Робоча програма курсу: „ Політичні інститути в сучасній Україні Лекції 24 год. Практичні заняття 20 годСкачати 255.87 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір255.87 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

Робоча програма курсу:

Політичні інститути в сучасній Україні”Лекції – 24 год.

Практичні заняття – 20 год.

З них контрольна робота – 2 год.

Консультація – 2 год.

Залік

Складена кандидатом політичних наук, в.о.доц. кафедри політології Мартинюком Р. С.
Затверджена на засіданні кафедри

Протокол № “____” від

____” вересня 2006 року.


Завідувач кафедри:

__________________

кандидат політичних наук, доцент Мацієвський Ю. В.

Курс „Політичні інститути у сучасній Україні” є обов’язковим навчальним предметом у підготовці студентів за спеціальністю „політологія” в системі вищої освіти України. Він відіграє значну роль у формуванні світоглядних аспектів особистості та її політичної свідомості й культури. Курс покликаний допомогти молодим спеціалістам, громадянам України орієнтуватись у бурхливих процесах сучасного політичного життя, усвідомити своє місце у суспільстві, стати повноправним суб’єктом політичних відносин.


1. Мета і завдання курсу

Програма розрахована на студентів 1-го курсу факультету політико-інформаційного менеджменту, юридичного, гуманітарного та економічного факультетів. Курс покликаний дати студентам розуміння основних компонентів політичної системи України, зокрема основ політичної організації суспільства, загальних тенденцій та особливостей функціонування й розвитку таких політичних інститутів як представницький орган України, Глава держави України, Кабінет Міністрів України тощо, теорії і практики реалізації принципу поділу влади в Україні, специфіки та напрямку розвитку форми правління в Україні. Навчальний курс пропонує критичний аналіз інститутів виборів та референдуму, досліджує такі інститути демократії як політичні партії та політична опозиція, розвиток партійної системи в Україні на сучасному етапі.

Навчальний курс має допомогти виробити у студентів високу політичну культуру мислення, здатність об’єктивно сприймати та давати фахову оцінку політичним процесам, що відбуваються в нашому суспільстві.
Завданням курсу є формування знань про особливості та закономірності функціонування основних політичних інститутів у сучасній Україні, вироблення практичних навиків, які будуть корисними у процесі розбудови демократії та правової держави в Україні.
2. Міждисциплінарні зв’язки

Викладання даної дисципліни ґрунтується на базі таких навчальних дисциплін як: • Порівняльна політологія.

 • Політичні системи сучасності.

 • Теорія держави і права.

 • Конституційне право України.

 • Державне право зарубіжних країн.


3. Зміст курсу:

Курсу складається з 12 тем, які послідовно розкривають тематику курсу, завдання та галузі його застосування.


3.1. Критерії оцінювання

Практичні заняття – 50 балів;Залік – 50 балів.
4. Розподіл лекційних і практичних занять за часом:

Тема

Лекції

Практичні

Інше

1

Інститут парламентаризму в Україні

2

2
2

Інститут Глави держави в Україні

2

2
3

Інститут виконавчої влади в Україні

2

2
4

Інститут правосуддя в Україні

2

2
5

Проблеми взаємодії вищих органів державної влади в Україні

6

4
6

Перспективи реалізації принципу поділу влади та її єдності в Україні

2

2
7

Партійна система України та інститут політичних партій в Україні

2

2
8

Партія влади” й інститут політичної опозиції в Україні

2

2
9

Інститут виборів, референдуму та виборчі системи сучасної України

2

2
10

11

Всього

24

20

5. Лекційні заняття:

Лекційне заняття № 1 (2 год.)

Тема 1: Інститут парламентаризму в Україні

  1. Політико-правове положення Верховної Ради України у системі вищих органів державної влади за Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 р.;

  2. Політична реформа 2004 року та перехід до режиму парламентаризму: проблемні аспекти;

  3. Перспективи розвитку режиму раціоналізованого парламентаризму в Україні.


Лекційне заняття № 2 (2 год.)

Тема 2: Інститут Глави держави в Україні

 1. Глава держави в системі вищих органів державної влади України до прийняття до прийняття Конституції від 28 червня 1996 р.;

 2. Політико-правовий статус Глави держави в Україні за Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 р., його особливості та наслідки домінування інституту Президента у владному механізмі України;

 3. Політична реформа 2004 р., перехід до режиму парламентаризму та зміна політико-правового статусу Глави держави в Україні.


Лекційне заняття № 3 (2 год.):

Тема 3: Інститут виконавчої влади в Україні

 1. Політико-правове положення Кабінету Міністрів України в системі вищих органів державної влади України до прийняття Конституції 1996 р.;

 2. Політико-правовий статус Уряду України за Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 р., його особливості; дуалізм виконавчої влади та наслідки підпорядкованості органів виконавчої влади Главі держави;

 3. Політична реформа 2004 р., перехід до режиму парламентаризму, запровадження парламентського способу формування Уряду, розвиток інституту парламентської відповідальності Уряду;

 4. Перспективи розвитку інституту виконавчої влади в Україні в умовах парламентарно-президентської форми правління.


Лекційне заняття № 4 (2 год.):

Тема 4: Інститут правосуддя в Україні

1. Судова влада в системі поділу влади;

2. Контрольно-наглядова влада в системі поділу влади та особлива роль органу конституційної юрисдикції в забезпеченні механізму поділу влади в Україні;

3. Проблеми здійснення конституційного правосуддя в Україні.


Лекційне заняття № 5 (2 год.)

Тема 5: Проблеми взаємодії вищих органів державної влади в Україні

 1. Система взаємодії вищих інституцій державної влади в Україні у рамках принципів поділу влади та її єдності;

 2. Проблеми взаємодії Президента України з Верховною Радою України;

 3. Загальна характеристика механізму взаємодії Глави держави з представницьким органом;

 4. Інститут імпічменту в національній політико-правовій практиці;

 5. Проблеми взаємодії Глави держави і Парламенту у рамках законодавчого процесу;

 6. Взаємодія Президента України і Верховної Ради України у процесі формування Уряду.


Лекційне заняття № 6 (2 год.)

Тема 5: Проблеми взаємодії вищих органів державної влади в Україні

 1. Проблеми взаємодії Президента України й Кабінету Міністрів України;

  1. Установчі повноваження Глави держави у виконавчій сфері за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року та зумовлені ними функціональні обмеження Уряду України;

  2. Перехід до парламентарно-президентської форми правління та нова модель взаємин Глави держави й Кабінету Міністрів України.


Лекційне заняття № 7 (2 год.)

Тема 5: Проблеми взаємодії вищих органів державної влади в Україні

 1. Проблеми взаємодії Парламенту й Кабінету Міністрів;

 2. Обмежена роль представницького органу України у процедурі формування Кабінету України за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року та вади механізму парламентського контролю за урядовою діяльністю;

 3. Поправки до Конституції України 2004, утвердження режиму парламентаризму та нова модель взаємин між Верховною Радою України й Кабінетом Міністрів України.


Лекційне заняття № 8 (2 год.):

Тема 6: Перспективи реалізації принципу поділу влади та її єдності в Україні

 1. Розвиток режиму парламентаризму в Україні;

 2. Перехід до бікамеральної структури Парламенту;

 3. Забезпечення функціональної стабільності й самостійності Уряду України;

 4. Розвиток інституту парламентського контролю й парламентської відповідальності Уряду;

 5. Глава держави в новій системі влади.


Лекційне заняття № 9 (2 год.):

Тема 9: Розвиток інститутів демократії в Україні

 1. Становлення і розвиток правової держави в Україні


Лекційне заняття № 10 (2 год.):

Тема: Партійна система України та інститут політичних партій в Україні

 1. Партійна система України;

 2. Інститут політичних партій в Україні;

 3. Роль політичних партій у розвитку демократії в Україні.


Лекційне заняття № 11 (2 год.):

Тема: „Партія влади” й інститут політичної опозиції в Україні

 1. „Партія влади” в Україні;

 2. Інститут політичної опозиції в Україні.


Лекційне заняття № 12 (2 год.):

Тема: Інститут виборів, референдуму та виборчі системи сучасної України

 1. Інститут виборів у сучасній Україні;

 2. Виборчі системи в Україні;

 3. Інститут референдуму в сучасній Україні.


6. Тематика практичних занять:
Практичне заняття № 1 (2 год):

Тема 1: Інститут парламентаризму в Україні

1. Розвиток інституту парламентаризму у період до прийняття Конституції 1996 р.;

2. Політико-правове положення Верховної Ради України в системі вищих органів державної влади за Конституцією України у редакції від 28 червня 1996 р.;

3. Політична реформа 2004 року та перехід до режиму парламентаризму: проблемні аспекти;4. Перспективи розвитку режиму парламентаризму в Україні.
Література до теми:

   1. Шаповал В. М., Борденюк В. І., Журавльова Г. С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

   2. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2002.

   3. Никитов В. Интеграция и учет многообразия интересов в современном мире средствами парламентаризма // Власть. – 2001. – № 1.

   4. Заєць А. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – С. 180.

   5. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: На тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000.

   6. Журавський В. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002.

   7. Опришко В. Актуальні проблеми парламентської реформи // Право України. – 2001. – № 8.

   8. Майданник О. Поняття і сутність парламентського контролю // Право України. – 2004. – № 10.


Практичне заняття № 2 (2 год):

Тема 4: Інститут Глави держави в Україні

  1. Глава держави у системі вищих органів державної влади України до прийняття до прийняття Конституції від 28 червня 1996 р.;

  2. Політико-правовий статус Глави держави в Україні за Конституцією України у редакції від 28 червня 1996 р., його особливості та наслідки домінування інституту Президента у владному механізмі України;

  3. Політична реформа 2004 р., перехід до режиму парламентаризму та зміна політико-правового статусу Глави держави в Україні.


Література до теми:

 1. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. – 2000. – № 8.

 2. Тодыка Ю., Яворский В. Президент Украины: конституционно-правовой статус. Монография. – Х.: Факт, 1999.

 3. Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України, 2000. – № 4 (23).

 4. Сахаров Н. Институт президенства в современном мире. – М.: Юридическая литература, 1994.

 5. Бурчак Ф., Погорілко В. Конституційно-правовий статус Президента України // Конституційне право України / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999.

 6. Токовенко В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.

 7. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2002.

 8. Тодыка Ю. Конституция Украины: проблемы теории и практики. Монография. – Х.: Факт, 2000.

 9. Оніщук М. Президент України як конституційний гарант і політичний арбітр у відносинах Парламенту та Уряду // Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу. – К.: Юридична книга, 2000.

 10. Нижник Н. Проблеми президентської влади в Україні // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. Президент в Україні, 1999. – № 8.


Практичне заняття № 3 (2 год):

Тема 3: Інститут виконавчої влади в Україні

 1. Політико-правове положення Кабінету Міністрів України у системі вищих органів державної влади України до прийняття Конституції 1996 р.;

 2. Політико-правовий статус Уряду України за Конституцією України у редакції від 28 червня 1996 р., його особливості; дуалізм виконавчої влади та наслідки підпорядкованості органів виконавчої влади Главі держави;

 3. Політична реформа 2004 р., перехід до режиму парламентаризму, запровадження парламентського способу формування Уряду, розвиток інституту парламентської відповідальності Уряду;

 4. Перспективи розвитку інституту виконавчої влади в Україні в умовах парламентарно-президентської форми правління.


Література до теми:

 1. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. – 2002. – № 9.

 2. Скрипнюк В. Інститут державних секретарів і перспективи розвитку виконавчої влади // Право України. – 2001. – № 10.

 3. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України // Право України. – 2002. – № 12.

 4. Заєць А. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 1999.

 5. Шатіло В. Місце Президента в системі органів державної влади // Право України. – 2003. – № 5.


Практичне заняття № 4 (2 год.)

Тема 4: Судова гілка влади в системі вищих органів державної влади

 1. Судова влада в системі поділу влади;

 2. Контрольно-наглядова влада України у системі поділу влади та особлива роль органу конституційної юрисдикції у забезпеченні механізму поділу влади.

 3. Проблеми здійснення конституційного правосуддя в Україні.


Література до теми:

 1. Власихин В. Судебная власть в политической системе // Политическая система США: Актуальные измерения. – М.: Наука, 2000.

 2. Тодика Ю. М. Тлумачення Конституції та законів України: теорія та практика: Монографія. – Х.: Факт, 2003.

 3. Бойко В. Місце суду в системі органів державної влади // Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події / За ред. Бойка В. Ф. – К.: Ін Юре, 2001.

 4. Витрук Н. Конституционное правосудие. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.

 5. Футей Б. Нагляд судової гілки влади за законодавчою та виконавчою гілками влади // Становлення правової держави: Україна 1991-2001 рр. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 6. Разделение властей / Отв. ред. М. Н. Марченко. – М.: Изд-во МГУ: Юрайт-Издат, 2004.

 7. Судебная власть. Монография / Под ред. И. Л. Петрухина. – М.: ООО „ТК Велби”, 2003.

 8. Мазур М. Конституційна реформа та проблеми судової влади в Україні // Конституційна реформа: експертний аналіз. – Х.: Фоліо, 2004.

 9. Эсмен А. Общія основанія конституціоннаго права. – Санкт-Петербург, 1898.

 10. Денисов С. Формирование контрольной ветви власти и ограничение коррупции // Государство и право, 2002. – № 3.

 11. Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок в державі // Право України. – 2002. – № 8.

 12. Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 5.

 13. Онуфрієнко О. Система судових органів у контексті концепції поділу влад: функціональний підхід // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком Інтер, 2002.

 14. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – Х.: Консум, 2002.

 15. Скомороха В., Пшеничний І. Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України, 1999. – № 1.

 16. Мартиненко П. Конституційний Суд України: повноваження у контексті дворічного досвіду (квітень 1997-квітень 1999 року) // Вісник Конституційного Суду України, 1999. – № 4.

 17. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України, 2001. – № 1.

 18. Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. – 1998. – № 5.

 19. Скомороха В. Парламентаризм та конституційна юстиція в Україні: теорія і практика // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. – К., 2002.

 20. Тихий В. Правова реформа і юридична природа актів судового тлумачення законодавства // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком Інтер, 2002.

 21. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України, 1999. – № 3.

 22. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян. – Х.: Лібра, 1998.

 23. Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок в державі // Право України. – 2002. – № 8.


Практичне заняття № 5, 6 (4 год.)

Тема 5: Проблеми взаємодії вищих органів державної влади в Україні

 1. Система взаємодії вищих інституцій державної влади в Україні у рамках принципів поділу влади та її єдності;

 2. Проблеми взаємодії Президента України з Верховною Радою України;

 3. Загальна характеристика механізму взаємодії Глави держави з представницьким органом;

 4. Інститут імпічменту у національній політико-правовій практиці;

 5. Проблеми взаємодії Глави держави й Парламенту у рамках законодавчого процесу;

 6. Взаємодія Президента України і Верховної Ради України у процесі формування Уряду;

 7. Проблеми взаємодії Президента України й Кабінету Міністрів України;

 8. Установчі повноваження Глави держави у виконавчій сфері за змістом Конституції України у редакції від 28 червня 1996 року та зумовлені ними функціональні обмеження Уряду України;

 9. Перехід до парламентарно-президентської форми правління та нова модель взаємин Глави держави й Кабінету Міністрів України.

 10. Проблеми взаємодії Парламенту і Кабінету Міністрів;

 11. Обмежена роль представницького органу України в процедурі формування Кабінету України за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року та вади механізму парламентського контролю за урядовою діяльністю;

 12. Поправки до Конституції України 2004, утвердження режиму парламентаризму та нова модель взаємин між Верховною Радою України й Кабінетом Міністрів України.


Література до теми:

 1. Тодыка Ю., Яворский В. Президент Украины: конституционно-правовой статус. Монография. – Х.: Факт, 1999.

 2. Шаповал В. Поділ влади: міфи і реальність // Урядовий кур’єр, 1996. – № 86-87.

 3. Заєць А. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 1999.

 4. Журавський В. Парламент України: шляхи розвитку і вдосконалення функцій. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000.

 5. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2002.

 6. Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: УАДУ, 1996.

 7. Коваленко А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та практика. Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

 8. Реформування політичної системи в Україні: Актуальні питання: Науковий огляд / Г. І. Барчук, А. М. Колодій, С. О. Халюк. – Національна академія внутрішніх справ України, 2003.

 9. Нижник Н. Проблеми президентської влади в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Президент в Україні, 1999. – № 8.

 10. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України, 1998. – № 2.

 11. Больові точки української демократії. Розподіл повноважень між гілками влади, проблеми у трикутнику „президент-парламент-уряд”. – К.: Відродження, 2002.

 12. Шаповал В. М., Борденюк В. І., Журавльова Г. С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 13. Чикурлій С. Конституційна модель організації виконавчої влади в Україні та шляхи її подальшого розвитку // Держава і право: Збірник наукових праць. Випуск 15. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

 14. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003.

 15. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. – 2000. – № 8.

 16. Гладун З. Конституція і система органів виконавчої влади України // Вісник Академії державного управління при Президентові України, 1996. – № 3.

 17. Цвік М., Процюк О. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влади // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право, 1999. – № 1 (16).

 18. Авер’янов В. Правовий статус Кабінету Міністрів України: конституційні засади // Правова держава, 1997. – № 8.

 19. Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: УАДУ, 1996.

 20. Конончук С. Розвиток демократії в Україні: 2000 рік. – К.: Україна, 2001.

 21. Агафонов В. Правовий статус Президента України // Право України. – 2000. – № 9.

 22. Шаповал В. Конституційно-правовий механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові аспекти проблеми організації виконавчої влади // Право України. – 1997. – № 1.

 23. Плахотнюк Н. Політизація Кабінету Міністрів України: можливі шляхи й проблеми // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.

 24. Драбчук Т., Щербак О., Юрко Г. Проблеми влади: суперечності законодавства // Збірник наукових праць при УАДУ при Президентові України. Державне управління та місцеве самоврядування / За заг. ред. Г. І. Мостового. – Х.: УАДУ ХФ, 2001. – Вип. 2.

 25. Заєць А. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 1999.

 26. Кампо В. Деякі питання реформування державної влади в Україні: територіальні аспекти // Українське право, 1996. – Число 1.

 27. Шаповал В. Конституція України: вже або лише п’ять років? // Право України. – 2001. – № 6.

 28. Цвєтков В., Кресіна І. О., Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К.: Ін Юре, 2003.

 29. Шляхтун П. Порядок формування парламенту як ключова ланка в удосконаленні політичної системи України // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.

 30. Цвєтков В., Кресіна І., Коваленко А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К.: Ін Юре, 2003.

 31. Шаповал В., Борденюк В., Журавльова Г. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

 32. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.: Програма Л, 1995.

 33. Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: УАДУ, 1996.

 34. Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. – К.: КМ Академія, 2002.

 35. Больові точки української демократії. Розподіл повноважень між гілками влади, проблеми у трикутнику „президент-парламент-уряд”. – К.: Відродження, 2002.

 36. Погорілко В. Загальна характеристика перспектив політичного розвитку України: законодавче забезпечення та організаційні засади // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.

 37. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001.

 38. Жак Зіллер. Політико-адміністративні системи ЄС. Порівняльний аналіз. – К.: Основи, 1996.

 39. Журавський В. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002.


Практичне заняття № 7 (2 год.)

Тема 6: Перспективи реалізації принципу поділу влади та її єдності в Україні

 1. Розвиток режиму парламентаризму в Україні;

 2. Перехід до бікамеральної структури Парламенту;

 3. Забезпечення функціональної стабільності й самостійності Уряду України;

 4. Розвиток інституту парламентського контролю й парламентської відповідальності Уряду;

 5. Глава держави у новій системі влади.


Література до теми:

 1. Каневський О. Принцип розподілу влади механізмі сучасної демократичної держави. – Севастополь: Вид-во СевДПУ, 1999.

 2. Морис Дюверже. Политические партии. – М.: Академический Проект, 2000.

 3. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К.: Основи, 1995.

 4. Паламарчук В., Литвиненко О., Паламарчук М. Перспективи розвитку і зміцнення партійної системи в Україні // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. – К.: НІСД, 2003. – С. 99.

 5. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К.: Основи, 1993.

 6. Журавський В. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002.

 7. Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: УАДУ, 1996.

 8. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.: Програма Л, 1995.

 9. Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна. – 2003. – № 3.

 10. Гайєк Ф. А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. Т. І-ІІІ. – К.: Аквілон-Прес, 2000.

 11. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001.

 12. Больові точки української демократії. Розподіл повноважень між гілками влади, проблеми у трикутнику „президент-парламент-уряд”. – К.: Відродження, 2002.


Практичне заняття № 8 (2 год.):

Тема 7: Розвиток інститутів демократії в Україні

 1. Становлення й розвиток правової держави в Україні.


Література до теми:

 1. Гаджиев К. Введение в политическую науку. – М.: Логос, 2000.

 2. Гаджиев К. Политическая философия. – М.: Экономика, 1999.

 3. Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократия и ее проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии,1990. – № 9.

 4. Хайек Ф. Познание, конкуренция и свобода. – СПб.: Пневма, 1999.

 5. Тодыка Ю. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Факт, 2000.

 6. Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии, 1990. – № 10.

 7. Гайєк Ф. Право, законодавство і свобода. Т. 1–3. – К.: Аквілон–Прес, 2000.

 8. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998, № 5.

 9. Рабінович П. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) // Українське право, 1996. – Число 3.

 10. Заєць А. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – С. 236.


Практичне заняття № 9 (2 год.):

Тема 8: „Партія влади” й інститут політичної опозиції в Україні

1. „Партія влади” в Україні;2. Інститут політичної опозиції в Україні.
Практичне заняття № 10 (2 год.):

Тема 9: Інститут виборів, референдуму та виборчі системи сучасної України

 1. Інститут виборів у сучасній Україні;

 2. Виборчі системи в сучасній Україні;

 3. Пропорційна виборча система в Україні;

 4. Інститут референдуму в сучасній Україні.


Питання на тиждень самоосвіти з курсу „Політичні інститути в Україні”:

 1. У формі написання реферату опрацюйте проблему вироблення оптимальної моделі виборчої системи для виборів до Верховної Ради України в умовах становлення парламентарно-президентської республіки;

 2. У формі написання реферату опрацюйте проблему формування оптимальної партійної системи в Україні в умовах утвердження режиму парламентаризму.Тематика питань до заліку:

 1. Форма правління в Україні до прийняття Конституції від 28 червня 1996 р.;

 2. Форма правління в Україні за Конституцією від 28 червня 1996 р., її особливості та недоліки;

 3. Політична реформа 2004 р., зміна форми правління (в напрямку переходу до парламентарно-президентської республіки) та перспективи її розвитку.

 4. Розвиток інституту парламентаризму у період до прийняття Конституції 1996 р.;

 5. Політико-правове положення Верховної Ради України в системі вищих органів державної влади за Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 р.;

 6. Політична реформа 2004 року та перехід до режиму парламентаризму: проблемні аспекти;

 7. Перспективи розвитку режиму парламентаризму в Україні.

 8. Глава держави в системі вищих органів державної влади України до прийняття до прийняття Конституції від 28 червня 1996 р.;

 9. Політико-правовий статус Глави держави в Україні за Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 р., його особливості та наслідки домінування інституту Президента у владному механізмі України;

 10. Політична реформа 2004 р., перехід до режиму парламентаризму та зміна політико-правового статусу Глави держави в Україні.

 11. Політико-правове положення Кабінету Міністрів України в системі вищих органів державної влади України до прийняття Конституції 1996 р.;

 12. Політико-правовий статус Уряду України за Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 р., його особливості; дуалізм виконавчої влади та наслідки підпорядкованості органів виконавчої влади Главі держави;

 13. Політична реформа 2004 р., перехід до режиму парламентаризму, запровадження парламентського способу формування Уряду, розвиток інституту парламентської відповідальності Уряду;

 14. Перспективи розвитку інституту виконавчої влади в Україні в умовах парламентарно-президентської форми правління.

 15. Судова влада в системі поділу влади;

 16. Контрольно-наглядова влада України в системі поділу влади та особлива роль органу конституційної юрисдикції в забезпеченні механізму поділу влади;

 17. Проблеми здійснення конституційного правосуддя в Україні;

 18. Система взаємодії вищих інституцій державної влади в Україні в рамках принципів поділу влади та її єдності;

 19. Проблеми взаємодії Президента України з Верховною Радою України;

 20. Загальна характеристика механізму взаємодії Глави держави з представницьким органом;

 21. Інститут імпічменту в національній політико-правовій практиці;

 22. Проблеми взаємодії Глави держави і Парламенту в рамках законодавчого процесу;

 23. Взаємодія Президента України і Верховної Ради України у процесі формування Уряду;

 24. Проблеми взаємодії Президента України і Кабінету Міністрів України;

 25. Установчі повноваження Глави держави у виконавчій сфері за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року та зумовлені ними функціональні обмеження Уряду України;

 26. Перехід до парламентарно-президентської форми правління та нова модель взаємин Глави держави і Кабінету Міністрів України.

 27. Проблеми взаємодії Парламенту і Кабінету Міністрів;

 28. Обмежена роль представницького органу України у процедурі формування Кабінету України за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року та вади механізму парламентського контролю за урядовою діяльністю;

 29. Поправки до Конституції України 2004, утвердження режиму парламентаризму та нова модель взаємин між Верховною Радою України й Кабінетом Міністрів України.

 30. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення поділу влади;

 31. Проблеми взаємодії Конституційного Суду України з вищими органами державної влади України.

 32. Перспективи реалізації принципу поділу влади та її єдності в Україні: загальний огляд проблеми

 33. Розвиток режиму парламентаризму в Україні;

 34. Перехід до бікамеральної структури Парламенту;

 35. Забезпечення функціональної стабільності й самостійності Уряду України;

 36. Розвиток інституту парламентського контролю і парламентської відповідальності Уряду;

 37. Глава держави у новій системі влади.

 38. Розвиток інститутів демократії в Україні: загальна характеристика

 39. Становлення і розвиток правової держави в Україні;

 40. Партійна система України та роль політичних партій в розвитку демократії в Україні;

 41. Інститут політичних партій в Україні на сучасному етапі;

 42. „Партія влади” й інститут політичної опозиції в Україні;

 43. Інститут виборів у сучасній Україні;

 44. Виборчі системи сучасної України: загальний огляд;

 45. Перспективи застосування пропорційної системи в Україні;

 46. Пропорційна виборча система крізь призму утвердження режиму парламентаризму;

 47. Переваги і недоліки пропорційної виборчої системи в умовах українських реалій;

 48. Проблема вироблення оптимальної моделі виборчої системи для виборів до Верховної Ради України в умовах становлення парламентарно-президентської республіки;

 49. Проблема формування оптимальної партійної системи в Україні в умовах утвердження режиму парламентаризму;

 50. Інститут референдуму в сучасній Україні.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка