Робоча програма навчально-обчислювальної практики (методичні вказівки та завдання) для студентів третього курсуСкачати 306.84 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір306.84 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Факультет математики та інформатики

Кафедра інформатики

«Затверджую» _______

проректор з навчальної роботи

проф. Чобанюк В.М.

«___»________ 20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

(МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ)
для студентів третього курсу

напрями підготовки “Інформатика” 6.040302
факультету математики та інформатики

м. Івано-Франківськ

2013

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Факультет математики та інформатики

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

(МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ)
для студентів третього курсу

напрями підготовки “Інформатика” 6.040302
факультету математики та інформатики
Робоча програма навчальної-обчислювальної практики обговорена і затверджена на засіданні кафедри “Інформатики”.

Протокол № 3 від 12.10.2012 р.


Програма ухвалена Вченою Радою факультету математики та інформатики.

Протокол № 2 від 16.10.2012 р.

Перезатверджена протокол № 5 від 31 січня 2013 р.
Укладачі: доц. Дудка О.М.

Власій О.О.

Іляш Ю.Ю.

Гейко О.Я.

Максимець В.З.
Рецензенти: доц. Дрінь Б.М.

доц. Кульчицька Н.В.


м. Івано-Франківськ - 2013Зміст

1

Вступ

4

2

Цілі і завдання практики

5

3

Зміст практики

7
3.1. Методичні вказівки та індивідуальні завдання практики

7
3.2. Заняття та екскурсій під час практики

10
3.3. Навчальні посібники

11

4

Форми та методи контролю

12

5

Вимоги до звіту

12

6

Підведення підсумків практики

13
Додаток 1. Індивідуальні завдання №1 (Умови задач для програмування на ТР)

14

Додаток 2. Індивідуальні завдання №2 (Умови задач для програмування на Object Pascal в середовищі Delphi)

18

Додаток 3. Індивідуальні завдання №3 (Умови задач для програмування на С/C++)

20

Додаток 4. Зразок титульного листа звіту з практики

24
Додаток 5. Зразок оформлення програми на Turbo Pascal

25
Додаток 6. Приклад методу розв’язання, опису логічної структури, даних для тестування та тексту програми на C/С++

26

 1. ВСТУП

Положення про проведення практики студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника розроблено у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 1993 року, затверджено наказом Міністерством освіти України від 8 квітня 1993 р. N 93, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти України від 20.12.1994 р. №351.

Навчальна-обчислювальна практика студентів є складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення й поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок в напрямку майбутньої спеціальності і досвіду самостійної роботи. Практика проводиться у відповідності з вимогами наскрізної програми виробничої практики галузі знань – системні науки та кібернетика, напрямів підготовки “Інформатика” (6.040302) згідно з навчальним планом на 3-му курсі у 6 семестрі.База практики. Науково-навчальною базою навчально-обчислювальної практики є кафедра інформатики, Центр інформаційних технологій, Центр дистанційної освіти та контролю знань ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

Права та обов’язки студентів.

Студенти-практиканти мають право:

 • консультуватися з керівником практики;

 • отримати відповідне робоче місце;

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення навчально-обчислювальної практики, брати участь у конференціях.

Обовя’зки студентів-практикантів:

 • своєчасно виконувати програму практики;

 • дотримуватися внутрішнього розпорядку бази практики;

 • дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці;

 • сумлінно виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

 • своєчасно оформити звітну документацію про проходження практики і подати її у встановлений термін керівнику практики;

 • взяти участь у звітній конференції за результатами навчально-обчислювальної практики.

Права та обов’язки керівника практики.

Керівник практики має право:

 • забезпечувати організацію та проведення, а також загальний контроль за проходженням студентами практики;

 • організовувати існтруктивно та підсумкову наради з питань організації та проведення практики;

 • розробляти методичні рекомендації щодо досконалення змісту і зростання результативності практики.

Обовязки керівника практики:

 • забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед практикою: визначення бази практики, інструктаж про порядок її проходження тощо;

 • діяльність спрямована на забезпечення належних умов та високої результативності її проходження;

 • провести з студентами практикантами інструктаж з правил техніки безпеки, яких необхідно дотримуватись на робочому місці;

 • не залучати студентів практикантів до виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності;

 • організація підсумкової наради та підведення підсумків роботи.
 1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Ціллю навчально-обчислювальної практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації праці у сфері інформатизації, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Метою практики є формування у студентів професійних практичних знань, умінь і навичок, необхідних для успішної роботи в організаціях, що проектують чи експлуатують математичне забезпечення ЕОМ, використовують математичні методи і ПЕОМ для моделювання виробничих процесів і розв’язування науково-технічних завдань на посадах інженера-математика, наукового співробітника, інженера-програміста. Навчальна обчислювальна практика служить для формування в студентів професійного вміння та навичок, самостійності в прийнятті рішень на конкретній роботі в реальних умовах шляхом виконання різних завдань, властивих майбутній професійній діяльності.Мета обчислювальної практики: поглибити теоретичні та практичні знання та сформувати вміння і навики необхідні для раціонального використання мов програмування: Turbo Pascal, Object Pascal в середовищі Delphi, C/С++.

Завдання обчислювальної практики:

 • повторення та поглиблення теоретичного матеріалу і ознайомлення з тематикою задач;

 • ознайомлення з методами розв’язування поставлених задач;

 • набуття навиків написання програм відповідної структури;

 • підготовка до самостійної роботи.

За наслідками проходження обчислювальної практики студенти повинні:

Знати основні теоретичні відомості із теорії програмування та методи реалізації типових алгоритмів.

Вміти оцінити повноту алгоритмічних засобів, проектувати загальні і спеціальні алгоритми поставлених задач, застосовувати сучасні методи розв’язування задач, працювати з літературними джерелами.

Набути навики реалізації побудови алгоритмів, раціонального використання мов програмування: Turbo Pascal, Object Pascal в середовищі Delphi, C/C++.


 1. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Зміст навчальної-обчислювальної практики відповідає наскрізній програмі практики студентів.

Зміст основних етапів роботи:

 • ознайомлення з метою і завданнями практики, отримання рекомендацій щодо проходження практики та підготовки звіту за її результатами;

 • проходження інструктажу з правил техніки безпеки, охорони праці та збереження здоров’я та життя практикантів;

 • розробка та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення проходження практики;

 • оформлення матеріалів звіту практики;

 • захист звіту за результатами проходження практики.
  1. Методичні вказівки та індивідуальні завдання практики

Для закріплення вмінь та навичок, набутих під час аудиторних занять, студенти в продовж практики повинні виконати три індивідуальні завдання. Тематика індивідуальних завдань визначається керівником практики.
Вимоги до виконання та оформлення першого індивідуального завдання - програми на Turbo Pascal.

Розв’язок задачі повинен містити чотири основні блоки: перші два - графічні, третій - інформаційний і четвертий блок містить розв’язок самої задачі.

Перший блок повинен містити привітання, яке оформлене за допомогою графічних функцій передбачених середовищем програмування Turbo Pascal.

Другий блок також повинен містити елементи графіки і є відображенням творчих та художніх здібностей студента.

Третій блок містить інформацію про практиканта і умову задачі (прізвище, ім’я, по батькові; навчальний заклад де навчається; номер варіанта, умова задачі).

Четвертий блок містить розв’язок задачі.

Обов’язковими елементами є: перехід між блоками задачі за допомогою клавіатури, вихід з програми з довільного місця.

Приклад реалізації задачі і оформлення програми та Turbo Pascal дивись в Додатку 5.


Вимоги до виконання та оформлення другого індивідуального завдання - програми на мові програмування Object Pascal в середовищі Delphi

Скласти програму, яка: 1. будує графік функції y=y(x) на проміжку з кроком h;

 2. створює тестову сторінку.

Головне вікно програми повинно містити такі пункти меню: Завдання, Розваги, Допомога.

У робочій області головного вікна повинні бути: кнопка виходу з програми, працюючий годинник, надпис “Літня практика 2006”.

Пункти меню повинні розгортатися і містити додаткові (обов’язкові) підпункти:

пункт Завдання: Постановка задачі, Теоретична частина, Результати, Вихід;


підпункт Результати: Межі, Графік;


пункт Розваги: Привітання та Тест;
пункт Допомога: Про автора, Про програму.

В пункті Завдання–Постановка задачі відображається умова першої задачі: побудова графіка функції. Пункт Завдання-Теоретична частина відкриває сторінку з теоретичною інформацією про команди, процедури та функції, які були використані при розв’язанні задачі мовою програмування Object Pascal в середовищі Delphi.

В підпункті Завдання -Результати - Межі задаються межі згідно умови задачі, а пункт Завдання – Результати -Графік дає можливість вивести графік на екран.


Зауваження. Якщо не задано межі, то пункт Завдання-Результати-Графік повинен бути неактивним.

В пункті Розваги–Привітання відображається привітання автора програми до користувачів. Текст привітання може бути довільним.

В пункті Розваги-Тести реалізується друга задача: проведення анкетування і виведення результатів опитування на основі аналізу відповідей. Приклад оформлення сторінки тестування дивись на малюнку.

Обов’язковими елементами анкетної сторінки повинні бути елементи: 1. Edit,

 2. Memo,

 3. TrackBar,

 4. Button,

 5. GroupBox,

 6. RadioGroup.

Вимоги до виконання та оформлення третього індивідуального завдання - програми на мові програмування C/С++


Теми для вивчення: Покажчики в мові C/C++. Представлення рядків. Функції і передача параметрів.

Мета роботи: Закріплення практичних навичок у роботі з масивами і покажчиками мови C/C++, забезпечення функціональної модульності.

Постановка задачі.

За індивідуальним завданням створити функцію для обробки символьних рядків. За зразок брати бібліотечні функції обробки рядків мови C/C++, але не застосовувати їх у своїй програмі. Передбачити обробку помилок у завданні параметрів і особливі випадки. Написати програму реалізації двох варіантів заданої функції - використовуючи традиційну обробку масивів і використовуючи адресну арифметику.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка