Робоча програма для студентів магістратури денної форми навчання спеціальності «Політологія» Обговорено та схвалено на засіданні кафедри політологіїСкачати 202.73 Kb.
Дата конвертації18.11.2016
Розмір202.73 Kb.
Національний університет “Острозька академія”


Політичний менеджмент
Робоча програма для студентів магістратури

денної форми навчання спеціальності «Політологія»

Обговорено та схвалено на

засіданні кафедри політології

Протокол №______

від « » ____________ 2006 р.

Зав. кафедрою к. політ. н., доц. Мацієвський Ю.В.


---------------------------------------------

Програма складена к. політ. н.,доцентом Хомою Н.М.

Острог 2006

 1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

  1. Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями про управління у сфері політики, його основні завдання, прийоми, методики.


1.2. Завдання вивчення дисципліни.

 • Вивчити сутність політичного менеджменту та визначити його роль в сучасному суспільстві; охарактеризувати його як теорію і як практику;

 • Описати політичний технологічний процес;

 • Ознайомитися з особливостями управління мотивацією, комунікацією та структуризацією в політичному процесі;

 • .Проаналізувати іміджмейкінг як вид політичного менеджменту;

 • Вивчити теоретичні аспекти лобізму. Порівняти українські реалії лобістської діяльності та зарубіжний досвід;

 • Вивчити сучасні технології проведення виборчих кампаній.
  1. Місце дисципліни у навчальному процесі.

Вивчення курсу “Політичний менеджмент» необхідне для формування навиків управління у політиці, обізнаності з різноманітними технологіми, зокрема лобізму, організації виборчих кампаній, брендингу та ін..

2.1.Тематичний план


теми

Кількість годин

Разом

У тому числі


Лекції

Практичні
Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві

4

2

2

Політичний менеджмент як теорія і як практика

4

2

2

Політичний технологічний процес

2

2

-

Управління мотивацією в політико-технологічному процесі. Управління процесами комунікації та структуризації


2

2

-

Технології лобізму як один із видів політичного менеджменту

4

2

2

Іміджмейкінг як вид політичного менеджменту

4

2

2

Сучасні технології проведення виборчих кампаній

4

2

2

Всього

24

14

10


2.2. Зміст тем курсу. Лекції (14 год.)
Тема 1. Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві (2 год.)

 1. Що таке політичний менеджмент?

 2. Зростання ролі політичного менеджменту в сучасних умовах.

 3. Види політичного менеджменту.

 4. Політичний менеджмент як професія

 5. Політичний менеджмент і етичні проблеми.

Література

З.Бауман. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996.

Ф.Зимбардо и М.Ляйппе. Социальное влияние. С.П.: Питер, 2000.

Т.Ю.Лебедева. Путь к власти. Франция: выборы президента. М.:Изд-во Моск. ун-та, 1995.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. //Антология мировой политической мысли. Т.II. М.,1997.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Технология и организация выборных кампаний: зарубежный и отечественный опыт. М.: 1993.

R.J.Hrebenar, M.J.Burbank, R.C.Benedict. Political Parties, Interest Groups, and Political Campaigns. - Wetreviw Press, 1999.

Тема 2. Політичний менеджмент як теорія і як практика (2 год.)

 1. Обґрунтування доцільності існування теорії політичного менеджменту.

 2. Об’єкт і предмет теорії політичного менеджменту.

 3. Значення теоретичних методів для опису та пояснення політичного менеджменту.

 4. Аналітичне конструювання ситуацій.

Література

Американская социологическая мысль: Тексты/ Под ред. В.И.Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

З.Бауман. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996.

Политическая реклама. – М.: Центр политического консультирования «Никколо М», 1999.

В.А.Ядов. Стратегия социологического исследования. М.: «Добросвет»,1998.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Дж.Тернер. Аналитическое конструирование //THESIS,1994, т.II. вып.4.

Тема 3. Політичний технологічний процес (2 год.)

 1. Модель політичного технологічного процесу.

 2. Суб’єкт і об’єкт політико-технологічного процесу.

 3. Модель політичної взаємодії.

Література

Андреева Г.М. Психология социального познания. М.,1997,

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Л.Росс, Р.Нисбетт. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. М.,1999.
Тема 4. Управління мотивацією в політико-технологічному процесі. Управління процесами комунікації та структуризації (2 год.).

 1. Мотивація політичної дії: основні напрямки дослідження.

 2. Когнітивна модель мотивації політичної дії.

 3. Обмеження і можливості управління мотивацією політичною дією.

 4. Основні завдання управління мотивацією в політичному менеджменті.

 5. Комунікації в політико-технологічному процесі.

 6. Основні завдання управління комунікаційними процесами.

 7. Політичний PR.

 8. Процеси структуризації у взаємодії суб’єкта і об’єкта політико-технологічного процесу.

 9. Основні завдання управління процесами структуризації.

 10. Сегментування політичного ринку.


Література

Андреева Г.М. Психология социального познания. М.,1997.

Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М.: 1990

П.Бурдье. Начала. М.: Socio-Logos, 1994.

А.В. Дмитриев, В.В. Латышев, А.Т. Хлопьев. Неформальная политическая коммуникация. М.,1997.

Задорожная К.Е. Новое в развитии телерекламы в США (конец 1980-х – начало 90-х годов)//Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика, 1994,, № 6.

Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. – М.: Изд-во Моск. ун-та. 1999.

А.Максимов. "Чистые" и "грязные" технологии выборов (российский опыт). М.,1999,

Е.Г.Морозова. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. – М.: РОССПЭН, 1998.

Г.Почепцов. Имидж: от фараонов до президентов. Киев, 1997.

Г. Г. Почепцов. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. – М.: Центр, 1998,

Г.Почепцов. Теория и практика коммуникации. М..Центр,1998.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Л.Росс, Р.Нисбетт. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. М.,1999..

Л.Седов. Роль СМИ в избирательной кампании //Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены, 2000, № 1.

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2000,

Дж.Тернер. Аналитическое теоретизирование //THESIS, 1994, Том II, Вып.4.

П.Шампань. Двойная зависимость. Несколько замечаний по поводу соотношения между полями политики, экономики и журналистики. //Socio-Logos’96. М.,1996.

R.J.Hrebenar, M.J.Burbank, R.C.Benedict. PoliticalParties, InterestGroups, andPoliticalCampaigns. Wetreviw Press, 1999.
Тема 5. Технології лобізму як один із видів політичного менеджменту (2 год.)

 1. Поняття лобізму. Його сутність.

 2. Історія розвитку лобізму.

 3. Основні суб’єкти лобістської діяльності.

 4. Предмет лобіювання. Форми і методи лобіювання

 5. Технології організації лобістських кампаній:

 • Класифікація лобістів.

 • Основні параметри організації лобістської діяльності

 • Процедура організації лобістської діяльності

 1. Особливості лобізму на пострадянському просторі.

 2. Правові засади лобізму. Лобізм і право.

 3. Характеристика лобістської діяльності. Професія – лобіст.

 4. Перспективи розвитку лобізму.Література

Автономов А.С. Лоббизм и политические партии // Представит. власть. - 1995. - № 3. - С. 69.
Денисенко В. Обыкновенный лоббизм, как эффективный  способ выживания: [Лоббистские структуры] // Компаньон. - 1998. - № 43. - С. 1.
Джангиров Д. Купи себе немного лобби-2. Практич. рекомендации по цивилизованному лоббированию // Бизнес. - 1997. - 28 февр., 4 февр., 11.февр.
Дмитриенко И. Парламентское лобби: вчера, сегодня, завтра // Киев. новости. - 1994. - № 20. - С. 4.
Кіпіані В. Це солодке слово "лобізм". Види українського лобізму // Україна молода. - 1998. - 22 липня. - С. 3.
Лобіювання: позитивне чи негативне явище? Що думають депутати про лобіювання: лобізм як процес // Вісник Програми сприяння парламентові України. - 1996. - № 14.
Малько А. Лоббизм // Обществен. науки и современность. - 1995. - № 4. - С. 58.
Регулювання лобістської діяльності // Голос громадянина. - 1997. - № 2. - С. 59-61.
Свєтова С. Лобізм як процес // Голос громадянина. - 1997. - № 2. - С. 55-58.
Сикора И. Лоббизм: мировой опыт и Украина // Фин. Укр. - 1997. - 15 апр. - С. 6.
Сікора І. Лобізм у трикутнику бізнес-уряд-парламент. Практика "тіньового" та цивілізованого лобіювання // Професіонал. - 1998. - № 2. - С. 14-17.
Иванов Н. Лоббизм в легислатурах американских штатов// http://www.nlvp.ru/publications/29.html

Лобіювання: сутність, легітимність, практика//www. www.academia.org.ua/index.php?p_id=30&id=54 - 70k

Указ Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 32.07.2004 р.// www.state-gov.sumy.ua/doc/st_kovshik.htm - 17k

Громадськість і державне регулювання: методи посилення впливу//www. www.academia.org.ua/index.php?p_id=9 - 17k

Лобізм – неузаконена українська реалія//www. academia.org.ua/index.php?p_id=30&id=223 - 26k

Хартія громадських організацій України//www.academia.org.ua/index.php?p_id=97&id=444 - 30k

До вертикалі громадського лобіювання// www.civicua.org/news/view.html?q=31644 - 33k

Комітети громадського контролю – очі громадянського суспільства//www.academia.org.ua/index.php?p_id=97 - 14k

Современные тенденции в технологиях лоббизма// www.stratagema.org/lobbizm.php?nws=10851438839772354655 - 168k

Лоббизм и право// Правоведение.- 19956.- №2.


Тема 6. Іміджмейкінг як вид політичного менеджменту (2 год.)

 1. Поняття «імідж». Його роль в політиці.

 2. Принципи і прийоми формування іміджу політичного діяча.

 3. Загальне та особливе в іміджі організацій та її лідерів.

 4. Засадничі психологічні принципи політичного рекламування

 5. Імідж як процес політичної комунікації.

 6. Створення іміджу політика.

 7. Листівка як спосіб актуалізації іміджу. Реклама.

Література

Абашкина Е., Егорова, Тантман Е., Косолапова Ю., Разворотнева С., Сиверцев М. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лидером. Психологическое пособие для политиков. М., Антиква, 1993, в 2 т.
Айзенберг М. Менеджемент рекламы. М., Интелтех, 1993
Алексеев А., Громова Л. Поймите меня правильно. С-Пб., Экономическая школа, 1993
Алексеев А., Громова Л. Психогеометрия для менеджеров. Л., Знание, 1991
И. Атватер. Я вас слушаю. М., 1985
Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью. , М., Наука, 1993 г.
Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. С-Пб., Братство, 1992
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Л.,Лениздат,1992
Биркенбиль М. Молитвенник для шефа. М„ Интерэксперт, 1993
Бэндлер Р., Гриндер Дж., Сатир В. Семейная терапия. Воронеж, Мо-дек, 1993
Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи. М., Прогресс, 1993
Вейл П. Искусство менеджмента. М., Новости, 1993
Винокур Т. Говорящий и слушающий. М., Наука, 1993
Власова Н. ...И проснешься боссом. Новосибирск, 1993
Гарбузов В. Практическая психотерапия. С-Пб., Сфера, 1992
Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники (Учебно-методическое пособие к урокам актерского мастерства) М.-Л„ 1967
Гриндер Дж., Бэндлер Р. Из лягушек в принцы.'Воронеж, Модэк, 1993
Гринсон Р. Практика и техника психоанализа. Новочеркасск, Сагуна, 1994
Грэхем Дж. Как стать родителем самому себе. Счастливый невротик. М., Класс, 1993
Деринг П. Хотите стать коммерсантом? М., Интерэксперт, 1994
Дубов И. Г., Пантелеев С.Р. Восприятие политического лидера. Психологический журнал, 1992, т. 13, N6, с.25-34.
Дэна Д. Преодоление разногласий. С-Пб., Палантир, 1994
Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. М., 1988
Жуков Ю.М., Петровская Л. А., Растянников П. В. "Диагностика компетентности в общении". М., МГУ, 1993
Еемерен ван Ф., Гроотендорст Р. Аргументация, коммуникация и ошибки. С-Пб., Васильевский остров, 1992
Егорова Е. Психологические методики исследования личности политических лидеров. М., ИСКАН, 1988
Как победить на выборах. М..ИНДЕМ, 1991
Карвасарский Б. Психотерапия. М.,1985
Карнеги Д. "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", "Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично". М., Прогресс, 1983
Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. М., Класс, 1993
Клаус Г. Сила слова. М., Прогресс, 1967
Кондрашенко В., Донской Д. Общая психотерапия. Минск, 1993
Котляревский Ю., Шанцер А. Искусство моделирования и природа игры. М., Прогресс, 1992
Кроль Л., Михайлова Е.Л. Человек-оркестр: микроструктура общения. М., Класс, 1993
Кэмерон-Бэндпер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, Модэк, 1993
Лалл Д. Улучшаем память в любом возрасте. М., Мир, 1993
Лаутеншлегер Ф. Грубые приемы в свободном предпринимательстве. М., Юридическая литература, 1992
Лебедева М. Вам предстоят переговоры. М., Экономика, 1993
Лэндерт Г. Игровая терапия: искусство отношений. М., Московская педагогическая академия, 1994
Люшер М. Сигналы личности. Воронеж, Модэк, 1993
Макиавелли Н. Государь. М., Планета, 1990
Макшанов С.И., Хряшева Н. Ю., Сидоренко Е. В. Психогимнастика в тренинге. Каталог. Часть II.- Санкт-Петербург, 1993
Мишин Г. Отрицательные эмоции и их преодоление. М., Медицина, 1984
Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. М., Банки и биржи, 1994
НиренбергДж., Калеро Г. Читать человека, как книгу. М., Экономика, 1990
Павлова Л. Спор, дискуссия, полемика. М., Просвещение, 1991
Паркинсон Дж. Люди сделают так, как захотите Вы. М., 1993, Новости
ПизА. Язык жестов. М., Модэк, 1992
Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики.
Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. М., Прогресс, 1992
Романова Е., Потемкина О. Графические методы в психодиагностике. М., Дидакт, 1991
Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. Воронеж, 1993
Сорокина Т., Гайдук Ф., Евсегнеев Р. Практическое пособие по психиатрии. Минск, Вышэйшая школа, 1991
Сопер П. Основы искусства речи. М., Прогресс, 1992
Сэлекьюз Дж. Секреты заключения международных сделок. М., "Бук Чамбер Интернэшнл", 1994
Технология и организация выборных кампаний. Зарубежный и отечественный опыт. Под ред. Комаровского В. М., 1993
Торре Делла А. Ошибки родителей. М., Прогресс, 1993
Управленческое консультирование. Под ред. М. Кубра. В 2 т. М.,Интерэксперт, 1992
Урсано Р., Зоненнберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. М., Российская психоаналитическая ассоциация, 1992
Франселла Ф., Банистер Д. Новый метод исследования личности. М., МГУ,1989
Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. М., Педагогика-Пресс, 1993
Фрейд 3. Моисей и монотеистическая религия. М., 1994
Фуплер Д. Управляй или подчиняйся! М., 1992
Харрис Т. Я хороший, Ты хороший. М., Соль, 1993
Хруцкий Е. Организация проведения деловых игр. М., Высшая школа, 1991
Чижова С. Деловые игры. М., Институт туризма, 1991
Швальбе Б., Швальбе X. Личность, карьера, успех. М., Прогресс, 1993
Шепель В. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М., Юнити, 1994
Шитов В. Консультативный инжиниринг. М., Анкил, 1992
Юри У. Преодолевая "нет", или Переговоры с трудными людьми. М., Наука, 1993
Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. Психотренинг. М., ФиС, 1988
Advising the Rulers. Ed. by W.PIovden. Oxford, 1987.
Allport G.W. Personality: A Psychological Interpretation. - N.Y., Henry Holt & Co, 1937, p. 513-516):
Dror Y.Conclusions. In: Advising the Rulers. Ed. by W.PIovden. Oxford, 1987, pp. 185-215.
Edelman М. Constructing of Political Spectacle Un. Chicago Press, 1987
Geiz М. Language of Politics. N.Y., Splinger verlag, 1987
Goldhamer Н. The Adviser.N.Y, 1978.
Hershey М. The Making of Campaign Strategy. Lexington, Lexington Books, 1974
Hornig D. The President's Need for Science Advise: Past and Future In: Science Advise to the President. Ed. by W.Golden. pp. 41-52, N.Y, Pergamon Press, 1980
Level P.A. and Galle W.P. Managerial Communication. Business Publication Inc. 1988
Luntz F. Candidates, Consultants and Campaigns. N.Y, 1988
Machin Н. Advise on Economic and Foreign policy. In: Advising the Rulers Ed. by w.Plovden.pp158-169. Oxford, 1987
Meyers W. The Image-Makers. N.Y, The Times Books, 1984
Parker G.M. Team Players and Teamwork. Jossey Bass Publishers, Oxford, 1991
Sabato L. The Rise of Political Consultants. N.Y, 1981
Self-esteem. The Puzzle of Low Self-regard. Ed. by Baumeister R.N.Y, Plenum Press, 1993
Shadegg S. The New How to Win an Election. N.Y, 1972
Smith H.C. Sensitivity Training: The Scientific Understanding of Individuals. New York, 1973
Steinberg A. The Political Campaign Handbook: Media, Sheduling and Advance. Lexington, D.C.Health&Co, 1976
Stone В. Successful Direct Marketing Methods. Chicago, 1984, Cram Books.
Tuscaloosa K., Copeland G. Negative Political Advertising. Coming of Age. Alabama, Jonson-Cartee, 1991
Walter J. The Minister's Minders. Personal Advisers in National Government.N.Y, 1986
Weler P.Types of Avice.ln: Advising the Rulers. Ed. by W. Plovden.pp149-157. Oxford, 1987

http://nadinorl.narod.ru/pages/statya13.htm

Общая и прикладная политология: Учебное пособие. / Под общей редакцией В.И. Жукова, Б.И. Краснова. – М.: МГСУ; Изд-во “Союз”, 1997. – 992 с.

Политологический словарь. В двух частях. Ч.II. – РАУ. –М., 1994. –С.29-30.

Пригожин А.И. Организации: системы и люди. – М., 1983. – С.29.

Юрасова Т., Селиванова О. Предвыборная борьба и политический маркетинг. – Таллин, 1991. – №10. – С.78-79.

Ломов Н.М. Политология. Практический аспект политической жизни общества. Вып.II. – Моск. авиац. технол. ун-т им. К.Э. Циолковского. – М., 1992. – С.25.

Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. М., 1994

http://grachev62.narod.ru/Krasnov/ch_57.htm

http://cfifc.narod.ru/cfifc.html

http://aha.ru/~propag/books/10/0001/00.htmhttp://www.internews.ru/sreda/4-5/4.html

Тема 7. Сучасні технології проведення політичних кампаній (2 год.)

 1. Модель виборчої кампанії.

 2. Збір інформації.

 3. Проблема фінансування виборчої кампанії.

 4. Аналіз округу та електорату.

 5. Постановка ключових проблем виборчої кампанії.

 6. Фактори виборчої кампанії. Аналіз попередніх виборів.

 7. Аналіз конкурентів та самоаналіз.

 8. Команда. Добровольці.

 9. Стратегічне планування кампанії. Тактика. Проблеми графіку та бюджету.

 10. Політична реклама. Передвиборча агітація.

 11. Гасла кампанії. Зустрічі з виборцями. Кампанії «від дверей до дверей».

 12. Контроль за ходом виборів. Підведення підсумків.

Література

Т.Ю.Лебедева. Путь к власти. Франция: выборы президента. М.:Изд-во Моск. ун-та, 1995.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Технология и организация выборных кампаний: зарубежный и отечественный опыт. М.: 1993.

Сборник современных технологий проведения политических кампаний.- М., 2005.
2.3. Семінарські заняття (10 год.)
Семінар 1. Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві (2 год.)

 1. Що таке політичний менеджмент?

 2. Зростання ролі політичного менеджменту в сучасних умовах.

 3. Види політичного менеджменту.

 4. Політичний менеджмент як професія

 5. Політичний менеджмент і етичні проблеми.

Література

З.Бауман. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996.

Ф.Зимбардо и М.Ляйппе. Социальное влияние. С.П.: Питер, 2000.

Т.Ю.Лебедева. Путь к власти. Франция: выборы президента. М.:Изд-во Моск. ун-та, 1995.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. //Антология мировой политической мысли. Т.II. М.,1997.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Технология и организация выборных кампаний: зарубежный и отечественный опыт. М.: 1993.

R.J.Hrebenar, M.J.Burbank, R.C.Benedict. Political Parties, Interest Groups, and Political Campaigns. - Wetreviw Press, 1999.
Семінар 2. Політичний менеджмент як теорія і як практика (2 год.)

 1. Обґрунтування доцільності існування теорії політичного менеджменту.

 2. Об’єкт і предмет теорії політичного менеджменту.

 3. Значення теоретичних методів для опису та пояснення політичного менеджменту.

 4. Аналітичне конструювання ситуацій.

Література

Американская социологическая мысль: Тексты/ Под ред. В.И.Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

З.Бауман. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996.

Политическая реклама. – М.: Центр политического консультирования «Никколо М», 1999.

В.А.Ядов. Стратегия социологического исследования. М.: «Добросвет»,1998.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Дж.Тернер. Аналитическое конструирование //THESIS,1994, т.II. вып.4.

Семінар 3. Технології лобізму як один із видів політичного менеджменту (2 год.)

 1. Поняття лобізму. Його сутність.

 2. Історія розвитку лобізму.

 3. Основні суб’єкти лобістської діяльності.

 4. Предмет лобіювання. Форми і методи лобіювання

 5. Технології організації лобістських кампаній:

 6. Класифікація лобістів.

 7. Основні параметри організації лобістської діяльності

 8. Процедура організації лобістської діяльності

 9. Особливості лобізму на пострадянському просторі.

 10. Правові засади лобізму. Лобізм і право.

 11. Характеристика лобістської діяльності. Професія – лобіст.

 12. Перспективи розвитку лобізму.Література

Автономов А.С. Лоббизм и политические партии // Представит. власть. - 1995. - № 3. - С. 69.
Денисенко В. Обыкновенный лоббизм, как эффективный  способ выживания: [Лоббистские структуры] // Компаньон. - 1998. - № 43. - С. 1.
Джангиров Д. Купи себе немного лобби-2. Практич. рекомендации по цивилизованному лоббированию // Бизнес. - 1997. - 28 февр., 4 февр., 11.февр.
Дмитриенко И. Парламентское лобби: вчера, сегодня, завтра // Киев. новости. - 1994. - № 20. - С. 4.
Кіпіані В. Це солодке слово "лобізм". Види українського лобізму // Україна молода. - 1998. - 22 липня. - С. 3.
Лобіювання: позитивне чи негативне явище? Що думають депутати про лобіювання: лобізм як процес // Вісник Програми сприяння парламентові України. - 1996. - № 14.
Малько А. Лоббизм // Обществен. науки и современность. - 1995. - № 4. - С. 58.
Регулювання лобістської діяльності // Голос громадянина. - 1997. - № 2. - С. 59-61.
Свєтова С. Лобізм як процес // Голос громадянина. - 1997. - № 2. - С. 55-58.
Сикора И. Лоббизм: мировой опыт и Украина // Фин. Укр. - 1997. - 15 апр. - С. 6.
Сікора І. Лобізм у трикутнику бізнес-уряд-парламент. Практика "тіньового" та цивілізованого лобіювання // Професіонал. - 1998. - № 2. - С. 14-17.
Иванов Н. Лоббизм в легислатурах американских штатов// http://www.nlvp.ru/publications/29.html

Лобіювання: сутність, легітимність, практика//www. www.academia.org.ua/index.php?p_id=30&id=54 - 70k

Указ Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 32.07.2004 р.// www.state-gov.sumy.ua/doc/st_kovshik.htm - 17k

Громадськість і державне регулювання: методи посилення впливу//www. www.academia.org.ua/index.php?p_id=9 - 17k

Лобізм – неузаконена українська реалія//www. academia.org.ua/index.php?p_id=30&id=223 - 26k

Хартія громадських організацій України//www.academia.org.ua/index.php?p_id=97&id=444 - 30k

До вертикалі громадського лобіювання// www.civicua.org/news/view.html?q=31644 - 33k

Комітети громадського контролю – очі громадянського суспільства//www.academia.org.ua/index.php?p_id=97 - 14k

Современные тенденции в технологиях лоббизма// www.stratagema.org/lobbizm.php?nws=10851438839772354655 - 168k

Лоббизм и право// Правоведение.- 19956.- №2.
Семінар 4. Іміджмейкінг як вид політичного менеджменту (2 год.)

 1. Поняття «імідж». Його роль в політиці.

 2. Принципи і прийоми формування іміджу політичного діяча.

 3. Загальне та особливе в іміджі організацій та її лідерів.

 4. Засадничі психологічні принципи політичного рекламування

 5. Імідж як процес політичної комунікації.

 6. Створення іміджу політика.

 7. Листівка як спосіб актуалізації іміджу. Реклама.

Література

Абашкина Е., ЕгороваТантман Е., Косолапова Ю., Разворотнева С., Сиверцев М. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лидером. Психологическое пособие для политиков. М., Антиква, 1993, в 2 т.


Айзенберг М. Менеджемент рекламы. М., Интелтех, 1993
Алексеев А., Громова Л. Поймите меня правильно. С-Пб., Экономическая школа, 1993
Алексеев А., Громова Л. Психогеометрия для менеджеров. Л., Знание, 1991
И. Атватер. Я вас слушаю. М., 1985
Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью. , М., Наука, 1993 г.
Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. С-Пб., Братство, 1992
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Л.,Лениздат,1992
Биркенбиль М. Молитвенник для шефа. М„ Интерэксперт, 1993
Бэндлер Р., Гриндер Дж., Сатир В. Семейная терапия. Воронеж, Мо-дек, 1993
Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи. М., Прогресс, 1993
Вейл П. Искусство менеджмента. М., Новости, 1993
Винокур Т. Говорящий и слушающий. М., Наука, 1993
Власова Н. ...И проснешься боссом. Новосибирск, 1993
Гарбузов В. Практическая психотерапия. С-Пб., Сфера, 1992
Гиппиус С. В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники (Учебно-методическое пособие к урокам актерского мастерства) М.-Л„ 1967
Гриндер Дж., Бэндлер Р. Из лягушек в принцы.'Воронеж, Модэк, 1993
Гринсон Р. Практика и техника психоанализа. Новочеркасск, Сагуна, 1994
Грэхем Дж. Как стать родителем самому себе. Счастливый невротик. М., Класс, 1993
Деринг П. Хотите стать коммерсантом? М., Интерэксперт, 1994
Дубов И. Г., Пантелеев С.Р. Восприятие политического лидера. Психологический журнал, 1992, т. 13, N6, с.25-34.
Дэна Д. Преодоление разногласий. С-Пб., Палантир, 1994
Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. М., 1988
Жуков Ю.М., Петровская Л. А., Растянников П. В. "Диагностика компетентности в общении". М., МГУ, 1993
Еемерен ван Ф., Гроотендорст Р. Аргументация, коммуникация и ошибки. С-Пб., Васильевский остров, 1992
Егорова Е. Психологические методики исследования личности политических лидеров. М., ИСКАН, 1988
Как победить на выборах. М..ИНДЕМ, 1991
Карвасарский Б. Психотерапия. М.,1985
Карнеги Д. "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей", "Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично". М., Прогресс, 1983
Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. М., Класс, 1993
Клаус Г. Сила слова. М., Прогресс, 1967
Кондрашенко В., Донской Д. Общая психотерапия. Минск, 1993
Котляревский Ю., Шанцер А. Искусство моделирования и природа игры. М., Прогресс, 1992
Кроль Л., Михайлова Е.Л. Человек-оркестр: микроструктура общения. М., Класс, 1993
Кэмерон-Бэндпер Л. С тех пор они жили счастливо. Воронеж, Модэк, 1993
Лалл Д. Улучшаем память в любом возрасте. М., Мир, 1993
Лаутеншлегер Ф. Грубые приемы в свободном предпринимательстве. М., Юридическая литература, 1992
Лебедева М. Вам предстоят переговоры. М., Экономика, 1993
Лейтц Г. Психодрама: Теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено. М., Прогресс, 1994
Леонова А., Кузнецова А. Психопрофилактика стрессов. М., МГУ, 1993
Литвак М. Психологическое айкидо. Ростов-на-Дону, РПИ, 1992
Лэндерт Г. Игровая терапия: искусство отношений. М., Московская педагогическая академия, 1994
Люшер М. Сигналы личности. Воронеж, Модэк, 1993
Макиавелли Н. Государь. М., Планета, 1990
Макшанов С.И., Хряшева Н. Ю., Сидоренко Е. В. Психогимнастика в тренинге. Каталог. Часть II.- Санкт-Петербург, 1993
Мишин Г. Отрицательные эмоции и их преодоление. М., Медицина, 1984
Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. М., Банки и биржи, 1994
НиренбергДж., Калеро Г. Читать человека, как книгу. М., Экономика, 1990
Павлова Л. Спор, дискуссия, полемика. М., Просвещение, 1991
Паркинсон Дж. Люди сделают так, как захотите Вы. М., 1993, Новости
Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики.
Технология и организация выборных кампаний. Зарубежный и отечественный опыт. Под ред. Комаровского В. М., 1993
Управленческое консультирование. Под ред. М. Кубра. В 2 т. М.,Интерэксперт, 1992
Урсано Р., Зоненнберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. М., Российская психоаналитическая ассоциация, 1992
Франселла Ф., Банистер Д. Новый метод исследования личности. М., МГУ,1989
Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. М., Педагогика-Пресс, 1993
Фуплер Д. Управляй или подчиняйся! М., 1992
Харрис Т. Я хороший, Ты хороший. М., Соль, 1993
Хруцкий Е. Организация проведения деловых игр. М., Высшая школа, 1991
Чижова С. Деловые игры. М., Институт туризма, 1991
Швальбе Б., Швальбе X. Личность, карьера, успех. М., Прогресс, 1993
Шепель В. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М., Юнити, 1994
Шитов В. Консультативный инжиниринг. М., Анкил, 1992
Шмидт Р. Искусство общения. М., Интерэксперт, 1992
Шрайнер К. Как снять стресс. М., Прогресс, 1993
Экман П. Почему дети лгут? М., Педагогика-Пресс, 1991
Энкельман Н. Преуспевать с. радостью. М., Интерэксперт, 1993
Юри У. Преодолевая "нет", или Переговоры с трудными людьми. М., Наука, 1993
Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. Психотренинг. М., ФиС, 1988
Advising the Rulers. Ed. by W.PIovden. Oxford, 1987.
Allport G.W. Personality: A Psychological Interpretation. - N.Y., Henry Holt & Co, 1937, p. 513-516):
Dror Y.Conclusions. In: Advising the Rulers. Ed. by W.PIovden. Oxford, 1987, pp. 185-215.
Edelman М. Constructing of Political Spectacle Un. Chicago Press, 1987
Geiz М. Language of Politics. N.Y., Splinger verlag, 1987
Goldhamer Н. The Adviser.N.Y, 1978.
Hershey М. The Making of Campaign Strategy. Lexington, Lexington Books, 1974
Hornig D. The President's Need for Science Advise: Past and Future In: Science Advise to the President. Ed. by W.Golden. pp. 41-52, N.Y, Pergamon Press, 1980
Level P.A. and Galle W.P. Managerial Communication. Business Publication Inc. 1988
Luntz F. Candidates, Consultants and Campaigns. N.Y, 1988
Machin Н. Advise on Economic and Foreign policy. In: Advising the Rulers Ed. by w.Plovden.pp158-169. Oxford, 1987
Meyers W. The Image-Makers. N.Y, The Times Books, 1984
Parker G.M. Team Players and Teamwork. Jossey Bass Publishers, Oxford, 1991
Sabato L. The Rise of Political Consultants. N.Y, 1981
Self-esteem. The Puzzle of Low Self-regard. Ed. by Baumeister R.N.Y, Plenum Press, 1993
Shadegg S. The New How to Win an Election. N.Y, 1972
Smith H.C. Sensitivity Training: The Scientific Understanding of Individuals. New York, 1973
Steinberg A. The Political Campaign Handbook: Media, Sheduling and Advance. Lexington, D.C.Health&Co, 1976
Stone В. Successful Direct Marketing Methods. Chicago, 1984, Cram Books.
Tuscaloosa K., Copeland G. Negative Political Advertising. Coming of Age. Alabama, Jonson-Cartee, 1991
Walter J. The Minister's Minders. Personal Advisers in National Government.N.Y, 1986
Weler P.Types of Avice.ln: Advising the Rulers. Ed. by W. Plovden.pp149-157. Oxford, 1987

http://nadinorl.narod.ru/pages/statya13.htm

Общая и прикладная политология: Учебное пособие. / Под общей редакцией В.И. Жукова, Б.И. Краснова. – М.: МГСУ; Изд-во “Союз”, 1997. – 992 с.

Политологический словарь. В двух частях. Ч.II. – РАУ. –М., 1994. –С.29-30.

Пригожин А.И. Организации: системы и люди. – М., 1983. – С.29.

Юрасова Т., Селиванова О. Предвыборная борьба и политический маркетинг. – Таллин, 1991. – №10. – С.78-79.

Ломов Н.М. Политология. Практический аспект политической жизни общества. Вып.II. – Моск. авиац. технол. ун-т им. К.Э. Циолковского. – М., 1992. – С.25.

Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. М., 1994

http://grachev62.narod.ru/Krasnov/ch_57.htm

http://cfifc.narod.ru/cfifc.html

http://aha.ru/~propag/books/10/0001/00.htmhttp://www.internews.ru/sreda/4-5/4.html
Семінар 5. Сучасні технології проведення політичних кампаній (2 год.)

 1. Модель виборчої кампанії.

 2. Збір інформації.

 3. Проблема фінансування виборчої кампанії.

 4. Аналіз округу та електорату.

 5. Постановка ключових проблем виборчої кампанії.

 6. Фактори виборчої кампанії. Аналіз попередніх виборів.

 7. Аналіз конкурентів та самоаналіз.

 8. Команда. Добровольці.

 9. Стратегічне планування кампанії. Тактика. Проблеми графіку та бюджету.

 10. Політична реклама. Передвиборча агітація.

 11. Гасла кампанії. Зустрічі з виборцями. Кампанії «від дверей до дверей».

 12. Контроль за ходом виборів. Підведення підсумків.


Література

Т.Ю.Лебедева. Путь к власти. Франция: выборы президента. М.:Изд-во Моск. ун-та, 1995.

Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: Учебное пособие.- М., 2002.

Технология и организация выборных кампаний: зарубежный и отечественный опыт. М.: 1993.

Сборник современных технологий проведения политических кампаний.- М., 2005.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка