Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСторінка1/8
Дата конвертації03.04.2017
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г. М.

“____”______________2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

_______Латинська мова_______

(назва навчальної дисципліни)
__________7.12020101 Фармація___________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _______Фармацевтичний___________

Кафедра ________Мовознавства_________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф. залік (семестр)Іспит (семестр)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінар-ські

заняття


Денна

-
Вечірня

-
Заочна


І

(4,5 роки)І

(5.5 років)


І

ІІ


І

ІІ

85

79
9371

2

28

8


16

8

75

71


75

63

ІІ

ІІ


Робочу програму склали:

Доцент Гуцол М.І.

Старший викладач Рудик О.В.

Викладач Зобнів І.М.

Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації для спеціальностей «Фармація», «КФ». Київ, 2010 р.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри мовознавства _____________ р.

Протокол № ______

Завідувач кафедри _____________________________________проф. Голод Р.Б.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії _____________ р.

Протокол №__

Голова циклової комісії _________________________________проф. Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1 Основна

1.4.2. Додаткова2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА    1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.


Форма навчанняКурс


Семестр


Кількість годин

Всього


Лекції

Практичні заняття

СПРС

Заочна 4,5

Заочна 5,5І

ІІ

І

І

ІІ

ІІІ

85

7993

71

2

-

2-

8

816

8

75

71

7563

Структура навчальної дисципліни


Кількість годин, з нихРік

навчання


Вид контролю

всього

лекцій

практ. занять

СПРС


4,5 роки

5,5 років164

164


2

2


16

24


146

138


І


ІспитСеместр І

4,5 роки


5,5 років

85

93
2

28

1675

75
I


Семестр ІІ

4,5 роки


5,5 років

79

71-

-

8

871

63
I
Іспит


В тому числі, іспит2 год.I
1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ.
1.2.1. Тематичний план лекцій
Тематичний план лекцій з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”(українська мова викладання)

(заочна форма навчання)

4,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Історія латинської мови. Значення латинської та грецької мов для медичної та фармацевтичної термінології. Основи фармацевтичної термінології. Поняття “терміноелемент”. Латинський алфавіт. Класифікація звуків. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень, диграфів і дифтонгів. Поняття про довготу і короткість голосних. Правило наголосу.

Тематичний план лекцій з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”(російська мова викладання)

(заочна форма навчання)

4,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

История латинского языка. Значение латинского и греческого языков для медицинской и фармацевтической терминологии. Основы фармацевтической терминологии. Понятие “терминоэлемент”. Латинский алфавит. Классификация звуков. Произношение гласных, согласных, буквосочетаний, диграфов и дифтонгов. Понятие о долготе и краткости гласных. Правило ударения.


Тематичний план лекцій з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання)

5,5 років

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Історія латинської мови. Значення латинської та грецької мов для медичної та фармацевтичної термінології. Основи фармацевтичної термінології. Поняття “терміноелемент”. Латинський алфавіт. Класифікація звуків. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень, диграфів і дифтонгів. Поняття про довготу і короткість голосних. Правило наголосу.

Тематичний план лекцій з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання)

5,5 років

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

История латинского языка. Значение латинского и греческого языков для медицинской и фармацевтической терминологии. Основы фармацевтической терминологии. Понятие “терминоэлемент”. Латинский алфавит. Классификация звуков. Произношение гласных, согласных, буквосочетаний, диграфов и дифтонгов.


1.2.2. Тематичний план практичних занять
Тематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання)

4,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

4

Іменник. Граматичні категорії іменника. П’ять відмін іменника. І і ІІ відміни іменника. Неузгоджене означення. Грецькі дублети іменників І – ІІ відміни. Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Дві групи прикметників. Алгоритм узгодження прикметника з іменником. Прийменники.

2

2

Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Imperativus. Indicativus. Coniunctivus. Дієслово sum, esse. Дієслово fio, fiĕri.

3

2

Рецепт. Структура рецепта. Особливості пропису готових лікарських форм. Найважливіші рецептурні скорочення.


Тематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання)

4,5 роки

І семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

4

Существительное. Грамматические категории существительного. Пять склонений существительного. І и ІІ склонения существительного. Несогласованное определение. Греческие дублеты существительных І – ІІ склонения. Прилагательное. Грамматические категории прилагательного. Две группы прилагательных. Алгоритм согласования прилагательного с существительным. Предлоги.

2

2

Глагол. Грамматические категории глагола. Imperativus. Indicativus. Coniunctivus. Глагол sum, esse. Глагол fio, fiĕri.

3

2

Рецепт. Структура рецепта. Особенности выписки готовых лекарственных форм. Важнейшие рецептурные сокращения.

Тематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання) 5,5 років

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

2

Поняття про довготу і короткість голосних. Правило наголосу. Іменник. Граматичні категорії іменника. П’ять відмін іменника.

2

2

І і ІІ відміни іменника. Неузгоджене означення. Грецькі дублети іменників І – ІІ відміни

3

2

Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Дві групи прикметників. Алгоритм узгодження прикметника з іменником. Прийменники.

4

2

Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Imperativus.

5

2

Indicativus. Coniunctivus. Дієслово sum, esse. Дієслово fio, fiĕri.

6

2

Рецепт. Структура рецепта. Особливості пропису готових лікарських форм. Найважливіші рецептурні скорочення.

7

2

Іменники ІІІ відміни. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни.

8

2

Відмінювання прикметників ІІІ відміни. Іменники ІV-V відмін.


Тематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання) 5,5 років

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

2

Понятие о долготе и краткости гласных. Правило ударения. Существительное. Грамматические категории существительного. Пять склонений существительного.

2

2

І и ІІ склонения существительного. Несогласованное определение. Греческие дублеты существительных І – ІІ склонения.

3

2

Прилагательное. Грамматические категории прилагательного. Две группы прилагательных. Алгоритм согласования прилагательного с существительным. Предлоги.

4

2

Глагол. Грамматические категории глагола. Imperativus.

5

2

Indicativus. Coniunctivus. Глагол sum, esse. Глагол fio, fiĕri.

6

2

Рецепт. Структура рецепта. Особенности выписки готовых лекарственных форм. Важнейшие рецептурные сокращения.

7

2

Существительные ІІІ склонения. Особенности склонения существительных ІІІ склонения. Склонение прилагательных ІІІ склонения.

8

2

Прилагательные ІІІ склонения. Существительные IV-V склонений.Тематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання)

4,5 роки

IІ семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Номенклатура лікарських засобів. Тривіальні назви лікарських засобів. Найменування вітамінів, гормональних, ферментних препаратів. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин, анатоксинів.

2

2

Іменники ІІІ відміни. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни. Відмінювання прикметників ІІІ відміни. Дієприкметник теперішнього часу дійсного стану.

3

2

Латинська хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, оксидів, основ, солей, вуглеводневих радикалів, складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі.

4

2

Прислівник. Форми ліків. Рідкі лікарські форми М'які лікарські форми Тверді лікарські форми Скорочення в рецептах Назви лікарських рослин у ботанічній і фармацевтичній термінології.


Тематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання)

4,5 роки

IІ семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Номенклатура лечебных средств. Тривиальные названия лечебных средств. Наименование витаминов, гормональных, ферментных препаратов. Причастия прошлого времени страдательного залога. Названия сывороток, вакцин, анатоксинов.

2

2

Существительные ІІІ склонения. Особенности склонения существительных ІІІ склонения. Склонение прилагательных ІІІ склонения. Причастие настоящего времени действительного залога.

3

2

Латинская химическая номенклатура. Названия химических элементов, кислот, оксидов, оснований, солей, углеродистых радикалов, сложных эфиров. Греческие числительные приставки в химической номенклатуре.

4

2

Наречие. Формы лекарств. Названия лекарственных растений в ботанической и фармацевтической терминологии.


Тематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання)

5,5 років

ІI семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Номенклатура лікарських засобів. Тривіальні назви лікарських засобів. Найменування вітамінів, гормональних, ферментних препаратів. Дієприкметники минулого часу пасивного стану. Назви сироваток, вакцин, анатоксинів.

2

2

Дієприкметник теперішнього часу дійсного стану.IV –V відміни іменників.

3

2

Латинська хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, оксидів, основ, солей, вуглеводневих радикалів, складних ефірів. Грецькі числівникові префікси в хімічній номенклатурі.

4

2

Прислівник. Форми ліків. Рідкі лікарські форми М'які лікарські форми Тверді лікарські форми Скорочення в рецептахТематичний план практичних занять з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання)

5,5 років

ІI семестр

п/п

К-сть год

Тема


1

2

Номенклатура лечебных средств. Тривиальные названия лечебных средств. Наименование витаминов, гормональных, ферментных препаратов. Причастия прошлого времени страдательного залога. Названия сывороток, вакцин, анатоксинов.

2

2

Причастие настоящего времени действительного залога.

3

2

Латинская химическая номенклатура. Названия химических элементов, кислот, оксидов, оснований, солей, углеродистых радикалов, сложных эфиров. Греческие числительные приставки в химической номенклатуре.

4

2

Наречие. Формы лекарств.

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи.

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання) 4,5 роки

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

4

Вимова голосних, дифтонгів, буквосполучень. Наголос.


2

4

Граматичні категорії іменників. Словникова форма іменників. Огляд системи іменників. Неузгоджене означення.

3

4

Огляд системи прикметників. Словникова форма прикметника. Дві групи прикметників. Узгоджене означення.

4

4

Дієслово. Граматичні категорії дієслів. Дієслово sum, esse.

5

4

І відміна іменників. Грецькі дублети та терміноелементи І відміни. Грецькі префікси. Прийменники, які керують знахідним та орудним відмінками.

6

4

Теперішній час дійсного та умовного способу активного і пасивного стану.

7

4

II відміна іменників. Грецькі дублети та частотні відрізки іменників II відміни чоловічого та середнього роду.

8

4

Прикметники І, II відміни. Грецькі дублети та частотні відрізки.

9

4

III відміна іменників. Три типи відмінювання. Чоловічий рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

10

4

III відміна іменників. Жіночий рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

11

5

III відміна іменників. Середній рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

12

5

Особливості відмінювання іменників III відміни.

13

5

Прикметники, що характеризують лікарські засоби за їх фармакологічною дією.

14

5

Номенклатура лікарських засобів. Лікарська сировина, лікарські речовини. Лікарський препарат.

15

5

Назви сировини та продуктів первинної обробки. Назви водних, ефірних та спиртових витяжок з рослинної сировини.

16

5

Назви лікарських рослин у ботанічній і фармацевтичній термінології.

17

5

Наукові і тривіальні назви лікарських препаратів. Товарні назви препаратів. Світова синонімія.

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання) 4,5 роки

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

4

Произношение гласных, дифтонгов, буквосочетаний. Ударение.


2

4

Грамматические категории существительных. Словарная форма существительных. Обозрение системы существительных. Несогласованное определение.

3

4

Обозрение системы прилагательных. Словарная форма прилагательного. Две группы прилагательных. Согласованное определение.

4

4

Глагол. Грамматические категории глаголов. Глагол sum, esse.

5

4

І склонение существительных. Греческие дублеты и терминоэлементы І склонения. Греческие приставки. Предлоги винительного и творительного падежей.

6

4

Настоящее время изъявительного и сослагательного наклонений действительного и страдательного залогов.

7

4

II склонение существительных. Греческие дублеты и частотные звенья существительных II склонения мужского и среднего рода.

8

4

Прилагательные І, II склонений. Греческие дублеты и частотные звенья.

9

4

III склонение существительных. Три типа склонения. Мужской род. Греческие дублеты и частотные звенья.

10

4

III склонение существительных. Женский род. Греческие дублеты и частотные звенья.

11

5

III склонение существительных. Средний род. Греческие дублеты и частотные звенья.

12

5

Особенности склонения существительных III склонения.

13

5

Прилагательные, которые характеризируют лечебные средства за их фармакологическим действием.

14

5

Номенклатура лечебных средств. Врачебное сырье, врачебные вещества. Врачебный препарат.

15

5

Названия сырья и продуктов первичной обработки. Названия водных, эфирных и спиртовых эфиров из растительного сырья.

16

5

Названия лекарственных растений в ботанической и фармацевтической терминологии.

17

5

Научные и тривиальные названия лекарственных препаратов. Товарные названия препаратов. Мировая синонимия. Названия алкалоидов и гликозидов.

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з англійської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (українська мова викладання)

(заочна форма навчання)

5,5 років

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

4

Вимова голосних, дифтонгів, буквосполучень. Наголос.


2

4

Граматичні категорії іменників. Словникова форма іменників. Огляд системи іменників. Неузгоджене означення.

3

4

Огляд системи прикметників. Словникова форма прикметника. Дві групи прикметників. Узгоджене означення.

4

4

Дієслово. Граматичні категорії дієслів. Дієслово sum, esse.

5

4

І відміна іменників. Грецькі дублети та терміноелементи І відміни. Грецькі префікси. Прийменники, які керують знахідним та орудним відмінками.

6

4

Теперішній час дійсного та умовного способу активного і пасивного стану.

7

4

II відміна іменників. Грецькі дублети та частотні відрізки іменників II відміни чоловічого та середнього роду.

8

4

Прикметники І, II відміни. Грецькі дублети та частотні відрізки.

9

4

III відміна іменників. Три типи відмінювання. Чоловічий рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

10

4

III відміна іменників. Жіночий рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

11

5

III відміна іменників. Середній рід. Грецькі дублети та частотні відрізки.

12

5

Особливості відмінювання іменників III відміни.

13

5

Прикметники, що характеризують лікарські засоби за їх фармакологічною дією.

14

5

Номенклатура лікарських засобів. Лікарська сировина, лікарські речовини. Лікарський препарат.

15

5

Назви сировини та продуктів первинної обробки. Назви водних, ефірних та спиртових витяжок з рослинної сировини.

16

5

Назви лікарських рослин у ботанічній і фармацевтичній термінології.

17

5

Наукові і тривіальні назви лікарських препаратів. Товарні назви препаратів. Світова синонімія.

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи з латинської мови

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація” (російська мова викладання)

(заочна форма навчання) 5,5 років

І семестр


п/п

К-сть год

Тема


1

4

Произношение гласных, дифтонгов, буквосочетаний. Ударение.


2

4

Грамматические категории существительных. Словарная форма существительных. Обозрение системы существительных. Несогласованное определение.

3

4

Обозрение системы прилагательных. Словарная форма прилагательного. Две группы прилагательных. Согласованное определение.

4

4

Глагол. Грамматические категории глаголов. Глагол sum, esse.

5

4

І склонение существительных. Греческие дублеты и терминоэлементы І склонения. Греческие приставки. Предлоги винительного и творительного падежей.

6

4

Настоящее время изъявительного и сослагательного наклонений действительного и страдательного залогов.

7

4

II склонение существительных. Греческие дублеты и частотные звенья существительных II склонения мужского и среднего рода.

8

4

Прилагательные І, II склонений. Греческие дублеты и частотные звенья.

9

4

III склонение сушествительных. Три типа склонения. Мужской род. Греческие дублеты и частотные звенья.

10

4

III склонение существительных. Женский род. Греческие дублеты и частотные звенья.

11

5

III склонение существительных. Средний род. Греческие дублеты и частотные звенья.

12

5

Особенности склонения существительных III склонения.

13

5

Прилагательные, которые характеризируют лечебные средства за их фармакологическим действием.

14

5

Номенклатура лечебных средств. Врачебное сырье, врачебные вещества. Врачебный препарат.

15

5

Названия сырья и продуктов первичной обработки. Названия водных, эфирных и спиртовых эфиров из растительного сырья.

16

5

Названия лекарственных растений в ботанической и фармацевтической терминологии.

17

5

Научные и тривиальные названия лекарственных препаратов. Товарные названия препаратов. Мировая синонимия. Названия алкалоидов и гликозидов.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка