Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завданняСкачати 366.92 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір366.92 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Експлуатація та

обслуговування машин» для студентів

напряму 6.050503 – машинобудування

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 28. 01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування / Укл. Т.А. Скрипочка. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 30 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин», наведені перелік тем, зміст дисципліни, її основні поняття, опис процедури самостійної роботи студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.

Укладач Т.А. Скрипочка, канд. фіз.-мат. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.

Рецензент А.М. Селегей, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)
Підписано до друку . .2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,94. Умов. друк. арк. 2,90. Тираж 100 пр. Замовлення № .Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………..

4

1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН»………………..

5


2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………………….

6

2.1 Лекційний курс…………………………………………………………..

6

2.2 Практичні роботи………………………………………………………..

8

2.3 Контрольна робота…………….…………………………………………

8

3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ………………

8

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ…………………………..

10


4.1 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ…………………..

11

4.2 РОЗРАХУНОК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТО) РУХОМОГО СКЛАДУ (РС)…………………………………………………

14


5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ…………………………………………………………

21


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .…..…………………………………...

30ВСТУП
Навчальна дисципліна "Експлуатація та обслуговування машин" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно орієнтованих.

Мета вивчення дисципліни – підготувати студентів в області теорії надійності, загальних основ експлуатації і технічного обслуговування машин для забезпечення високого технічного рівня, безпеки та максимальної ефективності їх виробничого використання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинензнати:

- особливості конструкцій різноманітного парку спеціалізованих автотранспортних засобів різного призначення;

- основні показники експлуатаційної надійності машини та конструктивно-технологічні фактори, які їх обумовлюють;

- об’єм та регламент проведення технічного обслуговування машин;

- загальні основи експлуатації.

вміти:

- розраховувати основні показники надійності машини;

- проводити діагностування технічного стану машини та прогнозувати її стан;

- виконувати загальні основи експлуатації, які забезпечують високий технічний рівень та ефективність використання машини.Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи у письмовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для виконання письмової контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму “Машинобудування”. Їй передує вивчення дисциплін:

1. Конструкції КГТЗ.

2. Двигуни КГТЗ.

3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи.


Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни:

1. Технічна діагностика колісних та гусеничних транспортних засобів.


Дані методичні вказівки призначені допомогти студентам напряму
6.050503 – машинобудування.


  1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

«Експлуатація та обслуговування машин»

Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занятьРозподіл навчальних годин

Всього

СЕМЕСТР9

Всього годин за навчальним планом

108
у тому числіАудиторні заняття

16

16

з них:-лекції

12

12

-лабораторні заняття-практичні заняття

4

4

-семінариСамостійна робота

92
Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1;9
Виконання курсової роботиПідсумковий контроль (екзамен)
Залік, контрольна робота  1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекційний курс

№№

з/п


Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Надійність, довговічність та технічна готовність автомобіля.

Основні фактори, які обумовлюють вплив на надійність та довговічність автомобіля.

Основні поняття та визначення. Основні показники, які характеризують надійність автомобіля. Показники ефективності використання автомобіля.

Зміна технічного стану автомобіля в процесі його експлуатації. Зношення деталей автомобіля. Методи кількісної оцінки зношення деталей автомобіля. Закономірності зношення деталей в спряженнях.


2

2

Вплив якості експлуатаційних матеріалів на надійність та довговічність машин.

Вплив умов експлуатації на надійність рухомого складу.

Мастила, які застосовуються для двигуна, трансмісії та система їх очищення. Паливо для карбюраторних та дизельних двигунів. Способи його очищення. Вода та охолоджуючі рідини.

Дорожні покриття. Їх тип та стан. Величина та тривалість дорожніх схилів. Інтенсивність прямого та зустрічного руху. Кліматичні умови та їх вплив на показники надійності рухомого складу.


2

3

Сутність діагностування технічного стану машин та його фізичні основи.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування машин.

Основні задачі діагностування. Прогнозування залишкового ресурсу основних вузлів та машини в цілому. Алгоритми ресурсного та заявочного діагностування. Методи діагностування технічного стану машини.

Система технічного обслуговування автомобілів. Склад основних робіт технічного обслуговування рухомого складу. Обґрунтування раціональних режимів технічного обслуговування автомобілів.


2

4

Технічне обслуговування двигуна.

Технічне обслуговування ходової частини. Обслуговування гальмівної системи. Обслуговування рульового керування.

2

5

Організація зберігання рухомого складу.

Способи зберігання рухомого складу та типи стоянок. Розміщення автомобілів та причепів в зоні зберігання.2

6

Методи організації технологічного процесу технічного обслуговування та експлуатаційного ремонту автомобілів.

Методи організації виробництва по технічному обслуговуванні і експлуатаційному ремонті автомобілів. Методи технічного обслуговування автомобілів. Вибір метода обслуговування.2

2.2 Практичні роботи

№№

з/п


Тама заняття та його зміст

Тривалість (годин)

1

Технічне обслуговування електрообладнання.

Розглядається методика технічного обслуговування агрегатів електрообладнання рухомого складу.2

2

Планування технічних обслуговувань та поточних ремонтів автомобілів.

Розглядається методика розрахунків визначення кількості ремонтно-обслуговуючих дій на існуючий рухомий склад.2

2.3 Контрольна робота

№№

з/п


Тема контрольної роботи та її зміст

1

Розрахунок технічного обслуговування (ТО) рухомого складу (РС)
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка