Робоча програма клінічна імунологія та алергологіяСторінка1/5
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

__________проф. Г.М. Ерстенюк

«____» _______________2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

Клінічна імунологія та алергологія

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія”

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра: внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім.акад. Нейка Є.М.
Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль-

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисцип-ліні (тиждень)


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Прак-тичні заняття

Лабо-раторні заняття

Семі-нарські

заняття


Денна

V

9-10

75

10

40

25

38-39

40


Робочу програму склали: професор Яцишин Р.І., доцент Камінський В.Я.

Івано-Франківськ - 2013
Робоча програма

з «Клінічної імунології та алергології»

для студентів V курсу медичного факультету

та факультету підготовки іноземних громадян

за спеціальностями “Лікувальна справа” і “Педіатрія”
Робоча програма складена на основі типової програми, яка затверджена 16.03.2009 р. заступником Міністра охорони здоров`я України Лазоришинцем В.В. і погоджена Директором ЦМК з вищої медичної освіти, та на основі додатка до типової програми, який затверджено 17.01.2013 року Директором Державної установи «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України» І.С. Вітенком.
Обговорено і затверджено на засіданні кафедри 13.05.2013 р., протокол № 11.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1,

клінічної імунології та алергології

ім. акад. Нейка Є.М., д.мед.н., професор Р.І. Яцишин


Схвалено цикловою методичною комісією з терапевтичних дисциплін ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 17.05.2013 р., протокол № 7.

Голова циклової методичної комісії

з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.Г. Міщук

Секретар циклової методичної комісії

з терапевтичних дисциплін,

к.мед.н., доцент І.Г. Бабенко

МОЗ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу

по дисципліні «Клінічна імунологія та алергологія»

Івано-Франківськ - 2013 р.ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Орієнтовна структура залікового кредиту – модулю 1:

Основи клінічної імунології та алергології”Тема

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Імунологічний статус, принципи оцінки та шляхи імунокорекції

1. Структура та функції імунної системи.

1

4

2

 • Доповідь реферату на практичному занятті

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

 • Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті

 • Написання тез, статей

2. Імунологічні методи досліджень. Iмунна вiдповiдь при запальному процесi.

1

2

2

3. Особливості імунної відповіді при бактеріальних, вірусних, грибкових та гельмінтних інфекціях.
2

2

Індивідуальна робота6

1

Всього годин – 17

2

8

7

Кредитів ECTS – 0,6

Змістовий модуль 2. Імунодефіцитні захворювання та імунозалежна патологія.

4. Основні симптоми імунної патології. Природжені імунодефіцитні захворювання.

0,5

4

1

 • Доповідь реферату на практичному занятті

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

 • Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті

 • Написання тез, статей
5. Набуті імунодефіцитні захворювання.

1

4

1

6. Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунореабілітація, імунопрофілактика.

0,5

2

1

7. Основи трансплантаційного імунітету.

1

2

1

8. Iмунологiя пухлин.

0,5

2

1

9. Імунні аспекти автоімунної патології.

0,5

2

1

Індивідуальна робота6

1

Всього годин - 27

4

16

7

Кредитів ECTS – 0,9

Змістовий модуль 3. Алергічні захворювання.

10. Сучасні погляди на атопічні хвороби як системні захворювання. Типи і стадії імунопатологічних реакцій.

1

2

1

 • Доповідь реферату на практичному занятті

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

 • Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті

 • Написання тез, статей
11. Алергологічна діагностика, терапія та профілактика. Специфічна імунотерапія. Принципи біоетики в клінічній практиці.

1

2

1

12. Особливості імунопатогенезу бронхіальної астми, полінозу, алергічного риніту, кропив’янки, інсектної алергії.

1

2

1

13. Медикаментозна алергія: імунопатогенез, клініка, діагностика, лікування. Невідкладні стани в алергології.

0,5

2

1

14. Інші алергічні (не атопічні) захворювання: види, імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія.

0,5

2

1

15. Диференційна діагностика псевдоалергії та алергії.
2

1

Індивідуальна робота6

1

Підсумковий контроль засвоєння кредиту-модулю
4

4

Всього годин – 31

4

16

11

Кредитів ECTS – 1,0


Разом за модулем 1

10

40

25


1.2.ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


з/п

Тема

Кількість годин


Модуль 1 (5-й курс). Основи клінічної імунології та алергології


1

Структура та функції імунної системи. Імунологічні методи досліджень.

2

2

Імунодефіцити. Імунопрофілактика. Імунотерапія. Імунореабілітація.

2

3

Основи трансплантаційного імунітету. Протипухлинний імунітет. Аспекти автоімунних захворювань.

2

4

Основи алергології. Загальні аспекти діагностики та лікування.

2

5

Алергічні захворювання.

2
Разом

10

1.2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з/п

Тема

Кількість годин


Модуль 1 (5-й курс). Основи клінічної імунології та алергології


1

Структура та функції імунної системи.

4

2

Iмунна вiдповiдь при запальному процесi. Її особливості при бактеріальних, вірусних, грибкових та гельмінтних інфекціях.

4

3

Основні симптоми імунної патології. Природжені імунодефіцитні захворювання.

4

4

Набуті імунодефіцитні захворювання.

4

5

Основні принципи імунотерапії. Основи трансплантаційного імунітету.

4

6

Iмунологiя пухлин. Імунні аспекти автоімунної патології.

4

7

Атопічні хвороби як системні захворювання. Алергологічна діагностика, терапія та профілактика.

4

8

Особливості імунопатогенезу алергічних захворювань. Медикаментозна алергія. Невідкладні стани в алергології.

4

9

Інші алергічні (неатопічні) захворювання. Диференційна діагностика псевдоалергії та алергії.

4

10

Підсумковий модульний контроль

4
РАЗОМ

40

1.2.3.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
з/п

Тема

Кількість годин


Модуль 1 (5-й курс). Основи клінічної імунології та алергології


1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

22

2

Індивідуальна робота:

 • Доповідь реферату на практичному занятті

Теми:

 1. Апоптоз як особливий тип загибелі клітин. Його роль у фізіологічних та патологічних процесах.

 2. Цитокіни – медіатори імунної системи. Класифікація, функції та участь в імунних процесах.

 3. Синдром тривалої гарячки: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

 4. Синдром лімфаденопатії: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

 5. Принципи протиалергічної терапії.

 6. Імунопатогенез та імунотерапія сепсису.

 7. Цитокінові препарати, моноклональні антитіла, механізми дії, покази до застосування.

 8. Сучасні лабораторні методи імуно- та алергодіагностики.

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

 • Доповідь історії хвороби хворого на практичному занятті

 • Написання тез, статей

3
РАЗОМ

25   1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ МОДУЛІВ
Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

(годин/ кредитів)

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Всього годин/ Кредитів ЕСТS

75/2,5

10

40

25

V
Модуль 1:

Основи клінічної імунології та алергології

Змістових модулів - 3

75 год. / 2,5 кредити ЕСТS

10

40

25

V

Підсумковий модульний контроль

У тому числі – підсумковий контроль засвоєння модулю 1

4 год.


V

Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.; Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%

1.3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1.3.1. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ


Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, зокрема - уміння правильно проводити курацію хворого, призначати та трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу клінічних та допоміжних методів обстеження.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 12-бальною шкалою з використанням затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання:

12 – Студент має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях.

11 – Студент уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

10 – Студент має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.

9 – Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

8 – Знання студента є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях.

7 – Студент намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.

6 – Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його (її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

5 – Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.

4 – Студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.

3 – Студент відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою викладача виконує елементарні завдання.

2 – Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.

1 – Студент розрізняє об’єкти вивчення.

0 – Студент не відповідає.

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх об’єму та значимості, але не більше 12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

У програмі застосовується така система бальної оцінки за індивідуальні завдання:

12 – призери, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології;

10 – призери, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів на студентській науково-практичній конференції (при умові підготовки наукової роботи з клінічної імунології та алергології);

8 – учасники Всеукраїнської студентської олімпіади з клінічної імунології та алергології;

6 – учасники студентської науково-практичної конференції (при умові підготовки наукової роботи з клінічної імунології та алергології);

4-0 – підготовка реферату (кількість балів залежить від якості підготовки та уміння відповідати на додаткові запитання) – протягом року можна підготувати 1 реферат за темами самостійної (позааудиторної) роботи за узгодженням із викладачем.

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.


Поточна навчальна діяльність:

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля «Основи клінічної імунології та алергології», дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення максимальної кількості балів на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (12х9=108+12=120). Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля, складає 54 бали (6х9=54).

1.3.2. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ЙОГО ФОРМИ


Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних причин мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав на менше 50 балів.

Підсумковий модульний контроль передбачає наступні види перевірки знань:

1) тестовий контроль – 10 тестів (1 бал – вірна відповідь; 0 балів – невірна відповідь);

2) практичні навики у вигляді міні-курації (максимальна к-сть балів – 10);

3) усна відповідь на 4 запитання (максимальна к-сть балів за кожне – 12);4) ситуаційна задача (максимальна к-сть балів – 12).


К-сть балів

Практичні навики

Усна відповідь

Ситуаційна задача

12Студент має системні, міцні знання, уміє самостійно аналізувати матеріал

Студент має системні, міцні знання, уміє самостійно аналізувати матеріал

11Студент має міцні знання, уміє узагальнювати матеріал

Студент має міцні знання, уміє узагальнювати матеріал

10

Студент має системні, міцні знання, уміє узагальнювати опанований матеріал

Студент має гнучкі знання, використовує їх у різних ситуаціях

Студент має гнучкі знання, використовує їх у різних ситуаціях

9

Студент має гнучкі знання, аргументовано використовує їх

Студент має гнучкі знання, неаргументовано їх використовує

Студент має гнучкі знання, неаргументовано їх використовує

8

Студент добре володіє вивченим матеріалом, уміє систематизувати інформацію

Студент володіє вивченим матеріалом, не повністю вміє систематизувати інформацію

Студент володіє вивченим матеріалом, не повністю вміє систематизувати інформацію

7

Знання студента є достатніми, відповідь логічна, хоч і має неточності

Знання студента є достатніми, відповідь логічна, хоч і має неточності

Знання студента є достатніми, відповідь логічна, хоч і має неточності

6

Студент частково виявляє розуміння матеріалу, відповідь недоосмислена

Студент частково виявляє розуміння матеріалу, відповідь недоосмислена

Студент частково виявляє розуміння матеріалу, відповідь недоосмислена

5

Студент відтворює основний матеріал, здатний з помилками дати визначення понять

Студент відтворює основний матеріал, здатний з помилками дати визначення понять

Студент відтворює основний матеріал, здатний з помилками дати визначення понять

4

Студент з допомогою викладача відтворює матеріал, може повторити певну дію

Студент з допомогою викладача відтворює матеріал, може повторити певну дію

Студент з допомогою викладача відтворює матеріал, може повторити певну дію

3

Студент відтворює частину матеріалу, виконує елементарні завдання

Студент відтворює частину матеріалу, виконує елементарні завдання

Студент відтворює частину матеріалу, виконує елементарні завдання

2

Студент має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення

Студент має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення

Студент має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення

1

Студент розрізняє об’єкти вивчення

Студент розрізняє об’єкти вивчення.

Студент розрізняє об’єкти вивчення.

0

Студент не відповідає

Студент не відповідає

Студент не відповідає

Максимальна оцінка за даний модуль складає 200 балів (120 балів за поточну навчальну діяльність + 80 балів за підсумковий модульний контроль).


1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.4.1. ОСНОВНА
1. Клінічна імунологія та алергологія / За ред. проф. Г.М. Дранніка. – К.: Здоров’я, 2006. – 888 с.

2. Чоп’як В.В. Лекції з клінічної імунології / В.В. Чоп’як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк. – Львів: В-во ЛНМУ ім. Д.Галицького. – 2010. – 226 с.

3. Біловол О.М. Клінічна імунологія та алергологія / О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, В.Д. Бабаджан та ін. – Х.: Гриф, 2011. – 550 с.

4. Казмирчук В.Е. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями / В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. – К.: Медицина, 2012. – 520 с.

5. Бажора Ю.І. Клінічна імунологія. – Одеса: В-во ОДМУ, 2000. – 384 с.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка