Робоча програма галузі знань 1401 „Сфера обслуговування" напрям підготовки. 14010101 „Готельна і ресторанна справа"Скачати 392.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір392.38 Kb.
  1   2   3
Спеціальність

Готельна і ресторанна справа

Курс

магістр

Кафедра

„Цивільного права та процесу”

Предмет

Договірне право

Автор

доц. Апопій І.В.

Тема матеріалу

Робоча програма

галузі знань 1401 „Сфера обслуговування” напрям підготовки . 8.14010101 „Готельна і ресторанна справа”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

_______________________Львівська комерційна академія____________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра цивільного права та процесу
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

________________________ проф. Куцик П.О.
“___”_____________ 2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


___________________Договірне право________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань _______1401 „Сфера обслуговування”__________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

напрям підготовки__8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»______________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальніст_____________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення ______товарознавчо-комерційний_____________

(назва інституту, факультету, відділення)

Львів – 2013 рік

Робоча програма „Договірне право” для студентів галузі знань 1401 „Сфера обслуговування” напряму підготовки 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа».
„25”травня 2013 р. – 18 с.
Розробник: доцент кафедри цивільного права та процесу к.ю.н. Апопій І.В.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу

Протокол від „25”травня 2013 р. № 10


Завідувач кафедри цивільного права та процесу _______________ (Федик Є.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

„25”травня 2013 р.

Схвалено науково-методичною комісією товарознавчо-комерційного факультету

Протокол від. “ ” 2013 року №
“ ” 2013 року Голова __________________ (Скоробагатий Я.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЛКА, 2013 рік

Апопій І.В., 2013 рік
  1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань

1401 „Сфера обслуговування»


Нормативна


Напрям підготовки

8.14010101

"Готельна і ресторанна справа"


Модулів 1

Спеціальність


Рік підготовки:

Змістових модулів 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: ___________________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин- 108

3 - й

І-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 1/1

самостійної роботи студента 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр”18 год.

6 год.

Практичні, семінарські

18 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

72 год.

44 год.

Індивідуальні завдання:


Вид контролю: ПМК
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка