Робоча програма для студентів спеціальності 030401 "Правознавство" для студентів напряму підготовки право, спеціалізації «Податкове право»Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


_____________Лотюк О.С.

«____»____________2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

БЮДЖЕТНОГО ПРАВАдля студентів спеціальності 8.030401 “Правознавство”
освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”
спеціалізація «Податкове право»

КИЇВ – 2014

Робоча програма для студентів спеціальності 8.030401 “Правознавство”
для студентів напряму підготовки право, спеціалізації «Податкове право».

« » лютого 2014 року – 42 с.

Розробник: к.ю.н., доц. Чуприна Л.М.

Робоча програма дисципліни Теоретичні проблеми бюджетного права

затверджена на засіданні кафедри фінансового права

Протокол № від “ ” лютого 2014 року


Завідувач кафедри д.ю.н., проф. Пришва Н. Ю.

_____________________ (Н.Ю. Пришва)

«_____» ___________________ 2014 року
Протокол № .....від “....” 2014 року

Схвалено науково - методичною комісією факультету ________________

_____________________________________________________________________
Протокол від «____» _____________ 2014 року №___

Голова науково-методичної комісії ______________ (І.А. Безклубий)

(підпис)

«_____» _________________ 2014 року


Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету _________________________________________________________

_____________________ (З.О.Луцишин)

(підпис)

«_____» ___________________ 2014 року

© ______________, 2014рік

ВСТУП

Навчальна дисципліна Теоретичні проблеми бюджетного права є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань право з напряму підготовки 8.030401 спеціальності правознавство.

Дана дисципліна є спецкурсом за спеціальністю (спеціалізацією) «податкове право».

Викладається у ΙΙ семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 64 год.(2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год.,. семінарські заняття –34 год., самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульна(і) контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни – спецкурсу є оволодіння студентами магістратури поглибленими знаннями теорії бюджетного права і змісту бюджетного законодавства в частині вивчення сутності бюджетних правовідносин щодо планування, виконання та контролем за публічними видатками; формування у них навиків і вмінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Завдання:

– з’ясувати сутність і правову природу бюджету;

– дати теоретичну оцінку і розкрити правові основи бюджетної системи України;

– проаналізувати і вивчити законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо стадій бюджетного процесу;

– вивчити порядок здійснення контролю і притягнення осіб до відповідальності за порушення бюджетного законодавства, порядок захисту порушених прав та законних інтересів, а також дослідити основні проблеми правозастосовчої (судової) практики застосування бюджетних норм.

Структура курсу

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ ТемиНазва теми

Кількість годин

лекції

семінарські

Самост. роб.

Змістовний модуль І Бюджетний устрій

1

Виникнення, становлення та розвиток бюджетної системи України

2

2

4

2

Поняття та склад бюджетної системи України

3

2

4

3

Зміст та структура бюджету

2

2

4

4

Предмет, метод та джерела бюджетного права

3

3

3

5

Правове регулювання бюджетних надходжень

2

2

3

6

Правове регулювання бюджетних витрат

2

2

3

7

Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

3

3

4

8

Правове регулювання місцевих бюджетів

2

2

4

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль ІІ Бюджетний процес

9

Правові основи, зміст та принципи бюджетного процесу в Україні

2

2

4

10

Стадії та учасники бюджетного процесу в Україні

3

2

4

11

Правові основи складання проектів бюджетів їх розгляду та прийняття

2

2

5

12

Правові основи виконання бюджету

2

2

5

13

Правові основи казначейської системи виконання бюджету та звіт про його виконання

2

2

3

14

Фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства

2

2

2

15

Правові основи бюджетного процесу зарубіжних країн

2

2

3

Модульний контрольна робота
1
Всього

34

34

57


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного планування;

– права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин; організацію функціонування органів управління бюджетною системою;

– форми і методи планування в бюджетних установах;

– види правопорушень у бюджетній сфері та заходи юридичної відповідальності за їх вчинення

вміти: ………..

– визначити суть правової проблеми на всіх стадіях бюджетного процесу;

– правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні бюджетні правовідносини;

– запропонувати шляхи для вирішення проблем на всіх стадіях бюджетного процесу;

– аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;

– вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника правовідносин;Місце дисципліни: Спецкурс «Стадії бюджетного процесу» є логічним продовженням вивчення студентами курсу «Фінансове право», який викладався на ΙΙ курсі ОКР «бакалавр». Його вивчення та освоєння знань дає можливість студентам комплексно та всебічно розглянути дискусійні питання у галузі бюджетного права.

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Стадії бюджетного процесу» базується на основі вивчення нормативного курсу «Фінансове право» та пов’язані предметом правового регулювання іншими курсами вказаної спеціалізації: «Правовий статус цільових позабюджетних фондів», «Правове регулювання державного боргу та кредитування бюджету».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) 8 – 12. Обов’язковим для заліку є отримання студентами мінімум 20 балів за результатами двох модулів.Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ ХХ

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – __ бали

Max. – __ балів

Усна відповідь

3

5

3

5

Доповнення

1

3

1

3

Доповідь

2

4

2

4

Реферат

3

5

3

5

Модульна контрольна робота 1

1

10

1

10

Модульна контрольна робота 2

1

10

1

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку обов’язково необхідно написати дві модульні контрольні роботи.У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10
60

Максимум

20

20

60

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності (за умови іспиту) Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоЗа 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Бюджетний устрій
ЛЕКЦІЯ 1 Виникнення, становлення та розвиток бюджетної системи України

 1. Виникнення та значення поняття „бюджет”

 2. Періодизація розвитку бюджету на території України

 3. Державний розпис доходів і видатків Російської імперії

 4. Бюджетна система Української РСР

 5. Бюджетна реформа в Україні 1990 – 1991 років


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Виникнення та значення поняття „бюджет”

 2. Періодизація розвитку бюджету на території України

 3. Бюджетна система Української РСР

 4. Бюджетна реформа в Україні 1990 – 1991 років


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.):

 1. Провести правовий аналіз Закону України „Про бюджетну систему України” від 05.12.1990 № 512-XII (втратив чинність)


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді.
Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – N 30. – ст. 141.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001.- №37-38.– Ст.189.

 3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2010. – N 50-51. – ст. 572.

 4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1990. – N 31. – ст. 429.

 5. Закон України „Про бюджетну систему України” від 5 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – N 1. – ст. 1.

Література:

 1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України : Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 2004. – 608 с.

 2. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : Навч. посіб. — 2-ге вид. – К. : Знання, 2008. – 670 с.

 3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 670 с. — (Вища освіта XXI століття).

 4. Музика-Стефанчук О.А. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин: монографія / О.А. Музика-Стефанчук. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – 384с.

 5. Бюджетное право России : учебное пособие / Дмитрий Львович Комягин ; под ред. А. Н. Козырина ; Ин-т публично-правовых исслед. Москва: ИППИ, 2011

 6. Бюджетное право России : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030500 (521400) "Юриспруденция" и специальностям 030501 (О21100) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность" / Ю. А. Крохина ; Гос. науч.-исслед. ин-т системного Москва: Юрайт, 2011

 7. Кучеров И.И. Бюджетное право России. –курс лекцій по бюджетному праву / Електронный ресурс / www.twirpx.com/file/69910/

 8. Пискотин М. И. Советское бюджетное право / М. И. Пискотин. – М.: Юрид. лит. – 1971. – 312 с.

 9. Основы финансовой науки: Бюджет. Формы взимания. Местные финансы. Государственный кредит / И. Х. Озеров. - М. : ООО "ЮрИнфоР-Пресс", 2008. - 622 с.

 10. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / И. И. Янжул. – М.: Статус, 2002.– 555 сЛЕКЦІЯ 2. Поняття та склад бюджетної системи України

 1. Бюджетний устрій та склад бюджетної системи України

 2. Принципи побудови бюджетної системи України

 3. Зведений бюджет

 4. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування


Семінарське заняття 2 (2 год.)

 1. Співвідношення понять „бюджетний устрій” та „бюджетна система”

 2. Склад бюджетної системи України

 3. Принципи побудови бюджетної системи України

 4. Зведений бюджет

 5. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.):

 1. Провести порівняльний аналіз бюджетного устрою унітарних та федеративних держав


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді.
Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – N 30. – ст. 141.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001.- №37-38.– Ст.189.

 3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2010. – N 50-51. – ст. 572.

 4. Закон України „Про бюджетну систему України” від 5 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – N 1. – ст. 1.

 5. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170.

 6. Закон України „Про Державний бюджет України на цей рік”

 7. Постанова Кабінету Міністрів України „Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України, за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2009 - 2011 роки” від 10 жовтня 2007 року № 1216.

 8. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян) // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52. – стор. 138, ст. 2137.


Література:

 1. Бюджетний кодекс України : наук.-практ. комент. : станом на 1 берез. 2011 р. / [Л. К. Воронова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. К. Воронової, д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування НАПрН України. - Х. : Право, 2011. - 606 с.

 2. Бюджетна система : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Л. О. Омелянович [та ін.]; наук. ред. Л. О. Омелянович ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Х. : ВД "Інжек", 2004. – 253 с.

 3. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. В. Жибер, Г. Б. Коломієць ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 311 с.

 4. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / С. О. Булгакова [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 396 с.

 5. Бюджетная система России [Текст] : учебник / В. А. Парыгина [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2006. - 750 с.

 6. Воронова Л.К. Бюджетные права Украинской Советской Социалистической Республики : автореф. дис... канд. юрид. наук / Воронова Л. К. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. - К., 1963. - 20 с.

 7. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник / Л. К. Воронова. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

 8. Горун А.В. Бюджетні права України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Горун Ольга Віталіївна ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1998. - 207 с.

 9. Дерев’янко І.М. Бюджетна система України / І. М. Дерев'янко [и др.]. - К., 2002. - 160 с.

 10. Дроздовська О. С. Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2005. — 19с.

 11. Заверуха О. Б. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 20с.

 12. Карлін М.І. Бюджетна система України : навч. посібник / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 428 с.

 13. Опарін В.М. Бюджетна система : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Опарін [и др.] ; Київський національний економічний ун-т. - 2-е вид.,перероб.і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 336 с.

 14. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 670 с.

 15. Пискотин М. И. Советское бюджетное право / М. И. Пискотин. – М.: Юрид. лит. – 1971. – 312 с.

 16. Костов Милчо. Конституционни основи на бюджетното право /Милчо Костов. – София: Изд-во на Българската Академия на науките, 1976. – 200 с.

 17. Формування і функціонування бюджетної системи України / С. О. Булгакова [та ін.] ; заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНИГА, 2003. - 343 с.

 18. Химичева Н. И. Субъекты советского бюджетного права / под ред. Манюхина. / Н. И. Химичева. – Саратов : Изд-во Сарат. Ун-та, 1979. – 222 с.

 19. Юрій С.І. Бюджетна система України : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій [та ін.] ; ред. С. І. Юрій, Й. М. Бескид. - К. : НІОС, 2000. - 400 с.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка