Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Управління проектами інформатизації"Скачати 329.37 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір329.37 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРобоча програма,
методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
”Управління проектами інформатизації”


для студентів напряму
6.030502 – економічна кібернетикаДніпропетровськ НМетАУ 2011
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
"Управління проектами інформатизації"


для студентів напряму
6.030502- економічна кібернетика

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від
Дніпропетровськ НМетАУ 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління проектами інформатизації» для студентів напряму 6.030502 - економічна кібернетика / Укл. Л. М. Савчук, Р. В. Савчук, С.Я. Єгорова. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 29 с.

Представлені мета й завдання вивчення дисципліни


"Управління проектами інформатизації", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначені для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика заочної форми навчання.

Укладачі Л. М. Савчук, проф.

Р. В. Савчук, асистент

С.Я. Єгорова, ст. викладач

Відповідальний за випуск М. С. Кузнєцов, канд. екон. наук, проф.


Рецензент І. Г. Сокиринська, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку . .11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид.арк. . Умов.друк.арк. . Тираж пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4


Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП

Управління проектами – дисципліна, яка об'єднує в собі як спеціальні знання, так і знання інших сфер і галузей.

До недавнього часу поняття проект не викликало особливих питань з приводу змісту цього терміну – всі уявляли собі розрахунки, записки пояснень, кошториси витрат, на підставі яких можна було здійснювати будівництво наприклад якогось об'єкту. Але останнім часом все частіше термін проект використовують в словосполуці «здійснили проект», «спільний проект», «фінансування проекту», «проектний менеджер». Вони мають інше трактування, ніж звичні «технічний проект», «робочий проект».

Що стосується терміну «проект» в сучасній методології управління проектами існує декілька визначень. Кожне з них має право на існування залежно від конкретного завдання, яке стоїть перед фахівцями.

Термін проект, як відомо, походить від латинського слова projectus, що в буквальному перекладі означає “кинутий вперед”. Проект це те, що замислюється або планується: наприклад, підприємство. Проект це завдання з певними вихідними даними і очікуваними результатами (цілями), які обумовлюють спосіб її рішення. Проект це тимчасове підприємство, здійснюване для створення унікального продукту або послуги. Таким чином, можна сказати, що все те що змінює наш світ все це проекти.

Метою методичних вказівок до виконання контрольної роботи є надання допомоги у вивченні основ управління проектами інформатизації, а також програмних засобів, призначених для підвищення ефективності процесу проектного управління.

У методичних вказівках наведені теоретичні основи відповідно до тем дисципліни, контрольні запитання для перевірки засвоєння матеріалу, а також завдання для виконання лабораторних робіт.

Слід зазначити, що успішне виконання контрольних робіт тісно пов’язане з необхідністю розуміння особливостей управління проектною діяльністю у сфері інформатизації, а також із знанням видів робіт за фазами життєвого циклу проекту.


 1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ"Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами (УП), яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення у сфері інформатизації економіки в Україні.

Предмет дисципліни: проекти у сфері інформатизації, пов’язані з розробленням і впровадженням інформаційних технологій і систем.

Основні завдання курсу: вивчення теоретичних, методичних і організаційних основ проектного менеджменту, програмних засобів і методів управління проектами; набуття вмінь застосовувати інструменти методології УП в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки.У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- засвоїти основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;

- уміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

- ознайомитись з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів управління проектами та вміти їх застосовувати на практиці.


Розподіл годин за навчальним планом

с е м е с т р и
ІХ
Усього годин за навчальним планом

180
у тому числі аудиторні заняття:

24
з них:

- лекції;


12
- лабораторні заняття.

12
Самостійна робота

156
у тому числі:

- опрацювання лекційного матеріалу;

46
- самостійне вивчення розділів програми;

90
- виконання контрольної роботи.

20
Підсумковий контроль (іспит, залік)

іспит


Зміст дисципліни
Лекції


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Введення в управління проектами

Поняття проекту. Визначення цілей проекту. Причини виникнення і сутність управління проектами. Передумови для вибору методології управління проектами. Відмінності між управлінням проектами і виробничим управлінням. Класифікація проектів. Поняття оточення проекту.2

2

Життєвий цикл (ЖЦ) і фази проекту

Поняття життєвого циклу проекту. Узагальнена модель життєвого циклу проекту. Каскадна і спіральна моделі життєвого циклу проекту. Інші моделі. Фази проекту. Використання стандартів життєвих циклів інформаційних систем. Види стандартів. Методика Oracle CDM. Методика Oracle PJM. Міжнародний стандарт ISO/IEC 12207.2

3

Структура проекту

Поняття структури проекту. Методичні основи структуризації. Основні етапи структуризації проекту. Управління процесом виконання проекту. Поняття “нормального” проекту. Особливості управління малими проектами, мегапроектами, короткостроковими проектами та міжнародними проектами. Організація проектно – орієнтованої діяльності. Поняття організаційної форми, організаційної структури управління проектами. Функціональна, матрична та проектна організаційна структура.2

4

Основні функції управління проектами

Планування в управлінні проектами. Контроль в управлінні проектами. Управління виконанням проектів. Декомпозиція функцій в управлінні проектами. Процесний підхід до виділення функцій в управлінні проектами. Управління предметною сферою проекту. Правове регулювання договірних відносин.2

5

Управління ресурсами проекту

Управління часом у проекті. Основні часові параметри проекту. Матричний і табличний методи визначення часових параметрів. Оптимізація часових параметрів проекту. Управління вартістю проекту. Управління розробкою проектно-кошторисної документації. Фінансування проекту. Розробка бюджету проекту. Управління якістю в проекті. Сутність управління якістю та її основні функції. Інтеграція функцій забезпечення якості. Засоби і техніка управління якістю проектів.2

6

Інтегровані функції управління проектами

Поняття інтегрованої системи управління підприємством (ІСУП). Система управління проектами на підприємстві (СУПП). Ціль автоматизації і призначення інформаційної системи управління проектами. Вимоги до інформаційної системи управління проектами. Функціональні можливості системи для управління проектами.2


Лабораторні роботи


1

Підготовка вихідних даних для управління проектом засобами MS Project.

3

2

Планування процесу реалізації проекту засобами MS Project.

3

3

Регулювання процесу виконання проекту згідно із змінами умов його реалізації.

3

4

Створення і форматування звітів про хід виконання проекту.

3
 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Мета лабораторних робіт з дисципліни “Управління проектами інформатизації” – закріплення теоретичних знань і отримання практичних навичок управління проектом створення інформаційної системи або її фрагмента з використанням пакета Microsoft Project (MS Project).2.1 Загальні вимоги

Перед початком занять студенти повинні вивчити конкретний матеріал відповідних лекцій, ознайомитися з вказівками до лабораторних робіт і літературними джерелами, відповісти на запитання. Ступінь готовності студента до виконання лабораторної роботи перевіряється викладачем шляхом опитування перед початком кожної роботи.

Основні етапи підготовки і проведення лабораторного заняття:

- проведення попереднього контролю рівня підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи;

- виконання контрольних завдань згідно із запропонованою тематикою, оформлення індивідуального звіту;


 • оцінювання результатів роботи студента викладачем.

До початку виконання завдання студент повинен засвоїти основні питання лекцій, що стосуються проектного менеджменту:

 • класифікація проектів та особливості проектів різних типів;

 • поняття життєвого циклу проекту (ЖЦП), моделювання ЖЦП;

 • можливий склад учасників проекту та чинники, що впливають на нього;

 • процес цілепокладання та вимоги для формування цілей проекту;

 • основні задачі, правила та технологія структуризації проекту;

 • моделі, що використовуються на різних етапах структуризації;

 • методи планування проекту (лінійні діаграми, діаграми Гантта, сіткові методи управління та ін.);

 • сутність та задачі календарного планування. Методи розрахунку тривалості роботи та дат календарного плану (ранні дати, резерв часу та ін.);

 • сутність, задачі та основні види контролю. Моделі, прийоми та способи контролю календарних планів та планів використання ресурсів. Побудова систем контролю за ходом реалізації проекту;

 • регулювання ходу реалізації проекту за результатами контролю.

2.2 Завдання до лабораторних робіт

Лабораторна робота №1

Підготовка вихідних даних для управління проектом засобами MS Project.Мета: визначення елементів і характеристик проекту, необхідних для його управління.

Порядок виконання роботи:

 1. Формулювання мети проекту згідно з варіантом завдання. Визначення типу проекту і особливостей управління ним.

 2. Вибір і обґрунтування моделі життєвого циклу проекту (виділення фаз, етапів і підетапів).

 3. Структуризація проекту (визначення підцілей, пакетів робіт, робіт) з використанням методу «зверху – вниз» або «знизу – вгору». Обґрунтування використання методу структуризації для конкретного проекту у межах варіанту завдання.

 4. Розробка схем ієрархії робіт за проектом.

 5. Формування списку простих, елементарних робіт (не менше 10) з визначенням їх тривалості і попередньої дати виконання кожної з них. Виділення комплексно-підсумкових робіт (не менше 3).

 6. Визначення учасників проекту.

 7. Визначення переліку необхідних ресурсів для виконання кожної простої роботи.

 8. Оформлення звіту по лабораторній роботі.

Лабораторна робота №2

Планування процесу реалізації проекту засобами MS Project.Мета: вивчення і використання можливостей пакету MS Project для планування процесу реалізації проекту.

Порядок виконання роботи:

 1. Вивчення функціональних можливостей пакету MS Project.

 2. Практичне виконання завдання по створенню і управлінню проектом (згідно з варіантом завдання) за допомогою пакету MS Project.

  1. Введення вхідних даних: дата початку проекту, список простих робіт, з визначенням дати початку і тривалість виконання кожної з них.

  2. Зміна форми проекту з простій на ієрархічну.

  3. Формування списку ресурсів. Визначення для кожної роботи тих ресурсів, які необхідні для її виконання.

  4. Визначення параметрів ресурсів згідно з вимогами пакету MS Project.

 3. Оформлення:

- діаграми Гантта разом з таблицею, яка повинна містити не менше 4 стовпців (назву роботи, тривалість, дата початку і дата закінчення роботи);

- таблиці ресурсів;

- календаря використання ресурсів.


 1. Оформлення звіту по лабораторній роботі.

Лабораторна робота №3

Регулювання процесу виконання проекту згідно із змінами умов його реалізації.Мета: вивчення і використання можливостей супроводу проекту засобами пакету MS Project

Порядок виконання роботи:

 1. Корегування списку робіт і списку ресурсів у зв'язку з необхідністю виконання додаткових і/або циклічних робіт.

 2. Корегування параметрів ресурсів за результатами практичного виконання проекту.

  1. Внесення змін до календаря робочого часу.

  2. Сортування списку робіт в процесі перегляду діаграми Гантта за:

- вартістю;

- умовами варіанту завдання. 1. Оформлення скорегованих:

- діаграми Гантта;

- таблиці ресурсів;

- календаря використання ресурсів.


 1. Оформлення звіту по лабораторній роботі.

Лабораторна робота №4

Створення і форматування звітів про хід виконання проекту.Мета: вивчення і використання можливостей пакету MS Project по створенню різних звітів про хід виконання проекту.

Порядок виконання роботи:

 1. Визначення команди управління проектом і обґрунтування її складу.

 2. Ознайомлення з формами звітів, які можна отримати за допомогою пакету MS Project.

 3. Визначення і обґрунтування змісту звітів, які доцільно створювати щодо даного проекту.

 4. Створення і друк необхідних звітів за проектом (не менше двох).

 5. Оформлення звіту по лабораторній роботі.

2.3 Порядок виконання лабораторних робіт

MS Project – засіб для автоматизації управління проектами – створений для планування та управління проектами. За стилем оформлення і методами роботи сумісний з Microsoft Office.

Підхід для виконання лабораторних робіт складається з загальної послідовності дій наведених на рисунку 1. Кожний крок цієї послідовності можна подати докладніше.

Запуск програми MS Project здійснюється через піктограму на Робочому столі, або Пуск/Програми/MS Project. Починається робота з уведення дати початку робіт за проектом.

Обов’язково визначається дата початку (або закінчення проекту), тип робочого календаря. Можна ввести інформацію про проект, ключі сортування, фільтрації, підвищення/пониження рівня завдання та ін. Якщо цю інформацію не ввести, то буде встановлена поточна дата.

MS Project має два способи створення графіку проекту: від дати початку до кінця (кінцева дата визначається автоматично за результатами введених даних проекту) та з кінця до початку, якщо слід закінчити проект до визначеної дати (початкова дата проекту аналогічно визначається автоматично).

Створення переліку робіт виконується в рядках стовпчика Task Name (ім’я задачі). Для спрощення процесу управління проектом перелік робіт краще вводити за порядком їх виконання. Виконання більшості завдань можна починати лише після завершення виконання інших. Для визначення цієї залежності необхідно зв’язати завдання. Якщо змінювати дату початку завдання, автоматично перебудується графік проекту та відбудуться зміни в термінах початку наступних завдань. Але при цьому зміниться і термін завершення завдань, знадобиться докласти додаткових зусиль щодо завершення проекту в строк.


Запуск пакетаВизначення напряму

та дати побудови

проектуРозташування робіт

(завдань) у проекті

Управління ресурсами

Перегляд форм

відображення даних проекту

Супроводження виконання проекту

Корегування основних елементів проекту

Формування та друк звітівРис. 1. Узагальнена схема дій у процесі роботи над проектом під час виконання лабораторних робіт.

Підхід до структуризації може бути обраний будь-який залежно від характеристики проекту. Слід дотримуватися правил створення різних типів робіт. Обов’язково слід визначати в параметрах роботи тип залежності терміну її виконання від ресурсів, тривалості або трудомісткості. Визначаючи логічно залежні роботи (послідовні або паралельні), доцільно використовувати визначення типу залежності відповідно до прийнятої в теорії управління проектами. У пакеті реалізована можливість завдання випередження або затримання виконання робіт.

Визначення тривалості виконання робіт можна задати всім типам робіт за винятком підсумкових і таким часовим одиницям вимірювання, як тиждень, день, година, хвилина.

Першим етапом управління ресурсами проекту є створення списку відповідних ресурсів, що залучаються до виконання проекту.

Сукупність параметрів кожного з ресурсів після їх визначення можна переглядати та редагувати. Під час призначення ресурсів роботам, якщо необхідний ресурс уже є в переліку, нема потреби додавати його в перелік ресурсів кожного разу. Достатньо призначити ресурс лише цьому завданню.

У разі контрольного перегляду таблиці чи календаря навантаження ресурсів можна відстежувати вузькі місця виконання проекту та невідповідність використання ресурсів потребам у них.

Частіше за все в процесі аналізу проекту використовується діаграма Гантта, але можуть знадобиться також інші форми відображення даних про проект (різні графіки, календарі). Це також справедливо стосовно перегляду різних форм відображення ресурсів за проектом.

MS Project дозволяє не тільки створювати план проекту, а й має у своєму складі можливість його супроводження. Протягом виконання завдань можна встановлювати процент їх виконання та відстежувати використані фінанси, змінювати строки та тривалість.

Відповідно до реальної ситуації, що складається під час реалізації проекту, можливе внесення оперативних змін до проекту. Це стосується всіх елементів проекту (робіт, ресурсів, часу).

Для зручності перегляду та зміни у проекті використовують різні способи форматування всіх елементів та операцій з даними проекту (сортування, фільтрація та ін.).

На кожному кроці виконання проекту в пакеті реалізована можливість формування і отримання відповідних звітів. За замовчуванням звіт створюється для всіх завдань та ресурсів проекту. Пакетом надається можливість не тільки настроювати звіти, а й створювати нові.2.4 Функціональні можливості пакета MS Project

Project є одною з кращих систем так званого “офісного” класу, призначених з самого початку для управління невеликими проектами. Вона доступна за ціною для багатьох видів діяльності. Можливості різних версій цього пакета є такі, що дозволяють застосовувати його для управління невеликими і навіть середніми проектами промислового призначення і тим більше – вивчати на його прикладі характерні особливості систем управління проектами взагалі.

Вивчення Project доцільно почати з бази даних цієї системи управління проектами і основних форм подання інформації.

Говорити про існування єдиної бази даних Project можна у зв’язку з тим, що вся сукупність показників, які описують проект, систематизована так, що ці показники мають власні імена заздалегідь визначений сенс і пов’язані з конкретними елементами проекту. До числа основних елементів проекту належать:

- сам проект;

- календар, пов'язаний із реалізацією проекту;

- роботи, що входять до складу проекту;

- ресурси, які використовуються при реалізації проекту;

- призначення ресурсів роботам проекту.

Такі елементи проекту, як роботи, можуть належати різним типам. Наприклад, робота може бути складною (такою що містить у собі більш дрібні роботи), зовнішньою (такою, що спрощено віддзеркалює цілий графік деякого проекту) або бути подією (віхою), що має нульову тривалість.

Загальна кількість показників, що описують перераховані елементи проекту, у Project перевищують сотню – цим показникам присвоєні певні імена і заздалегідь визначено їх тип. Сенс даних показників і можливості їх використання заздалегідь визначені. Окремі показники цього типу можуть бути введені користувачем, інші обчислюються автономно. Низка показників може бути як заданою користувачем, так і обчисленою Project. Наприклад, поле Start використовується для завдання дати початку роботи, має формат дати, може бути обчислене Project або введене користувачем.

Для опису кожного елементу проекту певного типу використовується однаковий набір показників, але значення їх можуть бути різні. Частина показників, що описують кожен елемент проекту, зарезервована для використання за бажанням користувача. В таблиці 2.1 наведені характеристика бази даних Project і основні групи показників проекту.

Таблиця 2.1 – Характеристика основних елементів проекту


Елементи проекту

Група показників

Перелік основних показників

Проект

Опис проекту

Найменування проекту

Дата початку проекту

Дата закінчення проекту

Сумарні витрати на проект

Ідентифікація проекту


Календар проекту

Таблиця робочих і вихідних днів

Розрахункова тривалість робочого дня
Продовження таблиці

Робота

Опис роботи

Ідентифікаційний номер

Найменування роботи

Цикл виконання роботи

Дати початку і закінчення

Трудомісткість роботи

Процент виконання роботи

Ієрархічний рівень

Показник пріоритетності роботи

Резерв часу роботи

Тип роботи

Фіксовані витрати фінансових коштів на роботу

Повні витрати на роботу

Поточний обсяг витрат на роботу

Зарезервовані показникиВзаємозв’язок робіт

Ідентифікаційні номери робіт, які безпосередньо передують даній

Тип зв’язку попередньої роботи з поточною

Зсуви часу поточної роботи стосовно попередніх робіт


Ресурс

Опис ресурсу

Найменування ресурсу

Позначення групи, до якої належить ресурс

Максимальна кількість одиниць ресурсу

Кількість одиниць ресурсу, призначених роботі за умовчанням

Вартість одиниці ресурсу за одиницю часу при нормальному навантажені.

Вартість разового використання ресурсу

Сумарний обсяг робіт

Сумарні витрати фінансових ресурсів
Календар ресурсу

Таблиця робочих і вихідних днів

Розрахункова тривалість робочого дня
Призначення ресурсів на конкретну роботу

Загальні дані щодо призначення ресурсів на поточну роботу

Найменування ресурсу

Кількість одиниць ресурсу

Затримка початку робіт даного ресурсу щодо початку роботи

Загальна трудомісткість робіт ресурсу стосовно даної роботи


Продовження таблиці


Відомості щодо призначення ресурсів у даному інтервалі часу

Початок інтервалу часу

Тривалість інтервалу часу

Обсяг робіт, виконаний у заданому інтервалі часу

Реальний обсяг робіт, виконаний у заданому інтервалі часу.

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Метою контрольної роботи є поглиблення знань з дисципліни "Управління проектами інформатизації” і закріплення навичок практичного використання програмних засобів проектного управління.

Контрольна робота виконується протягом семестру після установчих занять. Робота представляється в деканат заочного факультету для реєстрації. Після реєстрації в деканаті робота передається на кафедру ЕІ для перевірки. Робота, що виконана з помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, повертається студентові для доробки.

Контрольна робота складається з двох частин. Загальна тема першої частини: “Визначення елементів і характеристик проекту, необхідних для його управління”. Перша частина оформлюється у вигляді реферату. Порядок виконання першої частини:

1. Формулювання мети проекту згідно з варіантом завдання. Визначення типу проекту і особливостей управління ним.

2. Вибір і обґрунтування моделі життєвого циклу проекту (виділенні фаз, етапів і підетапів).

3. Структуризація проекту (визначення підцілей, пакетів робіт, робіт) з використанням методу «зверху – вниз» або «знизу – вгору». Обґрунтування використання того або іншого методу для конкретного проекту у межах варіанту завдання.

4. Розробка схем ієрархії робіт за проектом.

5. Формування списку простих, елементарних робіт (не менше 10) з визначенням їх тривалості і попередньої дати виконання кожній з них. Виділення комплексно-підсумкових робіт (не менше 3).

6. Визначення учасників проекту.

7. Визначення переліку необхідних ресурсів для виконання кожній простий роботи.

Приклад оформлення першої частини контрольної роботи наведений у Додатку Б.

Загальна тема другої частини “Використання можливостей пакету MS Project для планування процесу реалізації проекту”.

Порядок виконання другої частини:

1. Вивчення функціональних можливостей пакету MS Project.

2. Практичне виконання завдання по створенню і управлінню проектом (згідно з варіантом завдання) за допомогою пакету MS Project.

3. Введення вхідних даних: дата початку проекту, список простих робіт, з визначенням дати початку і тривалість виконання кожній з них.

4. Формування списку ресурсів. Визначення для кожної роботи тих ресурсів, які необхідні для її виконання.

5. Визначення параметрів ресурсів згідно з вимогами пакету MS Project.

Роздрук:


- діаграми Гантта разом з таблицею, яка повинна містити не менше 4 стовпців (назву роботи, тривалість, дата початку і дата закінчення роботи);

- таблиці ресурсів;

Варіанти індивідуальних завдань для виконання лабораторних робіт наведено у Додатку А. Студент вибирає конкретний варіант із запропонованого переліку за останньою цифрою номера залікової книжки або за попереднім погодженням з викладачем формулює індивідуальне завдання за самостійно обраною темою, яка цікавить студента з практичних чи теоретичних міркувань.

Захист індивідуальних завдань здійснюється до початку сесії. Під час захисту завдання оцінюються: • функціональна повнота і працездатність демонстраційного прикладу;

 • ефективність і комплексність використання можливостей відповідного пакету програм;

 • ступінь самостійності студента при модифікації демонстраційного прикладу за вказівкою викладача;

 • повнота і якість оформлення пояснювальної записки.

Пояснювальна записка до індивідуального завдання оформлюється для кожної лабораторної роботи в середовищі текстового процесора WORD і повинна мати :

 • титульний аркуш;

 • змістовну частину яка розкриває питання індивідуального завдання;

 • додатки (друк результатів отриманих на ПЕОМ).

Титульний аркуш оформлюється за загальними правилами.

Загальний обсяг пояснювальної записки 5 – 10 сторінок.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАОсновна

 1. Лазарева С.Ф. Тексти лекцій з дисципліни “Управління спеціальними проектами (у сфері інформатизації)”. – К.: КНЕУ, 2001. (В електронному вигляді).

 2. Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектами: Підручник/. Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с.

 3. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения. – М.: Дело, 2009. – 392 с.

 4. Мазур И.И. и др.. Управление проектами. – М.: Экономика, 2001. – 574с.

 5. Ильин Н. И., Дукшанова И. Г., Мешчин А. Г. и др. Управление проектами. – С.-Пб.: Два-Три, 1996. – 610 с.

 6. Решке Х., Шелле Х. Мир управления проектами. – М.: Аланс,1994. – 304 с.

 7. Катасонов В. Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. – М.: Анкил, 2009. – 272 с.


Додаткова

1. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: Два Три, 1993. – 443с.

2. Кочетков А.Г. и др. Управление проектами (зарубежный опыт). – СПб.: Два Три, 1992. – 515с.

3. Мир управления проектами /Под ред. Х. Решке, Х. Шелзе; Пер. с англ. – М.: Альянс, 1993. – 304 с.4. Ахьюджа Х. Сетевые методы в проектировании и производстве. – М.: Мир, 1979. – 638 с.

ДОДАТОК АВаріанти індивідуальних завдань до контрольної роботи
Варіант 1. Створити проект розробки АРМ на складі підприємства.

 1. Тривалість має сягати 1,5-2 місяці.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: непарні суботи місяця – робочі; навчальний персонал працює останні 4 дні лише в першій половині дня.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за тривалістю виконання роботи (за зростанням) та вартістю (за зростанням).

Варіант 2. Створити проект формування єдиної мережі підприємства (із заміною технічних засобів)

 1. Тривалість проекту має бути не менше 4 місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: усі суботи робочі; системні програмісти не працюють перші два тижні 3-ого місяця від початку виконання проекту;

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за кінцевою датою (за зростанням) та вартістю (за зростанням).

Варіант 3. Створити проект інформатизації відділу маркетингу фірми.

 1. Тривалість проекту має бути не менше 4 місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: виділити один святковий тиждень; головний спеціаліст з маркетингу перебуває у відпустці протягом трьох тижнів другого місяця (за календарем) від початку виконання проекту.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за початковою датою (за зростанням) та тривалістю виконання робіт (за спаданням).


Варіант 4. Створити проект технічного переоснащення відділу науково-технічної інформації

 1. Тривалість проекту має бути не менше 3 місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: 2 тижні різдвяних канікул; протягом одного місяця співробітники працюють півдня.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта тривалістю виконання робіт (за зростанням) за кінцевою датою (за зростанням).

Варіант 5. Створити проект організації підприємства – виробника програмних продуктів.

 1. Тривалість має сягати 8-9 місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: в останні 3 місяці виконання проекту всі суботи робочі.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за тривалістю виконання роботи (за зростанням) та вартістю (за спаданням).

Варіант 6. Створити проект реорганізації (розширення) відділу збуту підприємства з оснащенням його засобами обчислювальної техніки:

 1. Тривалість проекту має бути не менше 5 місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: кожен місяць містить два додаткових вихідних (святкові дні); техніки, що відповідають за встановлення комплексу обчислювальної техніки, працюють лише в першій половині дня

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за тривалістю виконання робіт (за спаданням) та вартістю (за зростанням).

Варіант 7. Створити проект розробки та впровадження навчальних курсів для працівників фірм (навчання користувачів персональних комп’ютерів).

 1. Тривалість проекту має бути 2 місяці.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: виділити один святковий тиждень; кожна парна субота місяця - робоча.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за кінцевою датою (за зростанням) та тривалістю виконання робіт (за спаданням).

Варіант 8. Створити проект підготовки та проведення виставки, присвяченої використанню інформаційних технологій:

 1. Тривалість проекту має бути не менше 4 місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: останні 1,5 місяця всі суботи та неділі - робочі.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за тривалістю виконання робіт (за зростанням) та за кінцевою датою (за спаданням).

Варіант 9. Створити проект впровадження інформаційних технологій у бібліотечне обслуговування.

 1. Тривалість проекту має бути не менше 3-х місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: в другому місяці від початку виконання проекту два працівники бібліотеки перебували у відпустці, а всі п’ятниці в цей самий період - неробочі.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за вартістю (за зростанням) та тривалістю виконання робіт (за спаданням).

Варіант 10. Створити проект розробки та впровадження інформаційної системи на торгівельній фірмі:

 1. Тривалість проекту має бути не менше 5 місяців.

 2. Виконати такі зміни в календарі робочого часу: в останньому місяці – всі суботи - робочі.

 3. Виконати складне сортування в процесі перегляду діаграми Гантта за вартістю (за зростанням) за кінцевою датою (за спаданням).


ДОДАТОК БПриклад оформлення першої частини
контрольної роботи

Тема: Створити проект формування єдиної мережі підприємства (із заміною технічних засобів).

1. Мета проекту: Створення єдиної мережі підприємства для збільшення продуктивності праці персоналу, обсягів інформації, що зберігається і обробляється у відділку, збирання і розподілу актуальної інформації в режимі реального часу, надання інформації у зручній для обробки і розповсюдження формі, для скорочення часу на обробку і передачу інформації, а також для скорочення загальних витрат відділу, забезпечення підтримки системи зв'язку (взаємодій) між співробітниками підприємства, передачі управлінської і звітної інформації, спрямованої на забезпечення досягнення цілей підприємства.

Тип проекту: Змішаний монопроект.

2. Модель життєвого циклу. У даному проекті використовується каскадна модель життєвого циклу, тому що система, що розробляється, нескладна і дозволяє чітке визначення послідовності дій і термінів виконання проекту.

Життєвий цикл проекту складає 4 місяці (16 тижнів).

1 тиждень: ініціатор проекту формує вимоги до єдиної мережі підприємства.

2-3 тиждень: інженер готує список нової техніки, знайомиться з прайс-листами і умовами постачальників з метою вибору оптимальних технічних і програмних засобів.

4-5 тиждень: системний адміністратор формалізує отриману інформацію, описує систему по існуючих стандартах, проводиться підготовка і підписання технічного завдання.

6-8 тиждень: здійснюється замовлення нової техніки і установка її у відділі науково-технічної інформації.

9-13 тиждень: встановлюється системне програмне забезпечення у відділі.

13-15 тиждень: корегування у конфігурації мережі.

16 тиждень: контрольний приклад і підписання акту про впровадження.

3. Список робіт наведений у наступній таблиці.

Таблиця – Список робіт за проектомВиконавець

Вид робіт

Термін

Начальник відділу НТІ

Підготовка вимог до проекту

6

Інженер відділу НТІ

Складання переліку нової техніки

3

Пошук постачальників

6

Складання кошторису витрат

3

Начальник відділу НТІ

Ознайомлення і затвердження кошторису

1

Системний адміністратор

Формалізація отриманих даних

2

Опис бізнес-процесів

3

Формування технічного завдання (ТЗ)

2

Начальник відділу НТІ

Ознайомлення и узгодження ТЗ

1

Інженер

Замовлення нової техніки

2

Установка нової техніки і підключення комп'ютерів в єдину мережу

6

Системний адміністратор

Влаштування мережених адаптерів

1

Влаштування всіх комп’ютерів мережі для використання загального підключення до Інтернету і доступу до загальних тек

2

Установка брандмауера

1

Установка мережених мостів

2

Установка системного і мереженого програмного забезпечення

5

Ознайомлювальний запуск і коректування системи залежно від вимог користувачів

5

Начальник відділу НТІ

Здача робіт і підписання акту про впровадження системи

1

4. Учасники проекту:

Ініціатор: Начальник відділу науково-технічної інформації;

Інвестор: підприємство;

Менеджер проекту: менеджер персоналу;

Команда: начальник відділу НТІ, інженер відділу НТІ, системний адміністратор;

Інші учасники: фахівці відділу АСУП, консультаційна підтримка програмістів.

5. Перелік необхідних ресурсів для виконання робіт наведений у наступній таблиці

Таблиця - Перелік необхідних ресурсівВид робіт

Перелік ресурсів

людські

ч/д

грошові

грн.

трудові

чол.

1

2

3

4

Підготовка вимог до проекту

6

605 (100 грн./ден. + 5 канц.)

1

Складання переліку нової техніки

3

260

1

Пошук постачальників

6

510

1

Складання кошторису витрат

3

260

1

Ознайомлення і затвердження кошторису

1

105

1

Формалізація отриманих даних

2

185

1

Опис бізнес-процесів

3

280

1

Формування технічного завдання (ТЗ)

2

185

1

Ознайомлення і узгодження ТЗ

1

105

1

Замовлення нової техніки

2

185

1

Установка нової техніки і підключення комп'ютерів в єдину мережу

6

550

1

Продовження таблиці 21

2

3

4

Влаштування мережених адаптерів

1

95

1

Влаштування всіх комп’ютерів мережі для використання загального підключення до Інтернету і доступу до загальних тек

2

185

1

Установка брандмауера

1

95

1

Установка мережених мостів

2

185

1

Установка системного і мереженого програмного забезпечення

5

460

1

Ознайомлювальний запуск і коректування системи залежно від вимог користувачів

5

470

1

Здача робіт і підписання акту про впровадження системи

1

105

1

Разом

52

4825


ЗМІСТ


ВСТУП
1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ"
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
2.1 Загальні вимоги
2.2 Завдання до лабораторних робіт
2.3 Порядок виконання лабораторних робіт
2.4 Функціональні можливості пакета MS Project
3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б
Підписано до друку . .11. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.- вид.арк. 2,52. Умов. друк. арк. 2,50. Тираж пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4
Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка