Робоча програма курсу "Загальна історія України"Скачати 165.73 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір165.73 Kb.

Національний університет

Острозька академія”Робоча програма курсу
“Загальна історія України”

Лекції – 8 год.

Практичні заняття – 6 год.

Підготовлено доцентом кафедри історії, канд. іст. наук Павлюком В.В.
Мета і завдання курсу: студенти мають засвоїти системні знання історичного минулого українського народу, закономірності та особливості історичного процесу на українських землях, основні тенденції політичного, економічного, соціального та духовно-культурного розвитку, оцінки вузлових проблем у вітчизняній та зарубіжній історіографії, ознайомитись і отримати первинні навики роботи з окремими історичними джерелами. Студент повинен знати:

специфіку історичної науки, її місце у системі гуманітарної освіти; різні наукові оцінювальні характеристики доленосних історичних подій та діячів української історії; головні історичні результати українського минулого.вміти:

виокремлювати важливі події у їх зв’язку та наступності; оперувати фактами історичних реалій; визначати причинно-наслідкові зв’язки між історичними явищами та процесами, формулювати закономірності історичного розвитку; висловлювати власні судження і формувати особисте ставлення до історичного минулого.
Зміст курсу “Загальна історія України ”
Тема 1. Державотворчі процеси в період Київської Русі.

Українські землі княжої доби. Русь періоду роздробленості. Галицько-Волинська держава.


Тема 2. Україна в період Середньовіччя

Українські землі в складі Великого князівства Литовського таа Речі Посполитої. Національно-культурне піднесення кін. ХУІ – поч. ХУІІ ст. Українське козацтво

Українська козацька держава. Руїна.
Тема 3. Українські землі нової доби

Українські землі у ХVІІІ ст. Українські землі в ХІХ ст.


Тема 4. Україна періоду новітньої історії

Українське державотворення 1917-1921 рр. Українські землі в міжвоєнний період.Україна в Другій світовій війні. Україна в 1965-1990 рр. Україна в умовах незалежності.

Список рекомендованої літератури:

 1. Аркас М. Історія України-Руси.- К.,1990

 2. Багалій Д.І. Нарис історії України.- К..1994

 3. Бантиш-Каменский Д.Н. История Малой России.- К.,1993

 4. Баран В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.). – К., 1999

 5. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953: В 2 кн. – К., 1994

 6. Борисенко В. Курс української історії.-К.,1997

 7. Боєчко В. Ганжа О.,Захарчук Б. Кордони України: історична перспектива та сучасний етап.- К.,1997

 8. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993

 9. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського

 10. Величковський М. Сільське господарство України та національна політика Росії. – Нью-Йорк, 1957

 11. Верига В. втрати ОУН в ІІ світовій війні. – Торонто, 1991

 12. Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К.,1997

 13. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х ч. – К., 1990

 14. Винниченко В.К. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

 15. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України.- К.,1995

 16. Вінниця: злочин без кари: Документи і свідчення. – К., 1994

 17. Голобуцький В. Запорозьке козацтво.-К.,1994

 18. Голод на Україні (1932-1933 рр.): очима істориків, мовою документів. – К., 1990

 19. Гордієнко В. Українська галицька армія. – Львів, 1991

 20. Греков Б.Д. Киевская Русь.- М.,1953

 21. Грицак П. Галицько-Волинська держава.- Галич, 1995

 22. Грицак Я. Нарис історії України. формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. - К., 2000

 23. Грімстед К., Боряк І. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни.

 24. Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа.-К.,1991

 25. Грушевський М.С. Духовна Україна: Зб. творів.- К.,1994

 26. Грушевський М.С. . Історія України-Руси.-К..1991-1998.- Т.1-10

 27. Грушевський М.С. Історія української літератури..- К..1995.- Т.5-6

 28. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993.

 29. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст.: кордони, населення, право.- К.,1996

 30. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990

 31. Державний центр УНР в екзилі. Статті і матеріали. – Філадельфія – К. – Вашингтон, 1993.

 32. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1927 – 1932. – М., 1989.

 33. Дорошенко Д.І. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920). – Мюнхен,1969.

 34. Дорошенко Д.І.Нарис історії України.-К.,1991.-Т.1

 35. Дорошенко Д.І. Гетьман Петро Дорошенко: Огляд його життя і політичної діяльності.- Нью-Йорк.1985

 36. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії: Історія. Політологія. Право.- К.,1996

 37. Ефименко А. История украинского народа.-К.,1990

 38. Історія русів. – К., 1991

 39. Іван Сірко.-К.,1992

 40. Історія України.-Львів, 1996

 41. Історія України.-К.,1997

 42. Історія України: Курс лекцій у 2-х кн.- К.,1991.- Т.1

 43. Історія України в особах: литовсько-польська доба.-К.,1997

 44. Історія України: нове бачення.- К.,1996

 45. Історія українського війська.- Львів, 1992

 46. Історія Української РСР в 8 тт., 10 книгах. – Т.6 (1921-1941)

 47. Историография истории Украинской ССР.- К..1987

 48. История Украинской ССР: Хронологический справочник.- К.,1990.

 49. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. – М., 1960

 50. Касьянчук О. та ін. Генералітет українських визвольних змагань. – Львів, 1995

 51. Колективізація і голод на Україні 1932-1933 рр: Зб. документів і матеріалів. – К., 1993

 52. Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Собр.соч.-

М..1988.-Т.1

 1. Котляр М.Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.- К.,1996

 2. Котляр М.Ф. Русь язичницька: біля витоків східнослов’янської цивілізації.- К.,1993

 3. Котляр М.А., Смолій В.А. Історія в життєписах.- К.,1994

 4. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

 5. Конституція України. прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 р . – К., 199

 6. Копиленко О.Л. Сто днів Центральної Ради. – К., 1992

 7. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993

 8. Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження.-Харків, 1996

 9. Крип’якевич І.П. Історія України.-Львів, 1992

 10. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство.- К.,1984

 11. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький.- Львів,1990

 12. Кульчицкий С., Лях С., Марочко В. Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР. – К., 1988

 13. Кульчицький С. Україна між двома війнами (192-1939 рр.) – К., 1999

 14. Кучер В.І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні. 1941-1944. – К., 1983

 15. Куц М.Г. Питання колгоспного будівництва на Україні (1921-1941). – Львів, 1965

 16. Леп’явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні.- Чернігів, 1996

 17. Літопис руський. – К., 1980

 18. Літопис революції. 1928-1933

 19. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини 19 ст.).- К..1959

 20. Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (17 ст.)-К.,1995

 21. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія.- К.,1990

 22. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань. – Львів, 1994

 23. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства.- К..1996

 24. Мухіна М. Упокорение голодом. Зб. докум. і матеріалів. – К., 1993

 25. На зов Києва: український націоналізм у Другій світовій війні. – К., 1993

 26. Нариси з історії Північної Буковини.- К.,1986

 27. Нариси з історії Закарпаття.- Ужгород, 1993.-Т.1

 28. Новітня історія України (1900-2000 рр.). – К., 2000

 29. Николаевская Розсип. Сборник мемуаров. – К., 1989

 30. Отмена крепостного права (доклады министров внутренних дел). – М., Л., 1950

 31. Пашуто В.Г. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М..1950

 32. Переяславська Рада (історіографія та дослідження). – К., 2003

 33. Петлюра С.В. Статті. – К., 1993

 34. Полное собрание законов Российской империи. – Т.36, 39, 59

 35. Полонська-Василенко М. Історія України.- К..1993.- Т.1

 36. Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. 1941 – 1945: Документи і матеріали. – Львів, 1984

 37. Рубач М.А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений в Украине. – К., 1954

 38. Самійло Кішка.- К..1993

 39. Сас П.М. Політична культура українського суспільства к. 16-перш.пол. 17 ст.-К..1998

 40. Сборник узаконений и распоряжений правительства, относящихся к крестьянскому общественному управлению и крестьянским учреждениям. – М., 1886. – Т.1., Ч.1.

 41. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии: 1939 – 1941. – М., 1992

 42. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький.- К.,1995

 43. Советская Украина в годы Великой Отьечественной войны. – К., 1980

 44. Соловьев С.М. Сочинения.- М.,1980.-Кн. 1-2

 45. Степан Бандера: Зб. документів та матеріалів про вбивство С.Бандери. – Володимир-Волинський, 1992

 46. Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини 17 ст.- Дн-вськ,1996

 47. Субтельний О. Україна: історія.-К.,1993

 48. Терещенко Ю. Україна і європейський світ.- К.,1996

 49. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность. идеология.-К.,1992

 50. Толочко П.П. Київська Русь.-К..1996

 51. ТолочкоП.П. Літописи Київської Русі.- К.,1994

 52. Україна: др.пол. ХХ ст. Нариси історії. – К., 1997.

 53. Україна і світ.- К.,1994

 54. Уляновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні.- К.,1994.- Т.1-2

 55. Чотири Універсали. – К., 1992

 56. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества литовского.- К.,1987

 57. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

 58. Шаповал Ю.І. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). – К., 1994

 59. Шевчук В. Козацька держава.- К.,1996

 60. Шульга Голодомор на Поділлі. – Хмельницький, 1993

 61. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 ст.- К.,1997

 62. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків.- К.,1990-1993.- Т.1-3

Плани лекцій

Тема 1. Державотворчі процеси в період Київської Русі – 2 год.

1.Українські землі княжої доби.

2. Русь періоду роздробленості.

3. Галицько-Волинська держава.


Тема 2. Україна в період Середньовіччя – 2 год.

 1. Українські землі в складі Великого князівства

 2. Литовського таа Речі Посполитої.

 3. Національно-культурне піднесення кін. ХУІ – поч. ХУІІ ст. Українське козацтво

 4. Українська козацька держава. Руїна.


Тема 3. Українські землі нової доби – 2 год.

 1. Українські землі у ХVІІІ ст.

 2. Українські землі в ХІХ ст.


Тема 4. Україна періоду новітньої історії – 2 год.

 1. Українське державотворення 1917-1921 рр.

 2. Українські землі в міжвоєнний період.

 3. Україна в Другій світовій війні.

 4. Україна в 1965-1990 рр.

 5. Україна в умовах незалежності.


Плани семінарських занять з курсу “Загальна історія України ”
Тема 1. Давньоруська держава.- 2 год.

 1. Суспільні та економічні стосунки на Русі

 2. Давньоруська держава і зовнішній світ

 3. Утворення та розвиток Галицько-Волинської держави


Література:

 1. Борисенко В. Курс української історії.-К.,1997

 2. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України.- К.,1995

 3. Греков Б.Д. Киевская Русь.- М.,1953

 4. Грушевський М.С. Історія України-Руси.-К..1991-1998.- Т.1-10

 5. Історія України.-Львів, 1996

 6. Історія України.-К.,1997

 7. Історія України: нове бачення.- К.,1996

 8. Котляр М.Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.- К.,1996

 9. Крип’якевич І.П. Історія України.-Львів, 1992

 10. Соловьев С.М. Сочинения.- М.,1980.-Кн. 1-2

 11. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность. идеология.-К.,1992

 12. Толочко П.П. Київська Русь.-К..1996

 13. ТолочкоП.П. Літописи Київської Русі.- К.,1994

 14. Україна і світ.- К.,1994

 15. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 ст.- К.,1997


Тема 2. Українські землі в період Середньовіччя та нової доби – 2 год.

 1. Українські землі в складі Великого князівства Литовського

 2. Перше культурно-національне Відродження

 3. Соціально-економічний розвиток українських земель кінця ХУІ -перш.пол.ХУІІ ст.

 4. Нові явища економічного життя

 5. Визвольна війна українського народу

 6. Українські землі у ХУІІІ ст.

 7. Українські землі в ХІХ ст.

 8. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. та їх вплив на життя УкраїниЛітература:

 1. Борисенко В. Курс української історії.-К.,1997

 2. Голобуцький В. Запорозьке козацтво.-К.,1994

 3. Грицак Я. Нарис історії України. формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. - К., 2000Історія України. – К, 1997.

 4. Грушевський М.С. . Історія України-Руси.-К..1991-1998.- Т.1-10

 5. Грушевський М.С. Історія української літератури..- К..1995.- Т.5-6

 6. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст.: кордони, населення, право. – К., 1996

 7. Дорошенко Д.І.Нарис історії України.-К.,1991.-Т.1

 8. Історія України.-Львів, 1996

 9. Історія України.-К.,1997

 10. Історія України в особах: литовсько-польська доба.-К.,1997

 11. Історія України: нове бачення.- К.,1996

 12. Крип’якевич І.П. Історія України.-Львів, 1992

 13. Леп’явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні.- Чернігів, 1996

 14. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини 19 ст.).- К..1959

 15. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія.- К.,1990

 16. Полное собрание законов Российской империи. – Т.36, 39, 59

 17. Полонська-Василенко М. Історія України.- К..1993.- Т.1

 18. Сас П.М. Політична культура українського суспільства к. 16-перш.пол. 17 ст.-К..1998

 19. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби до перших цивілізацій до

 20. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 ст.- К.,1997

Тема 3. Україна періоду новітньої історії – 2 год.  1. Українське державотворення в 1917-1921 рр.

  2. Українські землі в міжвоєнний період

  3. Колективізація та її наслідки в Україні

  4. Україна напередодні та в період Другої світової війни.

  5. Україна в 1965-1990 рр.

Література:

  1. Копиленко О.Л. Сто днів Центральної Ради. – К., 1992

  2. Винниченко В.К. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991

  3. Чотири Універсали. – К., 1992

  4. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993.

  5. Державний центр УНР в екзилі. Статті і матеріали. – Філадельфія – К. – Вашингтон, 1993

  6. Касьянчук О. та ін. Генералітет українських визвольних змагань. – Львів, 1995

  7. Субтельний О. Украна: історія. – К., 1992

  8. Літопис революції. 1928-1933

  9. Літопис революції. 1926, №2

  10. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953: В 2 кн. – К., 1994

  11. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993

  12. Історія України. – К, 1997.

  13. Історія України. – Львів, 1998

  14. Історія України: Курс лекцій у 2-х кн. – К., 1991. – Т. 1

  15. Історія України: нове бачення. – К., 1996

  16. Кульчицкий С., Лях С., Марочко В. Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР. – К., 1988

  17. Кульчицький С. Україна між двома війнами (192-1939 рр.) – К., 1999

  18. Новітня історія України (1900-2000 рр.). – К., 2000

  19. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993

  20. Величковський М. Сільське господарство України та національна політика Росії. – Нью-Йорк, 1957

  21. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1927 – 1932. – М., 1989.

  22. Історія Української РСР в 8 тт., 10 книгах. – Т.6 (1921-1941)

  23. Шульга Голодомор на Поділлі. – Хмельницький, 1993

  24. Куц М.Г. Питання колгоспного будівництва на Україні (1921-1941). – Львів, 1965

  25. Мухіна М. Упокорение голодом. Зб. докум. і матеріалів. – К., 1993

  26. Онацький Є. У вічному місті: записки журналіста. Роки 1931-1932. – Торонто, 1981

  27. Рубач М.А. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений в Украине. – К., 1954

  28. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-33 гг. Итоговый отчет. – К., 1992

  29. Колективізація і голод на Україні 1932-1933 рр: Зб. документів і матеріалів. – К., 1993

  30. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.

  31. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. – К., 1980

  32. Степан Бандера: Зб. документів та матеріалів про вбивство С.Бандери. – Володимир-Волинський, 199

  33. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993

  34. Кучер В.І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні. 1941-1944. – К., 1983

  35. Літопис УПА: Докум. – Т.8.- Кн. 1(1944-45).- Львів, 1992

  36. Новітня історія України (1900-2000 рр.). – К., 2000Завдання для самостійного опрацювання.

Руїна. Ключові події та виконавці.Суспільно-політичне життя України в 1950-х перш. пол. 60-х.

Реферати з курсу ЗІУ

 1. Першi державнi утворення на території України.

 2. Передумови утворення держави у східних слов’ян

 3. Київ та давньоруська держава

 4. Утворення Київської Русі. Норманська теорія.

 5. Перші київські князі.

 6. Утворення Київської Русі.

 7. Реформи Володимира.

 8. Роль князя в давньоруському суспільстві

 9. Соціальна структура давньоруського суспільства.

 10. Господарство і співвідношення його галузей у Київській Русі.

 11. Давньоруська держава і зовнішній світ.

 12. Причини і значення феодальної роздробленості

 13. Землі-князівства Південної Русі

 14. Галичина і Волинь напередодні об’єднання ( за “Словом о полку Ігоревім”)

 15. Боротьба за Київ доби роздробленості

 16. Роман Мстиславич – об’єднувач галичини і Волині та державний діяч

 17. Боротьба за владу в Галичині в перш. третині 13 ст.

 18. Данило Галицький: людина і політик

 19. Даниловичі. Занепад Галицько-Волинської держави.

 20. Українська церква і духовна культура на сер. 16ст.

 21. Передумови, причини, співвідношення внутрішніх і зовнішніх чинників Відродження.

 22. Реформація і Перше українське Відродження.

 23. Церковна унія і Відродження

 24. Реформи 60-х рр. 16 ст.

 25. Нові явища економічного життя.

 26. Фільварково-панщинна система

 27. Соціальна структура українського суспільства.

 28. Причини, передумови, характер, рушійні сили Хмельниччини.

 29. Хід військових дій

 30. Дипломатія Б.Хмельницького. Переяславська рада.

 31. Б.Хмельницький – творець козацької держави.

 32. І. Виговський. Гадяцький мир.

 33. Державотворча діяльність П.Дорошенка.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ “ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ”

 1. Передумови і причини утворення держави у східних слов’ян.

 2. Перші київські князі та їх політика.

 3. Реформи Володимира.

 4. Еволюція соціальної структури на Русі (ІХ-ХІ ст)

 5. Категорії населення Русі (за “Руською Правдою”)

 6. Причини та прояви феодальної роздробленості.

 7. Землі-князівства Південної Русі.

 8. Державний устрій доби феодальної роздробленості.

 9. Загострення боротьби з а Київ у сер. ХІІ ст. та політичний занепад Києва.

 10. Галичина напередодні утворення Галицько-Волинської держави (з використанням “Слова ó полку Ігоревім”)

 11. Волинь напередодні утворення Галицько-Волинської держави (з використанням “Слова ó полку Ігоревім”)

 12. Роман Мстиславич та його політичні погляди.

 13. Данило Галицький.

 14. Боротьба з монголо-татарами.

 15. Захоплення Галичини Польщею.

 16. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського.

 17. Українські землі у 60-90-х рр. ХІУ ст.

 18. Феодальна війна у Великому князівстві Литовському та Україна.

 19. Князівства на Україні в ХУ ст.

 20. Польсько-литовські унії .

 21. Литовсько-московські стосунки та Україна.

 22. Закарпаття доби середньовіччя.

 23. Буковина доби середньовіччя.

 24. Галичина у складі Польщі.

 25. Соціальна структура та економічний розвиток на Закарпатті і Буковині (ХУ-ХУІІ ст.)

 26. Церковна унія на Закарпатті.

 27. Кримське ханство.

 28. Генуезькі колонії на Україні.

 29. Князівство Феодоро.

 30. Люблінська унія.

 31. Велике князівство Литовське напередодні утворення Речі Посполитої.

 32. Соціальна структура українського суспільства в ХУІ- пер. пол. ХУІІ ст.

 33. Економічний розвиток в ХУІ- пер. пол. ХУІІ ст.

 34. Українське місто в ХУІ - ХУІІ ст.

 35. Виникнення козацтва.

 36. Організація козацтва в кінці ХУІ- пер. пол. ХУІІ ст.

 37. Запорізька Січ.

 38. Повстання кінця ХУІ ст.

 39. Козацтво та інші суспільні групи.

 40. Козацтво і турецько-татарська загроза.

 41. Діяльність П.Сагайдачного.

 42. Перші уголи козацтва з урядом Речі Посполитої.

 43. Повстання 20-30-х рр. ХУІІ ст.

 44. Церковне життя часів Київської Русі.

 45. Поділ Київської митрополії.

 46. Склад Київської митрополії в ХУ-ХУІІ ст.

 47. Католицька церква на Україні.

 48. Реформація на Україні.

 49. Міжрелігійні стосунки у др. пол. ХУІ ст.

 50. Спроба і реалізація церковної унії.

 51. Православна церква у ВКЛ (до Берестейської унії).

 52. Берестейська унія.

 53. Православна церква у ХУІІ ст.

 54. Визвольна війна (причини, передумови, періодизація, хід)

 55. Державотворення в ході Визвольної війни.

 56. Б.Хмельницький.

 57. Україна після смерті Б.Хмельницького.

 58. Доба Руїни (причини, прояви, діяльність окремих отаманів)

 59. Українсько-російські стосунки в др. пол. ХУІІ ст.

 60. Українсько-польські стосунки в др. пол. ХУІІ ст.

 61. Українсько-турецькі стосунки в др. пол. ХУІІ ст.

 62. П.Дорошенко.

 63. Запоріжжя в др. пол. ХУІІ ст.

 64. Церква в Гетьманщині.

 65. Підпорядкування української церкви російській.

 66. Українські землі на середину 80-х рр. ХУІІ ст.

Питання для підсумкового контролю

 1. Причини та наслідки українсько-шведських стосунків під час Північної війни.

 2. Зростання інтересу до історичної науки та її розвиток в І пол. ХІХ ст. як наслідок процесу зростання національної свідомості.

 3. Реформи управління 60-70-х рр. ХІХ ст.: зміст та історичне значення.

 4. Судова та військові реформи: зміст та історичне значення.

 5. Вплив літературних та історичних творів к. ХУІІІ – поч. ХІХ ст. на формування національної свідомості.

 6. Економічний та соціальний розвиток українських земель в ІІ пол. ХІХ ст.

 7. Український національний рух ІІ пол. ХІХ ст.: “хлопоманство”, громади.

 8. Реформи 19 лютого 1861 р.: зміст та історичне значення.

 9. Соціально-економічне життя західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії.

 10. Політичне та економічне становище України на межі ХУІІ – ХУІІІ.

 11. Вплив революції 1848р. на економічний розвиток західноукраїнських землях.

 12. Індустріалізація: причини та методи проведення.

 13. Післявоєнна відбудова економіки України.

 14. Політика уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі культури.

 15. Дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні

 16. Причини та основні події війни Рад наркому Росії з Центральною Радою та проголошення незалежності УНР.

 17. Громадсько-політичне життя в Україні в 30-ті ХХ ст.

 18. Наростання економічної кризи в період “застою”: причини і наслідки.

 19. Причини проведення реформ 60-70-х рр. ХІХ ст.

 20. Розгортання антифашистського опору в Україні національно-визвольними силами.

 21. Дайте характеристику внутрішньополітичної діяльності гетьмана І.Мазепи.

 22. Передумови введення НЕПу.

 23. Масонські ложі в Україні.

 24. Розгортання антифашистського опору в Україні національно-визвольними силами.

 25. Відбудова народного господарства в часи НЕПу.

 26. Західноукраїнські землі в геополітичних інтересах Німеччини та СРСР.

 27. Універсали Центральної Ради: зміст та історичне значення.

 28. Методи проведення колективізації в Україні та її наслідки.

 29. Діяльність національних політичних партій в к. ХІХ – перші десятиріччя ХХ ст.

 30. Причини і наслідки політики “українізації”

 31. Зміст та наслідки політики “воєнного комунізму”.

 32. Україна на початковому етапі Першої світової війни.

 33. Окупаційний режим в Україні.

 34. Суспільно-політичне життя України в 30-ті – першій пол. 60-х рр.

 35. Опозиційний рух.

 36. Етапи “перебудови” та її зміст.

 37. Спроби державного перевороту в СРСР та її наслідки для України.

 38. Проблеми періоду розбудови Української незалежної держави.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка