Робоча програма курсу „ПравознавствоСторінка1/4
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4


Української державної академії

залізничного транспорту

Факультет „ економіка транспорту”

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Ю.М.Дорошенко


П р а в о з н а в с т в о

навчально-методичний комплекс курсу

для студентів інженерно - технічних спеціальностей

денної форми навчання

Донецьк – 2010

Навчально-методичний комплекс курсу „Правознавство” складається з робочої програми, календарного плану, паспорту, планів семінарських занять методичних вказівок для написання рефератів, теми рефератів логічних завдань (казусів), завдань та питань для самоконтролю та тестування, питань до заліку, списку нормативно-правових актів і літератури, критерії оцінки знань студентів.

Навчально-методичний комплекс курсу „Правознавство” підготовлений з урахуванням новітніх нормативно-правових документів та новітньої літератури.

Навчально-методичний комплекс курсу „Правознавство” обговорено на засіданні кафедри „Соціально-гуманітарних дисциплін” та рекомендовано до друку 30.08.2010 року. Протокол № 1.

Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету „Економіка транспорту” 20.09. 2010року. Протокол № 1.
3-е видання. Доповнено і перероблено.

Укладач:
к.е.н., доцент Ю.М.Дорошенко (ДонІЗТ)

Рецензенти:

к.і.н., доцент В.Л.Агапов (ДонІЗТ)

к.ф.н., доцент П.Г.Давидов (ДонІЗТ)

Зміст


1.

До вивчаючих .......................................................................

4

2.

Робоча програма курсу „Правознавство”...........................

5

3.

Календарний план …………………………………………

9

4.

Паспорт курсу ……………………………………………..

10

5.

Плани семінарських занять, завдання та питання для самоконтролю і тестуванню.................................................

11


6.

Методичні вказівки для написання рефератів …………...

19

7.

Теми рефератів …………………………………………….

21

8.

Логічні завдання .................................................................

24

10.

Питання до заліку ...............................................................

38

11.

Список нормативно-правових актів і літератури...............

41

12.

Критерії оцінки знань студентів ........................................

44


До вивчаючих
Цей навчально-методичний комплекс курсу “Правознавство” підготовлено для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання.

Метою навчальної дисципліни “Правознавство” є надання студентам матеріалу достатнього для того, щоб вони з’ясували місце та роль права в умовах формуванні правової, демократичної, соціальної, незалежної держави. Тим паче, що Конституція України затвердила принцип „Незнання закону не звільняє від відповідальності

Важливим конституційним положенням є про те , що держава зобов’язана забезпечити правову грамотність населення. В цьому руслі треба згадати , що в статті Конституції України вказано, що кожен громадянин держави повинен неухильно виконувати Конституцію України, закони держави, не порушувати права і свободи інших громадян, а незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

В процесі вивчення курсу «Правознавство» студенту будуть надані всі необхідні матеріали, щоб вони опанували діючими нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини в Україні.

Практичні знання законів допоможуть Вам усвідомити риси і тонкощі їх дій, будуть базою для вирішення практичних проблем в Вашій життєдіяльності.

В процесі навчання сформується висока правова культура, достатня правосвідомість для вмілого захисту законних прав і інтересів.


Бажаю Вам успіхів в цій справі Ю.М. Дорошенко
Робоча програма курсу “Правознавство”

Тема 1. Основи вчення про державу і право

Загальні основи вчення про державу. Закономірність виникнення держави. Сутність та механізм здійснення державної влади. Функції держави. Конституційні основи державного устрою України. Загальна характеристика цивільного суспільства і правової держави.

Загальні основи вчення про право. Поняття та ознаки права. Призначення права та його функції. Принципи права. Система права. Галузі та інститути права.

Система нормативно-правових актів. Сутність та ознаки закону. Дія нормативних актів в часі, просторі та по колу осіб, методи правового регулювання.

Правові відносини. Поняття, суб’єкти, об’єкти правовідносин. Сутність та види правовідносин. Поняття правомірної поведінки. Правомірна поведінка. Правопорушення: поняття, причини і види. Склад правопорушень та її ознаки. Юридична відповідальність: поняття і ознаки.

Тема 2. Основи конституційного права України

Конституційне право – профілююча галузь національного права України.

Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

Загальні положення демократичного конституційного ладу в Україні.

Народовладдя в Україні та форми її впровадження. Види референдумів. Виборча система в Україні.

Конституційні права, свободи і обов’язки громадян України та гарантії їх здійснення.

Верховна Рада України – єдиний вищий орган законодавчої влади в Україні.

Президент України – голова держави.

Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади України.

Судова влада в Україні. Прокуратура в Україні. Територіальний устрій в Україні. Автономна республіка Крим.

Внесення змін і введення в дію Конституції України.


Тема 3. Основи трудового права України

Поняття трудового права і предмет його регулювання. Джерела трудового права. Місто Кодексу Законів про працю в системі трудового права України.

Колективний і трудовий договори. Контракт – як особлива форма трудового договору.

Умови та порядок прийняття на роботу.

Іспити при прийомі на роботу. Перевод на іншу роботу. Поняття та види переводів на іншу роботу.

Робочий час, його сутність та види регулювання робочого часу. Надурочний час. Правові норми регулювання надурочного часу.

Час відпочинку. Форми часу відпочинку та їх правове регулювання. Закон України “Про відпустки”.

Нормування праці. Правові питання оплати праці.

Гарантії, компенсації.

Засади розірвання трудового договору.

Розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого їм органу.

Розірвання трудового договору за ініціативою третіх осіб.

Правові основи забезпечення зайнятості неповнолітніх та вивільнення робітників.

Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність за шкоду заподіяну підприємству робітником. Умови та форми матеріальної відповідальності.

Правові основи вирішення трудових суперечок.

Відповідальність за незаконне звільнення працівника. Повноваження профспілок за здійсненням контролю щодо виконання законів про працю.Тема 4. Основи цивільного права України

Цивільне право України: поняття, система і предмет.

Метод регулювання. Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.

Цивільні правовідносини. Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних правовідносин.

Фізична особа. Правоздатність та дієздатність фізичної особи. Сутність та форми дієздатності.

Юридична особа. Особлива дієздатність юридичної особи.

Держава як учасник цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичні факти, їх сутність та склад.

Поняття та форми права власності в Україні.

Суб’єкти права власності в Україні.

Загальні та спеціальні засоби захисту права власника та інших цивільних прав. Термін в цивільному праві. Позивна давність.

Зобов’язальне право. Поняття зобов’язань, основа їх виникнення і припинення.

Поняття та класифікація угод. Умови дійсності угод. Правові наслідки визнання угод недійсними.

Цивільно-правові договори: поняття і види. Суттєві умови, форма та порядок укладання договору.

Окремі види договорів. Цивільно-правова відповідальність.

Спадкоємство власності громадян по закону і по заповіту.

Тема 5. Основи сімейного права України

Сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання.

Сім’я по сімейному законодавству України.

Поняття шлюбу, порядок та умови його укладання. Шлюбний договір.

Права приватної власності подружжя. Сумісна власність подружжя.

Права та обов’язки подружжя, матері, батька та дитини.

Умови та порядок розірвання шлюбу.

Умови та порядок утримання одного з подружжя та стягнення аліментів на утримання дитини.

Усиновлення, опіка і піклування за дітьми які позбавлені піклування батьків.

Впровадження Сімейного кодексу України до іноземних громадян і осіб без громадянства, законів іноземних держав і міждержавних договорів в Україні.Тема 6. Основи житлового права України

Житлове право України: поняття, предмет його правового регулювання. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.

Житловий фонд України та його види.

Право громадян на житло та форми його реалізації.

Умови і порядок надання житла громадянам, які потребують покращення житлових умов існування.

Договір найму житлового приміщення: поняття, значення і відповідальність за його невиконання.

Користування житловими приміщеннями в будинках державного і суспільного житлового фонду.

Користування службовими житловими приміщеннями та гуртожитком.

Приватизація державного житлового фонду.

Відповідальність за порушення житлового законодавства.


Тема 7. Правові основи соціального захисту в Україні

Поняття соціального захисту та його види. Пенсійне забезпечення в Україні.

Соціальний захист громадян, що постраждали в зв’язку з чорнобильською катастрофою.

Соціальний захист ветеранів війни.

Соціальний захист ветеранів труда та інших громадян похилого віку. Соціальний захист сім’ї та дитинства.

Соціальний захист військовослужбовців та співробітників внутрішніх справ України.Тема 8. Основи адміністративного права України

Поняття, предмет і метод адміністративного права України. Принципи та особливості адміністративного права.

Система та джерела адміністративного права.

Система та зміст Кодексу України “Про адміністративні правопорушення ”. основні риси адміністративних правовідносин, суб’єкти та механізм утворення правовідносин.

Адміністративні правовідносини і адміністративна відповідальність.

Адміністративні стягнення: поняття і види.

Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Виробництво по справам об адміністративних правопорушеннях. Виконання постанов про адміністративні стягнення.
Тема 9. Основи кримінального права України

Кримінальне право як профілююча галузь права. Основні поняття, предмет, особливості, принципи і система кримінального права.

Джерела кримінального права. Характеристика Кримінального кодексу України.

Дія кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб.

Поняття та ознаки злочину. Вина, як підстава відповідальності за кримінальне правопорушення. Кримінальна відповідальність.

Поняття складу злочину.

Об’єкти, об’єктивна сторона, суб’єкти, суб’єктивна сторона злочину. Стадії злочину. Співучасть в злочині.

Добровільне відмовлення від здійснення злочину.

Кримінальне покарання: поняття, ознаки і форми.

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність.

Обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність. зміст та структура особливої часті Кримінального Кодексу України.Календарний план

проведення занять по курсу «Правознавство»

для студентів ІV курсу «ОПУТ»


Дата

Тема лекцій

Годи-ни

Теми практичних занять

Годи-ни

4.10

Основи теорії держави і права.

27.10Основи теорії держави і права.

2

11.10

Основи трудового права

214.10Основи трудового права

2

18.10

Основи трудового права

222.10Основи трудового права

2

25.10

Основи цивільного права

228.10Основи цивільного права

2

1.11

Основи цивільного права

24.11Основи цивільного права

2

8.11

Основи цивільного права

211.11Основи цивільного права

2

15.11

Основи сімейного права

218.11Основи сімейного права

2

22.11

Основи сімейного права

225.11Основи сімейного права

2

29.11

Основи адміністративного права

22.12Основи адміністративного права

2

6.12

Основи кримінального права України

29.12Основи кримінального права України

2

13.12

Основи кримінального права України

216.12Основи кримінального права України

2

20.12

Основи кримінального права України

223.12Основи кримінального права України

2
Всього:

24

Всього:

24


паспорт

курсу «Правознавство»

для студентів інженерно-технічних спеціальностей

денної форми навчання№№ т/п

Найменування

нормативних актів та літератури

Кількість екземплярів в бібліотеці

Плани,

щодо видання

1

2

3

4

1.

Конституція України

108
2.

Кодекс Законів про працю в Україні

16
3.

Цивільний Кодекс України

52
4.

Сімейний Кодекс України

80
5.

Житловий Кодекс

8
6.

Кодекс про адміністративні правопорушення

10
7.

Кримінальний Кодекс України

59
8.

«Правознавство» - підручник під ред.. акад. В.В.Копейчикова

70
9.

«Правознавство» - підручник під ред.. Опришко

11


Плани

семінарських занять по курсу “Правознавство”
Тема 1. Основи вчення про державу і право

( 2 години )
План


 1. Закономірності виникнення держави. Сутність та механізм здійснення державної влади. Функції держави.

 2. Конституційні основи державного устрою України. Загальна характеристика правової держави.

 3. Поняття та ознаки права. Призначення права, його функції, принципи та система. Галузі та інститути права. Джерела права.

 4. Правові відносини. Поняття, суб’єкти, об’єкти правовідносин. Сутність та види правовідносин.

 5. Правомірна поведінка. Правопорушення: поняття, причини і види. Склад правопорушень та її ознаки. Юридична відповідальність: поняття і ознаки.

Документи і література:1, 42-44, 49,50.

Завдання та питання для самоконтролю і тестування


 1. Які існують закономірності виникнення держави ?

 2. В чому полягає сутність держави ?

 3. Які функції виконує держава ?

 4. Які конституційні основи державного устрою України ?

 5. Визначте ознаки правової держави.

 6. Розкрийте поняття “сутність права”.

 7. Які функції виконує право?

 8. Розкрийте поняття, принципи, систему права. Галузі та інститути права.

 9. В чому полягає система нормативно-правових актів ?

 10. В чому сутність, та які ознаки “закону” ?

 11. Як діють нормативно-правові акти в часі, просторі та по колу осіб?

 12. Які існують методи правового регулювання ?

 13. Визначте джерела права.

 14. Охарактеризуйте сутність та види правових відносин.

 15. Визначте поняття суб’єктів, об’єктів правовідносин.

 16. Правомірна поведінка і правопорушення: поняття, причини, види.

 17. Які ознаки правопорушення, його склад ?

 18. Які існують види юридичної відповідальності ?

Тема 2. Основи конституційного права України

( вивчається самостійно )План

 1. Конституційне право – профілююча галузь національного права України. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

 2. Загальні положення демократичного конституційного ладу в Україні. Конституційні права, свободи і обов’язки громадян України та гарантії їх здійснення.

 3. Характеристика гілок державного устрою в Україні.

 4. Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

 5. Внесення змін і введення в дію Конституції України.

Документи і література:1, 41-44, 49, 50.
Завдання та питання для самоконтролю і тестування

 1. Чому конституційне право є профілюючою галуззю права України?

 2. Які історичні передумови існували до прийняття Конституції України – 1996 року ?

 3. Які підставини потребували прийняття нової Конституції ?

 4. Як характеризується конституційний лад України ?

 5. Які існують форми народовладдя в Україні ?

 6. Дайте характеристику системи прав, свобод закріплених Конституцією України.

 7. Охарактеризуйте обов’язки громадян України закріплені в Конституції держави.

 8. В чому сутність та які функції виконує Верховна Рада України ?

 9. Конституційний статус Президента України, та його повноваження.

10. Визначте Конституційний статус Кабінету Міністрів України.

11. Як формується судова система в Україні ?

12. Визначте територіальний устрій України.

13. Як впроваджується внесення змін до Конституції України ?

14. Який соціально-політичний механізм існує впровадження в дію Конституції України ?

Тема 3. Основи трудового права

Заняття 1 ( 2 години )План

 1. Поняття трудового права і предмет його регулювання. Джерела трудового права. Місце Кодексу Законів про працю в системі трудового права України.

 2. Колективний і трудовий договори. Контракт – як особлива форма трудового договору. Умови та порядок прийняття на роботу. Розірвання трудового договору з ініціативи різних осіб.

 3. Іспити при прийомі на роботу. Перевод на іншу роботу.

 4. Робочий час, його сутність та види регулювання робочого часу. Надурочний час. Правові норми регулювання надурочного часу.

 5. Час відпочинку. Форми часу відпочинку та їх правове регулювання. Закон України “ Про відпустки “.

Заняття 2 ( 2 години )План

 1. Нормування праці. Правові питання оплати праці.

 2. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність.

 3. Матеріальна відповідальність за шкоду заподіяну підприємству працівником. Умови та форми матеріальної відповідальності.

 4. Правові основи вирішення трудових суперечок. Відповідальність за незаконне звільнення працівника.

Документи і література:1, 9, 12, 24, 27-29, 31-34, 36-40, 42, 44, 45, 48, 49,50.
Завдання та питання для самоконтролю й тестування

 1. Які відносини регулює трудове право ?

 2. Перелічить та систематизуйте джерела трудового права.

 3. Який порядок укладання та зміст колективного договору ?

 4. Який порядок укладання трудового договору, контракту ?

 5. Які існують умови переводу на іншу роботу ? Види таких переводів.

 6. Визначте поняття робочого часу. Які види робочого часу існують згідно з законодавством України ?

 7. Яке правове регулювання надурочного часу ?

 8. Визначте поняття і види часу відпочинку. Які види відпусток передбачені Законом України “ Про відпустки “ ?

 9. Які основні положення діючого законодавства регулюють нормування та оплату праці ?

10.Як законодавство України регулює трудову дисципліну ?

11.Як виникає і в чому сутність матеріальної відповідальності працівника за шкоду, що заподіяна підприємству ?

12.Які існують пільги для працівників, що поєднують роботу з навчанням ?


 1. Які існують форми та порядок розірвання трудового договору ?

 2. Які існують види трудових суперечок і який порядок їх вирішення ?Тема 4. Основи цивільного права України

Заняття 1 ( 2 години )


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка