окн-4.

 40. Виробництво продукції на птахофабриці потужністю 215 тис. гол. курей несучок промислового стада кучинської ювілейної породи. Пташники місткістю 35280 курей укомплектовані клітковими батареями марки БКН-3.

 41. Виробництво продукції в товарному господарстві потужністю 250 тис. гол. курей-несучок кросу "Іса браун". Пташники місткістю 41160 курей укомплектовані 3-ярусними клітковими батареями марки ОКН.

 42. Організація виробництва яєць в господарстві потужністю 220 тис. голів вихідних ліній курей кросу " Бованс браун" пташник на 36480 гол., кліткові батареї.

 43. Виробництво продукції в товарному господарстві потужністю 220 тис. голів птиці кросу “Хайн Лайн” пташник на 36480 гол., кліткові батареї ккт.

 44. Технологія виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 275 тис. курей несучок кросу П-46 кліткового утримання пташник на 45600гол., кліткові батареї L-134.

 45. Організація виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 120 тис. гол курей несучок кросу " Бованс вайт" Пташники місткістю 20160 курей укомплектовані клітковими батареями марки ОБН-1.

 46. Організація виробництва яєць в господарстві потужністю 220 тис. голів вихідних ліній курей кросу " Бованс браун" пташник на 36480 гол., кліткові батареї ккт.

 47. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 156 тис. гол. курей несучок породи Італійські куріпкові в пташнику на 25920 гол., кліткові батареї оКН-4.

 48. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 215 тис. гол. курей породи Адлерські сріблясті пташник на 35532 гол., кліткові батареї тбк-м.

 49. Організація виробництва продукції в товарному стаді потужністю 238 тис. гол. птиці кросу "Шевер -288" пташник на 39744 гол., кліткові батареї БКН-3А .

 50. Організація виробництва продукції в господарстві курей кросу “Домінант бурий” (Д-102) потужністю 240 тис. голів пташник на 40320гол., кліткові батареї кп-12лм.

 51. Виробництво харчових яєць на птахофабриці потужністю 250 тис. гол. курей несучок кросу “Декалб-білий” Пташники місткістю 41160 курей клітковими батареями марки ОКН-3.

 52. Ефективність виробництво продукції в товарному господарстві потужністю 215 тис. голів птиці кросу “Декалб-коричневий” пташник на 35532 гол., кліткові батареї ТБК 4яр.

 53. Організація виробництва продукції в господарстві потужністю 250 тис. голів курей кросу “Борки-колор” пташник на 41544 гол., кліткові батареї тбка 4яр.

 54. Організація процесу виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 212 тис. голів несучок Первомайської породи, пташник на 35280 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 55. Організація процесу виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 282 тис. голів несучок кросу “Тетра ЛСЛ”, пташник на 47040 гол., кліткові батареї КП-12Л.

 56. Виробництво харчових яєць на птахофабриці потужністю 330 тис. гол. курей несучок кросу "Борки-117". Пташники місткістю 54888 курей укомплектовані 4-ярусними клітковими батареями марки ОКН.

 57. Технологія виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 150 тис. курей несучок кросу "Тетра -СЛ", пташник на 25200 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 58. Технологія та обсяги виробництва продукції на птахофабриці потужністю 242 тис. голів птиці кросу "Борки -2М" на підлозі. пташник на 40320 гол., кліткові батареї кп-12л.

 59. Виробництво продукції на птахофабриці потужність 278 тис. гол. несучок промислового стада кросу Ломан браун, пташники місткістю 46368 курей укомплектовані клітковими батареями марки КП-12Л.

 60. Технологія виробництва харчових яєць та утримання курей кросу "Зоря-17" на птахофабриці потужністю 240 тис. гол., пташник на 39744 гол., кліткові батареї КП-12Л.

 61. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 355 тис. гол. курей несучок кросу “Слобідський-3”, пташник на 59230гол., кліткові батареї тбк-6.

 62. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 285 тис. гол. курей несучок кросу “Шевер 579”, пташник на 47376гол., кліткові батареї ТБК-5.

 63. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 215 тис. гол. курей несучок кросу “Іса браун” пташник на 35532 гол., кліткові батареї тБК-м.

 64. Організація виробництва продукції при утриманні курей кросу "Борки-117" в господарстві потужністю 355 тис. голів пташники на 59220 гол., кліткові батареї ТБКА 6 яр.

 65. Технологія виробництва продукції птахівництва на птахофабриці потужністю 332 тис. гол. курей несучок кросу “Борки - 2М” пташник на 55272 гол., кліткові батареї ТБКА-5.

 66. Організація виробництва продукції на птахофабриці потужністю 249 тис. гол. курей-несучок кросу "Хайн-лайн". Пташники місткістю 41454 курей укомплектовані клітковими батареями марки ТБКА-4.

 67. Організація виробництва продукції при утриманні курей кросу “Янтар-1” в господарстві потужністю 500 тис. голів несучок, пташник на 82320 гол., кліткові батареї ОКН-6.

 68. Виробництво продукції в товарному господарстві потужністю 410 тис. гол. кросу Шевер 2000, пташники місткістю 68600 курей укомплектовані клітковими батареями марки ОКН-5.

 69. Виробництво продукції в товарному господарстві потужністю 330 тис. голів птиці кросу “Хайсекс коричневий” пташник на 54880 гол., кліткові батареї окн-4.

 70. Організація виробництва продукції при утриманні курей кросу “Бованс вайт” в господарстві потужністю 250 тис. голів пташник на 41160гол., кліткові батареї оКН-3

 71. Організація виробництва продукції при утриманні курей кросу "Домінант бурий" в господарстві потужністю 210 тис. голів пташники на 35280гол., кліткові батареї бкн-4.

 72. Організація процесу виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 275 тис. голів несучок кросу “Борки-колор” пташники на 45600 гол., кліткові батареї L-134.

 73. Організація процесу виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 220 тис. голів несучок кросу “Тетра СЛ” при замкнутому циклі виробництва пташник на 36480 гол., кліткові батареї ккт.

 74. Технологія виробництва харчових яєць на птахофабриці потужністю 215 тис. курей несучок кросу "Білорусь–9М" при замкнутому циклі виробництва пташник на 35280 гол., кліткові батареї БКН-3А.

 75. Племінна робота з кросами яєчних (м'ясних) курей, (качок, індиків) у племінних птахівницьких заводах.

 76. Племінна робота з гусьми, (перепелами).

 77. Племінна робота з кросами яєчних курей у господарствах-репродукторах.

 78. Племінна робота з кросами м'ясних курей у господарствах-репродукторах.

 79. Племінна робота з кросами індиків у господарствах-репродукторах.

 80. Племінна робота з кросами качок у господарствах-репродукторах.

 81. Технологія інкубації яєць курей яєчних порід і кросів.

 82. Технологія інкубації яєць курей м'ясних порід і кросів.

 83. Технологія інкубації яєць індиків легких кросів.

 84. Технологія інкубації яєць індиків важких кросів.

 85. Технологія інкубації яєць качок.

 86. Технологія інкубації яєць гусей.

 87. Технологія інкубації яєць цесарок.

 88. Технологія інкубації яєць мускусних качок.

 89. Технологія інкубації яєць перепелів.

 90. Технологія вирощування ремонтного молодняку для комплектування батьківського стада м'ясних курей.

 91. Технологія вирощування ремонтного молодняку для комплектування батьківського стада яєчних курей.

 92. Технологія вирощування ремонтного молодняку для комплектування промислового стада яєчних курей.

 93. Технологія вирощування ремонтного молодняку мускусних качок.

 94. Технологія вирощування ремонтного молодняку качок сучасних порід і кросів.

 95. Технологія вирощування ремонтного молодняку індиків, (гусей, качок цесарок, та інших видів птиці)

 96. Технологія виробництва інкубаційних яєць курей яєчних кросів (гусей, качок цесарок, та інших видів птиці).

 97. Технологія виробництва інкубаційних яєць качок (курей, гусей, качок цесарок, та інших видів птиці).

 98. Технологія виробництва харчових яєць у фермерських і присадибних господарствах.

 99. Технологія виробництва м'яса курчат-бройлерів (качок, гусей, індиків та інших видів птиці).

 100. Виробництво м'яса індиків (качок, курей, гусей) у фермерських і присадибних господарствах.


7. Методи навчання

На лекціях за допомогою графоскопа демонструються таблиці, схеми, рисунки, які розкривають зміст теми.

Лабораторні заняття проводяться з використання методичних вказівок та робочих зошитів.


8. Методи оцінювання З ДИСЦИПЛІНИ: атестації, поточне тестування; оцінка за курсовий проект; підсумковий іспит

8.1 "Технологія виробництва продукції птахівництва ” має наступні види робіт та ліміт годин:

 1. ПТН СтаціонарПТН Заочнааудиторні заняття:30 год. - 15 лекцій, 6 год. - 3 лекцій, 40 год. – 10 лабораторних робіт по 4 год.10 год. – 2,5 лабораторних робіт по 4 год;самостійна робота студента:65 годин – 18 тем, по 4 год. 119 годин – 18 тем, курсовий проект – 1 кредит -36 годин;курсовий проект – 1 кредит -36 годин;поточний контроль:12-захист лабораторних та самостійних робіт, 12-захист лабораторних та самостійних робіт, 6-контроль засвоєння теоретичного курсу6-контроль засвоєння теоретичного курсурубіжна оцінка:2 – захисту модулів 2 – захисту модулів 1- захист курсового проекту1- захист курсового проектувихідний контроль:1- іспит1- іспит

8.2. Розподіл дисципліни за видами робіт на модулі, год. • п/пВиди робітПТН Стаціонар ПТН Заочна1 модуль2 модульВсього, год.1 модуль2 модульВсього, год.1Лекції 8,411,2212462Лабораторні роботи9,021,03046103Поточний контроль(атестація)22466124Захист самостійних робіт30356548711195Контроль засвоєння теоретичного курсу3363366Захист модуля 1121127Курсовий проект-11118Вихідний контроль: іспит.-1111

8.3. Розрахунок кількості балів за видами робіт: загальна кількість балів на дисципліну100 ;

В тому числі: на всі лекції – 21;

на лабораторні роботи – 30;

самостійна робота студента – 20,15;Поточний контроль(атестація) – 19,85; усне опитування, тести, захист модулів – 9.

Окремо оцінюється курсовий проект: кількість балів на курсовий проект – 100 балів.

8.4. Розрахунок балів для дисципліни за пропорційною системою:

лекціїПТН Стаціонар ПТН ЗаочнаРозподіл балів за категоріями діяльності студента:21 бал : 15 лекцію = 1,4 бал/лек)(21 бал : 6 лекцію = 3,5 бал/лек)Категорія діяльності студентаНа 1 лекцію, балівНа 15 лекції, балівНа 1 лекцію, балівНа 6 лекції, балівПрисутність0,710,51,7510,5Активність, ведення конспекту0,710,51,7510,5Всього балів1,421,003,521,008.5. Розподіл балів за категоріями діяльності студента :

лабораторні роботиРозподіл балів за категоріями діяльності студента:ПТН Стаціонар

(30 бал : 40 год. = 0,75 бал/год.

0,75 х 4 =3 бал/заняття)ПТН Заочна

(30 бал : 10 год. = 3,00 бал/год.

3 х 4 =12 бал/заняття)Категорія діяльності студентаНа 1 роботу, балівНа 10 робіт, балівНа 1 роботу, балівНа 2,5 роботи, балівПрисутність0,55,03,07,5Готовність до лабораторної роботи 0,55,03,07,5Виконання своєчасне та якісне1,010,06,015,0Виконання не своєчасне, або не якісне0,757,503,07,50Контрольне опитування0,757,503,07,50Всього балів2,25 - 3,0022,50 30,0011,25 - 12,0022,50 30,008.6. Поточний контроль виконання індивідуальних завдань (усне опитування, тести) (20 балів : 2 = 10 балів)

Розподіл балів за категоріями діяльності студента:

ПТН СтаціонарПТН ЗаочнаКатегорія діяльності студентаНа 1 атестацію, балівНа 2 атестації, балівНа 1 атестацію, балівНа 1 атестацію, балівусне опитування, тести:виконання завдань 90-100 %9-1018-2018-2018-20виконання завдань 75-89 %7,5-8,915-17,915-17,915-17,9виконання завдань 65 74%6,5- 7,413-14,913-14,913-14,9виконання завдань 40 %4,08888.7 самостійна робота (Частина запитань у тестах передбачає перевірку самостійної роботи з відповідної теми)

Категорія діяльності студентаПТН Стаціонар

(20 балів : 65 = 0,31 бал/ годинуПТН Заочна

(20 балів : 119 = 0,168 бал/ годинуНа 1 годину

самостійної роботи, балівНа 65 годин

самостійної

роботи, балівНа 1 самостійну роботу, балівНа 119 годин

самостійної роботи, балівусне опитування, тести:виконання завдань 90-100 %0,279 – 0,3117,55 20,150,151-0,1690,169 - 20,00виконання завдань 75-89 %0,232 – 0,27515,08 - 17,880,126-0,15014,9 16,7виконання завдань 65 74%0,201 – 0,22913,07 - 14,890,109-0,12512,9 14.8виконання завдань 40 %0,1248,000,0678,0

8. 8. МОДУЛЬ НАУКОВА РОБОТА (9 балів : 2 = 4,5 бали/модуль)

ПТН СтаціонарПТН ЗаочнаКатегорія діяльності студентаНа 1 самостійну роботу, балівНа всі самостійні роботи, балівНа 1 самостійну роботу, балівНа всі самостійні роботи, балівусне опитування, тести:виконання завдань 90-100 %4,00 – 4,58,00 - 9,004,00 – 4,58,00 - 9,00виконання завдань 75-89 %3,37 - 3,996,74 - 7,993,37 - 3,996,74 - 7,99виконання завдань 65 74%2,93 – 3,365,89 - 6,732,93 – 3,365,89 - 6,73виконання завдань 40 %1,83,61,83,6
8.9. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (100 балів/курсовий проект)
За шкалою ECTSЗа національною шкалоюЗа шкалою в балахAвідмінно90-100BCдобре75-89DEзадовільно60-74FXнезадовільно 35-59

Максимальна кількість балів за курсовий проект до 100 балів

Мінімальна кількість балів за курсовий проект до 59 балів

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка