Робоча програма для студентів спеціальності 030401 "Правознавство" для студентівСкачати 477.11 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.05.2017
Розмір477.11 Kb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


_____________Лотюк О.С.

«____»____________2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУдля студентів спеціальності 8.030401 “Правознавство”
освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”
спеціалізація «Фінансове право»

КИЇВ – 2014

Робоча програма для студентів спеціальності 8.030401 “Правознавство”
для студентів напряму підготовки право, спеціалізації «Фінансове право».

« » лютого 2014 року – 26 с.

Розробник: к.ю.н., доц. Чуприна Л.М.

Робоча програма дисципліни Стадії бюджетного процесу

затверджена на засіданні кафедри фінансового права

Протокол № від “ ” лютого 2014 року


Завідувач кафедри д.ю.н., проф. Пришва Н. Ю.

_____________________ (Н.Ю. Пришва)

«_____» ___________________ 2014 року
Протокол № .....від “....” 2014 року

Схвалено науково - методичною комісією факультету ________________

_____________________________________________________________________
Протокол від «____» _____________ 2014 року №___

Голова науково-методичної комісії ______________ (І.А. Безклубий)

(підпис)

«_____» _________________ 2014 року


Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету _________________________________________________________

_____________________ (З.О.Луцишин)

(підпис)

«_____» ___________________ 2014 року

© ______________, 2014рік

ВСТУП

Навчальна дисципліна Стадії бюджетного процесу є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань право з напряму підготовки 8.030401 спеціальності правознавство.

Дана дисципліна є спецкурсом за спеціальністю (спеціалізацією) «фінансове право».

Викладається у ΙΙ семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 64 год.(2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год.,. семінарські заняття –34 год., самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульна(і) контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни – спецкурсу є оволодіння студентами магістратури поглибленими знаннями теорії бюджетного права і змісту бюджетного законодавства в частині вивчення сутності бюджетних правовідносин щодо планування, виконання та контролем за публічними видатками; формування у них навиків і вмінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Завдання:

– з’ясувати сутність і правову природу бюджету;

– дати теоретичну оцінку і розкрити правові основи бюджетної системи України;

– проаналізувати і вивчити законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо стадій бюджетного процесу;

– вивчити порядок здійснення контролю і притягнення осіб до відповідальності за порушення бюджетного законодавства, порядок захисту порушених прав та законних інтересів, а також дослідити основні проблеми правозастосовчої (судової) практики застосування бюджетних норм.

Структура курсу

№ ТемиНазва теми

Кількість годин

лекції

семінарські

Самост. роб.

Змістовний модуль І Поняття та склад бюджетної системи України

1

Поняття та склад бюджетної системи України

2

2

4

2

Виникнення, становлення та розвиток бюджетної системи України

3

2

4

3

Зміст та структура бюджету

2

2

4

4

Предмет, метод та джерела бюджетного права

3

3

3

5

Правове регулювання бюджетних надходжень

2

2

3

6

Правове регулювання бюджетних витрат

2

2

3

7

Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

3

3

4

8

Правове регулювання місцевих бюджетів

2

2

4

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль ІІ Бюджетний процес

9

Правові основи, зміст та принципи бюджетного процесу в Україні

2

2

4

10

Стадії та учасники бюджетного процесу в Україні

3

2

4

11

Правові основи складання проектів бюджетів їх розгляду та прийняття

2

2

5

12

Правові основи виконання бюджету

2

2

5

13

Правові основи казначейської системи виконання бюджету та звіт про його виконання

2

2

3

14

Фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства

2

2

2

15

Правові основи бюджетного процесу зарубіжних країн

2

2

3

Модульний контрольна робота
1
Всього

34

34

57


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного планування;

– права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин; організацію функціонування органів управління бюджетною системою;

– форми і методи планування в бюджетних установах;

– види правопорушень у бюджетній сфері та заходи юридичної відповідальності за їх вчинення

вміти: ………..

– визначити суть правової проблеми на всіх стадіях бюджетного процесу;

– правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні бюджетні правовідносини;

– запропонувати шляхи для вирішення проблем на всіх стадіях бюджетного процесу;

– аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;

– вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника правовідносин;Місце дисципліни: Спецкурс «Стадії бюджетного процесу» є логічним продовженням вивчення студентами курсу «Фінансове право», який викладався на ΙΙ курсі ОКР «бакалавр». Його вивчення та освоєння знань дає можливість студентам комплексно та всебічно розглянути дискусійні питання у галузі бюджетного права.

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Стадії бюджетного процесу» базується на основі вивчення нормативного курсу «Фінансове право» та пов’язані предметом правового регулювання іншими курсами вказаної спеціалізації: «Правовий статус цільових позабюджетних фондів», «Правове регулювання державного боргу та кредитування бюджету».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) 8 – 12. Обов’язковим для заліку є отримання студентами мінімум 20 балів за результатами двох модулів.Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ ХХ

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – __ бали

Max. – __ балів

Усна відповідь

3

5

3

5

Доповнення

1

3

1

3

Доповідь

2

4

2

4

Реферат

3

5

3

5

Модульна контрольна робота 1

1

10

1

10

Модульна контрольна робота 2

1

10

1

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку обов’язково необхідно написати дві модульні контрольні роботи.У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10
60

Максимум

20

20

60

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності (за умови іспиту) Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоЗа 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль Ι:

Правові основи бюджетної системи України
Лекція 1. Поняття та склад бюджетної системи України (4 год.)

 1. Бюджетний устрій та склад бюджетної системи України

 2. Принципи побудови бюджетної системи України

 3. Зведений бюджет

 4. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування


Семінарське заняття 1 (3 год.)

 1. Співвідношення понять „бюджетний устрій” та „бюджетна система”

 2. Склад бюджетної системи України

 3. Принципи побудови бюджетної системи України

 4. Зведений бюджет

 5. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.):

Провести порівняльний аналіз бюджетного устрою унітарних та федеративних державФорма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді.
Лекція 2. Виникнення, становлення та розвиток бюджетної системи України

 1. Виникнення та значення поняття „бюджет”

 2. Періодизація розвитку бюджету на території України

 3. Державний розпис доходів і видатків Російської імперії

 4. Бюджетна система Української РСР

 5. Бюджетна реформа в Україні 1990 – 1991 років


Семінарське заняття 1 (2 год.)

 1. Виникнення та значення поняття „бюджет”

 2. Періодизація розвитку бюджету на території України

 3. Бюджетна система Української РСР

 4. Бюджетна реформа в Україні 1990 – 1991 років


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.):

 1. Провести правовий аналіз Закону України „Про бюджетну систему України” від 05.12.1990 № 512-XII (втратив чинність)


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді.
ЛЕКЦІЯ 3. Зміст, значення та структура бюджету

 1. Понятійно-категоріальний апарат бюджетного права

 2. Поняття та види бюджетів

 3. Структура бюджету

 4. Бюджетна класифікація

 5. Дефіцит та профіцит бюджету

 6. Загальні методи бюджетного регулювання

 7. Резервний фонд бюджету


Семінарське заняття 3 (2 год.)

 1. Поняття та види бюджетів

 2. Структура бюджету

 3. Бюджетна класифікація

 4. Резервний фонд бюджету

 5. Дефіцит та профіцит бюджету

 6. Загальні методи бюджетного регулювання


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.):

 1. правова характеристика спеціального фонду бюджету

 2. Підстави використання резервного фонду

 3. Проаналізувати закон про державний бюджет на поточний рік щодо розміру загального, спеціального та резервного фондів.


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді, задачі.
ЛЕКЦІЯ 4. Предмет, метод та джерела бюджетного права

 1. Поняття бюджетного права: предмет та метод

 2. Бюджетно – правові норми

 3. Поняття та особливості бюджетних правовідносин

 4. Джерела бюджетного права


Семінарське заняття 4 ( 3 год.)

 1. 1. Поняття бюджетного права: предмет та метод

 2. Бюджетно – правові норми

 3. Поняття та особливості бюджетних правовідносин

 4. Джерела бюджетного права


Завдання для самостійної роботи ( 3 год.):

 1. Місце бюджетного права в системі фінансового права

 2. Суб’єкти бюджетних правовідносин


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді, письмове завдання за даною темою.
ЛЕКЦІЯ 5. Правове регулювання бюджетних надходжень

 1. Поняття та види бюджетних надходжень.

 2. Види бюджетних доходів. Доходи Державного бюджету України

 3. Принципи розподілу доходів між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України.

 4. Правове регулювання бюджетних запозичень.


Семінарське заняття 5 ( 2 год.)

 1. Поняття та види бюджетних надходжень.

 2. Види бюджетних доходів. Доходи Державного бюджету України

 3. Принципи розподілу доходів між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України.

 4. Правове регулювання бюджетних запозичень.


Завдання для самостійної роботи ( 3 год.):

 1. Визначити та порівняти за законами про державний бюджет на поточний та минулий рік обсяг доходів Державного бюджету України.


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді, задачі.

ЛЕКЦІЯ 6. Правове регулювання бюджетних витрат

 1. Поняття та види бюджетних витрат

 2. Видатки Державного бюджету України

 3. Принципи розмежування видатків між різними ланками бюджетної системи

 4. Таємні видатки


Семінарське заняття 6 ( 2 год.)

 1. Поняття та види бюджетних витрат

 2. Видатки Державного бюджету України

 3. Принципи розмежування видатків між різними ланками бюджетної системи

 4. Таємні видатки


Завдання для самостійної роботи ( 3 год.):

 1. Визначити та порівняти за законами про державний бюджет на поточний та минулий рік обсяг видатків Державного бюджету України.

 2. Джерела погашення державного боргу України.


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді, задачі.

ЛЕКЦІЯ 7. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

 1. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

 2. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів.

 3. Дотації вирівнювання: загальна характеристика та основи розрахунку

 4. Субвенції: принципи та підстави надання одержання.


Семінарське заняття 7 ( 3 год.)

 1. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

 2. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів.

 3. Дотації вирівнювання: загальна характеристика та основи розрахунку

 4. Субвенції: принципи та підстави надання одержання.


Завдання для самостійної роботи ( 4 год.):

1. Визначити за законом про державний бюджет на поточний рік види та обсяг дотацій і субвенцій.


Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді, задачі.

ЛЕКЦІЯ 8. Правове регулювання місцевих бюджетів.

 1. Фінансові основи місцевого самоврядування

 2. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів

 3. Власні доходи місцевих бюджетів

 4. Доходи місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень

 5. Видатки органів місцевого самоврядування: поняття та види

 6. Правові основи здійснення запозичень до місцевих бюджетів

 7. Обслуговування муніципального боргу.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка