Робоча програма навчальної дисципліни " Дискретна математика" перепідготовки фахівця з вищою освітоюСкачати 143.39 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір143.39 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

кафедра комп’ютерних наук


ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор Центру післядипломної освіти
__________________ А. В. Євдокимов ___

( підпис) (прізвище, ініціали)

“____” ______________ 2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дискретна математика”


перепідготовки фахівця з вищою освітою

освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки: 6.040302 “Інформатика”

Форма навчання: денна

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_________ обов’язкова ________________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

(семі-нарські)

Лабораторні

Всього

тому числі

ІРС під керівн. викладача

Інд. завдання. вид / обсяг

Самостійне опрацювання матеріалу

1

108/3

54

20

34

-

54

-

кр/16

38

іспРозробник: __доцент, . Маслова З.І..________________________________


(вказати авторів, їх наукові ступені та посади)
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 7 від 08 лютого 2011 р.

Суми – 2011 р.


МЕТА


Мета викладання дисципліни - ознайомити студентів з основними розділами курсу: алгебра логіки, теорія множин, алгоритмів , графів автоматів. Завдання викладача полягає в навчанні студентів практичному використанню придбаних знань.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

-логічні операції та функції;

-функціонально повні системи логічних функцій;

-основні визначення і поняття теорії графів;

-теорію автоматів і її зв’язок з теорією комп’ютерів.

Оволодіння теоретичним матеріалом навчить студентів знаходити мінімальні ДНФ, аналізувати системи логічних функцій , розв’язувати задачі на транспортних мережах, мінімізувати автомати.

Дана дисципліна є базовою для подальшого вивчення дисциплін «Теорія алгоритмів та математична логіка», «Програмування», «Методи оптимізації», «Алгоритмічні мови», «Математичне моделювання та системний аналіз». Забезпечуючи навчальні дисципліни: інформатика і математика в обсязі середньої школи.


ПРОГРАМА


ВСТУП. Введення. Структура та задачі курсу.

ТЕМА 1. Теорія множин, операції над множинами. [2],[6].

ТЕМА 2. Відношення, відображення [1].

ТЕМА 3. Системи обчислення [2].

ТЕМА 4. Алгебра логіки, логічні функції. [2], [1].

ТЕМА 5. Булева алгебра, булеві функції. [2], [1].

ТЕМА 6. Властивості елементарних логічних функцій, розкладання функцій за змінними, ДДНФ, ДКНФ. [3],[2].

ТЕМА 7. Алгебра Жегалкіна. [1],[4].

ТЕМА 8 . Комбінаторний аналіз [4].

ТЕМА 9. Теорія графів. Основні визначення. Способи задання графів, дерева. [4],[6].

ТЕМА 10. Знаходження найкоротшого маршруту в графі . [4],[1]

ТЕМА 11. Знаходження найбільшого потоку в транспортній мережі. [4],[5]

ТЕМА 12. Транспортна задача. [4],[5]

ТЕМА 13. Автомати, способи подання автоматів. [1].

ТЕМА 14.Мінімізація автоматів, алгоритм Мілі. [1].

ТЕМА 15. Часткові автомати, алгоритм Пола-Ангера. Автомати Мура. [1].

СТРУКТУРА КУРСУ


Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні

(семінарські)заняття,

годин


Лабораторні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС),

годин


Індивід. завдання,

годин


Вступ.

Введення. Структура та задачі курсу.Тема 1 Теорія множин, операції

над множинами.Тема 2. Відношення, відображення

Тема 3. Системи обчислень

15

3

6
6

4

Тема 4 . Алгебра логіки, логічні функції.

10

1

2
7
Тема 6 Булева алгебра, булеві функції. Властивості елементарних логічних функцій, розкладання функцій за змінними, ДДНФ, ДКНФ.

Тема 7. Алгебра Жегалкіна.

20

4

6
10

6

Тема 8. Комбінаторний аналіз

10

2

2
6
Тема 9. Теорія графів. Основні визначення. Способи задання графів, дерева.

7

2

2
3

2

Тема 10. Знаходження найкоротшого маршруту в графі .

10

2

2
6
Тема 11. Знаходження найбільшого потоку в транспортній мережі.

Тема 12. Транспортна задача.

13

2

6
5

4

Тема 13. Автомати, способи подання автоматів.

5

1

2
2
Тема 14. Мінімізація автоматів, алгоритм Мілі.

10

2

4
4
Тема 15. Часткові автомати, алгоритм Пола-Ангера. Автомати Мура.

8

2

2
4
Всього з навчальної дисципліни

108

20

34

-

54

16ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Номер

Найменування та зміст практичної роботи

Література

Обсяг, годин

1

Теорія множин, операції над множинами

[ 2] [ 6]

2

2

Відображення, системи обчислення

[1] [2]

4

3

Логічні функції

[2] [1]

2

4

Логічні вирази

[2] [1]

2

5

ДДНФ, ДКНФ, Булева алгебра, алгебра Жегалкіна

[2] [3]

2

6

Задачі комбінаторики

[4]

2

7

Задача про найкоротший маршрут

[1] [4]

2

8

Задача про максимальний потік

[4] [5]

4

9

Транспортна задача

[4] [5]

4

10

Мінімізація автоматів, алгоритм Мілі

[1]

4

11

Часткові автомати

[1]

4

12

Автомати Мура

[1]

2
Всього за семестр
34ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ


(не передбачено)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Номер завдання

Найменування завдання, його зміст

Норма часу (годин)

1

Операції над множинами

4

2

Мінімізація логічних функцій

6

3

Способи задання графів та дерев

2

4

Транспортна задача

4

Всього за семестр

16МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції: Для викладення навчального матеріалу застосовуються лекції з процедурою пауз, що дозволяє поєднати міні-лекції з обговоренням. Кожні 15 хвилин подається певна проблема, потім 5-10 хвилин вона обговорюється. Іноді можна проводити обговорення в невеликих групах, а потім запросити одного із студентів висловити думку від групи. Після завершення обговорення проводиться ще одна міні-лекція, що може відрізнятися за варіантом викладення матеріалу від попередньої. Таким чином, кожний учасник педагогічної взаємодії відчуває зворотний зв’язок, що стимулює студентів більш відповідально відноситися до навчання. Використання мультимедійних технологій на таких лекціях дозволяє підвищити не тільки ефективність міні-лекції, але й активність студентів під час обговорення.

Практичні заняття: При проведенні практичних занять бажано надавати студентам повну самостійність при розв’язанні окремої задачі. Якщо при виконанні завдання виникають загальні для всієї аудиторії складнощі, задача розв’язується спільно. При поданні нових задач виникає необхідність продемонструвати алгоритм їх розв’язання на дошці.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


Основним методом поточного контролю є тестування. При цьому використовуються такі типи тестових завдань:

  • завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей;

  • завдання, що передбачають вибір кількох правильних відповідей;

  • завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо;

  • завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків;

  • завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

Підсумковий контроль складається з тестування, тестові завдання якого відповідають теоретичній частині навчального матеріалу, та практичного завдання, що передбачає розгорнуту відповідь в довільній формі, наприклад, розв’язок задачі з обґрунтуванням.

ЛІТЕРАТУРА


А. Основна навчальна література

п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників1

О.П.Кузнєцов, Г.М.Адельсон-Вельський

«Дискретна математика» , М. : 1988 80підручник

17

2

В.А. Борисенко, «Лекції з дискретної математики» , М. : Вища школа , 1992 40%

підручник

100

3

Яблонский, С. В.

Введение в дискретную математику [Текст] : учеб. пос. / С. В. Яблонский. — М. : Наука, 1979. — 272 с. + Гриф МОН. 40%підручник

19


Б. Додаткова рекомендована література

п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників4

Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. «Комп’ютерна дискретна математика», Х.:Компанія СМІТ, 2004 30%

підручник

137

5

Бардачов, Ю. М. Дискретна математика [Текст] : підручник / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Ходаков ; За ред. В.Є. Ходакова. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Вища школа, 2007. — 383 с. + Гриф МОН.

підручник
6

И.А.Лавров, Л.И.Максимова «Задачі по теорії множин,

математичної логіки і теорії алгоритмів», М. : Наука 1984 10%підручник

1

7

Новиков Ф.А. «Дискретная математика для программистов».- СПб.:Питер,2002 20%

підручник

10

8

Кнут «Мистецтво програмування ». – Київ : Діалектика,1994 10%

підручник

2

9

З.І. Маслова. Метод. вказівки і контрольні завдання до практичного заняття на тему ‘Представлення подій в автоматах’

метод.

вказівки


100

10

З.І. Маслова. Метод. вказівки до практичного заняття ‘Мінімізація автоматів’

-

50

11

З.І. Маслова. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичного заняття ‘Розв’язання транспортних задач’

-

50

12

З.І. Маслова.Методичні вказівки і контрольні завдання «Програмна реалізація логічних функцій»

-

100

13

З.І. Маслова. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичного заняття «Часткові автомати та їх мінімізація»

-

100

14

Маслова З.І., Назаренко Л.Д. 2054 Методичні вказівки і контрольні завдання до практичного заняття на тему "Знаходження максимального потоку через транспортну мережу" СумДУ Суми 2008

-

80

15

Н.И.Калашнікова . Метод указівки до практичних занять по теорії множин,Суми : 1991

-

23

16

Н.И.Калашнікова . Метод указівки до практичних занять по елементах алгебри логіки, Суми, 1992

-

23

Розробник програми ____________ З.І.Маслова

(підписи авторів робочої програми)

Завідувач кафедри ______________ А.С. Довбиш

(підпис)
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка