Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка7/8
Дата конвертації03.04.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять зі студентами

(Взірець)Методична розробка для викладачів


до практичного заняття

по темі Наголос. Поняття про довготу і короткість голосних.

(українська мова викладання)
Мета: Пояснити правила визначення довготи і короткості голосних. Навчити правильно ставити наголос у латинських словах.

Структура практичного заняття

№ п/п

Етапи заняття, їх зміст та методи навчання

Час

Методичне забезпечення

1.

Оргмомент


2 хв.

Журнал

2.

Контроль вихідного рівня знань

 1. Дати відповіді на контрольні питання (§ 6, с.20).

 2. Правильно прочитати латинські слова

 3. Назвати грецькі словотворчі елементи, правильно записати їх на дошці.

 4. Знати напам'ять лексичний мінімум (§ 8, с.22).

38 хв.

Роздаткові карточки

дошка


3.

Основний етап заняття

Подати правило наголосу в латинській мові. Дати пояснення довготи і короткості голосних. Прокоментувати правила визначення довготи і короткості голосних.15 хв.

Дошка

4.

Самостійна робота студентів. Переписати лексичний мінімум

(§ 12, с.26).10 хв.

Підручники

Зошити


5.

Контроль кінцевого рівня знань

Поставити наголос, пояснити правила читання і наголосу (в.1,2 с.25).20 хв.

Підручник

6.

Підсумок. Пояснення домашнього завдання.

5 хв.
Види контролю

 1. Відповіді на питання.

 2. Хорове та індивідуальне читання.


Основна:

1. Світлична Є.І., Толок Ш. Латинська мова: підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2005.- 400с.

2. Гуцол М.І.Методичні вказівки. Практичні та контрольні завдання з латинської мови. – Івано-Франківськ, ВД "КГМ", 2011.- 88с.

3. Краковецька Г.О., Бобирьов В.М., Еєляєва О.М. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологіяЖ.: Здоров'я, 1999. - 358с.

4. Рудик О.В., Гуцол М.І. . Клінічна термінологія. Словотвір./ Посібник - Івано-Франківськ: ВД "КГМ", 2010.- 348с.

Додаткова:

1. Арнаулов Г.Д. Медицинские термины на пяти язиках,- София, 1981.-943с.

2. Закалюжний М.М., Янков А.В., Чолач В В. Латинська мова і основи медичної термінології./ Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 216с.

3. Гуцол М.І., Рудик О.В. Тлумачний словник латинських термінів та їх переклад. Українсько-латинсько-російський. / Посібник - Івано-Франківськ: ВД "КГМ", 2009.- 502с.

4. Кун М.Н. Легенди та міфи стародавньої Греції.- К.: Мистецтво, 1996.-472с.

5. Казьєр Г.В. та ін. Українсько-латинсько-російський словник./під ред. проф.. С. Новицького.- К.: Держмедвидав УРСР, 1960,- 488с.

6. Нетлюх М. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наук, думка, 1989.-224с.

7. Словарь медицинской терминологии / латинско-украинско-русский./ Под ред. М.Ф.Книповича - К: Госмедиздат УССР, 1948І -442с.

8. Українсько-латянсько-англійський медичний тлумачний словник,/ Під ред. М. Павловського та ін.-Львів, 1995.- т.1 - 651с, т.2- 786с.

9. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології. Вид. 2-е, доп.-К.: Тандем, 1999.- 172с.

10. Энциклопедический словарь медицинских терминов. - М.: Совэнциклопедия., - т.1- 464с, т.2-448с,5 т.3-512с.

Методична розробка для викладачів


до практичного заняття.

Тема: Ударение. Понятие о долготе и краткости гласных.

(російська мова викладання)

Цель: Объяснить правила определения долготы и краткости гласных. Научить правильно, ставить ударение в латинских словах.
Структура практического занятия


№ п/п

Этапы занятия, их содержание и методы обучения

Время

Методическое обеспечение

1.

Оргмомент

2 мин.

Журнал

2.

Контроль исходного уровня знаний

Дать ответы на контрольные вопросы

Правильно прочитать латинские слова

Назвать греческие словообразовательные элементы, правильно записать их на доске.

Знать наизусть лексический минимум .


38 мин.

Раздаточные карточки

доска


3.

Основной этап занятия

Подать правило ударения в латинском языке. Дать объяснение долготы и краткости гласных. Прокомментировать правила определения долготы и краткости гласных.15 мин.

Доска

4.

Самостоятельная работа студентов. Переписать лексический минимум

10 мин.

Учебники

Тетради


5.

Контроль конечного уровня знаний

Поставить ударение, объяснить правила чтения и ударения20 мин.

Учебник

6.

Итог. Объяснение домашнего задания

5 мин.Виды контроля

Ответы на вопросы.

Хоровое и индивидуальное чтение.


Основна:

 1. Е.И. Светличная., И.О. Толок. Латинский язык. Харьков, 2004 г.

2. Світлична Є.І., Толок Ш. Латинська мова: підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2005.- 400с.

3. Гуцол М.І.Методичні вказівки. Практичні та контрольні завдання з латинської мови. – Івано-Франківськ, ВД "КГМ", 2011.- 88с.

4. Краковецька Г.О., Бобирьов В.М., Еєляєва О.М. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологіяЖ.: Здоров'я, 1999. - 358с.

5. Рудик О.В., Гуцол М.І. . Клінічна термінологія. Словотвір./ Посібник - Івано-Франківськ: ВД "КГМ", 2010.- 348с.Додаткова:

1. Арнаулов Г.Д. Медицинские термины на пяти язиках,- София, 1981.-943с.

2. Закалюжний М.М., Янков А.В., Чолач В В. Латинська мова і основи медичної термінології./ Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 216с.

3. Гуцол М.І., Рудик О.В. Тлумачний словник латинських термінів та їх переклад. Українсько-латинсько-російський. / Посібник - Івано-Франківськ: ВД "КГМ", 2009.- 502с.

4. Кун М.Н. Легенди та міфи стародавньої Греції.- К.: Мистецтво, 1996.-472с.

5. Казьєр Г.В. та ін. Українсько-латинсько-російський словник./під ред. проф.. С. Новицького.- К.: Держмедвидав УРСР, 1960,- 488с.

6. Нетлюх М. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наук, думка, 1989.-224с.

7. Словарь медицинской терминологии / латинско-украинско-русский./ Под ред. М.Ф.Книповича - К: Госмедиздат УССР, 1948І -442с.

8. Українсько-латянсько-англійський медичний тлумачний словник,/ Під ред. М. Павловського та ін.-Львів, 1995.- т.1 - 651с, т.2- 786с.

9. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології. Вид. 2-е, доп.-К.: Тандем, 1999.- 172с.

10. Энциклопедический словарь медицинских терминов. - М.: Совэнциклопедия., - т.1- 464с, т.2-448с,5 т.3-512с.


2.3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять
(Взірець)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

щодо практичного заняття

(українська мова викладання)
І. Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської

мови. Фонетика. 1. Латинський алфавіт.

 2. Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.

 3. Словникова форма іменників.


II. Актуальність теми полягає в оволодінні знаковою системою латинськоїови. При засвоюванні словникових знаків студенти вчаться співвідносити певну знакову форму із відповідним значенням або оформляти значення в відповідну форму. На першому занятті закладається підґрунтя для розуміннята грамотного письмового та усного відтворення фармацевтичних термінів.
ІІІ. Цілі навчання:

1. Вивчити латинський алфавіт.

2. Запам’ятати назву і написання (друковане та рукописне) букв латинського алфавіту.

3. Навчитися вимовляти звуки, які позначаються цими буквами.

4. Вміти читати дифтонги, диграфи, буквосполучення.

5. Оволодіти навичками читання багатоскладових слів.

6. Навчитися читати словникову форму іменників.

7. Вивчити латинські назви граматичних категорій роду, числа, відмінків (називного, родового).

8. Вивчити лексичний мінімум.
ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:

Питання

Джерело інформаціїЗнати значення термінів: алфавіт, голосний звук, приголосний звук, дифтонг, диграф, буквосполучення.

1. Метод. матер. до заняття №1.

2. Підр., §§ 1-4,

Розуміння термінів: іменник, рід (чоловічий жіночий, середній), число (однина, множина), відмінок (називний, родовий).


1. Метод. матер. до заняття №1.

V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:


 1. латинський алфавіт;

 2. класифікацію звуків;

 3. правила вимови голосних і приголосних;

 4. правила вимови дифтонгів;

 5. правила вимови диграфів;

 6. правила вимови буквосполучень;

   • лексичний мінімум;

8 латинські афоризми.

Студент повинен вміти: 1. розміщувати латинські слова в алфавітному порядку;

 2. читати латинські слова, дотримуючись фонетичних норм

VI. Орієнтовна основа дій (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студентів:  1. вивчаючи алфавіт, уважно придивіться до орфографії латинських літер;

  2. письмово перевірте знання алфавіту;

  3. зверніть особливу увагу на правила вимови літери с;

  4. не змішуйте літери q і g в буквосполученнях qu та ngu;

  5. навчіться диференціювати звуки, що позначаються літерами g та h;

  6. пам’ятайте, що літера l завжди позначає м’який звук;

  7. пам’ятайте, що літери y, z є показниками грецького походження слів;

  8. літера j не вживається в словах грецького походження;

  9. літера q самостійно не вживається, а лише в буквосполученні qu;

VIІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Питання:

1. Напишіть букви латинського алфавіту від A до L (великі та малі).

2. Як вимовляється літера с?

3. Написати іменники а) збір; б) людина; в) ліки

Еталон відповіді:


  1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll.1. перед a, o, u

[к] ‹ 2. в кінці слова

o 3. перед приголосним

С c

n

[ц] ‹ 1. перед e, i, y2. перед ae, oe, eu
3. a) species- збір

б) homo – людина

в) medicamentum – ліки
VIII. Методика проведення заняття. Перелік питань, що підлягають вивченню.Питання

Джерело інформації

1.

Латинський алфавіт.

1. Підр., § 1,

2. Конспект.2.

Класифікація звуків.

1. Підр., § 2

3.

Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.

Підр., §§ 1-4

Конспект.4.

Лексичний мінімум.

Конспект.

5.

Латинські афоризми.

Конспект.

IX. Організаційна структура заняття (технологічна карта).№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

(хв.)


1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.
2

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий тестовий контроль.

Варіанти тестового контролю

13

3.

Пояснення теми, мети; подача плану. Пояснення нового теоретичного матеріалу.

Методичні матеріали кафедри.

Таблиці.


35

4.

Самостійна робота студентів.

Метод. матер. до заняття №1

25

5.

Підведення підсумків, оцінка

діяльності студентів.Перевірені завдання та вправи.

10

6.

Завдання для самостійної роботи.

1. Підр., §§ 1-5

2. Підр., ст. 21. впр. 1-10 (усно), ст. 22, впр. 11 (письмово).

Лексичний мінімум, § 8. Афоризми.


5

Х. Завдання для самопідготовки:

1. Підручник §1-5,

2. Підручник, ст. 21. впр. 1-10 (усно), ст. 22, впр. 11 (письмово).

3. Лексичний мінімум.

4. Латинські афоризми.


ХІ. Література:

Основна: 1. Є.І. Світлична, І.А. Толок. Латинська мова. – Харків: “Основа”, 1998 – 367с.

Додаткова:

 1. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.

 2. Г.О.Краковецька, В.М.Бобирьов, О.М.Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999 – 356 с.

 3. Методичні матеріали до заняття №1 для фармацевтичного факультету.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

щодо практичного заняття

(російська мова викладання)
І. Тема: 1.Ознакомление с организацией учебного процесса курса “Латинский язык и основы медицинской терминологии”.

2.Краткая история латинского языка.

3.Фонетика.

Латинский алфавит.

Правила произношения гласных, согласных, дифтонгов, диграфов,

буквосочетаний.
II.Актуальность темы заключается в овладении знаковой системой латинского

языка. Усваивая словарные знаки, студенты учатся соотносить

определённую знаковую форму с соответствующим значением либо оформлять

значение в соответствующую форму. На первом занятии закладывается база для

понимания и грамотного письменного и устного воспроизведения

фармацевтических терминов.


ІІІ. Цели обучения:

1. Выучить латинский алфавит.

2. Запомнить название и написание (печатное и рукописное) букв

латинского алфавита.

3. Научиться произносить звуки, обозначенные этими буквами.

4. Уметь читать дифтонги, диграфы, буквосочетания.

5. Овладеть навыками чтения многосложных слов.

6. Научиться читать словарную форму существительных.

7. Выучить латинские названия грамматических категорий рода, числа,

падежей (именительного, родительного).

8. Выучить лексический минимум.

ІV. Обеспечение исходного уровня знаний и умений.

Для достижения цели занятия необходимо иметь базовые знания и умения по

такому материалу:

Вопросы

Источник информацииЗнать значения терминов: алфавит, гласный звук, согласный звук, дифтонг, диграф, буквосочетание.

1. Метод. матер. к занятию №1.

2. Учебник, §§ 1-4, с. 27 – 37.

Понимание терминов: существительное, род (мужской, женский, средний), число (единственное, множественное), падеж. (именительный, родительный).

1. Метод. матер. к занятию №1.


V. Содержание обучения. Перечень конкретных знаний и умений, которые необходимо приобрести во время изучения темы:

Студент должен знать: 1. латинский алфавит;

 2. классификацию звуков;

 3. правила произношения гласных и согласных;

 4. правила произношения дифтонгов;

 5. правила произношения диграфов;

 6. правила произношения буквосочетаний; латинские названия грамматических категорий рода, числа, падежей (именительного, родительного);

 7. лексический минимум;

 8. латинские афоризмы.

Студент должен уметь:

1. размещать латинские слова в алфавитном порядке;

2.читать латинские слова, соблюдая фонетические нормы;
VI. Ориентировочная основа действий (ООД). Краткие методические указания по работе студентов:

1. изучая алфавит, внимательно рассмотрите орфографию латинских букв;

2. письменно проверяйте знание алфавита;

3. особо обратите внимание на правила чтения буквы с;

4. не путайте буквы q и g в буквосочетаниях qu и ngu;

5. научитесь дифференцировать звуки, обозначаемые буквами g и h;

6. помните, что буква l всегда обозначает мягкий звук;

7. помните, что буквы y, z - показатели греческого происхождения слов;

8. буква j не пишется в словах греческого происхождения;

9. буква q самостоятельно не употребляется, а только в буквосочетании qu;


VII. Система обучающих заданий. Тесты для самоконтроля знаний – умений Вопросы с эталонами ответов.

Вопросы:


1. Написать буквы латинского алфавита от A до L (большие и малые).

2. Як произносится буква С?

3. Написать существительные

а) сбор; б) человек; в) лекарство

Эталон ответа:


  1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll.1. перед a, o, u

[к] ‹ 2. в конце слова

o 3. перед согласным

С c

n

[ц] ‹ 1. перед e, i, y2. перед ae, oe, eu
3. a) species - сбор

б) homo – человек

в) medicamentum – лекарство
VIII. Методика проведения занятия. Перечень вопросов, подлежащих изучению:
Вопрос

Источник информации

1.

Латинский алфавит.

1. Учебник, § 1, с.27-28.

2. Пособие, с.11.

3. Конспект.


2.

Классификация звуков.

 1. Учебник, § 2, с.28-33.

 2. Пособие, с.12-13.

3.

Правила произношения гласных, согласных, дифтонгов, диграфов, буквосочетаний.

1. Учебник, §§ 1-4, с. 27 – 37.

2. Пособие, с.13-14.

3. Конспект.


4.

Лексический минимум.

1. Пособие, с.14.

5.

Латинские афоризмы.

Конспект.

IX. Организационная структура занятия (технологическая карта).


Вопросы

Средства обучения

Время-мин.

1.

Организационная часть. Ответы на вопросы студентов, которые возникли в процессе подготовки к занятию.
2

2.

Проверка исходного уровня знаний.

Вопросы преподавателя.

13

3.

Объяснение темы, цели; подача плана. Объяснение нового теоретического материала.

Методические материалы кафедры.

Таблицы.


35

4.

Самостоятельная работа студентов.

Метод. матер. к занятию №1

25

5.

Подведение итогов занятия, оценка работы студентов.

1.Проверенный тестовый контроль.

2.Проверенные упражнения.10

6.

Задание для самостоятельной работы.

1. Учебник, §§ 1-4, с. 27 – 37.

Пособие, с.11-14; §5, ст. 37-38.

2.Учебник, §6, ст. 38-40, Упр. І, ІІІ (устно), Упр. ІІ (письменно).

Пособие, Упр.1-2 с.15.

4. Лексический минимум. Пособие, с.14.

5. Афоризмы.
5
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка