Робоча програма навчальної дисципліни " інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (дтз) "Скачати 371.39 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір371.39 Kb.
Луцький національний технічний університет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_________________І. Мурований

“____”_______________2016 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНФРАСТРУКТУРА ТА РИНОК ДОРОЖНІХ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ДТЗ)

спеціальність 274 Автомобільний транспорт

спеціальність 275 Транспортні технології

спеціальність 7.07010601 – Автомобілі таавтомобільне господарство

факультет машинобудівний

2016–2017 навчальний рік

Робоча програма з дисципліни “Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ)” для студентів спеціальностей 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології і 7.07010601–“Автомобілі та автомобільне господарство”. 2016 р.,-14 с.


Розробник: Кищун В. А., к.е.н., доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри автомобілів і транспортних технологій:

Протокол від «23 червня» 2016 р. № 17

Завідувач кафедри АТТ _________________ Мурований І. С.

© В. А. Кищун, 2016


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,0

Галузь знань: 27 Транспорт


Нормативна


Модулів – 1

274 Автомобільний транспорт;

275 Транспортні технології;

7.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2016-й

2016-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

“Дослідження і аналіз ринку легкових автомо-білів”Семестри

Загальна кількість годин - 120

9-й

11-й
Лекції, год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр, спеціаліст

30

8

Практичні, год

15

4

Лабораторні, год

-

-

Самостійна робота, год

75

108

Індивідуальні завдання, год -

Вид контролю: залік2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1 Мета дисципліни – ознайомити студентів із системами інфраструктури ДТЗ (канали збуту, сервіс, автозаправні станції, стоянки тощо) аж до повної утилізації останніх а також умовами розвитку і становлення автомобільного ринку України.

2.2 Основні завдання вивчення дисципліни – навчити студентів визначати роль і місце кожної системи в інфраструктурі ДТЗ, робити кваліфікований аналіз і прогноз ринку автомобілів, запасних частин, автомобільних послуг та окреслювати шляхи його наповнення, застосовувати нормативні і законодавчі акти у процесі виробничої діяльності.

2.3 Вимоги до вмінь і знань студентів

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • інфраструктура ДТЗ та системи які в неї входять;

 • вплив кожної з систем на загальний розвиток інфраструктури;

 • правила та умови торгівлі, товарознавчої експертизи, страхування ДТЗ;

 • фірмове обслуговування автомобілів;

 • функції роботи з клієнтурою;

 • суть утилізації транспортних засобів;

 • основи маркетингу у сфері реалізації автомобілів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • роботи аналіз інфраструктури ДТЗ, самостійно виявляти її системи, які потребують удосконалення;

 • проводити необхідні розрахунки при розмитненні автомобілів, виконанні товарознавчої експертизи, страхуванні транспортних засобів;

 • формувати мінімальний пакет послуг, пов’язаних з обслуговуванням автомобілів;

 • працювати з клієнтами;

 • оцінювати і прогнозувати ринок авто, запасних частин, автосервісу;

 • вести рекламну компанію, зміцнювати конкурентоспроможність підприємства.3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Інфраструктура ДТЗ

Тема 1. Вступ. Виробництво, структура, парк автомобілів світу і України. Суть автомобілізації країни. Мета викладання дисципліни “Інфраструктура та ринок ДТЗ” та її зв’язок з іншими предметами. Світове виробництво автомобілів. Класифікація легкових автомобілів в Європі, США, Японії. Продаж і парк легковиків у країнах світу. Аналіз світового автомобільного ринку за регіонами. Структура і формування автомобільного парку України. Вітчизняне виробництво та імпорт автомобілів.

Тема 2. Інфраструктура ДТЗ. Поняття інфраструктури та її зв’язок з соціально-економічною ефективністю автотранспорту. Функція розвитку інфраструктури. Цілі інфраструктури і шляхи їх реалізації. Вимоги до системи забезпечення запасними частинами. Вимоги до системи підтримання і відновлення роботоздатності автомобілів (вимоги споживача, вимоги ефективності виробництва). Вимоги до системи забезпечення технічної експлуатації автомобілів, їх збереженості і схоронності. Вимоги до системи використання та системи забезпечення безпеки руху і усунення шкідливих наслідків автомобілів.

Тема 3. Організація торгівельної діяльності. Вимоги до системи торгівлі автомобілями. Поняття “дилер” і “дистриб’ютор”. Структура автосалону: продаж, обслуговування, запасні частини (комплекс “3S” – sales-service-spare parts). Придбання автомобіля за кордоном. Документи, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами. Класифікація транспортних засобів за товарними групами. Правила ввезення і митного оформлення автомобілів. Митні платежі для непідакцизних і підакцизних транспортних засобів. Купівля автомобіля на території України. Правила торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами. Організація роботи автосалону: оформлення, вимоги до персоналу.

Тема 4. Автосервіс–важлива система інфраструктури ДТЗ. Поняття автосервісу. Вимоги споживача до автосервісу; закон підвищення потреб. Продукція автосервісу та процес задоволення потреб (пошук, придбання і предметне втілення товару). Послуги автосервісу та роботи, які виконує СТО. Класифікація обладнання для СТО. Набір обладнання для невеликої автомобільної майстерні. Розвиток автосервісу в колишньому СРСР, Україні. Становлення автосервісу України в ринкових умовах. Перспективи розвитку вітчизняного автосервісу. Спеціалізація підприємств автосервісу (предметна, технологічна). Концепція розвитку та організація автосервісу за кордоном. Система післяпродажного обслуговування; три рівні товару. Особливості і функції фірмового обслуговування.

Тема 5. Зберігання транспортних засобів. Необхідність зберігання ДТЗ. Класифікація місць зберігання. Зберігання автомобілів на відкритих стоянках і під навісом. Види розміщення автомобілів на стоянках (тупикове і прямоточне, прямокутне і косокутне). Визначення геометричних розмірів відкритих стоянок. Зберігання автомобілів у закритих приміщеннях (гаражах). Класифікація гаражів-стоянок (одноповерхові і багатоповерхові, наземні і підземні, манежні і боксові гаражі). Немеханізовані, напівмеханізовані і механізовані багатоповерхові стоянки-гаражі. Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках (загальні положення, оформлення, оплата послуг, видача ДТЗ). Обов’язки клієнтів. Гарантії і відповідальність автостоянки. Закон України “Про захист прав споживачів” (витяги).

Тема 6. Утилізація автомобілів. Старіння автопарку як фактор негативного впливу на довкілля і зростання кількості ДТП. Життєвий цикл автомобіля. Суть і технологія утилізації автомобілів. Проблема утилізації автомобілів в Україні та шляхи її вирішення. Концепція утилізації. Економічний аспект утилізації.

Змістовий модуль 2. Ринок ДТЗ

Тема 7. Ємність автомобільного ринку. Сегментація ринку. Характеристика вітчизняного автомобільного ринку. Методи визначення ємності ринку автомобілів. Ємність ринку запасних частин і експлуатаційних матеріалів. Визначення ємності ринку автомобільних послуг. Сегментація ринку та фактори, що її обумовлюють. Сегментація ринку за ознаками споживачів (географічними, демографічними ознаками, ознаками поведінки, соціальним статусом), товарів, послуг і підприємств (сегментація за споживчими перевагами). Аналіз та застосування результатів сегментації ринку. Вибір цільових сегментів ринку. Масовий (недиференційований), диференційований і цільовий (концентрований) маркетинг. Позиціювання товару і послуг на ринку.

Тема 8. Маркетингова товарна політика автомобільних дилерів. Товар - важлива складова комплексу маркетингу. Маркетингова товарної політика автомобільних дилерів і перелік завдань, які вона вирішує (знаходження оптимальних товарних сегментів, формування товарного асортименту, підтримання якості товару тощо). Якісні характеристики автомобіля і фактори впливу на них. Випробування автомобілів як метод оцінки показників якості. Споживчі випробування легкових автомобілів (тест-драйви, дорожні і ресурсні випробування). Методи проведення експертних, дорожніх і ресурсних випробувань легкових автомобілів. Якісні характеристики автомобіля і фактори впливу на них. Споживчі випробування як спосіб визначення якісних показників автомобілів. Методика проведення експертних, дорожніх і ресурсних випробувань легкових автомобілів.

Тема 9. Адаптація і сертифікація легкових автомобілів. Потреба адаптації автомобілів до вітчизняних умов експлуатації. Адаптація до пального, кліматичних і дорожніх умов. Заходи з адаптації легкових автомобілів (пристосування до пального, низької температури, підвищеної вологості, збільшення дорожнього просвіту, міцності кузова, підвісок тощо). Визначення сертифікації автомобілів і необхідність її проведення. Зміст Женевської угоди. Україна і Женевська угода. Законодавче забезпечення сертифікації автомобілів в Україні. Потреба адаптації автомобілів до вітчизняних умов експлуатації. Адаптація до пального, кліматичних і дорожніх умов. Заходи з адаптації легкових автомобілів (пристосування до пального, низької температури, підвищеної вологості тощо).

Тема 10. Реклама. Сутність і призначення реклами. Закон України “Про рекламу” (витяги). Види реклами (реклама у пресі, друкована, поштова, зовнішня, аудіовізуальна, комп’ютеризована реклама, радіореклама, телереклама, заходи паблік-рилейшнз, фірмовий стиль, виставки і ярмарки). Організація, зміст і обсяг реклами. Шляхи підвищення ефективності реклами. Особливості реклами автомобільного комплексу “салон-СТО-магазин”.

Тема 11. Організація роботи з клієнтурою. Функції роботи з клієнтурою (вивчення попиту, визначення рівня конкурентоспроможної пропозиції, взаємодія з клієнтами тощо). Структура підрозділу роботи з клієнтурою на підприємстві. Умови, що забезпечують ефективність співпраці з клієнтами. Правила роботи з клієнтами. Форми та методи обслуговування клієнтури. Схеми роботи “клієнт-СТО”, “СТО-клієнт”. Закон України “Про захист прав споживачів“ (витяги).
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Інфраструктура ДТЗ

Тема 1. Вступ. Виробництво, структура, парк автомобілів світу і України. Суть автомобілізації країни. Мета викладання дисципліни “Інфраструк-тура та ринок ДТЗ” та її зв’язок з іншими предметами. Світове виробництво автомобілів.

12

2

2

-

-

8

11

1

-

-

-

10

Тема 2. Інфраструктура ДТЗ. Поняття інфраструктури та її зв’язок з соціально-економічною ефективністю автотранспорту. Функція розвитку інфраструктури. Цілі інфраструктури і шляхи їх

10

3

1

-

-

6

11

2

-

-

-

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

реалізації. Вимоги до системи забезпечення запасними частинами. Вимоги до системи підтримання і відновлення роботоздатності автомобілів (вимоги споживача, вимоги ефективності виробництва).

Тема 3. Організація торгівельної діяльності. Вимоги до системи торгівлі автомобілями. Поняття “дилер” і “дистриб’ютор”. Структура автосалону: продаж, обслуговування, запасні частини (комплекс “3S” – sales-service-spare parts). Придбання автомобіля за кордоном. Документи, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами. Класифікація транспортних засобів за товарними групами. Правила ввезення і митного оформлення автомобілів. Митні платежі для непідакцизних і підакцизних транспортних засобів.

12

3

2

-

-

7

12

1

1

-

-

10

Тема 4. Автосервіс – важлива система інфраструктури ДТЗ. Поняття автосервісу. Вимоги споживача до автосервісу; закон підвищення потреб. Продукція автосервісу та процес задоволення потреб (пошук, придбання і предметне втілення товару). Послуги автосервісу та роботи, які виконує СТО. Класифікація обладнання для СТО. Набір обладнання для невеликої автомобільної майстерні. Розвиток автосервісу в колишньому СРСР, Україні. Становлення автосервісу України в ринкових умовах. Перспективи розвитку вітчизняного автосервісу. Спеціа-лізація підприємств автосервісу (предметна, технологічна).

12

3

2

-

-

7

12

-

1

-

-

11

Тема 5. Зберігання транспортних засобів. Необхідність зберігання ДТЗ. Класифікація місць зберігання. Зберігання автомобілів на відкритих стоянках і під навісом. Види розміщення автомобілів на стоянках (тупикове і прямоточне, прямокутне і косокутне). Визначення геометричних розмірів відкритих стоянок. Зберігання автомобілів у закритих приміщеннях (гаражах). Класифікація гаражів-стоянок (одноповерхові і багатоповерхові, наземні і підземні, манежні і боксові гаражі). Немеханізовані, напівмеханізовані і механізовані багатоповерхові стоянки-гаражі.

8

2

15

8

-

-

-

-

81

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 6. Утилізація автомобілів. Старіння автопарку як фактор негативного впливу на довкілля і зростання кількості ДТП. Життєвий цикл автомобіля. Суть і технологія утилізації автомобілів.

6

2

-

-

-

4

6

-

-

-

-

6

Разом за змістовим модулем 2

60

15

8

-

-

37

60

4

2

-

-

54

Змістовий модуль 2. Ринок ДТЗ

Тема 7. Ємність автомобільного ринку. Сегментація ринку. Харак-теристика вітчизняного автомо-більного ринку. Методи визначення ємності ринку автомобілів. Ємність ринку запасних частин і експлуатаційних матеріалів. Визначення ємності ринку автомобільних послуг. Сегментація ринку та фактори, що її обумовлюють. Сегментація ринку за ознаками споживачів (географічними, демографічними ознаками, ознаками поведінки, соціальним статусом), товарів, послуг і підприємств (сегментація за споживчими перевагами). Аналіз та застосування результатів сегментації ринку.

15

4

2

-

-

9

14

2

2

-

-

10

Тема 8. Маркетингова товарна політика автомобільних дилерів. Товар - важлива складова комплексу маркетингу. Маркетингова товарної політика автомобільних дилерів і перелік завдань, які вона вирішує (знаходження оптимальних товарних сегментів, формування товарного асортименту, підтримання якості товару тощо).

13

3

2

-

-

8

13

1

-

-

-

12

Тема 9. Адаптація і сертифікація легкових автомобілів. Потреба адаптації автомобілів до вітчизняних умов експлуатації. Адаптація до пального, кліматичних і дорожніх умов. Заходи з адаптації легкових автомобілів (пристосування до пального, низької температури, підвищеної вологості, збільшення дорожнього просвіту, міцності кузова, підвісок тощо). Визначення сертифікації автомобілів і необхідність її проведення. Зміст Женевської угоди. Україна і Женевська угода. Законодавче забезпечення сертифікації автомобілів в Україні.

13

4

1

-

-

8

14

1

-

-

-

13

Тема 10. Реклама. Сутність і призначення реклами. Закон України “Про рекламу” (витяги). Види реклами (реклама у пресі, друкована, поштова, зовнішня, аудіовізуальна, комп’ютеризована реклама, радіореклама, телереклама, заходи паблік-рилейшнз, фірмовий стиль,

9

2

2

-

-

5

7

-

-

-

-

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

виставки і ярмарки). Організація, зміст і обсяг реклами. Шляхи підвищення ефективності реклами.
Тема 11. Організація роботи з клієнтурою. Функції роботи з клієнтурою (вивчення попиту, визначення рівня конкуренто-спроможної пропозиції, взаємодія з клієнтами тощо). Структура підрозділу роботи з клієнтурою на підприємстві. Умови, що забезпечують ефективність співпраці з клієнтами. Правила роботи з клієнтами. Форми та методи обслуговування клієнтури. Схеми роботи “клієнт-СТО”, “СТО-клієнт”.

10

2

-

-

-

8

12

-

-

-

-

12

Разом за змістовим модулем 2

60

15

7

-

-

38

60

4

2

-

-

54

Усього годин

120

30

15

-

-

75

120

8

4

-

-

1085. Теми практичних занять


з/п


Назва теми*

Кількість год., стац./заоч.

1

Аналіз виробництва структури та парку автомобілів світу і України. Інформаційне забезпечення автосалону (характеристика фірми та її продукції)

2/-

2

Розмитнення автомобілів (розрахунок митних платежів)

2/1

3

Організація СТО за заданими послугами та підбір необхідного обладнання


2/1

4

Визначення розмірів відкритої автостоянки для зберігання легкових автомобілів


1/-

5

Визначення технічної ємності ринку запасних частин, експлуатаційних матеріалів та послуг з поточного ремонту автомобілів

2/1

6

Сегментація ринку легкових автомобілів за демографічними та поведінковими ознаками споживачів

2/1

7

Оцінка споживчих властивостей автомобіля. Побудова графіка “ціна-якість”

2/-

8

Розробка матеріалів рекламного характеру

2/-
Разом

15/4

*За тематикою практичних занять студенти-заочники оформляють контрольну роботу.
6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість год., стац./заоч.

1

2

3

1

Тема 1. Вступ. Виробництво, структура, парк автомобілів світу і України. Класифікація легкових автомобілів в Європі, США, Японії. Продаж і парк легковиків у країнах світу. Аналіз світового автомобільного ринку за регіонами. Структура і формування автомобільного парку України. Вітчизняне виробництво та імпорт автомобілів.

8/10

1

2

3

2

Тема 2. Інфраструктура ДТЗ. Вимоги до системи забезпечення технічної експлуатації автомобілів, їх збереженості і схоронності. Вимоги до системи використання та системи забезпечення безпеки руху і усунення шкідливих наслідків автомобілів.

6/9

3

Тема 3. Організація торгівельної діяльності. Купівля автомобіля на території України. Правила торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами. Організація роботи автосалону: оформлення, вимоги до персоналу.

7/10

4

Тема 4. Автосервіс – важлива система інфраструктури ДТЗ Концепція розвитку та організація автосервісу за кордоном. Система післяпродажного обслуговування; три рівні товару. Особливості і функції фірмового обслуговування.

7/11

5

Тема 5. Зберігання транспортних засобів. Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках (загальні положення, оформлення, оплата послуг, видача ДТЗ). Обов’язки клієнтів. Гарантії і відповідальність автостоянки. Закон України “Про захист прав споживачів” (витяги).

5/8

6

Тема 6. Утилізація автомобілів. Проблема утилізації автомобілів в Україні та шляхи її вирішення. Концепція утилізації. Економічний аспект утилізації.

4/6

7

Тема 7. Ємність автомобільного ринку. Сегментація ринку. Вибір цільових сегментів ринку. Масовий (недиференційований), диференційований і цільовий (концентрований) маркетинг. Позиціювання товару і послуг на ринку.

9/10

8

Тема 8. Маркетингова товарна політика автомобільних дилерів. Якісні характеристики автомобіля і фактори впливу на них. Споживчі випробування як спосіб визначення якісних показників автомобілів. Методика проведення експертних, дорожніх і ресурсних випробувань легкових автомобілів.

8/12

9

Тема 9. Адаптація і сертифікація легкових автомобілів. Потреба адаптації автомобілів до вітчизняних умов експлуатації. Адаптація до пального, кліматичних і дорожніх умов. Заходи з адаптації легкових автомобілів (пристосування до пального, низької температури, підвищеної вологості тощо).

8/13

10

Тема 10. Реклама. Особливості реклами автомобільного комплексу “салон-СТО-магазин”.

5/7

11
Тема 11. Організація роботи з клієнтурою

Закон України “Про захист прав споживачів “ (витяги).

8/12
Разом

75/1087. Індивідуальні завдання
З дисципліни “Інфраструктура та ринок ДТЗ” індивідуальні завдання для студентів не передбачені.
8. Методи навчання

Курс “Інфраструктура та ринок ДТЗ” для напрямку 6.070106 “Автомобільний транспорт” читається протягом одного семестру.

Курс передбачає:


 1. лекції;

 2. практичні заняття;

 3. самостійну роботу студентів.

Після вивчення дисципліни у кінці семестру – залік.

При вивченні курсу “Інфраструктура та ринок ДТЗ” враховується взаємозв’язок з такими навчальними дисциплінами як “Автомобілі ”, “Основи технічної діагностики автомобілів”, “Технічна експлуатація автомобілів”. Успішному засвоєнню дисципліни має передувати також вивчення технології ремонту транспортних засобів, основ правознавства, менеджменту та маркетингу.


9. Методи контролю

При вивченні студентами дисципліни передбачається три види контролю: модульний, поточний та підсумковий.

Модульний контроль здійснюється окремо у відношенні теоретичного (лекційного) курсу двічі за семестр. Після завершення чергового модуля, кожний з яких охоплює 18 годин лекцій модульний контроль теоретичного курсу здійснюється шляхом тестування по контрольних питаннях з викладеного матеріалу.

Поточний контроль здійснюється окремо у відношенні практичного курсу. Він проводиться по завершенню половини практичних занять шляхом індивідуального заліку з виконаних завдань, що видаються студентові на практичні заняття.

Після завершення семестру два модульні контролі, за бажанням студента, можуть бути замінені одним підсумковим модульним контролем за усім лекційним курсом. У такому випадку результати попередніх модулів анулюються і контроль лекційного курсу проводиться заліком.


10. Розподіл балів, які отримують студенти на іспиті
Проведення поточних і модульних контролів, а також підсумкового контролю (заліку) – це важливий засіб оцінки знань студентів з дисципліни “Інфраструктура та ринок ДТЗ”. Результати засвоєних знань оцінюються за стобальною і, паралельно за системою „зараховано”, „не зараховано” шляхом тестування або усного опитування студента.

За два модульних контролі теоретичного курсу студент може отримати 60 балів, а за два поточних – 40. Таким чином максимальна сума балів, яку може заробити студент з дисципліни дорівнює 100.

Модульний контроль проводиться у вигляді тестування (30 питань по кожному модулю), а поточний – зарахуванням задач (по чотири на кожний модуль) та з врахуванням відвідування студентом занять.


Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

З

Сума

Поточний контроль

Модульний

контроль


Поточний контроль

Модульний контрольТ1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8
5

5

5

5

30

5

5

5

5

30

60

100

Оцінка „А” (90-100 балів) за шкалою ECTS ставиться у випадках, коли студент повністю виконав практичні завдання, передбачені навчальною програмою, володіє глибоким знанням теоретичного матеріалу, засвоїв основну та ознайомився із допоміжною літературою, а в процесі іспиту викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки.

Оцінки „В” (82-89 балів) і „С” (74-81 бали) за шкалою ECTS ставляться, якщо студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, освоїв основну літературу, виконав практичні завдання, робить основні узагальнення і висновки, але не завжди може навести практичні приклади застосування теоретичного матеріалу, допускає незначних помилок у викладенні формул, або не може їх обґрунтувати.

Оцінки „D” (64-73 бали) і F (0-34 бали) за шкалою ECTS ставляться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не в повному обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичні запитання, допускає грубі помилки при визначенні термінів.

Оцінка FX (35-59 балів) за шкалою ECTS ставляться, якщо студент не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє або неправильно виконує розрахунки практичних завдань.

У випадку отримання за шкалою ECTS оцінки FX (35-59 балів) студент допускається до здачі за відомістю “А”, а при отриманні оцінки F (0-34 бали) він зобов’язаний пройти курс повторно.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення


з/п


Назва бібліографічного джерела

Кількість примірників

у бібліотеціНазва

бібліотеки1

2

3

4

1

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ). Конспект лекцій для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання. Видання 2-е, доповнене/В. Кищун. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2008. – 187 с.

25

Бібліотека

кафедри


2

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” усіх форм навчання / Уклад. В. Кищун. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2007. – 120с.

30

Бібліотека

кафедри


4

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ). Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” заочної форми навчання / Уклад. В. Кищун. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2006. – 34 с.

30

Бібліотека

кафедри


5


Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ). Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” заочної форми навчання / Уклад. В. Кищун. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2005. – 34 с.

25

Бібліотека

кафедри


6

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів (ДТЗ). Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” денної форми навчання / Уклад. В. Кищун. Луцьк: ЛДТУ, 2004. – 34с.

25

Бібліотека

кафедри
12. Рекомендована література
Основна


№ з/п

Назва бібліографічного джерела

Кількість примірників

у бібліотеціНазва бібліотеки

1

2

3

4

1

Марков О. Д. Станции технического обслуживания автомобилей. – К.: Кондор, 2008. – 536 с.

3

Бібліотека

кафедри


2

Марков О. Д. Автосервис: Рынок, автомобиль, клиент. – М.: Транспорт, 1999, - 270 с.

1

Бібліотека кафедри

3

Левковець П. Р., Зеркалов Д. В., Мельниченко О. І., Козаченко О. Г. Управління автомобільним транспортом: Навчальний посібник / за ред. Д. В. Зеркалова, - К.: Арістей, 2006. – 416 с.

3

Бібл. каф.

Бібл. унів.

1

2

3

4

4

Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: Монографія / Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут; За заг. ред. А. М. Редзюка. – К.: ДП “Державтотранс- НДІпроект”, 2005. – 400 с.

2

Бібл. каф.

Бібл. унів.5

Управление автосервисом: Учебное пособие для вузов/Под общ. ред. д.т.н., проф. Л. Б. Миротина. – М.: Издательство “Экзамен”, 2004. – 320 с.

1

Бібліотека кафедри

6

Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с.

10

Бібл. каф.

Бібл. унів.7

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1991.- 735 с.

5

Бібл. каф.

Бібл. унів.
Додаткова


1

2

3

4

1

Юридичний довідник автомобіліста / Упор. М.І.Мельник, М.І.Хавронюк. – К.:Оранта-прес, 1998. – 400 с.

1

Бібліотека

кафедри


2

Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие / Харьк. Гос.академия технол. и орг. питания. – Харьков, 1995. – 209 с.

3

Бібліотека

університету3

Мате Э. Послепродажное обслуживание. Пер.с франц. / Общ.ред. В.С.Загашвили. – М.: А/О издательская группа “Прогресс”, 1993. – 160 с.

1

Бібліотека

кафедри


4

“Правила обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя”.

1

Бібліотека

кафедри


5

Автомобили мира -2015: “Третий Рим”, 2014.–224 с.

1

Бібліотека

кафедри


6

Закон України “Про рекламу”.

2

Бібл. каф.

Бібл. унів.7

Закон України “Про захист прав споживачів”.

2

Бібл. каф.

Бібл. унів.
13. Інформаційні ресурси

У процесі викладання дисципліни “Інфраструктура та ринок ДТЗ” за допомогою мультимедійнного комплексу (ауд. 349 і 355) демонструються різноманітні інформаційні матеріали, які стосуються відповідних тем.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка