Робоча програма історія медицини І фармації (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСкачати 486.31 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2017
Розмір486.31 Kb.
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ”

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.12020101-« ФАРМАЦІЯ »

м. Івано-Франківськ – 2011

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор


проф. Ерстенюк Г.М.

(підпис,прізвище, ініціали)


“___“ .____________ 20 ___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦІЇ___

(назва навчальної дисципліни)


______ _7.12020101 Фармація____________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет _фармацевтичний________________

Кафедра ____організаціі та економіки фармації і технології ліків
Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лаборатор ні заняття

Семінарські

заняття


Заочна

(4,5 років)I

1

54

4

-

-

4

46

1

-

Заочна

(5,5 років)I

1

54

4

-

-

4

46

1

-

Робочу програму склали: доц. Семенів Д.В.

асист. Посацька-Денис Н.М.

асист. Когут Г.М.

асист. Ціхонь Г.М.
Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена: на основі тимчасової програми навчальної дисципліни «Історія медицини і фармації» опорної кафедри — кафедри Історія медицини і фармації Національного фармацевтичного університету (м. Харків)


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ” ” __________ 20__ р.

Протокол № ___


Завідувач кафедри організації та економіки фармації і

технології ліків _______________ доц. Семенів Д.В.


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії Івано-Франківського національного медичного університету

” ” _______ 20__ р., протокол №____


Голова циклової комісії ____________ проф. Мойсеєнко М.І.

ЗМІСТ

1.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
1.1. Робочий навчальний план.

1.2.Тематичні плани


1.2.1.Тематичний план лекцій


1.2.2.Тематичний план семінарських занять

1.2.3. Тематичний план самостійних занять

1.3.Засоби контролю знань студентів

1.3.1.Засоби проведення поточного контролю знань

1.3.2.Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4.Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна

1.4.2.Додаткова


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Загальні методичні матеріали

   1. Мета і завдання дисципліни

   2. Аналіз зв'язків з суміжними дисциплінами

   3. Методи активізації і інтенсифікації навчання

   4. Основні знання і вміння

   5. Перелік обов’язкових практичних навиків

  2. Методичні матеріали для викладачів

   1. Тези лекцій

   2. Методична розробка для викладачів для проведення семінарських занять з студентами

   3. Тести контролю знань студентів

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для семінарських занять

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


1.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


  1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Назва дисципліни

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Лекції

Семінарські

Самостійні

ІІ семестр

Історія медицини і фармації

(заочна


4,5 років)

54

4

4

46

1

Залік

Історія медицини і фармації

(заочна


5,5 років)

54

4

4

46

1

Залік


1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ:
1.2.1. Тематичний план лекцій:


пп


Теми лекцій

К-сть

годин


1

Тенденції розвитку медицини та фармації в світі від первісного суспільства до сьогодення.

2

2

Стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні. Професійна діяльність фахівців фармації.

2
ВСЬОГО

4

1.2.2. Тематичний план семінарських занять


пп


Теми занять

К-сть

годин


1

Історія медицини і фармації в країнах світу в різні історичні епохи.

2

2

Сучасний стан розвитку фармації в Україні і за кордоном.

2
ВСЬОГО

4


1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи та її форми:


пп


Тема самостійної роботи

К-сть

годин


1

Значення і місце історії фармації в світовій культурі, історичні витоки медицини і фармації.

2

2

Медицина і лікознавство Індії, Китаю, Єгипту в період рабовласництва

4

3

Видатний вчений Стародавньої Греції – Гіппократ. Значення праць Галена для розвитку медицини і лікознавства.

4

4

Суть алхімії, її значення для розвитку фармації. Медична діяльність Авіценни. Лікознавство народів Закавказзя.

4

5

Ятрохімія. Діяльність Парацельса. Історія відкриття вакцинації та впровадження запобіжних щеплень в світі.

4

6

Лікарські рослини в медицині скіфів. Особливості розитку лікознавства і медицини Київської Русі. Давньоруські травники.

4

7

Роль Н. Максимовича - Амбодика у розвитку української фармації. Перші аптеки України. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні (XVIII- на початку XX ст.)

4

8

М.А. Валяшко - громадянин, вчений, педагог. Історія аптечної служби України в XX ст. Історія розвитку хіміко-фармацевтичної промисловості в Україні.

4

9

Видатні постаті у сфері фармацевтичної науки України. Підготовка фармацевтичних кадрів у незалежній Україні. Сучасний стан фармації незалежної України, її проблеми, розвиток і перспективи.

4

10

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1.

6

11

Індивідульна робота – підгоровка реферату за однією з тем (за вибором)

6
ВСЬОГО

46


1.3. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань
Для конторолю вихідного рівня знань застосовуються наступні види

робіт:


а) Реферат, який студенти виконують в міжсесійний період відповідно до розроблених методичних вказівок. Виконаний, належним чином оформлений і вчасно зданий реферат студенти захищають на семінарському занятті.

Визначення вихідного рівня знань студентів проводиться за допомогою тестових завдань, кінцевого- захисту протоколу та усного опитування відповідно до методичної розробки викладача.


1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми
Для проведення підсумкового контролю знань застосовуються:
а) залік

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Значення і місце історії у світовій культурі.

 2. Зміст дисципліни "Історія медицини та фармації".

 3. Джерела розвитку медицини.

 4. Лікознавство при первіснообщинному ладі.

 5. Медицина періоду рабовласництва.

 6. Причини захворювань у період рабовласництва.

 7. Медицина Китаю.

 8. Медицина Індії.

 9. Медицина і лікознавство Египту.

 1. Медицина і лікознавство стародавньої Греції.

 2. Походження символу медичної діяльності.

 3. Історичне значення вчення Гіпократа.

 4. Життя і філософія Гіпократа.

 5. Учення Гіпократа.

 6. Стародавньоримська фармація. Життя Гал єна.

 7. Принципи лікувальної діяльності і філософії Ганена.

 8. Лікознавство Гал єна.

 9. Історична довідка раннього середньовіччя.

 10. Фармація раннього середньовіччя і походження алхімії.

 11. Значення алхімії для розвитку фармації.

 12. Медицина і фармація в країнах Сходу.

 13. Медицина і фармація арабів.

 14. Життя і медична діяльність Авіцени.

 15. Праці і лікознавство Авіцени.

 16. Медицина і фармація країн Європи. Медична школа в Солерно.

 17. Виникнення перших аптек в Європі.

 18. Перші кроки капіталізму. Географічні відкриття і поповнення лікарського асортименту.

 19. Іатрохімія - новий напрямок у хімії і медицині.

 20. Життя та погляди Парацельса.

 21. Лікувальна діяльність іатрохіміків.

 22. Теорія Флогістона. Подальший розвиток науки у XVIII ст.

 23. Наукові відкриття в галузі медицини і фармації у ХУШ-ХІХ ст.

 24. Виникнення лікування на Русі.

 25. Специфіка лікознавства русичів.

 26. Медицина Скіфії і Язичної Русі,

 27. Лікування, лікознавство Київської Русі.

 28. Зародження української фармації.

 29. Фармація раннього середньовіччя.

 30. Медицина і фармація Централізованої Руської держави.

 31. Перші аптеки і їх роль у становленні фармації на Русі.

 32. Аптекарський наказ: роль, функції, напрямки діяльності.

 33. Реформи Петра І в галузі охорони здоров'я. Аптечна монополія, "вольні" аптеки.

 34. Подальший розвиток фармації у ХУШ столітті.

 35. Видатні вчені Академії наук Росії, їх вплив на розвиток медичної справи.

 36. Роль вітчизняних учених медичного факультету Московського університету і медико-хірургічної академії в Санкт-Петербурзі в розвитку фармацевтичних кадрів.

 37. Українські вчені І їх внесок у фармацевтичну науку.

 38. Керування медичною справою у ХУЛІ, XIX століттях.

 39. Підготовка фармацевтичних кадрів Росії.

 40. Подальший розвиток промислового виробництва в Росії і його вплив на аптечну справу.

 41. Земська реформа, створення земських аптек.

 42. Стан виробництва і постачання лікарських засобів у кінці XIX, на початку XX століття.

 43. Фармацевтична справа на початку XX століття і в роки першої світової війни.

 44. Соціальна боротьба фармацевтів.

 45. Перші кроки в організації радянської охорони здоров'я.

 46. Декрет про націоналізацію аптечних підприємств.

 47. Лікарська допомога в роки громадянської війни.

 48. Організація лікарського обслуговування в роки відбудовного періоду.

 49. Фармація в роки передвоєнних п'ятирічок.

 50. Лікарське обслуговування в роки Великої Вітчизняної війни.

 51. Відбудова і подальший розвиток аптечної мережі у післявоєнний період.

 52. Фармацевтична справа у 60-ті, 70-ті, 80-ті роки.

 53. Розвиток фармацевтичної науки і практики в Україні.

 54. Перспективи розвитку національної фармації.

 55. Основні принципи охорони здоров'я в зарубіжних країнах.

 56. Організаційні структури і фінансування охорони здоров'я за кордоном.

 57. Формування світового фармацевтичного ринку.

 58. Лікарське обслуговування населення і лікарські засоби зарубіжних країн.

 59. Напрями підготовки фармацевтичних кадрів за кордоном.

 60. Тенденції розвитку фармації в передових країнах світу.

 61. Цехова українська фармація.

 62. Братства в Україні.

 63. Лікувально-опікувальні заклади Запорізької Січі.

 64. Виникнення перших українських аптек.

 65. Медична допомога на західноукраїнських землях.

 66. Розвиток медичної науки в Україні і роль видатних українських учених.

 67. Становлення і розвиток аптечної справи в Україні.

 68. Історія української підприємницької діяльності в галузі фармації.

 69. Фармацевтична промисловість України.

 70. Перспективи розвитку української фармації.

 71. Регіональна медицина і фармація.

1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1.4.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Бородулин Ф.Р.Итория медицины.-М.:Медгиз, 1961.- 250 с 1. Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI-XVII вв.- М.; Медгиз, 1960.-325 с.

 2. Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини.-К.: Вища школа, 1991.

 3. Губський І.М., Литвиненко М.М. Організація і економіка фармацевтичної справи. Вища школа, Київ, 1976.- 421 с.

 1. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации.- М.: Мед.ицина, 1991.-342 с.

 2. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации.- М: Мед.издат, 1976.- 437 с.

 1. Тольцман Г.И. Учебник организации фармацевтического дела.-М.: Мед.издат. 1961.-427 с.

 2. Браткис Г. А., Лекарь Л.Г. Теория и организация советского здравоохранения. М.: Мед.издат. 1961.- 441 с.

9.Виноградов Н.А. Здравоохранение в послевоенный период. М. Медиздат,1955.-290 с.

 1. Виноградов Н.А. Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М.: Мед.издат. 1955.- 430 с.

 2. Бородулин Ф.Р. История медицины. М. Мед.издат, 1961.- 424 с.

 3. Решетников С.А. Книга о сложных лекарствах Ибн-Сины // Аптечное дело.-1963.-№2.-С.92-94.

13.Вогралик В.Г., Вызыченский Э.С. Очерки китайской медицины.-М.:Медиздат, 1961.-273 с.

14.Лукьянов П.М. История химических промыслов и химической промышленности в России. -Т. 1., 1986.- 344 с. 1. Богоявленский Н.А. Древнерусское врачевание в XI-XVIII вв.- М.: Медгиз.-1960.- 396 с.

 2. Верхратський С.А. Історія медицини.- К.: Здоров'я, 1964.- 427 с.

 3. Саладзе Л. Ташкент: Ибн-Сина Авиценна.- Г.Гуляма, 1983.- 543 с.

 4. В.Ф.Гореньков. Организация и экономика советской фармации.- Минск: Вышейшая шк.,1984.- 491 с.

 5. Организация и экономика фармации /Т.И. Тольцман, С.Г. Сбоева, Н.А.Голосова. - М.: Медицина, 1984.- 478 с.

 6. Прокопишин В.И. Организация снабжения аптечных учреждений.-М.: Медицина, 1977.-317 с.

 7. Прокопишин В.И. Лекарственная помощь в системе советского здравоохранения.-Кишенев: Штиинца, 1982.- 284 с.

 8. Прокопишин В.И. Основы лекарственного обеспечения населения.-М.: Медицина, 1983.-372 с.

 9. Сборник руководящих материалов по организации фармацевтического дела. Под ред. P.M. Пиняжко.-Львов: Вища школа, 1970.- С. 71-72.

 10. Тенцова А.И., Панченко Е.И., Семенова Т.Д. Фармация в СССР.- М.: Медицина, 1973.- С. 23-33, 38-43.

 11. Тольцман Т.И., Голосова Н.А. Учебное пособие по истории и организации фармацевтического дела.-М.: Медицина, 1974.-С. 5-13,23-31,38-47.

 12. Довженко А., Довженко В. Тропою старых тайн.-Львов: Каменяр, 1968.-С. 7-14.

 13. Алексеенко И.П. Очерки о китайской народной медицине.-К.: Здоровье, 1959.-256 с.

 14. Бородулин Ф.Р. Лекции по истории медицины.- М.Медицина, 1959.- С. 11-17.

 15. История медицины под ред. Б.Д.Петрова, т. 1.-М.Медицина, 1954.- С. 18-34.

 16. Груздев В.Ф. Русские рукописные лечебники.- Л.Медицина, 1956.- С. 24-29.

 17. Думка М.С. Медицина скифов.-К.:Здоров'я,1960.- С. 12-32

 18. Кавецкий Р.Е., Балицкий К.П. У истоков отечественной медицины.- К.: Здоров'яД954.-С. 15-31.

 19. Заблудовский П.Е. История отечественной медицины.- М.: Медицина, 1960. -С. 27-39.

 20. Матеріали до історії розвитку охорони здоров'я на Україні. Під редакцією К.Ф.Дупленка.- К.:Здоров'яД957.- С 5-17.

 21. Мультановский М.П. История медицины.-М.Медицина, 1961.- С 37-49.

 22. Отамановский В.Д. Перші аптеки на Україні. "Фармацевтичний журнал".-К.: 1960,N2.-C. 19-22.

 23. Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы ХУШ в. в Москве.-М.Медицина, 1959.-С. 6-13.

 24. Шапиров И.Я. Из истории медицинского образования в западных областях Украины и Буковины.-Львов: Каменяр, 1957.- С. 11-23.

 25. Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине. Под ред. Б.Д.Летрова, В.Д.Братуся, К.Ф.Дупленко.-К.:Здоров'я,1954.- С. 14-19,43-53.

 26. Брылева Н.И. Лекарственное обеспечение Украины /Автореферат диссерт. канд./, Харьков, 1964.- С. 5-8.

 27. Ена М.Г. Развитие химико-фармацевтической промышленности вУкраинской ССР/Автореф.диссерт. канд./, Львов, 1967.- С. 7-12.


1.4.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Малик В. Князь Кий. -М.: Гепта-Трейд, 1996.- 532 с.

 2. Продан Ю. Дорога на Тмутаракань.-М.: Гепта-Трейд, 1996.-492 с.

 3. Малик В. Князь Игорь. -М.: Гепта-Трейд, 1996.-518 с.

 4. Галицкий В. Слово о полку Игореве. -М.: Гепта-Трейд, 1996.- 461 с.

 5. Костомаров Н.И. Руина, Мазепа, Мазепинцы. -М.: Чарли, 1995.- 389 с.

 6. Костомаров Н.И. Русские нравы. -М.: Чарли, 1995.- 482 с.

 7. Костомаров Н.И. Славянская мофология. -М.: Чарли, 1995.- 394 с.

 8. Костомаров Н.И. Казаки.-М.: Чарли, 1995.-431 с.

 9. Костомаров Н.И. Земские соборы, -М.: Чарли, 1995.- 447 с.

10.Костомаров Н.И. Русская республика. Смядынь. - Смоленск, 1995,- 473 с.

11.Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства. -М.: Чарли,1995.- 407 с.

 1. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. - М.: Наука, 1982.- 537 с.

 2. Грушевський М. Ілюстрованя історія України. -К.: Наукова думка, 1992.-504 с.

 3. Аркас М. Історія України-Русі -К.: Вища школа, 1993.- 348 с.

 4. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. -К.:Либідь, 1992.- 507 с

 5. Полонська-Василенко Н. Історія України. -К.: Либідь, 1992.- 603 с

 6. Соловьев СМ. История России с древнейших времен. -М.: Мысль, 1988-1995 гг., Т. 1-16.-1487 с.

 7. Карлагов В. Русский щит. - Н. Новгород, Параллель, 1994,- 414 с.

 8. Аристов В. Ключ-город. - Н. Новгород, Параллель, 1994.- 442 с.

 9. Маношкин М. Перед гуннами. - Н. Новгород, Параллель, 1994.- 391 с.

 10. Авенарис В.П. Три венца. - Курск, Кронос, 1993.- 405 с.

 11. Загоскин М.Н. Русские в начале 18 столетия. - Курск, Кронос, 1994.- 379 с.

 12. Закоскин М.Н. Аскольдова могила, - Курск, Кронос, 1994.- 431 с.

 13. Зарин А.Е. Двоевластие. На изломе. - Курск, Кронос, 1994.- 433 с.

 14. Красницкий А.И. Свет истины. Гроза Византии. - Курск, Кронос, 1995.- 457 с.

 15. Булгарин Ф.В. Мазепа. Исторические повести. - Курск, АП "Курск", 1995.-547 с.

 16. Соловьев B.C. Исторические повести. Волхвы. - Курск, АП "Курск", 1995.-471с.

 17. Свиньин А.П. Шемякин суд. - Курск, Кронос, 1994.- 434 с.

 18. Соловьев B.C. Царское посольство. Старые были. - Курск, АП "Курск", 1995.- 504 с.

 19. Гейнце Н.Э. Дочь Великого Петра. - Курск, АП "Курск", 1995.- 327 с.

 20. Костомаров Н.И. Русская история. -М.; Книга, 3990,1-3 т.т.- 1218 с.

 21. Балашов Д. Отречение. -М.: Лексика, 1994.- 508 с.

 22. Балашов Д. Господин Великий Новгород. -М.: Современник, 1993.- 203 с.

 23. Балашов Д. "Святая Русь". - Петрозаводск: Карелия, 1992,- 387 с.

 24. Костылев В. Иван Грозный. -М.: Современник, 1992.- 396 с.

 25. Артемов В. Василий Ш. -М.: Международная книга, 1994.- 514 с.

 26. Андрей Боннар. Греческая цивилизация. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1994.-531с.

 27. Тарле Е.В. Избранные произведения. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1994, 1-4 т.т.- 1534 с.

 28. Волкогонов Д. Семь вождей. -М.: Новости, 1995.- 657 с.

40.Романовы. Династия в романах. Иоанн Антонович. -М.: Армада, 1995.-612с.

 1. Романовы. Династия в романах. Екатерина I. -M.: Армада, 1996.- 587 с.

 2. Романовы. Династия в романах. Петр Великий. -М.: Армада, 1996, 1,2 кн.-1114с.

 3. Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения, т. 1-9. -М.: Мысль, 1988-1991 г.г.-3759с.

 4. Дейнеко Л. Тропой чародея. - Н. Новгород: Параллель, 1994.- 357 с.

 5. Тумасов Б. Земля незнаемая. - Н. Новгород: Флокс, 1994.- 417с.

 6. Петриченко Г. Рюрик. - Н. Новгород: Флокс- 502 с.

 7. Серба А. Мертвые сраму не ищут. - Н. Новгород: Флокс, 1994,- 431 с.

 8. Всемирная история в романах. Царевна Софья. -М.: Новая книга.- 1994.-387 с.

 9. Всемирная история в романах. Кочубей. -М.: Новая книга, 1994.- 522 с.

 10. Всемирная история в романах. Гибель Византии. -М.: Новая книга, 1995.-517с.

 11. Всемирная история в романах. Великий раскол. -М.: Новая книга, 1994.-543 с.

 12. Каратеев М. Русь и орда. -М.: Новая книга, 1993.- 418 с.

 13. Бородин С. Звезды над Самаркандом. ~М.: Дрофос, 1994.- 623 с.

 14. Всемирная история вроманах. Варавва. -М.: Новая книга, 1994.- 627 с.

 15. Джефри Хоскинг. История Советского Союза 1917-1991 гг. -М.: Вагриус, 1994.-414 с.

 16. Свет Я. Жизнь замечательных людей: Колумб. -М.: Молодая гвардия, 1973.-359с.

 17. Резник С. Жизнь замечательных людей.- М.: Молодая гвардия, 1973.-423 с.

 18. Гончарова Т. Жизнь замечательных людей. Эпикур. - М.: Молодая гвардия, 1988.-373 с.

59.Жизнь замечательных людей. Первопроходцы. - М.: Молодая гвардия,1983.-532 с.

 1. Яновская М. Жизнь замечательных людей. Пастер. - М.: Молодая гвардия, 1960.-407 с.

 2. Мифы народов мира. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1988, 1,2 кн.-1723 с.

 3. Народы мира. -М.: Советская энциклопедия, 1988.- 1723 с. 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  1. ЗАГАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ як один з розділів загальної історії культури людства розглядає розвиток знань, пов’язаних із захворюваннями, лікуванням людини, збереженням і зміцненням її здоров’я. Вона дає студентам правильне уявлення про те, як в історичній послідовності змінювалися знання медичних знань, спрямованість медичної діяльності, допомагає студентам правильно розуміти сучасний стан медицини і фармації та передбачати перспективи їх розвитку.

Мета викладання дисципліни - сформувати в студентів знання про сучасний стан фармації і медицини як результат їх історичного розвитку, вміння аналізувати ці знання і застосовувати їх у процесі навчання та в майбутній практичній роботі.

Завдання дисципліни: • показати загальні закономірності розвитку медицини і фармації;

 • покращити наукове мислення і уявлення про внесок медицини і фармації у загальну культурну скарбницю людства;

 • дати можливість простежити, яким чином в світі та Україні змінювались зміст і засоби реалізації медичних та фармацевтичних знань у зв'зку із розвитком суспільства;

 • показати приорітети вітчизняних вчених та лікарів, їх внесок у загальний обсяг професійних знань людства;

 • виховати в студентів любов до своєї професії.

Успішне засвоєння програмного матеріалу неможливе без систематичного опрацювання лекційного курсу, творчого засвоєння семінарських занять і самостійної роботи студентів.
2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

Координація навчання студентів з історії медицини та фармації проводиться із суміжними дисциплінами з таких питань:


1.Історія України.

Основні періоди в історії розвитку України, джерела культури і медицини Стародавньої Русі.


2.Релігієзнавство.

Світоглядні позиції стародавніх людей та лікувальні заходи, пов'язані з релігійними віруваннями.Наслідки прийняття християнства на розвиток медицини і лікознавства.


3.Загальна гігієна.

Санітарно-технічні споруди. Санітарні та гігієнічні заходи в містах. Боротьба з епідеміями.


4.Організація та економіка фармації.

Особливості організації аптечної справи в різних регіонах України. Підготовка фармацевтичних кадрів.

5.Фармакологія.

Створення перших фармакопеи. Лікарські засоби рослинного, тваринного та мінерального походження.


6.Фармакогнозія

Властивості лікарської рослинної сировини, що визначають умови організації заготівлі, сушіння, зберігання та переробки.


7.Біологія.

Особливості розвитку живої природи.


Зв'язки між суміжними дисциплінами здійснюються шляхом проведення:

 • міжкафедральних і внутрішньокафедральних відвідувань лекцій та семінарських занять;

 • участі в роботі центральної та профільної методичних комісій;

 • обговорення лекцій на засіданнях Вченої Ради академії;

 • міжкафедральних, внутрішньокафедральних навчально-методичних конференцій та симпозиумів.


2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання

З метою активізації та інтенсифікації навчання передбачається : • визначення актуальності теми, її професійної спрямованості і можливостей практичного застосування;

 • контроль вихідного і кінцевого рівня знань;

 • тестовий контроль;

 • використання засобів унаочнення;

 • маршрутизація навчання.


2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти:

Перелік знань: 1. Історичні віхи розвитку медицини і фармації.

 2. Медицина та лікознавство первіснообщинного ладу.

 3. Медицина і лікознавство Індії, Китаю, Єгипту, Греції, в період рабовласництва.

 4. Вчення Гіппократа, Галена.

 5. Суть алхімії, її значення для розвитку фармації.

 6. Медична діяльність Авіценни.

 7. Ятрохімія. Діяльність Парацельса.

 8. Розвиток фармації і медицини в світі в новий час.

9.Лікознавство в Київській Русі.

10.Перші аптеки на Русі. 1. Реформи Петра І в галузі охорони здоров'я та аптечної справи.

 2. Земська реформа, створення земських аптек.

 3. Роль вітчизняних вчених у розвиток фармації і медицини України на різних етапах її історії.

 4. Становлення та розвиток фармацевтичної промисловості.

 5. Фармація в роки довоєнних п'ятирічок.

 6. Лікарське обслуговування населення в роки Великої Вітчизняної війни та в післявоєнний період.

 7. Фармація 60-х, 70-х, 80-х років.

 8. Розвиток фармацевтичної науки і практики в Україні.

 9. Хіміко-фармацевтична промисловість України.

 10. Принципи охорони здоров'я зарубіжних країн.

Перелік вмінь: 1. Об'єктивно, на наукових засадах, оцінювати розвиток та стан фармації і медицини в Україні.

 2. Визначати значення основних історико-медичних подій щодо майбутньої спеціальності.

 3. Використовувати в практичній діяльності здобутки фармації і медицини минулого.


2.1.5. Перелік обов'язкових практичних навичок.

У ході вивчення дисципліни студенти набувають таких навичок:

-практичного історичного аналізу;

-групування та узагальнення однорідних історичних явищ; логічного аналізу характеру історичних подій;

-виділення специфіки та особливостей фармації та медицини України;

-практичного використання передового зарубіжного досвіду правового, економічного та організаційного розвитку фармації; • прогнозування історичного ходу розвитку фармацевтичної спеціальності;

 • вибору оптимального шляху вдосконалення вітчизняної фармації.  1. Методичні матеріали для викладачів:
 1. Тези лекцій


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка