Робоча програма французька мова (назва навчальної дисципліни) 12020101 ФармаціяСкачати 491.58 Kb.
Сторінка7/8
Дата конвертації31.03.2017
Розмір491.58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Перелік питань на диференційований залік з французької мови


 1. Je suis etudiant en médecine.

 2. Notre academie.

 3. Histoire de la médecine en Ukraine.

 4. Examen medical.

 5. Corps humain.

 6. Tronc et membres.

 7. Myologie.

 8. Higiène du système musculaire.

 9. Anatomie descriptive des muscles.

 10. Ostéologie.

 11. Service médical.

 12. N.I. Pirogov.

 13. Cellule.

 14. Ukraine.

 15. Kyiv.

 16. France.

 17. Paris.

 18. Biohimie.

 19. Les constituants chimiques de la cellule.

 20. Squelette.

 21. Traitement des troubles fonctionnels digestifs par un medicament compose d`un neuroleptique et d`un anticholinergique.

 22. Methodes d`etude.

 23. La myelo-optico-neuropathie japonaise.

 24. Les indications therapeutiques.

 25. L`hypertension arterielle en assurance- vie conception moderne.

 26. Sarcoidose de Besnier-Boeck-Schaumann et calcitonine.

 27. Le depistage de la cirrose alcoolique du foie par le dosage immunologique des lg A.

 28. Rein et hyperuricemie.Критерії оцінювання відповіді студента

на диференційованому залікуОцінка

Характеристика відповіді


«5»

Студент в повному обсязі володіє лексичним матеріалом; не допускає помилок при читанні (включаючи вимову та інтонацію) та перекладі тексту. Студент розуміє зміст тексту та переказує зміст тексту французькою мовою. Студент робить усне повідомлення за вивченим мовним матеріалом, розкриваючи тему у повному обсязі майже не роблячи помилок. Студент може вільно дискутувати на тему пов’язаною із спеціальністю студента.

«4»

Студент в достатньому обсязі володіє лексичним матеріалом; допускає кілька незначних помилок при читанні (включаючи вимову та інтонацію) та перекладі тексту. Студент розуміє зміст тексту та переказує зміст тексту французькою мовою неповністю або з помилками, або ж правильно і повністю переказує текст українською мовою. Студент робить усне повідомлення за вивченим мовним матеріалом, розкриваючи тему у достатньому обсязі роблячи незначні помилки. Студент може дискутувати на тему пов’язаною із спеціальністю студента.

«3»

Студент не володіє в достатньому обсязі лексичним матеріалом; допускає значні помилки при читанні та перекладі тексту. Студент розуміє зміст тексту не вповні та переказує зміст тексту українською мовою неповністю або з помилками. Студент робить усне повідомлення за вивченим мовним матеріалом, не розкриваючи теми у достатньому обсязі роблячи багато помилок. Студент не може в достатньому обсязі дискутувати на тему пов’язаною із його спеціальністю.
«2»

Студент не володіє лексичним матеріалом; допускає значні помилки при читанні та перекладі тексту. Студент не розуміє змісту тексту та не переказує текст ні французькою, ні українською мовою. Студент не може робити усне повідомлення та дискутувати на тему пов’язаною із його спеціальністю.


1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.4.1. Основна

 1. Матвіїшин В.Г. Французька мова. Підручник – К.; Вища школа. 1992.

 2. Dictionnaire médical francaisrusse. Sous la rédaction de Dr. ès Sc. Méd. prof. A.N.Roubakine. M., 1974.

 3. Popova I.N., Kasakova G.A. Grammaire du francais. M.,1975.

 4. K. Ganchina Dictionnaire francais–ukrainien. Sous la rédaction du C. è Lettres.

 5. Dictionnaire francais-ukrainien. Sous la rédaction du C. è Lettres B.I. Bourbelo K., 1982.

 6. L.A. Scerba, M.I. Matoussevittch. Dictionnaire russe-francais., M. 1983.


1.4.2. Додаткова


 1. L.M. Souproune. Parlez francais. K., 1987.

 2. I.N. Popova, G.A. Kazakova, N.A. Kachinskaia. Manuel de francais. M., 1974.

 3. Cours accélere de langue francaise. K., 1991.

 4. Michèle Verdelhan, Michel Verdelhan, Philippe Dominique. Sans frantières. Méthode de francais. K., 1984.

 5. Paris et ses monuments. Sous la ridaction de V.Sirotzkine. M., 1986.


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

2.1.1. Мета і завдання дисципліни
Метою вивчення іноземної мови є набуття необхідних знань та практичних навичок. Досягнення цієї мети пов'язане з багатьма труднощами та вимагає спільних зусиль студентів і викладачів. Особливого значення набуває керованість навчальним процесом та ефективна система контролю засвоєння знань.

Запропонована програма включає оволодіння наступними навичками: • читання і переклад оригінальної медичної літератури;

 • читання та розуміння змісту;

 • складання анотацій та резюме наукових медичних статей з зарубіжних журналів;

 • ділове листування;

 • дискурс французькою мовою на ситуативно зумовлену та професійну тематику;

 • участь в олімпіадах з французької мови;

 • виступи на міжнародних конференціях, симпозіумах.

Система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів (СРС).

Аудиторні заняття за методикою їх організації є практичними, оскільки передбачають:

1) вивчення основ медичної та фармацевтичної термінології на базі опрацювання оригінальних та адаптованих медичних текстів французькою мовою;

2) оволодіння навичками двостороннього перекладу; складання анотацій та резюме наукових медичних публікацій французькою мовою та навичками комунікацій у професійній сфері.

Рекомендується студентам на практичних заняттях з французької мови: • коротко записувати лексико-граматичний матеріал, що пояснюється викладачем;

 • виконувати письмові завдання;

 • робити усні повідомлення з пройденої тематики;

 • робити двосторонній переклад;

 • вести діалоги.


2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами
Іноземна мова тісно інтегрується з латинською мовою на таких мовних рівнях як лексичний, словотворчий та граматичний (особливо з першими двома).

В плані інформації, іноземна мова пов’язана з усіма гуманітарними, суспільними, загальномедичними та фармацевтичними дисциплінами, що вивчаються у медичному ВНЗ. Інформація із спеціальності, набута під час читання на заняттях з іноземної мови, розширює знання студентів з клінічних дисциплін.

Необхідною умовою оптимальної інтеграції між кафедрами є рекомендації студентам профільними кафедрами літератури з окремих тем іноземною мовою.
2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.
Серед методів активізації та інтенсифікації навчального процесу з іноземних мов є:


 • чітка мотивація необхідності вивчення французької мови;

 • використання технічних засобів навчання на практичних заняттях;

 • використання комплексу засобів наочності на практичних заняттях;

 • систематичне програмування, контроль лексики і граматики на практичних заняттях;

 • заохочення студентів до перекладу, складання резюме та анотацій наукових медичних і фармацевтичних текстів, як виду науково-дослідної роботи;

 • заохочення до участі студентів у наукових конференціях та олімпіадах з французької мови;

 • залучення студентів до виконання індивідуальної СРС, а саме підготовка і захит рефератів, виготовлення унаочнень тощо (див. розділ 2.3.3.)


2.1.4. Основні знання та вміння

По завершенні основного курсу студент повинен вміти: • читати оригінальну літературу з фаху, науково-популярні тексти зі словником і без словника;

 • розуміти іноземну мову на слух, вести бесіду, робити повідомлення;

 • обробляти інформацію медичних текстів і оформляти її у вигляді анотацій, рефератів.

Вміння і навики спілкування та читання, на даному етапі навчання, вимагають засвоєння усіх явищ нормативної граматики, словотвору та 3000 – 3500 лексичних одиниць, з них 1500 – 2000 продуктивно.

2.1.5. Перелік практичних обов’язкових навичок
Засвоїти:

 • 1500 лексичних одиниць, з них 1000 нових слів і словосполучень, включаючи спеціальну медичну, фармацевтичну, загальновживану, побутову, а також загальнонаукову лексику;

 • граматичні аспекти комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою.


Вміти:

 • читати тексти зі спеціальності, використовуючи словник для отримання повної і точної інформації;

 • читати без словника спеціальну медичну, фармацевтичну, побутову, загальновживану і загальнонаукову літературу для отримання основної інформації;

 • здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті, реферувати та анотувати медичні тексти, складати резюме;

 • вести бесіду, дискутувати французькою мовою в межах вивченої тематики;

 • робити повідомлення французькою мовою.


Володіти:

 • особливостями наукового стилю медичної і фармацевтичної літератури;

 • основами техніки перекладу науково-медичного та фармацевтичного тексту;

 • основами анотування і реферування наукового тексту; методикою самостійної роботи з оригінальною літературою;

 • основними видами довідкової літератури і правилами роботи з ними;

 • основами оформлення медичної та фармацевтичної документації та ділового листування.


2.2. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
2.2.1. Тези лекцій
(Взірець)
Je suis étudiant en médecine
Lexique

faire les etudes- навчатися

être en première année – бути на першому курсі

passer un examen d’entrée – здати вступний іспит

toucher une bourse mensuelle — одержувати щомісячну стипендію

un foyer d'étudiants — студентський гуртожиток

faculté de médecine générale — лікувальний факультет

le responsable du groupe — староста групи

au contraire — навпаки

être au courant de — бути в курсі :

les conditions nécessaires — необхідні умови
TEXTE

JE SUIS ETUDIANT EN MEDECINE


Faisons connaissance . Je m'appelle André. C'est mon prénom. Mon nom de famille est Tarassenko. Je suis étudiant. Je fais mes études à l'Université de médecine. Je suis en première année à la faculté de médecine générale qui compte [kôt] plus de 1800 étudiants. J'ai 19 ans. Ma famille n'est pas nombreuse. J'ai mes parents, mon père, ma mère, deux frères et une sœur. Mon frère aîné est ingénieur, le cadet fait son service militaire. Ma sœur est écolière.

Aujourd'hui nous sommes lundi, le premier septembre. Nous sommes quinze dans le groupe, cinq garçons et dix filles. Nous sommes tous [tus] contents d'entrer à l'Université. Igor est responsable du groupe. Chaque jour nous avons trois cours qui commencent à neuf heures et terminent à deux heures et demie.

Pour entrer dans une université de médecine, il faut terminer les études se­condaires et passer des examens d'entrée. Nous ne payons pas pour nos études, au contraire , nous touchons une bourse mensuelle. Mais il y a des étudiants qui payent pour leurs études.

Je loge le foyer d'étudiants.

La durée des études est de six ans. Les deux premières années nous étudions les matières précliniques fondamentales: anatomie, histologie, chimie, physique. Nous pratiquons aussi les jeux, les sports et la culture physique. On étudie une des quatre langues étrangères: français, anglais, allemand ou espagnol. Mon groupe étudie le français qui est nécessaire pour être toujours au courant des progrès de la médecine mondiale.

Nous avons toutes les conditions nécessaires pour être de bons médecins. :


EXERCICES

I. Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif; traduisez les phrases:

1. Mon ami Pierre (avoir) 18 ans. 2. Nous (avoir) chaque jour trois cours. 3. Je (faire) mes études à l'université de médecine. 4. Tu (être) étudiant en pre­mière année. 5. (Faire)-vous votre service militaire? 6. Non, nous (être) étudiants de la faculté de médecine générale. 7. Que (faire)-vous aujourd'hui après les cours? 8. (Avoir)-vous une leçon de français vendredi? 9. Où (faire)-tu tes études? 10. (Avoir)-ils une bourse mensuelle? 11. (Etre)-vous au courant de cette nouvelle? 12. Je n'(avoir) pas de manuel de français. 13. Nous ne (être) pas en deuxième année. 14. Tu ne (faire) pas tes devoirs.
II Savez-vous que:

lundi (lat. Lunae dies), jour de la Lune; mardi (lot. Martis dies), jour de Mars; mercredi (lat. Mercurii dies), jour de Mercure; jeudi (lat. Jovis dies), jour de Jupiter; vendredi (lat. Veneris dies), jour de Venus; samedi (lat. sabbati dies), jour du sabbat [saba], c.-à-d. repos; dimanche (lat. dies dominica), jour du Seigneur.


III. Conjuguez à toutes les personnes aux formes affirmative, négative et interrogative:

Je fais mes études à l'université


IV. Remplacez les points par les mots donnés ci-dessous:

un cours, le nom, pratiquer, une langue, compter, passer, se composer, secon­daires, terminer, faire, payer, le prénom, toucher, le foyer.

Je ... mes études à l'université de médecine. 2. Mon ... est André. 3. Ma fa­mille ... de mes parents et d'une sœur. 4. Jeudi nous avons ... d'anatomie. 5. Chaque mois nous ... une bourse. 6. Chez nous les étudiants ne ... pas pour les études. 7. Nous ... le sport. 8. Mon ami loge ... d'étudiants. 9. Notre faculté ... 1800 étu­diants. 10. Nous étudions une ... étrangère. 11. Les études ... durent onze ans. 12. Mon ... de famille est... . 13. Les études ... à trois heures. 14. Les étudiants ... des examens d'entrée.
V. Complétez les phrases:

1. Mon ami Serge fait .... 2. Il est étudiant en ... . 3. Mon père travaille .... 4. Notre groupe compte ... . 5. Les étudiants touchent ... . 6. Nous ne payons pas pour ... . 7. J'aime étudier ... . 8. Les deux premières années nous étudions .... 9. Pour entrer à l'université de médecine, il faut.... 10. On étudie une langue étrangère pour.... 11. La durée des études à l'université est de ... .12. Nous logeons ... .= 13. Aujourd'hui nous sommes le .... 14. Ma famille se compose ....


VI. Composez des phrases:

mes, fais, à, médecine, études, je, l'université, de.

sommes, année, nous, en, étudiants, première.

touchent, mensuelle, étudiants, les, une bourse.

étudions, langue, nous, une, étrangère.

famille, mes, frères, et, ma, de, parents, de deux, se compose.


VII. Traduisez:

1. Мені 18 років. 2. Моє ім'я Сергій. З. Я — студент першого курсу медич­ного університету. 4. Наш лікувальний факультет нараховує 1700 студентів. 5. Сьогодні вівторок, шосте вересня. 6. У нашій групі дванадцять студентів ви­вчають французьку мову, а тринадцять — англійську. 7. Студенти не платять за навчання, щомісяця вони одержують стипендію. 8. Мій друг Андрій живе у студентському гуртожитку. 9. Ми вивчаємо анатомію, фізіологію, хімію, фі­зику та інші дисципліни. 10. Ми всі задоволені, що вступили до медичного університету. 11. У нас є всі умови, щоб добре вчитися. 12. Ми займаємося спортом і фізичною культурою. 13. Ми любимо наш університет.


VIII. Répondez aux questions:

1. Comment vous appelez-vous? 2. Qui êtes-vous? 3. Quel âge avez-vous? 4. Où faites-vous vos études? 5. En quelle année êtes-vous? 6. Votre famille, est-elle nombreuse? 7. Qui est votre père? 8. Qui est le responsable de votre groupe? 9. Combien êtes-vous dans le groupe? 10. Etes-vous content d'être étudiant en méde­cine? 11. Combien de cours avez-vous aujourd'hui? 12. A quelle heure commencent les cours? 13. Quelles matières étudiez-vous? 14. Quand termine le troisième cours? 15. Touchez-vous la bourse? 16. Quelle somme d'argent par mois touchez-vous? 17. Faut-il payer pour les études en Ukraine? 18. Où habitez-vous? 19. Combien d'étudiants de votre groupe habitent le foyer? 20. Quelle est la durée des études à l'université de médecine?1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка