Робоча програма для студентів Психологія мовлення за напрямом підготовки Дошкільна освіта, спеціальністю Колекційна освіта (логопедія) „, 20 року сСкачати 171.87 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір171.87 Kb.


Державний заклад

«Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д. Ушинського»

Навчально-консультаційний пункт в м. Севастополі

Кафедра Дошкільної педагогіки і психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор________ Н.І.Вавілова «____»_________20__ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Психологія мовлення____________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта____________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 7.010101 - Дошкільна освіта____________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація 7.010105 – Колекційна освіта (логопедія)_________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Інститут дошкільної та спеціальної освіти,

Факультет дошкільної педагогіки та психологі________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

2012 рік

Робоча програма для студентів Психологія мовлення

за напрямом підготовки Дошкільна освіта, спеціальністю Колекційна освіта (логопедія) „___” ________, 20__ року - __ с.

Кірейчев Андрій В’ячеславович, к.психол.наук_____________

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року олова______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0101 Педагогічна освітаНормативна


Напрям підготовки

7. 010101 Дошкільна освітаМодулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.010105 – Колекційна освіта (логопедія)

_______________
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 72

11-й

ЛекціїОсвітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст
10 год.

Практичні, семінарські

2 год.

Самостійна робота

30 год.

Індивідуальні завдання: год. 30

Вид контролю: Залік
 1. Мета і завдання навчальної дисципліни


Мета курсу – ознайомити студентів з психофізіологічною структурою та механізмами мовленнєвої діяльності, особливостями розвитку мовлення у процесі нормального та аномального онтогенезу.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з лінгвістичними основами мовленнєвої діяльності;

 • дослідити психофізіологічну структуру мовленнєвої діяльності;

 • ознайомити з основними моделями породження мовлення;

 • ознайомити з методами дослідження мовленнєвої діяльності у дітей.

Студенти повинні знати :

 • історичний аспект дослідження мови, мовлення та мовленнєвої діяльності;

 • психофізіологічну структуру мовленнєвої діяльності;

 • механізмами мовленнєвої діяльності;

 • особливості розвитку мовлення під час нормального та аномального онтогенезу.

Студенти повинні вміти :

 • проводити диференційну діагностику норми і патології формування мовленнєвої діяльності у дітей;

 • здійснити дослідження експресивного та імпресивного мовлення у дітей;

 • здійснити дослідження процесів читання і письма.

Місце в навчальному процесі: Навчальна дисципліна "Психологія мови" є логічним продовженням курсів "Загальна психологія", "Вікова і педагогічна психологія". По закінченню читання курсу студенти, які за результатами перевірки і оцінки знань, умінь роботи успішно освоїли курс, допускаються до складання заліку.


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовний модуль 1. Психологія мовлення

ТЕМА 1: Предмет, об’єкт та основні завдання вивчення курсу

Предмет, об’єкт та мета вивчення курсу. Провідні завдання курсу. Загальна характеристика. Взаємозв’язок психології мови з іншими науками. Значення психології мовлення для вивчення логопедії.


ТЕМА 2: Мова. Загальні відомості щодо структури мови, психологічні механізми, що забезпечують її засвоєння

Мова, її значення для історичного розвитку суспільства та окремої людини зокрема. Психологічні механізми засвоєння мови. Функції мови, загальна характеристика. Структурні одиниці мови, їх характеристика.


ТЕМА 3: Мовлення. Види та форми мовлення

Мовлення, загальна характеристика. Значення мовлення для людини. Структурні одиниці мовлення. Загальна характеристика. Функції мовлення. Загальна характеристика. Класифікація видів та форм мовлення.


ТЕМА 4: Мовленнєва діяльність. Загальна характеристика, психологічна структура

Мовленнєва діяльність. Визначення . Психологічна характеристика. Диференціація понять „мова”, „мовлення”, „мовленнєва діяльність”. Структура мовленнєвої діяльності. Мовленнєва функціональна система. Визначення. Рівні організації. Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності в аспекті сучасної психолінгвістики.Змістовний модуль 2. Виникнення і розвиток мовлення в процесі нормального онтогенезу

ТЕМА 5: Виникнення і розвиток мовлення в процесі нормального онтогенезу

Етапи оволодіння мовленням (О.М. Гвоздєв, Р.Л. Розенгард-Пупко, О.М. Леонтьєв, Л.О. Бадалян). Загальна характеристика. Домовленнєвий розвиток. Етапи за Л.О. Бадаляном. Принципи розвитку мовлення у ранньому віці.


ТЕМА 6: Психологічна структура мовленнєвого висловлення. Етапи породження усного мовленнєвого висловлювання

Модель породження мовлення Л.С.Виготського. Модель породження мовлення О.О. Лєонтьєва. Модель О.Р. Лурія. Онтогенез мовленнєвого висловлювання. Поняття „норма” та „патологія” в психолінгвістиці.ТЕМА 7: Етапи розуміння усного мовленнєвого висловлювання

Процес розуміння мовлення. Загальна характеристика. Етапи розуміння мовлення. Загальна характеристика.

Розуміння на рівні слова. Розуміння на рівні речення. Розуміння на рівні тексту та підтексту.
ТЕМА 8: Мозкові механізми, що забезпечують процеси породження і розуміння мовленнєвого висловлення

Мозкові механізми, що забезпечують фонематичне сприйняття. Мозкові механізми, що реалізують розуміння логіко-граматичних конструкцій. Мозкові механізми, що забезпечують реалізацію внутрішнього мовлення, програмування та прогнозування мовленнєвого висловлювання. Мозкові механізми, що реалізують рухову програму мовленнєвого висловлювання.4.Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

усього

Лекц

Практ.

Сам.

роб.


Модуль 1

Змістовний модуль 1. Психологія мовлення

1. Предмет, об’єкт та основні завдання вивчення курсу

10

2

-

8

2. Мова. Загальні відомості щодо структури мови, психологічні механізми, що забезпечують її засвоєння

9

1

-

8

3. Мовлення. Види та форми мовлення

9

1

-

8

4. Мовленнєва діяльність. Загальна характеристика, психологічна структура

9

1

-

7

Разом за змістовим модулем 1

36

5

-

31

Модуль 2

Змістовний модуль 2. Виникнення і розвиток мовлення в процесі нормального онтогенезу

5. Виникнення і розвиток мовлення в процесі нормального онтогенезу

11

18

6. Психологічна структура мовленнєвого висловлення. Етапи породження усного мовленнєвого висловлювання

9

1

-

8

7. Етапи розуміння усного мовленнєвого висловлювання

9

1

2

6

8. Мозкові механізми, що забезпечують процеси породження і розуміння мовленнєвого висловлення

8

2

-

5

Разом за змістовим модулем 2

36

5

2

29

ІНДЗ

-

-

-

-

Усього: 72 год.

72

10

2

60

5. Теми практичних занять

п/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психодіагностика емоційних станів і мотивації

2

2.

Психодіагностика готовності дитини до школи

2

Разом

46. Самостійна робота


п/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Предмет, об’єкт та основні завдання вивчення курсу

8

2.

Мова. Загальні відомості щодо структури мови, психологічні механізми, що забезпечують її засвоєння

8

3.

Мовлення. Види та форми мовлення

8

4.

Мовленнєва діяльність. Загальна характеристика, психологічна структура

8

5.

Виникнення і розвиток мовлення в процесі нормального онтогенезу

8

6.

Психологічна структура мовленнєвого висловлення. Етапи породження усного мовленнєвого висловлювання

8

7.

Етапи розуміння усного мовленнєвого висловлювання

8

8.

Мозкові механізми, що забезпечують процеси породження і розуміння мовленнєвого висловлення

4
ВСЕГО

60


7. Індивідуальні завдання
Теми рефератів:

 1. Предмет, об’єкт та мета курсу психології мовлення

 2. Провідні завдання курсу психологія мовлення. Загальна характеристика.

 3. Взаємозв’язок психології мови з іншими науками.

 4. Значення психології мовлення для вивчення логопедії.

 5. Мова, її значення для історичного розвитку суспільства та окремої людини зокрема.

 6. Психологічні механізми засвоєння мови.

 7. Функції мови, загальна характеристика.

 8. Структурні одиниці мови, їх характеристика.

 9. Мовлення, загальна характеристика. Значення мовлення для людини.

 10. Структурні одиниці мовлення. Загальна характеристика.

 11. Функції мовлення. Загальна характеристика.

 12. Класифікація видів та форм мовлення.

 13. Мовленнєва діяльність. Визначення . Психологічна характеристика.

 14. Диференціація понять „мова”, „мовлення”, „мовленнєва діяльність”.

 15. Структура мовленнєвої діяльності.

 16. Мовленнєва функціональна система. Визначення. Рівні організації.

 17. Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності в аспекті сучасної психолінгвістики.

 18. Етапи оволодіння мовленням (О.М. Гвоздєв, Р,Л. Розенгард-Пупко, О.М. Леонтьєв, Л.О. Бадалян). Загальна характеристика.

 19. Домовленнєвий розвиток. Етапи за Л.О. Бадаляном.

 20. Принципи розвитку мовлення у ранньому віці.

 21. Модель породження мовлення Л.С.Виготського.

 22. Модель породження мовлення О.О.Лєонтьєва.

 23. Модель О.Р. Лурія породження мовлення.

 24. Онтогенез мовленнєвого висловлювання.

 25. Поняття „норма” та „патологія” в психолінгвістиці.

 26. Процес розуміння мовлення. Загальна характеристика.

 27. Етапи розуміння мовлення. Загальна характеристика.

 28. Розуміння на рівні слова.

 29. Розуміння на рівні речення.

 30. Розуміння на рівні тексту та підтексту.

 31. Мозкові механізми, що забезпечують фонематичне сприйняття.

 32. Мозкові механізми, що реалізують розуміння логіко-граматичних конструкцій.

 33. Мозкові механізми, що забезпечують реалізацію внутрішнього мовлення, програмування та прогнозування мовленнєвого висловлювання.


8. Методи навчання
При вивченні курсу «Психологія мовлення» використовуються такі методи навчання: інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод інтерактивного навчання (дискусії, підготовка кросвордів, тестів), комп’ютерні та Інтернет технології.

Під час вивчення курсу використовуються різні методи навчання у вищій школі. Зокрема, пояснювально-ілюстративний метод та метод проблемного викладу використовується для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків, що наводяться у лекційній частині курсу. Евристичний метод допомагає в організації активного пошуку розв'язання висунутих пізнавальних завдань. Дослідницький метод використовується під час самостійної підготовки студентів. Студенти самостійно вивчають літературу, джерела, готуючись до контрольної роботи та виконуючи індивідуальне навчально-дослідне завдання.
9. Методи контролю

Для визначення рівня засвоєння студентами учбового матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань :

- потоковий контроль (оцінювання усних і письмових відповідей на семінарських заняттях);

- оцінка за виконану індивідуальне учбове дослідницьке завдання;

- оцінка за самостійну роботу;

- підсумковий контроль (тест).


10. Розподіл балів, які отримують студенти
Для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

50

50

100


Питання до заліку


 1. Поняття „мова”. Історичне значення мови.

 2. Функції мови, їх характеристика.

 3. Поняття „мова”, „мовлення”, Мовленнєва діяльність”. Значення диференційних понять.

 4. Одиниці мови, їх характеристика.

 5. Одиниці мовлення, їх характеристика.

 6. Структура мовленнєвої діяльності.

 7. Види мовленнєвої діяльності (продуктивні та непродуктивні).

 8. Мова та мовлення, їх значення для людини.

 9. Види та форми мовлення, їх характеристика.

 10. Зовнішнє мовлення (форми, психологічна характеристика).

 11. Писемне мовлення (характеристика, відмінність від усного за походженням, структурою).

 12. Функції мовлення, їх характеристика.

 13. Внутрішнє мовлення (характеристика, функції, походження, відмінність від зовнішнього, усного).

 14. Гіпотеза Л. С. Виготського про структуру внутрішнього мовлення.

 15. Експресивне мовлення. Породження мовленнєвого висловлювання.

 16. Методика дослідження експресивного мовлення (мета, зміст, напрямки)

 17. Дослідження звукової будови мовлення.

 18. Дослідження лексичного боку мовлення.

 19. Дослідження граматичної будови експресивного мовлення.

 20. Психологічні механізми що забезпечують процес породження мовленнєвого висловлювання.

 21. Імпресивне мовлення. Сприйняття мовлення (сенсорний і перцептивний рівні).

 22. Методика дослідження процесів сприйняття (мета, зміст, напрямки).

 23. Дослідження процесів сприйняття звукового складу слів.

 24. Дослідження процесів розуміння значень слів.

 25. Дослідження розуміння граматичних форм, простих та складних синтаксичних конструкцій.

 26. Дослідження розуміння зв’язного тексту.

 27. Мозкові механізми, що забезпечують процесу породження й розуміння висловлювання.

 28. Писемне мовлення (характеристика, структура).

 29. Психофізіологічна структура писемного мовлення.

 30. Розрізнення шляхів формування усного та писемного мовлення.

 31. Психофізіологічні механізми процесу читання.

 32. Методика дослідження процесу письма.

 33. Методика дослідження процесу читання.

 34. Формування мовлення в процесі нормального онтогенезу.

 35. Проблема співвідношення біологічних і соціальних факторів мовленнєвого розвитку.

 36. Вчення О.Р.Лурія про три функціональні блоки мозку.


11. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни «Спеціальна психодіагностика» включає:

- конспект лекцій на паперовому і електронному носіях;

- рекомендації для підготовки до семінарських занять;- матеріалу для демонстрації за допомогою технічних засобів навчання (презентації).
12. Література

Основна


 1. Шохор - Троцкая М.К. Афазия у левшей. // Ι Международная конференция памяти А.Р. Лурия. – М.: МГУ, 1998. – С. 6-14.

 2. Шохор - Троцкая М.К. Речь и афазия. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 2-44.

 3. Языковое сознание. Содержание и функционирования. ХΙΙΙ Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 2000. – 139с .

 4. Якобсон Р. Избранные работы. – М.: Педагогика, 1985. – С. 28-71.

 5. Яковлев А.Р. Категоризация и формирование языкового сознания в онтогенезе. // Языковое сознание. Содержание и функционирование. / Под ред. Е.Ф. Тарасова. – М., 2000. – С. 5-60.


Додаткова література


 1. Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии .-М., 1998.- С. 34 – 41.

 2. Бельтюков В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи. – М.: Педагогика, 1977. – С. 93-184.

 3. Винарская Е.Н. Ранене речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии.- М., 1989. – С. 46 – 87.

 4. Выготский Л.С. Собрание сочинений, т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – С. 54-109.

 5. Выготский Л.С. Собрание сочинений, т. 3. – М.: Педагогика, 1983. – С 16-80.

 6. Данилова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. – М.: Наука, 1989. – 216 с.

 7. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Левши. – М.: Наука, 1994. – С. 21-86.

 8. Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 112 с.

 9. Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма. – Л.: Луч, 1987. – 121 с.

 10. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – Спб.: Мим, 1995. – С 7-32.

 11. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы, т. 1. – М.: Изд. А.Б.Н. РСФСР, 1963. – С. 54-109.

 12. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. – М.: МГУ, 1968. – С. 6-59.

 13. Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. – М.: МГУ, 1985. – С. 130-165.

 14. Соботович Є.Ф. Структура мовленнєвої діяльності і механізми її формування.- К.:ІЗМН,1997.- 44с.

 15. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М.: МГУ, 1987. – С. 72-94.

 16. Шохор - Троцкая М.К. Афазия у левшей. // Ι Международная конференция памяти А.Р. Лурия. – М.: МГУ, 1998. – С. 6-14.

 17. Шохор - Троцкая М.К. Речь и афазия. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 2-44.

 18. Языковое сознание. Содержание и функционирования. ХΙΙΙ Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 2000. – 139 с .

 19. Якобсон Р. Избранные работы. – М.: Педагогика, 1985. – С. 28-71.

 20. Яковлев А.Р. Категоризация и формирование языкового сознания в онтогенезе. // Языковое сознание. Содержание и функционирование. / Под ред. Е.Ф. Тарасова. – М., 2000. – С. 5-60.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка