Робоча програма «Іноземна мова» для студентів за напрямом підготовки 050903 Телекомунікації(імз)



Скачати 395.39 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір395.39 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Кафедра іноземних мов
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Іноземних мов

Качанов В.І.


________________________________

“______”_______________20___ року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНОЗЕМНА МОВА


галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні

апарати та зв'язок

напрям підготовки: 6.050903 Телекомунікації (ІМЗ)

інститут: ННІТІ

2014 – 2015 навчальний рік
Робоча програма «Іноземна мова» для студентів за напрямом підготовки

6.050903 Телекомунікації(ІМЗ)


Розробники: старший викладач кафедри Іноземних мов Дідурик А.І.




Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри іноземних мов _______________ Качанов В.І. 

 Дідурик А.І., 2014 рік


 ДУТ, 2014 рік

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок.



Нормативна


Напрям підготовки

6.050903 Телекомунікації (ІМЗ)



Модулів – 4

Спеціальність:

ІМЗ



Рік підготовки

Змістових модулів – 5

1 -3-й

1-3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин 180 год.

1 – 5-й

1-5 -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 90 год.

самостійної роботи студента – 90 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


год.

год.

Практичні, семінарські

90 год.

20 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

90 год.

160 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

2, 4 – семестр – залік,

5 – семестр - іспит



1,2, 3, 4-залік

5 - іспит



Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 50%

для заочної форми навчання – 16,7%



Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1.Метою викладання навчальної дисципліни “іноземна мова” є:

- сприяти розширенню кругозору спеціалістів, умінню здобувати потрібну інформацію з іноземних друкованих матеріалів, підвищенню загального рівня культури, ознайомленню з міжнародними нормами та стандартами;

- розвивати активне володіння іноземною мовою в сфері професійного спілкування, навички реферативного читання спеціальної літератури.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “іноземна мова” є

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є формування наступних умінь:

- усне мовлення ( діалогічне, монологічне);

- читання;

- письмо;

- аудіювання.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :


 • орфографічне правильне написання лексичних одиниць, необхідних для усної та письмової комунікації в рамках академічного й професійного середовища;

 • правопис слів іншомовного походження, фахових термінів;

- знаходити конкретну інформацію, пов’язану з пофесійними питаннями, користуючись бібліотечним каталогом, довідниками, словниками та

Інтернетом;



 • виділяти головну ідею та розвивати її;

 • викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї;

 • номінативні одиниці і стійкі вирази повсякденного життя за

словотворчими компонентами: коренем, суфіксами, префіксами;

контекстом;

 • граматичні форми слова відповідно до класу ( іменник, прикметник,

дієслово тощо), а також зв’язки в реченні та між абзацами;

 • особливості вживання артикля, множини іменників, займенників,

кількісних і порядкових числівників, прийменників, модальних дієслів.

Творення форм ступенів порівняння прикметників і прислівників.



 • граматичне оформлення часових форм дієслова (активного і пасивного

стану); правила вживання узгодження часів та прямої непрямої мови;

 • принципи ідентифікації жанру автентичного англомовного тексту та

лінгвістичних зв’язків у ньому;

 • вживання безособових форм дієслова: інфінітива, дієприкметника,

дієприслівника, герундія;

 • вживання простого речення ( стверджувального, заперечного),

питального речення (всіх типів запитань), спонукального речення;

 • вживання та структуру складного речення: складносурядного зі

сполучниками and, but та складнопідрядного зі сполучниками when,

who, which, that, because;

 • вживання та структуру речення зі зворотом There is/are;

 • вживання та структуру безособового речення;

 • вживання та структуру умовного речення (I, II типів).

 • стисло викладати зміст тексту;

 • належним чином здійснювати само оцінювання.

вміти :

 • активно володіти лексичним запасом понад 2500 слів та

словосполучень загальновживаної та професійно-орієнтованої лексики;

 • зробити повідомлення, доповідь на суспільно-політичну чи фахову тему;

 • вміти правильно читати і перекладати професійно-орієнтовані тексти і отримувати в них основну інформацію;

 • висловлювати свою думку про прочитане іноземною мовою, аргументувати свою точку зору.

 • вміти скласти план прочитаного тексту;

 • передавати письмово зміст оригінального тексту, доповнити його своїми висновками чи міркуваннями;

 • вміти сприймати на слух та відтворювати іноземною мовою текст, прочитаний викладачем або прослуханий на диску;

 • вміти використовувати мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів професійного мовлення;

 • правильно формулювати граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів професійного спрямування.

Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Об’єднання.Convergence.

Тема 1. Об’єднання телекомунікацій та інформаційних технологій. Об’єднання в технологіях. Об’єднання в бізнесі. Об’єднане майбутнє. Ступені порівняння прикметників та прислівників./ Convergence in Telecoms and IT. “Our University”. Convergence in technology. Convergence in business. A converged future. Degrees of probability in the future.

Тема 2. Мобільність. Мобільні пристрої. Мобільні технології в торгівлі. Служба визначення місця розташування. Вираження потреб та рекомендацій./Mobility. Mobile devices. Mobile technology in retail. Location-based services. Expressing needs and recommending.

Тема 3. Програмне забезпечення. Процес розробки програмного забезпечення. Програмні рішення. Управління проектами. Наслідки в майбутньому. Прийменники та слова на позначення часу./ Software. The software development process. Software solutions. Project management. Future consequences. Prepositions and time words.

Тема 4. Мережа. Глобальна інфраструктура. Мережі підприємства. Управління мережею. Відносні займенники./ Networking. Global infrastructure. Enterprise networking. Network management. Relative pronouns.

Тема 5. Тест. 1/Test 1.


Змістовий модуль 2. Послуги./Services.

Тема 6. Інформаційні центри та безпека. Захист інформації. Банківська безпека. Умовні речення. Наказовий спосіб дієслова./ Data centres and security. Information security. Banking security. If-sentences. Imperative mood.

Тема 7. Послуги. Керовані послуги. Угоди про рівень обслуговування. Переговори про рівень обслуговування. Порівняльні прикметники. Мова ведення переговорів. /Services. Managed services. Service Level Agreements. Negotiating an SLA. Comparing adjectives. The language of negotiating.

Тема 8. Засоби масової інформації. Телебачення. Медіа стартами. Використання сайтів. Оцінка бізнесу. Опис місця./ Media. Television. Media start-ups. Website usability. Assessing businesses. Describing place.

Тема 9. Суспільство. Охорона здоров’я. Спостереження. Пристосування технологій до суспільства. Пасивні форми дієслова. / Society. Healthcare. Surveillance. Technology adoption in society. The passive.

Тема 10. Тест. 2/ Test 2

Змістовий модуль 3. Комп’ютери./Computer.

Тема 11. Користувачі комп’ютерів. Форми дієслова в минулому часі. Визначення інформації. Написання короткого опису./ Computer Users. Past simple and Present perfect. Noting specific information. Writing a brief description.

Тема 12. Будова комп’ютера. Опис роботи приладу. Прийменники місця. Визначення певної інформації. Складання інструкції. /Computer Architecture. Describing how an item functions. Prepositions of place. Locating specific information. Sequencing instructions.

Тема 13. Застосування обчислювальної техніки. Теперішній пасивний стан. Читання діаграм. Опис роботи приладу. / Computer Application. Present passive. Reading a diagrams. Describing a process.

Тема 14. Інтерв’ю: колишній студент. Утворення запитань в минулому часі. Будова слів. Опис функцій приладу. / Interview: Former student. Past simple questions. Word study: up- &-up verbs. Describing function.

Тема 15. Периферія. Порівняння та співставлення. Опис функцій приладу. /Peripherals. Comparison and contrast. Describing function.

Тема 16. Тест. 3/Test 3.

Змістовий модуль 4. Додатки./Applications

Тема 17. Операційні системи. Форми дієслова з –ing. Передбачення. Обмін технічною інформацією. / Operating Systems. –ing forms: as noun and after prepositions. Prediction. Exchanging technical information.

Тема 18. Графічний інтерфейс користувача. Інфінітив. Надання пояснення. /Graphical User Interface. V+obj+infinitive, V+obj+to-infinitive (allow, enable, help, let, permit). Providing explanation.

Тема 19. Програми – додатки. Інструкції. Нотування інформації. Рекомендації. /Applications Programs. Instructions and complex instructions. Note-taking. Making recommendations.

Тема 20. Мультимедія. Підрядні речення причини і наслідку. Розташування тексту в діаграмі та тексті. Опис роботи приладу. / Multimedia. –ing clauses: cause and effect. Locating information in diagram and text. Describing a process.

Тема 21. Оператор служби з технічної підтримки. Умовні речення (1 та 2 типів). Будова слів: складні іменники. Доповнення діаграм текстом. Подання інструкцій. / Computing Support Officer. If-sentences, types 1 & 2. Word study: noun + noun compounds. Matching diagrams and spoken output. Giving instructions.

Тема 22. Тест. 4/ Test 4.

Змістовий модуль 5. Інтернет./The Internet.

Тема 23. Мережі. Відносні речення. Дієприслівник, дієприкметник. Надання пояснень. Опис переваг та недоліків. / Networks. Relative clause with a participle. Providing explanations. Describing advantages and disadvantages.

Тема 24. Інтернет. Застереження. Застереження. Спілкування за допомогою комп’ютерів. Написання заміток. /The Internet. Warnings. Computer mediated communication. Writing a newsgroup contribution.

Тема 25. Всесвітня павутина. Підрядні речення часу. Передача інформації. Опис роботи приладу.


The World Wide Web. Time clauses. Information transfer, listening and note-taking. Describing a process.

Тема 26. Інтернет сайти. Надання порад. Розуміння мети письменника. Обмін інформацією. Оцінка інформації. / Websites. Giving advice. Understanding the writer’s purpose. Exchanging information. Evaluating.

Тема 27. Інтерв’ю: розробник Інтернет сторінок. Будова слів: словосполучення. Прослуховування конкретної інформації. Обмін інформацією. Надання порад. / Interview: Webpage creator: would. Word study: definitions and collocations. Listening for specific information. Exchanging information. Advising.

Тема 28. Тест.5/Test 5.

Структура навчальної дисципліни



Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Об’єднання /Convergence.

Тема 1. Обєднання телекомунікацій та інформаційних технологій./Convergence in Telecoms and IT. “Our University”.







4







6







2







8

Тема 2. Мобільність./ Mobility.







4







4
















8

Тема 3. Програмне забезпечення./Software.







4







4







2







8

Тема 4. Мережі./Networking.







4







4
















8

Тема 5. Тест. 1/Test 1.







2




























Разом за змістовим модулем 1

36




18







18

36




4







32

Змістовий модуль 2. Послуг./ Services.

Тема 6. Інформаційні центри та захист./ Data centres and security.







4







4







2







8

Тема 7. Послуги./Services.







4







4
















8

Тема 8. Засоби масової інформації./Media.







4







4







2







8

Тема 9. Суспільство./ Society.







4







6
















8

Тема 10. Тест. 2/ Test 2







2




























Разом за змістовим модулем 2

36




18







18

36




4







32

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Комп’ютери./ Computer.

Тема 11. Користувачі комп’ютерів./ Computer Users.








4







3







2







6

Тема 12. Будова комп’ютерів./Computer Architecture.








4







3
















8

Тема 13. Застосування комп’ютерної техніки./Computer Application.








4







3
















8

Тема 14. Додатки./ Peripherals.








4







3







2







6

Тема 15. Колишній студент./Former student.

















6
















4

Тема 16. Тест. 3/Test 3.








2



























Разом за змістовим модулем 3


36




18







18

36




4







32

Модуль 3

Змістовий модуль 4. Додатки./Applications

Тема 17. Операційні системи./Operating Systems.








4







2







2







6

Тема 18. Графічний інтерфейс користувача. /Graphical User Interface.








4







4
















8

Тема 19. Програми – додатки /Applications Programs.








4







2







2







6

Тема 20. Мультимедіа./Multimedia.








4







4
















6

Тема 21. Оператор служби з технічної підтримки ./Computing Support Officer.
















6
















6

Тема 22. Тест. 4/ Test 4.








2



























Разом за змістовим модулем 4


36




18







18

36




4







32

Модуль 4

Змістовий модуль 5. Інтернет./The Internet.

Тема 23. Мережі./Networks.







4







2







2







6

Тема 24. Інтернет./The Internet.







4







4
















6

Тема 25. Всесвітня павутина. /The World Wide Web.







4







4







2







6

Тема 26. Інтернет сайти./ Websites.







4







4
















6

Тема 27. Розробник інтернет сторінок./Webpage creator:
















4
















8

Тема 28. Тест.5/Test 5.








2



























Разом за змістовим модулем 5


36




18







18

36




4







32

Усього годин


180




90







90

180




20







160


Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Об’єднання телекомунікацій та інформаційних технологій./Convergence in Telecoms and IT. “Our University”.

2

2

Об’єднання технологій. Об’єднання в бізнесі. Ступені порівняння прикметників та прислівників ./ Convergence in technology. Convergence in business. A converged future. Degrees of probability in the future.

2

3

Мобільність. Мобільні пристрої. Мобільні технології в торгівлі. /Mobility. Mobile devices. Mobile technology in retail.

2

4

Служба визначення місця розташування. Вираження потреб та рекомендацій./Location-based services. Expressing needs and recommending.

2

5

Програмне забезпечення. Процес розробки програмного забезпечення. Програмні рішення./ Software. The software development process. Software solutions.

2

6

Управління проектами. Наслідки в майбутньому. Прийменники та слова на позначення часу ./Project management. Future consequences. Prepositions and time words.

2

7

Мережа. Глобальна інфраструктура. Networking. Global infrastructure.

2

8

Мережі підприємства. Управління мережею. Відносні займенники. /Enterprise networking. Network management. Relative pronouns.

2

9

Тест.1 /Test 1

2

10

Інформаційні центри та безпека. Захист інформації. /Data centres and security. Information security.

2

11

Банківська безпека. Умовні речення. Наказовий спосіб дієслова./Banking security. If-sentences. Imperative mood.

2

12

Послуги. Керовані послуги. Угоди про рівень обслуговування. / Services. Managed services. Service Level Agreements.

2

13

Переговори про рівень обслуговування. Порівняльні прикметники. Мова ведення переговорів. /Negotiating an SLA. Comparing adjectives. The language of negotiating.

2

14

Засоби масової інформації. Телебачення. Медіа стартапи. / Media. Television. Media start-ups.

2

15

Використання сайтів. Оцінка бізнесу. Опис місця. /Website usability. Assessing businesses. Describing place.

2

16

Суспільство. Охорона здоров’я. Спостереження. /Society. Healthcare. Surveillance.

2

17

Пристосування технологій до суспільства. Пасивні форми дієслова. /Technology adoption in society. The passive.

2

18

Тест 2./Test 2

2

19

Користувачі комп’ютерів. Форми дієслова в минулому часі./Computer Users. Past simple and Present perfect.

2

20

Визначення інформації. Написання короткого опису./ Noting specific information. Writing a brief description.

2

21

Будова комп’ютера. Опис роботи приладу./ Computer Architecture. Describing how an item functions.

2

22

Прийменники місця. Визначення певної інформації. Складання інструкції. /Prepositions of place. Locating specific information. Sequencing instructions.

2

23

Застосування обчислювальної техніки. Теперішній пасивний стан./ Computer Application. Present passive.

2

24

Читання діаграм. Опис роботи приладу./
Reading a diagrams. Describing a process.

2

25

Периферія. Порівняння та співставлення. /Peripherals. Comparison and contrast.

2

26

Опис функцій приладу./ Describing function.

2

27

Тест 3/Test 3

2

28

Операційні системи. Форми дієслова з –ing. /Operating Systems. –ing forms: as noun and after prepositions.

2

29

Передбачення. Обмін технічною інформацією. /Prediction. Exchanging technical information.

2

30

Графічний інтерфейс користувача. Інфінітив. / Graphical User Interface. V+obj+infinitive, V+obj+to-infinitive (allow, enable, help, let, permit).

2

31

Надання пояснення. / Providing explanation.

2

32

Програми – додатки. Інструкції. / Applications Programs. Instructions and complex instructions.

2

33

Нотування інформації. Рекомендації./ Note-taking. Making recommendations.

2

34

Мультимедія. Підрядні речення причини і наслідку. Multimedia. –ing clauses: cause anf effect.

2

35

Розташування тексту в діаграмі та тексті. Опис роботи приладу./ Locating information in diagram and text. Describing a process.

2

36

Тест 4./Test 4

2

37

Мережі. Відносні речення. Дієприслівник, дієприкметник. /Networks. Relative clause with a participle.

2

38

Надання пояснень. Опис переваг та недоліків. /Providing explanations. Describing advantages and disadvantages.

2

39

Інтернет. Застереження. Застереження. / The Internet. Warnings.

2

40

Спілкування за допомогою комп’ютерів. Написання заміток. /Computer mediated communication. Writing a newsgroup contribution.

2

41

Всесвітня павутина. Підрядні речення часу. /The World Wide Web. Time clauses.

2

42

Передача інформації. Опис роботи приладу. /
Information transfer, listening and note-taking. Describing a process.

2

43

Інтернет сайти. Надання порад. Оцінка інформації. /Websites. Giving advice.

2

44

Розуміння мети письменника. Обмін інформацією./ Understanding the writer’s purpose. Exchanging information. Evaluating.

2

45

Тест 5/ Test 5

2

Всього

90


Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Об’єднання телекомунікацій та інформаційних технологій. Об’єднання в технологіях. Об’єднання в бізнесі. Об’єднане майбутнє. Ступені порівняння прикметників та прислівників. /Convergence in Telecoms and IT. “Our University”. Convergence in technology. Convergence in business. A converged future. Degrees of probability in the future.

6

2

Мобільність. Мобільні пристрої. Мобільні технології в торгівлі. Служба визначення місця розташування. Вираження потреб та рекомендацій. /Location-based services. Expressing needs and recommending.

Software. The software development process. Software solutions. Mobility. Mobile devices. Mobile technology in retail.



4

3

Програмне забезпечення. Процес розробки програмного забезпечення. Програмні рішення. Управління проектами. Наслідки в майбутньому. Прийменники та слова на позначення часу./ Software. The software development process. Software solutions. Project management. Future consequences. Prepositions and time words.

4

4

Мережа. Глобальна інфраструктура. Мережі підприємства. Управління мережею. Відносні займенники./ Networking. Global infrastructure. Enterprise networking. Network management. Relative pronouns.

4

5

Інформаційні центри та безпека. Захист інформації. Банківська безпека. Умовні речення. Наказовий спосіб дієслова./ Data centres and security. Information security. Banking security. If-sentences. Imperative mood.

4

6

Послуги. Керовані послуги. Угоди про рівень обслуговування. Переговори про рівень обслуговування. Порівняльні прикметники. Мова ведення переговорів. /Services. Managed services. Service Level Agreements. Negotiating an SLA. Comparing adjectives. The language of negotiating.

4

7

Засоби масової інформації. Телебачення. Медіа стартапи. Використання сайтів. Оцінка бізнесу. Опис місця./ Media. Television. Media start-ups. Website usability. Assessing businesses. Describing place.

4

8

Суспільство. Охорона здоров’я. Спостереження. Пристосування технологій до суспільства. Пасивні форми дієслова. / Society. Healthcare. Surveillance. Technology adoption in society. The passive.

6

9

Користувачі комп’ютерів. Форми дієслова в минулому часі. Визначення інформації. Написання короткого опису./ Computer Users. Past simple and Present perfect. Noting specific information. Writing a brief description.

3

10

Будова комп’ютера. Опис роботи приладу. Прийменники місця. Визначення певної інформації. Складання інструкції. / Computer Architecture. Describing how an item functions. Prepositions of place. Locating specific information. Sequencing instructions.

3

11

Застосування обчислювальної техніки. Теперішній пасивний стан. Читання діаграм. Опис роботи приладу. / Computer Application. Present passive. Reading a diagrams. Describing a process.

3

12

Інтерв’ю: колишній студент. Утворення запитань в минулому часі. Будова слів. Опис функцій приладу. /
Interview: Former student. Past simple questions. Word study: up- &-up verbs. Describing function.

3

13

Периферія. Порівняння та співставлення. Опис функцій приладу. /Peripherals. Comparison and contrast. Describing function.

6

14

Операційні системи. Форми дієслова з –ing. Передбачення. Обмін технічною інформацією. Інтерв’ю: розробник Інтернет сторінок. Будова слів: словосполучення. Прослуховування конкретної інформації. Обмін інформацією. Надання порад. Interview: Webpage creator: would. Word study: definitions and collocations. Listening for specific information. Exchanging information. Advising .Operating Systems. . –ing forms: as noun and after prepositions. Prediction. Exchanging technical information.

6

15

Графічний інтерфейс користувача. Інфінітив. Надання пояснення. /Graphical User Interface. V+obj+infinitive, V+obj+to-infinitive (allow, enable, help, let, permit). Providing explanation.

4

16

Програми – додатки. Інструкції. Нотування інформації. Рекомендації. Інтернет сайти. Надання порад. Розуміння мети письменника. Обмін інформацією. Оцінка інформації. Websites. Giving advice. Understanding the writer’s purpose. Exchanging information. Evaluating. Applications Programs. Instructions and complex instructions. Note-taking. Making recommendations.

6

17

Мультимедія. Підрядні речення причини і наслідку. Розташування тексту в діаграмі та тексті. Опис роботи приладу. / Multimedia. –ing clauses: cause anf effect. Locating information in diagram and text. Describing a process.

4

18

Оператор служби з технічної підтримки. Умовні речення (1 та 2 типів). Будова слів: складні іменники. Доповнення діаграм текстом. Подання інструкцій. / Computing Support Officer. If-sentences, types 1 & 2. Word study: noun + noun compounds. Matching diagrams and spoken output. Giving instructions.

6

19

Мережі. Відносні речення. Дієприслівник, дієприкметник. Надання пояснень. Опис переваг та недоліків. Всесвітня павутина. Підрядні речення часу. Передача інформації. Опис роботи приладу. The World Wide Web. Time clauses. Information transfer, listening and note-taking. Describing a process. Networks. Relative clause with a participle. Providing explanations. Describing advantages and disadvantages.

6

20

Інтернет. Застереження. Застереження. Спілкування за допомогою комп’ютерів. Написання заміток. /The Internet. Warnings. Computer mediated communication. Writing a newsgroup contribution.

4

Всього

90

Методи навчання

1. Комунікативний метод

2. Інтерактивні технології

3. Метод проектів

Методи контролю

Усне опитування, перевірка письмових завдань, тестовий контроль, залік.

Розподіл балів, які отримують студенти





Поточне тестування та самостійна робота



Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2



Підсумковий тест за М 1

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

20

50

100


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



Поточне тестування та самостійна робота



Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 3


Змістовий модуль 4



Підсумковий тест за М 1

Т 11

Т 12

Т

13


Т

14


Т

15


Т

16


Т

17


Т 18

Т 19

Т 20

20

50

100


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3




Поточне тестування та самостійна робота

Підсумкова модульна контрольна робота

Сума

М1

М 2

М 3

М 4

ЗМ №1

ЗМ № 2

ЗМ № 3

ЗМ № 4

ЗМ № 5


Т 1

Т2

Т3

Т4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т11

Т 12

Т13

Т 14

Т 15

Т 16

Т 17

Т 18

Т 19

Т 20

Т 21

Т 22

Т 23

Т 24

Т 25

Т 26

Т 27

Т 28

16

100

3

3

3

3

3


3

3

3

3

3


3

3

3

3

3

3


3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


Шкала оцінювання: національна та ECTS




Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано



82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Електронні та друковані інформаційні ресурси, ноутбук, диски.

Рекомендована література

Базова

1. English for Telecoms and Information Technology/ Tom Ricca-McCarthy, Michael Duckworth - Oxford University Press, 2009.



2. Oxford English for Information Technology/ Eric H. Glendinning, John McEwan - Oxford University Press, 2011.

3. Professional English in Use (For Computers and the Internet)/Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre – Cambridge University Press, 2011.

Допоміжна:


 1. Advanced Learners’ Grammar/ Mark Foley & Diane Hall – Pearson Education Limited, 2011.

 2. MyGrammarLab/ Mark Foley, Diane Hall - Pearson Education Limited, 2012.

 3. English Grammar Today/Ronald Carter, Michael McCarthy, Geraldine Mark and Anne O’Keeffe – Cambridge University Press, 2011.

 4. Г.Д. Невзорова, Г.И. Никитушкина. Учебник по английскому языку для неязыковых вузов – Санкт-Петербург: СОЮЗ, 2001 – 703 с.

 5. В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. Райнес, С.Е. Сквирская, Ф.Я. Цырлина. Граматика английского языка – Ленинград: ПРОСВЕЩРНИ, 1967 – 319 с.

 6. Бадан А.А., Царьова С.О. Англійська мова для спеціальностей: економіка та інформаційні технології – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004 – 271 с.

 7. Key concepts in information and communication technology/ Roger I. Cartwright – PALGRAVE MACMILLAN, 2005

 8. А.Я. Коваленко. Общий курс научно-технического перевода – Киев: ИНКОС, 2004 – 315 с.

 9. И.А. Гепко, В.И. Гупал, И.В. Аблазов, Е.А. Женчур. Мобильгая связь и телекомуникации – Киев: РИА «Марко Пак», 2001 – 191 с.

 10. А.В. Александров. Англо-русский словарь сокращений по телекоммуникациям – Москва: РУССО, 2002 – 277 с.

 11. Е.К. Масловский. Англо-русский словарь по вычислительным системам и информационным технологиям – Москва: РУССО, 2003 – 823 с.

 12. Е.В. Гольцова. Английский язык для пользователей ПК и программистов – Санкт-Петербург: КОРОНА принт, 2003 – 475 с.

 13. Ю.Голіцинський, Н. Голіцинська. Англійська мова. Граматика, збірник вправ – Київ: Арій, 2012 – 542 с.

 14. Internet dictionary/ Clare Lister – A Dorling Kindersley Book, 2002

Інформаційні ресурси


www.palgravekeyconcepts.com

www.cambridge.org

www.mygrammarlab.com

www.longman.com

www.oup.com

www.dk.com

www.oup.com/elt

Форма підсумкового контролю успішності навчання:

2, 4 - семестри – залік.

5 – семестр - іспит

Засоби діагностики успішності навчання:



Комплекти завдань для практичних занять, тестові контрольні роботи, індивідуальні завдання, завдання для самостійної роботи, бесіда, письмовий переклад.



База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка