Робоча програма курсу для аспірантів «актуальні проблеми філософії»Сторінка4/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

IV.СПИСОК ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ, ОБОВʹЯЗКОВИХ РОБІТ

І ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА для вивчення курсу

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ філософії»


 1. Августин. А. Исповедь. - М., 1991.

 2. Арістотель Метафізика // Арістотель. Соч. В 4-х. Т-1. – М., 1976.

 3. Бердяєв М.О. Філософія свободи. //Бердяєв Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М. , 1989.

 4. Бекон Ф. Новий Органон //Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. Т.2 – М., 1972.

 5. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. //Вебер М. Избр. Произведения. – М., 1990.

 6. Гегель Г.В. Ф. Енциклопедія філософських наук. // Гегель Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М.,1974.

 7. Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка. // Читанка з історії філософії. В 6-ти книгах. Книга УІ. Зарубіжна філософія ХХст. – Київ, 1993.

 8. Декарт Р. Начала філософії // Антологія мировой философии. В 4-х тт.- Т.2. – М., 1970.

 9. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. // Вибране. – К., 1991.

 10. Камю А. Міф про Сизифа. Ессе про абсурд. // Камю А. Бунтующий человек. – М., 199.0

 11. Кант І. Критика чистого разума. // Кант И. Соч. В 6-ти Т.3 – М.,1964.

 12. Кузанський М. Про вчене незнання. // Соч. В 2-х т. Т1. – М., 1979.

 13. Кун Т. Структура научных революций . – М., 1977.

 14. Лейбниц Г. - В. Монадологія .// соч. В 6-ти тт.Т.1.-М., 1983.

 15. Ленін В.І. Карл Маркс // повн. збір.твор. Т.23.

 16. Маркс К. Економічно–філософські рукописи 1844 року. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори . Т.42.

 17. Ніцше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 1991.

 18. Ортега-і-Гассет Х. Нові симптоми. // Читанка з історії філософії. Книга УІ. Зарубіжна філософія ХХ ст. - К.,1993.

 19. Платон Пір. Тіней. // Читанка з філософії. Книга І. Філософія Стародавнього світу. –К.,1992.

 20. Поппер К. Логика и рост научного познания. – М., 1983.

 21. Сартр Ж.–П. Екзистенціалізм – це гуманізм. // Читанка з історії філософії Книга УІ. Зарубіжна філософія ХХст. – К., 1993.

 22. Сковорода Г.С. Тлумачення Плутарха про тишу серця. // Твори. Т.2. –М., 1973.

 23. Соловьев В.С. Оправдание добра. // Собр. Соч. Т.1. – М., 1989.

 24. Спиноза Б. Этика. // Онтология мировой философии. В 4-х томах. Т.2. – М., 1970.

 25. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1984.

 26. Фейербах Л. Основные положения философии будущего. // Избр. Филос. Произв. Т.1 – М.,1955.

 27. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1989.

 28. Франко І. Що таке поступ? //Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Т.45.

 29. Фромм Э.Исскуство любить. // Фромм Э. Душа человека. – М.,1992.

 30. Хайдеггер М. Що таке метафізика? // Читанка з історії філософії. Книга УІ. Зарубіжна філософія ХХст. –К., 1993.

 31. Шевченко Т.Г. Щоденник. – К., 1981.

 32. Шелер М. Становище людини в Космосі. // Читанка з історії філософії. Книга . УІ. Зарубіжна філософія ХХст. – К.,1993.

 33. Шопенгауэр А. Афоризмы життейской мудрости. // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992.

 34. Юнг. К.Г. Проблема души современного человека. // Философские науки. – 1989. №5.

 35. Ясперс К. Философская вера. // Ясперс. К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.


Список обов’язкових робіт

для вивчення курсу «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ філософії»


 1. Августин Аврелій. “Сповідь”.

 2. Бекон Ф. „Новий Органон”.

 3. Бердяєв М. “Самопізнання”, “Сенс історії”.

 4. Гоббс Т. “Левіафан”.

 5. Драгоманов М. „Чудацькі думки про українську національну справу”.

 6. Епікур. „Епікур вітає Менекея”.

 7. Іларіон. “Слово про Закон і Благодать”.

 8. К’єркегор С. “Страх і трепет ”.

 9. Кампанелла Т. “Місто Сонця”.

 10. Камю А. “Міф про Сізіфа. Есе про абсурд”.

 11. Камю А. „Бунтуюча людина”.

 12. Кант І. „Критика чистого розуму”.

 13. Костомаров М. “Закон Божий”.

 14. Кузанський М. “Про вчене незнання”.

 15. Маркс Е. “До критиці політекономії” (Передмова).

 16. Маркс К. „Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии”.

 17. Маркс К. про казармений комунізм в роботі “Економіко-філософські рукописи в 1844р.”.

 18. Мор Т. „Утопія”.

 19. Нестор. “Житіє Феодосія Печерського”.

 20. Ніцше Ф. “Так казав Заратустра”.

 21. Платон. Діалоги.

 22. Руссо Ж. “Про походження нерівності між людьми”.

 23. Сартр Ж.-П.” Екзистенціалізм – це гуманізм”.

 24. Сковорода Г. (один з творів).

 25. Фрейд З. “Я і Воно”.

 26. Фромм Е. “Мистецтво любити”.

 27. Хайдегер М. „Відчуженість”// „Розмова на путівці”.

 28. Ціолковський Е. “Живий Всесвіт”.

 29. Чаадаєв П. “Філософічні листи”.

 30. Чижевський Д. „До світогляду Шевченка”.

 31. Шопенгауер А. “Світ як воля та уявлення”.

 32. Юркевич П. “Серце та його значення в духовному житті за вченням слова божого”.


ЛІТЕРАТУРА для вивчення курсу

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ філософії»


 1. Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1992.

 2. Аврелий Августин. Исповедь. – М., 1992.

 3. Андрущенко В.П. Михайличенко М.И. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

 4. Андрущенко В.П. Социальная философия: Учебник. – К., Харьков: Единорог, 2002. – 736 с.

 5. Андрущенко В.П., Михальченко М.И. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

 6. Антология мировой философии: В 4т. – М., 1971.

 7. Аристотель. Политика. // Аристотель. – Соч. в 4т. – Т.4 – М., 1973-1983.

 8. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1978.

 9. Бекон Ф. Новый Органон. // Антология мировой философии. – Т.2. – С.192-222.

 10. Бердяев Н.А. Мировоззрение Достоевского. // Очерки русской философии. – Свердловск, 1991.

 11. Бердяев Н.А. Русская идея. // Вопросы философии. – 1990. – № 1,2.

 12. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

 13. Бердяев Н.А. Смысл творчества. // Соч. – М., 1989.

 14. Бичко І., Бичко А. Історія філософії. – К., 2002.

 15. Бичко І., Забужко О. Філософія української ідеї та її індоєвропейський контекст. – К., 1992.

 16. Боэций. Утешение философией. – М., 1990.

 17. Буржуазная философия ХХ ст. – М., 1974.

 18. Валла Лоренцо. О наслаждении. // Антология мировой философии. – Т.2.

 19. Введение в философию: учебник для вузов. – В 2ч. // Под ред. И. Фролова. – М., 1989.

 20. Вересаев В. Аполлон и Дионис. // Живая жизнь. – М., 1991.

 21. Вернадский В.и. Размышление натуралиста. – Кн. 1-2. – М., 1975-1977.

 22. Вишенський І. Книжка // Історія філософії України. – К.,1993.

 23. Волчек Е.З. Философия: Учебн. Пособие с хрестоматийніми изречениями. – Минск: Интерпрессервис, Єкоперспектива, 2003. – 736с.

 24. Волчек Е.З. Философия: Учебн. пособие с хрестоматийными извлечениями. – Минск: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2003. – 544с.

 25. Галактионов А., Никандров Н. История русской философии. – М., 1961.

 26. Галеви Даниэль. Жизнь Ф. Ницше. – Рига: Спридитис, 1991.

 27. Гегель Г. Философия права. – М., 1990.

 28. Герасимчук А.А. Курс лекцій з філософії: Навч. посібн. – К.: Кид-во Європ. ун-ту, 2002. – 422с.

 29. Герасимчук А.А. Курс лекцій з філософії: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 422с.

 30. Гидиринский В.И. Рождение античной философии: Типологический аспект. – М.: ТИД «Русское слово-РС», 2003. – 318 с.

 31. Гиренок. Русские космисты. // Знание. – Сер. «Философия». – 1990. – №2.

 32. Гоббс Т. Левиафан. // Антология мировой философии. – Т.2. – С. 307-407.

 33. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

 34. Гулыга Я.В. Немецкая классическая философия в ХІХ в. – М., 1976.

 35. Гусев В. Історія західноєвропейської філософії ХУ – ХУІІІст. Курс лекцій. – К., 1994.

 36. Декарт Р. Начала философии. // Антология мировой философии. – Т.2. – С.231-294.

 37. Дереси О.Н. Человеческая подлинность. // Это человек: Антология. – М., 1995.

 38. Донцов Д. Націоналізм. // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

 39. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. // Соч. в 15т. – Т.9. – Кн.5. - Ленинград, 1991 (Великий инквизитор).

 40. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

 41. Евлампиев И.И. История русской философии: Учебн. Пособие. – М.: Высш.шк., 2003. – 584с.

 42. Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Мыслители Киевской Руси. – К., 1986.

 43. Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. – Спб., 1987.

 44. Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков: Учебн. Пособие. – Екатеринбург, М.: Деловая книга, Академический проект, 2002. – 384с.

 45. Зотов А.Ф. Философия: Учебник. – М.: Академический проект, 2003. – 656с.

 46. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия ХІХ – ХХ в. – М., 1988.

 47. Игнатов А. Бес и человек. // Вопросы философии. – 1993 – №4.

 48. Ильенков С.В. Философия и культура. – М., 1991.

 49. История диалектики. Немецкая классическая философия. – М., 1978.

 50. История мировой философии: учеб. Пособие/ А.И. Алешин, К.В. Бандуровский, В.Д. Губин. – М., 2007.

 51. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України. – К., 1993.

 52. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

 53. Кант И. Критика чистого разума / Сочинения в 6т. – Т.3. – М., 1974.

 54. Кантор В.К. Западничество как проблема «русского пути» // Вопросы философии. – 1993. – №4.

 55. Касьянов В.В. История философии. Экзаменационные ответы – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 384с.

 56. Керилов В.И. Историософия А.С. Хомякова. – Знание: Серия «Философия» - №8 – 1989.

 57. Костомаров М. Дві руські народності // Історія філософії України: хрестоматія – К., 1993.

 58. Крапивницкий С.Е. Социальная философия. – Волгоград, 1995.

 59. Краткий очерк истории философии. – М, 1980.

 60. Кувакин В.А. Философия Владимира Соловьева. – М., 1988.

 61. Кузанский Николай. Об ученом незнании // Антология мировой философии. – В 4т. – Т.2.

 62. Кузнецов М.А. Учение В. Вернандского о ноосфере: перспективы развития человечества // Вопросы философии. – 1989. – №3.

 63. Кунцман П. Философия. – 9-е изд. – М.: Рыбари, 2002. – 268с.

 64. Кьеркегор З. Несчастнейший. – СПб., 1993.

 65. Кьеркегор З. Страх и трепет. – М., 1991.

 66. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – М., 1996.

 67. Лейбниц Г. Монадология // Антология мировой философии. – В 4т. – Т.2 – С.449-485.

 68. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм – Т.18 – С.131.

 69. Лихачев Д. С.Радонежский и Франциск Ассизский // Наука и религия. – 1992. – №1.

 70. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М., 1990.

 71. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991.

 72. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения – изд.2 – Т.13.

 73. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844г.// Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. – С. 559-572, 585-598.

 74. Мережковський Д. У тихому болоті. // Історія філософії України: хрестоматія. – К., 1993.

 75. Мономах Володимир. Поучения // Історія філософії України: хрестоматія. – К., 1993.

 76. Монтескье Ш. О духе законов // Антология мировой философии. – В 4т. – Т.2 – М., С. 536-545.

 77. Мор Т. Утопия. // Антология мировой философии. – В 4т. – Т.2.

 78. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991

 79. Нарский И. Западноевропейская философия ХІХ века. – М., 1987.

 80. Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1989.

 81. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Вступительная статья. // Вопросы философии. – 1989. – №5.

 82. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч. – В 2т. – Т.2. – М., 1990.

 83. Огородник І.В. Філософські думки східних слов’ян: Біобліографічний словник. – К.: Парламентське видовництво, 1999. – 328с.

 84. Оленич Т.С. Проблема богочеловечества и смысла жизни в русской религиозной философской антропологии конца ХІХ – начала ХХ вв. // Автореферат. – Ростов-на-Дону, 1998.

 85. Оленич Т.С. Проблема византизма в русской религиозной философии // Тезисы доклада на научную международную конференцию «Украина – Греция». – Мариуполь, 1996.

 86. Оленич Т.С. Проблема людини і Бога в російській релігійній філософії та в біблійному вченні // Наукові записки. – Т.3 – Острог, 1999.

 87. Оленич Т.С. Проблема человека в русской религиозной и российской философии // Материалы Первого Философского Конгресса – СПб., 1997

 88. Петров В. Личность Сковороды // Философская и социологическая мысль – 1995. – №1-2, 3-4.

 89. Платон. Диалоги. – М., 1989.

 90. Поппер К. Открытое общество и его враги. – В 2т. – Т.2. – М., 1997.

 91. Причепій Є.М. Філософія: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 576с.

 92. Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

 93. Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмертии // Русская философия второй половины ХУІІІ в. Хрестоматия – М., 1990.

 94. Рассел Б. История западной философии. В 3-х кн. – 4-е изд., стереотип. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2003. – 992с.

 95. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.2. – Спб., 1994.

 96. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерк о герменевтике. – И.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2002. – 624 с.

 97. Роулендс Марк. Философия на краю Вселенной: НФ-философия, или Голливуд идет на помощь: философские проблемы в научно-фантастических фильмах – М., 2005.

 98. Русский космизм: Антология философского знания // Сост. Семенов С.Г. и др. – М., 1993.

 99. Руссо Ж.-Ж. О происхождении неравенства // Антология мировой философии. – В 4т. – Т.2.

 100. Сартр Ж. Стена / Избранные произведения – М., 1992.

 101. Сартр Ж. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов – М., 1989.

 102. Семенова С.Г. Паладин вечности // Вопросы философии. – 1993 – №1.

 103. Сковорода Г. Діалог. Ім’я йому поток зміїн. // Історія філософії України: хрестоматія. – К., 1993.

 104. Соколов В. Европейская философия ХУ – ХУІІ в. – М.,1984.

 105. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1989.

 106. Соловьев В.С. Об упадке средневекового мировоззрения. – М., 1990.

 107. Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве // Сочин. В 2т. – Т.2 – М., 1991.

 108. Соловьев В.С. Смысл любви. // Философия искуства и литературная криттика.

 109. Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке // Антология мировой философии. – В 4т. – Т.2.

 110. Спиркин Я.Г. Основы философии // Учебное пособие для вузов. – М., 1988

 111. Страза В. Западнечество и словянофильство в обратной перспективе // Вопросы философии. – 1993 – №7.

 112. Фарре Л. Философская антропология // Это человек: Антология. – М., 1995.

 113. Федоров Н. Философия общего дела. – Псков, 1994.

 114. Философия / Под.ред. В.Н.Лавриненко. – М., 1999.

 115. Философия. – Ростов-на-Дону, 2000.

 116. Философская антропология / Б.В. Марков – СПб, 1997.

 117. Философская энциклопедия. – В 5т. – М., 1960-1969.

 118. Философский словарь.

 119. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник. – К., 1993.

 120. Філософія: Курс лекцій / І.Бичко. – К., 199.3

 121. Франк С.Л. Ницше Ф. и этика «любви к дальнему» // Соч. – М., 1990.

 122. Фрейд З. „Я” и „Оно”. // Труды ранних лет. – Т.1. – Тбилиси, 1991.

 123. Фрейд З. Тотем и табу. // Там же.

 124. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994.

 125. Фромм Э. Бегство от свободи. – М., 1989.

 126. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986.

 127. Фромм Э. Искусство любить. // Душа людини. – М., 1992.

 128. Хайдеггер М. Відчуженість // Розмова на путівці. – М., 1991.

 129. Хайдеггер М. Слова. – СПб., 1991.

 130. Хайдегер М. Що таке філософія? // Вопроси філософії. – 1993. – №8.

 131. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1991.

 132. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – СПб., 1994.

 133. Циолковский К.Э. Грезы о Земле и небе. – Тула, 1986.

 134. Циолковский К.Э. Живая Вселенная // Вопросы философии. – 1991 – №6.

 135. Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. – Ленинград, 1991.

 136. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – М., 1994.

 137. Шпенглер О. Закат Европы. – Минск, 1998.

 138. Эпикур. Эпикур приветствует Менекея // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979.

 139. Юнг К. Психологічні типи. – М., 1992.

 140. Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого // Історія філософії України: хрестоматія. – К., 1993.

 141. Яковлева Л.И. Хрестоматия по западной философии XVII – XVIII веков. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 784с.

 142. Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Философия истории: хрестоматия. – М., 1998.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка