Робоча програма «Інфраструктура туристичного ринку» для студентів за спеціальністю 242 «Туризм» 2017 року 13 сСкачати 160.42 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір160.42 Kb.


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет міжнародної економіки
Кафедра менеджменту та туристичного бізнесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

роботи


___________проф. С. О. Чернецький

“______”_______________2017 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМПП 5.5.1в «Інфраструктура туристичного ринку»
Спеціальність 242 «Туризм»

Факультет міжнародної економіки


Дніпро – 2017 рік

Робоча програма «Інфраструктура туристичного ринку» для студентів

за спеціальністю 242 «Туризм»

« » __ _______ 2017 року - 13 с.

Розробник: Зінченко О.А. к.е.н., доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту та туристичного бізнесу

Протокол від. « » 2017 року
Завідувач кафедри менеджменту та

туристичного бізнесу

_____________________ (Н.П. Мешко)

Схвалено науково-методичною комісією за спеціальністю


242 «Туризм»,

Протокол від « » 2017 року №
Голова _______________ (Н.П. Мешко)
Схвалено Вченою радою факультету міжнародної економіки

Протокол від. « » 2017 року № ____


Голова _______________ ( Н.В. Стукало)

 Дніпро, 2017 рік
 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


Кількість кредитів – 3

Галузь знань

24 Сфера обслуговування

Обов’язкова


Модулів - 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

242 «Туризм»


Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

курсова роботаСеместр

Загальна кількість годин - 90

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2


самостійної роботи
студента – 3,6

Освітній рівень:

ІІ магістерський16 год.

Практичні, семінарські

12 год

Лабораторні

-

Самостійна робота

62 год.

У тому числі

індивідуальні завдання

-

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 0,4Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Предмет: економічна діяльність суб'єктів інфраструктурного комплексу туристичного ринку.

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії розвитку інфраструктури туристичного ринку, управління діяльністю туристичного підприємства в галузі просування, зберігання та продажу туристичного продукту, забезпечення потреб споживачів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інфраструктура туристичного ринку» є :

усвідомлення сутності та функцій інфраструктури ринку;

оволодіння знаннями щодо формування та функціонування інфраструктури ринку туристичних послуг;

вивчення системи показників інфраструктури туристичного ринку та методів їх формування;

набуття вмінь самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов'язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування і розвитку інфраструктури туристичного ринку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

функціонуванні суб’єктів ринкової інфраструктури;

роль і функції елементів інфраструктури туристичного ринку;

сферу та специфіку діяльності суб’єктів загальної та спеціальної інфраструктури туристичного ринку;

методи державного регулювання та сприяння розвитку ринкової інфраструктури;

методи оцінки ефективності комерційної діяльності суб’єктів ринкової інфраструктури.вміти :

застосовувати набуті знання для розв’язання наступних практичних завдань:

здійснювати всебічний аналіз економічних показників інфраструктури із застосуванням сучасного інструментарію;

розробляти методи підвищення ефективності діяльності суб’єктів інфраструктури на ринку туристичних послуг.Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Концептуальні та методологічні основи інфраструктури туристичного ринку

 1. Функціонування ринку туристичних послуг

 1. Інфраструктура туристичного ринку: сутність, склад, принципи і підходи до формування

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти функціонування інфраструктури туристичного ринку

 1. Загальна інфраструктура туристичного ринку

 1. Спеціальна інфраструктура туристичного ринку

 1. Інформаційна діяльність в інфраструктурному комплексі

 1. Оцінка стану інфраструктури туристичного ринку
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Концептуальні та методологічні основи інфраструктури туристичного ринку

Тема 1. Функціонування ринку туристичних послуг

12

2

2

-

8


Тема 2. Інфраструктура туристичного ринку: сутність, склад, принципи і підходи до формування

12

2

2

-

8


Разом за змістовим модулем 1

24

4

4

-

16


Змістовий модуль 2. Практичні аспекти функціонування інфраструктури туристичного ринку

Тема 3. Загальна інфраструктура туристичного ринку

16

2

2

-

12


Тема 4. Спеціальна інфраструктура туристичного ринку

18

4

2

-

12


Тема 5. Інформаційна діяльність в інфраструктурному комплексі

14

2

2

-

10


Тема 6. Оцінка стану інфраструктури туристичного ринку

18

4

2

-

12


Разом за змістовим модулем 2

66

12

8

-

46


Усього годин

90

16

12

-

625. Теми семінарських занять

Семінарські заняття не передбачені навчальним планом6. Теми практичних занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Функціонування ринку туристичних послуг

2

2

Інфраструктура туристичного ринку: сутність, склад, принципи і підходи до формування

2

3

Загальна інфраструктура туристичного ринку

2

4

Спеціальна інфраструктура туристичного ринку

2

5

Інформаційна діяльність в інфраструктурному комплексі

2

6

Оцінка стану інфраструктури туристичного ринку

2
Всього

12


7. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом


8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Функціонування ринку туристичних послуг

8

2

Інфраструктура туристичного ринку: сутність, склад, принципи і підходи до формування

8

3

Загальна інфраструктура туристичного ринку

12

4

Спеціальна інфраструктура туристичного ринку

12

5

Інформаційна діяльність в інфраструктурному комплексі

10

6

Оцінка стану інфраструктури туристичного ринку

12
Всього

62


9. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом


10. Методи навчання

Під час викладання модуля «Інфраструктура туристичного ринку» використовуються наступні методи: лекції, розв’язання практичних завдань, доповіді; огляд наукової літератури, нормативно-законодавчих актів, обговорення проблемних питань.11. Методи контролю

Усне опитування, тестування, підготовка доповідей, написання творчих робіт, розв’язання розрахункових задач, залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Сума

Т1

Т2

Доп

Т3

Т4

Т5

Т6

ТЗ

5

5

10

10

10

10

10

40

100

Т1, Т2... Т12 - теми змістових модулів, Доп. – доповідь ТЗ – творче завдання.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

0-59


FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками з фонду бібліотеки ДНУ (за рекомендованим переліком), методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів, конспектами лекцій, електронною бібліотекою першоджерел; навчально-методичними комплексами дисциплін, НМКД.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література.
14. Рекомендована література

Основна 1. Організація туризму: Підручник. / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, І.Б. Андренко, М.М. Поколодна, І.В. Сегеда; за ред. Писаревського І.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 541 с.

 2. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.

 3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: Альтерпрес, 2012. - 436 с.

 4. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: Монографія. За заг. ред. проф. В.Г. Герасименка. - Одеса : Астропринт, 2013. - 335 с.

 5. Дмитриев М.Н., Забаева М.Н., Малыгина Е.Н. Экономика туристского рынка: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 312 с.Додаткова

 1. Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты. - Одесса: Латстар, 2001. – 168 с

 2. Лайко М.Ю., Штыхно Д.А. Мировая индустрия гостеприимства: Учебное пособие. - М.: Издательство Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, 2005. - 229 с.

 3. Сьюзен Бриггс. Маркетинг в туризме. - К.: Знання-Прес, 2005. - 358 с.

 4. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 344 с.

 5. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія. За заг. ред. І.М. Писаревського. - Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2011. - 284 с.

15. Структура рейтингової системи оцінювання
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Кафедра менеджменту та туристичного бізнесу
Дисципліна «Інфраструктура туристичного ринку»
Академічні групи ВТм
Навчальний рік 2017/2018 Семестр 1
Елементи контролю за змістовим модулем 1


Елемент контролю

Бали

Поточний контроль:

усне опитування на практичних заняттях з теоретичного матеріалу з урахуванням матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів за темами 1-2 (по 3 бали)

тестування за темами 1-2 (2 бали)

робота із нормативними джерелами, періодичною літературою, підготовка доповідей з тем 1-2 раз для кожного студента 10 балів6

4


10

Разом

20

Елементи контролю за змістовим модулем 2
Елемент контролю

Бали

Поточний контроль:

усне опитування на практичних заняттях з теоретичного матеріалу з урахуванням матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів за темами 3-6 (по 3 бали)12

Тестування за темами 3-6 (по 2 бали)

8

Розв’язання задач за темою 6 (по 5бали)

20

Виконання та захист творчого завдання (деталізовано в НМКД)

40

Разом

80


Викладач-екзаменатор: доцент Зінченко О.А.
Викладач, який проводить практичні заняття: доцент Зінченко О.А.
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ___ від ___________ р.

Завідувач кафедри менеджменту

та туристичного бізнесу Н.П. МешкоБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка