Робоча програма дисципліниСкачати 287.22 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір287.22 Kb.
Навчальні матеріали дисциплін кафедри

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Спеціальність «Соціальна робота»Вступ до спеціальності

Робоча програма дисципліни

Мета дисципліни - ознайомлення студентів із засадами соціальної роботи, трьома основними формами її функціонування: як науки, як навчальної дисципліни і як специфічного виду діяльності; формування теоретичних знань у галузі етики соціальної роботи, розвиток умінь взаємодіяти з клієнтом, встановлювати педагогічні контакти, ліквідовувати конфліктні ситуації; ознайомлення студентів із основними етапами зародження, становлення та еволюції соціальної роботи від форм благодійництва до професійного виду діяльності.

Завдання дисципліни: допомогти студентам засвоїти сутність соціальної роботи, її суспільне значення, коло необхідних знань і навичок для успішної навчальної та професійної діяльності у майбутньому; допомогти студентам засвоїти теоретичні основи етики соціальної роботи: ознайомити з основними категоріями етики соціальної роботи, розкрити складові компоненти Етичного кодексу як підґрунтя поведінки соціального ппрацівника, формувати потребу застосовувати етичні знання на практиці, розвивати моральні професійні якості, необхідні для майбутньої фахової діяльності.
Тематики та зміст семінарських занять, самостійна робота та індивідуальні завдання

Змістовий модуль 1. Методика і техніка самостійної навчальної роботи студентів

Просемінар № 1

ТЕМА 1.1. Правила бібліографічних описів літературних джерел (2 год.)

План просемінару


1. Види бібліотечних каталогів, правила користування ними.

2. Послідовність опису книги, журнальної (газетної) статті.

3. Правила бібліографічних описів наукової літератури.

4. Робота студентів з формування умінь бібліографічних описів наукової літератури.Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) з’ясувати особливості адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі, основні труднощі студентів на першому курсі ВНЗ; 2) як подолати труднощі, що виникають у процесі адаптації студентів-першокурсників? 3) охарактеризувати передумови ефективності навчальної роботи студентів; 4) які є види бібліотечних каталогів? Як ними користуватись? 5) у якій послідовності робиться опис книги? Запишіть.

Основна література: 1, 14, 16, 23.

Просемінар № 2

ТЕМА 1.2. Методика і техніка самостійної робота з книгою. Методика конспектування наукової літератури (2 год.)

План просемінару

 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до роботи з книгою.

 2. Види читання, їх характеристика.

 3. Вимоги до швидкісного читання.

 4. Види записів при опрацюванні книг.

 5. Основні вимоги до складання плану.

 6. Вимоги до цитування та складання виписок.

 7. Вимоги до складання конспекту наукової статті (книги).

 8. Технологія конспектування наукової літератури.

 9. Види конспектів. Особливості змішаного конспектування.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) яких санітарно-гігієнічних вимог до роботи з книгою слід дотримуватись? 2) охарактеризуйте різні види читання; 3) які вимоги до швидкісного читання? 4) якими видами запису прочитаного вам доводилося користуватися під час підготовки до занять? 5) які особливості складання плану? 6) яких правил слід дотримуватися при виписуванні цитат? 7) які вимоги до складання тез? 8) охарактеризуйте вимоги до складання конспекту статті (книги); 9) які особливості підготовки до семінарських і практичних занять?

Основна література: 1, 14, 16, 23.

Просемінар № 3

ТЕМА 1.3. Науково-дослідна робота студентів. Основні вимоги до підготовки і написання реферату (2 год.)

План просемінару

 1. Особливості організації НДРС.

 2. Вимоги до підготовки та написання реферату.

 3. Види бібліографічних посилань.

 4. Правила оформлення позатекстових посилань.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) основні вимоги до реферату як найпростішої форми наукової роботи.

Основна література: 1, 14, 16, 23.
Змістовий модуль 2. Соціальна робота як специфічний вид діяльності, навчальна дисципліна та галузь наукових знань

Практичне заняття № 4

ТЕМА 2.1. Соціальна робота як суспільне явище. Соціальна робота як навчальна дисципліна (2 год.)

Зміст заняття

 1. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві.

 2. Визначення, мета та завдання соціальної роботи.

 3. Сутність соціальної роботи як фахової діяльності.

 4. Суб’єкт та об’єкт соціальної роботи

 5. Принципи соціальної роботи та їх характеристика.

 6. Завдання соціальної роботи як навчальної дисципліни в соціальному розвитку сучасної України.

 7. Знання, уміння і цінності соціального працівника.

 8. Підготовка соціальних працівників в Україні.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) заповнити табл. № 1 «Принципи соціальної роботи, їх характеристика»; 2) переписати таблицю «Суб’єкти соціальної роботи в Україні» (за джерелом № 21 основної літератури); 3) з’ясувати призначення соціальної роботи як навчальної дисципліни;

Основна література: 1,2,4,8,11,15,18,20,21,23,24.

Практичне заняття № 5

ТЕМА 2.2. Професійний і духовно-моральний портрет соціального працівника (2 год.)

Зміст заняття

 1. Сфери діяльності соціального працівника.

 2. Функції та професійні ролі соціального працівника.

 3. Ідеальний образ соціального працівника.

 4. Фахові вимоги до соціального працівника.

 5. Особистісні вимоги до соціального працівника.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) заповнити табл. № 2 «Особистісні якості соціального працівника. Зміст якості»; 2) заповнити табл. № 3 «Функції та ролі соціального працівника»; 3) скласти власний портрет ідеального соціального працівника; 4) переписати таблицю «Ролі соціальних працівників» (за джерелом № 4 основної літератури)

Основна література: 1,2,3,4,10,11,20,21,23.

Практичне заняття № 6

ТЕМА 2.3. Наукові основи соціальної роботи (2 год.)

Зміст заняття

 1. Предмет соціальної роботи як науки.

 2. Взаємозв’язки соціальної роботи з філософією. Метацінності та ідеали соціальної роботи.

 3. Взаємозв’язки соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами (соціологія, психологія, історія, соціальна політика, валеологія, конфліктологія) та галузями людської діяльності (мистецтво, релігія).

 4. Педагогіка і соціальна робота.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) готувати короткий термінологічний словник.

Основна література: 1,2,4,5,8,11,22,23,24.

Змістовий модуль 3. Етика як основа професійної діяльності соціального працівника.

Практичне заняття № 7

ТЕМА 3.1. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України (2 год.)

Зміст заняття

 1. Значення етики для соціальної роботи.

 2. Категорії етики соціального працівника.

 3. Фахові цінності та етичні принципи роботи соціальних служб підтримки сім’ї.

 4. Професійні межі у соціальній роботі.

 5. Міжнародні етичні стандарти у соціальній роботі.

 6. Етичні стандарти соціальної роботи в Україні.

 7. Етикет соціального працівника.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) скласти порівняльну таблицю (див.: Соціальна робота в Україні / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К., 2004. – С. 243 – 253.):

Етика соціальної роботи: принципи і стандарти ( Коломбо, 1994 р.)

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України (2002; 2003)

Етичні принципи

Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи

Загальні стандарти етичної поведінки
Стандарти поведінки стосовно клієнтів

Етична поведінка стосовно клієнтів

Стандарти стосунків соціального працівника з установами і організаціями

Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій

Стандарти поведінки соціального працівника стосовно колег

Етична поведінка стосовно колег

Стандарти професії соціального працівника

Етична поведінка стосовно професії

Основна література: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 24, 25.

Практичне заняття № 8

ТЕМА 3.2. Етичні особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів (2 год.)

Зміст заняття

 1. Структура професійного спілкування у соціальній роботі.

 2. Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі.

 3. Взаємодія у процесі професійного спілкування.

 4. Міжособистісне розуміння.

 5. Деформації (викривлення) у спілкуванні.

 6. Слухання як провідна професійна якість соціального педагога/працівника, її етичні основи.

 7. Деонтологія взаємодії соціального працівника.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) підібрати дві педагогічні ситуацій, в яких представлене порушення правил етики спілкування одним із учасників. Запропонувати педагогічно доцільне вирішення окресленої проблеми.

Основна література: 4, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25.

Практичне заняття № 9

ТЕМА 3.3. Етичні засоби вирішення конфліктів у соціальній роботі (2 год.)

Зміст заняття

 1. Конфліктологія як наука про природу, сутність, управління конфліктом і способи подолання його. Суть поняття «конфлікт» та його етапи.

 2. Стилі поведінки учасників конфлікту. Вибір стилю поведінки в конфліктній ситуації. Стилі розв'язання конфліктів за методом Томаса Кілмена.

 3. Характеристика складових конфлікту: проблема, конфліктна ситуація, учасники, інцидент.

 4. Види конфліктів у соціально-педагогічній діяльності: педагогічні, сімейні, групові.

 5. Характеристика педагогічних конфліктів: конфлікти діяльності, конфлікти поведінки, конфлікти відносин.

 6. Шляхи подолання педагогічних конфліктів. Розробка пам'ятки з по­долання конфлікту.

 7. Етапи та можливі способи подолання конфліктної ситуації.

 8. Правила спілкування соціального педагога/працівника з дітьми, підлітками, юнацтвом.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) підібрати дві педагогічні ситуації, в яких представлене порушення правил етики спілкування одним із учасників (у т.ч. в конфліктних ситуаціях у соціальній роботі). Запропонувати педагогічно доцільне вирішення окресленої проблеми.

Основна література: 1, 12, 16, 17.

Змістовий модуль 4. Історія соціальної роботи з найдавніших часів до ХХ ст.

Практичне заняття № 10

ТЕМА 4.1. Архаїчний період в історії соціальної роботи. Організація соціальної допомоги в античному та середньовічному суспільствах (2 год.)

Зміст заняття

 1. Особливості архаїчної благочинності.

 2. Соціальна допомога в давніх слов’янських общинах.

 3. Елементи соціальної допомоги в античному суспільстві.

 4. Організація соціальної допомоги в середньовіччі. Домінуюча роль церкви у наданні соціальної допомоги. Статус особи, яка потребує допомоги.

 5. Особливості соціальної допомоги в Київській Русі.

 6. Питання суспільної допомоги в християнській літературі в період Київської Русі.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з робіт митрополита Іларіона, «Поучення» В. Мономаха, Г.Ващенка та «Руської правди»; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) скласти порівняльну таблицю «Періодизація історії соціальної роботи за кордоном і в Україні»; 4) вести короткий історико-понятійний словник.

Основна література: 2, 3, 4, 9, 12, 18, 19, 21, 22.

Практичне заняття № 11

ТЕМА 4.2. Розвиток соціальної допомоги у XIII – XVIII ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Основні тенденції у сфері соціальної допомоги європейських країн. Зміна статусу особи, яка потребує допомоги у XVI – XVII ст.

 2. Виникнення та розповсюдження установ закритого типу. Зростання ролі держави в розподілі соціальної допомоги.

 3. Національно-самобутні форми суспільної допомоги українського народу у XVI – XVIII ст.

 4. Церковна допомога,формування державної системи захисту і виникнення приватної благодійності в Російській імперії у ХIV-XVIII ст.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з щоденника П. Алепського та ґенези соціальної роботи у вітчизняній теорії і практиці; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) вести короткий історико-понятійний словник.

Основна література: 3, 4, 9, 12, 18, 19, 21, 22.

Практичне заняття № 12

ТЕМА 4.3. Зародження системи державного соціального забезпечення та приватної благодійності в Західній Європі та США у XIХ ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Реформування системи опіки в епоху Просвітництва та розвитку нового суспільного устрою в Західній Європі.

 2. Перехід до спеціалізації соціальних установ та працівників, що в них зайняті.

 3. Усвідомлення важливості надання допомоги та здійснення контролюю без ізоляції особи. Визнання необхідності соціального забезпечення.

 4. Розвиток системи підтримки тих, хто потребує допомоги у США в ХIХ ст.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) створити таблицю «Спеціальні інститути для викорінення жебрацтва»; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) вести короткий історико-понятійний словник.

Основна література: 3, 4, 9, 12, 18, 19, 21, 22.

Практичне заняття № 13

ТЕМА 4.4. Становлення системи державної соціальної допомоги в Україні та Росії у ХIХ ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Державна благодійність у Росії у 2 половині ХУІІІ – першій половині ХІХ ст.

 2. Суспільна опіка в Україні в кінці ХУІІІ – ХІХ ст. Неефективність централізованої організації соціальної допомоги.

 3. Переорієнтація на місцеві установи у справі піклування про осіб, що потребують допомоги. Основні напрями соціальної діяльності земських органів.

 4. Зростання ролі благодійних товариств і громадських організацій у наданні соціальної допомоги в другій половині ХIХ ст.

 5. Становлення пенсійного забезпечення, кредитної справи та кооперації.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) створити таблицю «Основні напрями соціальної діяльності земських органів» (Назва напряму. Зміст напряму); 2) виконати виписки з ґенези соціальної роботи у вітчизняній теорії і практиці; 3) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 4) вести короткий історико-понятійний словник.

Основна література: 3, 4, 9, 12, 18, 19, 21, 22.
Змістовий модуль 5. Історія соціальної роботи у ХХ ст.

Практичне заняття № 14

ТЕМА 5.1. Зародження професійної соціальної роботи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2 год.)

Зміст заняття

 1. Передумови становлення професійної соціальної роботи.

 2. Суть процесу професіоналізації.

 3. Основоположники соціальної роботи за кордоном.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) створити таблицю «Основоположники соціальної роботи за кордоном» (Персоналії. Їх внесок.); 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) вести короткий історико-понятійний словник.

Основна література: 3, 4, 9, 12, 18, 19, 21, 22.

Практичне заняття № 15

ТЕМА 5.2. Європейські моделі соціальної роботи і соціального забезпечення в ХХ ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Система соціальної роботи і соціального забезпечення в основних європейських країнах в ХХ ст.

 2. Німецька система соціальної роботи і соціального забезпечення в ХХ ст. Соціальна робота як інструмент контролю у фашистській Німеччині.

 3. Соціальна робота і система соціального захисту у Франції.

 4. Модель соціальної роботи і соціального забезпечення у Великобританії.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) створити таблиці «Порівняльна характеристика системи соцзахисту Франції та Німеччини», «Основні відмінності системи соцзабезпечення Німеччини та Англії»; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників. 3) вести короткий історико-понятійний словник.

Основна література: 3, 4, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 22.

Практичне заняття № 16

ТЕМА 5.3. Північноамериканська професійна соціальна робота в системі соціального забезпечення в ХХ ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Практика соціальної роботи в США в 1900 – 1930 роках.

 2. Праця М. Річмонд «Соціальні діагнози», її роль і значення на вироблення першої методики в роботі соціального працівника.

 3. Розвиток практики соціальної роботи і федерального забезпечення в США в 1930 – 1960 роках.

 4. Система соціальної роботи і соціального забезпечення в 70 – ті роки.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 2) вести короткий історико-понятійний словник.

Основна література: 3, 4, 9, 12, 18, 19, 21, 22.

Практичне заняття № 17

ТЕМА 5.4. Оформлення основних теоретичних підходів в практиці соціальної роботи в США в ХХ ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Становлення діагностичних підходів в теорії соціальної роботи. Перші методики в соціальній роботі (М. Річмонд).Виникнення та становлення методики case-work.

 2. Розвиток функціональної школи соціальної роботи. Вплив ідей Отто Ранка, Вірджинії Робінсон.

 3. Переорієнтація в роботі соціальних працівників під впливом теорій 3. Фрейда та К. Роджерса. Ідеї американського психотерапевта та засновника гуманістичної психології Карла Роджерса.

 4. Виникнення групового та общинного методу соціальної роботи

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 2) вести короткий історико-понятійний словник; 3) виконати завдання за «Педагогічною поемою» А. Макаренка; 4) виконати виписки з роботи В. Сухомлинського.

Основна література: 3, 4, 9, 12, 18, 19, 21, 22.

Практичне заняття № 18

ТЕМА 5.5. Розвиток вітчизняної системи соціального забезпечення у XX ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Аналіз системи соцзабезпечення в перше десятиріччя після встановлення Радянської влади в Україні.

 2. Завершення формування української радянської системи соцзахисту в 30 роки.

 3. Соціальна допомога в роки Другої світової війни та повоєнний час.

 4. Зміни парадигми соціального захисту при переході до ринкових відносин.

 5. Система соціального захисту громадян у сучасній Україні.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 2) вести короткий історико-понятійний словник.
Основна література: 1, 3, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 21, 22.


Тематика рефератів з модулів «Методика і техніка самостійної навчальної роботи студентів», «Соціальна робота як специфічний вид діяльності, навчальна дисципліна та галузь наукових знань»

 1. Підготовка спеціалістів із соціальної роботи в Україні.

 2. Специфічні особливості соціальної роботи як професії.

 3. Особливості розвитку соціальної роботи в Україні в сучасних умовах.

 4. Професійні характеристики та особистісні риси соціального працівника.

 5. Морально-етичні аспекти соціальної роботи.

 6. Благодійність - традиція українського народу.

 7. Благодійні та громадські організації у системі соціальної роботи.

 8. Нормативно-правова база - основа діяльності в соціальній сфері.

 9. Міжнародні організації соціальної сфери.

 10. Значення Конституції України для соціального захисту населення.

 11. Цінності соціальної роботи: значення для практики та різні класифікації.

 12. ЗМІ та соціальна робота.

 13. Роль ЗМІ в роботі соціального працівника.

 14. Діяльність недержавних громадських організацій.

 15. Діяльність соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді в Україні.

 16. Етичний кодекс соціального працівника: міжнародний та український досвід.

 17. Діяльність соціального працівника в організаціях охорони здоров’я і в громаді.

 18. Діяльність соціального працівника на виробництві та у сфері зайнятості.

 19. Діяльність соціального працівника в закладах освіти та органах внутрішніх справ.

 20. Діяльність соціального працівника в органах соціального забезпечення та соціальних службах.

 21. Гуманістична сутність соціальної роботи.

 22. Міждисциплінарні зв’язки соціальної роботи.

 23. Професійне виховання соціального працівника.

Тематика наукових сповіщень з модулю «Етика як основа професійної діяльності соціального працівника»
 1. Кодекс етики соціального працівника як основа його професійної діяльності.


 2. Емпатія як ключовий чинник фахової соціально-педагогічної роботи.

 3. Етичні принципи індивідуального та телефонного консультування клієнта.

 4. Етичні принципи консультування осіб, що мають ВІЛ-статус.

 5. Етика взаємодії соціального працівника з клієнтами з обмеженими можливостями.

 6. Етика спілкування з клієнтами похилого віку.

 7. Етичні засади соціально-педагогічної роботи з жертвами домашнього насилля.

 8. Етика взаємодії з батьками важковиховуваних дітей.

 9. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.

 10. Культура спілкування й етикет у соціально-педагогічній діяльності.

 11. Конфліктні ситуації у соціальній роботі і шляхи їх подолання.

 12. Роль відповідальності у соціально-педагогічній діяльності.

 13. Професійний імідж соціального працівника.

Тематика рефератів з модулів «Історія соціальної роботи з найдавніших часів до ХХ ст.», «Історія соціальної роботи у ХХ ст.»

 1. Архаїчний період в історії соціальної роботи.

 2. Особливості соціальної допомоги в Київській Русі (IX – XIII ст.).

 3. Організація соціальної допомоги в античному суспільстві. Критерії визначення статусу особи, яка потребує допомоги, в античному суспільстві.

 4. Організація соціальної допомоги в середньовіччі (V – XV ст.).

 5. Соціальна допомога в давніх слов’янських общинах.

 6. Здійснення соціальної роботи в країнах Європи у XVI - XVIII ст. Статус особи, яка потребує допомоги, в Європі (XVI – XVIII ст.).

 7. Особливості соціальної роботи в Україні в XIV – XVII ст.

 8. Зародження системи державного соціального забезпечення в Західній Європі (XIX ст.).

 9. Особливості становлення системи державної соціальної політики в Україні та Росії в XIX – на початку XX ст.

 10. Зародження приватної благодійності в Західній Європі (XIX ст.).

 11. Започаткування соціальної роботи як професійного виду діяльності в Європі (початок XX ст.).

 12. Започаткування соціальної роботи як професійного виду діяльності в Америці (початок XX ст.).

 13. Перші методики в соціальній роботі (М. Річмонд). Виникнення та становлення методики case-work.

 14. Професіоналізація соціальної роботи за кордоном (1920 – 1940 рр.).

 15. Особливості державного соціального забезпечення в Україні (1917 – 1991 рр.).

 16. Діяльність соціальних працівників під час Другої світової війни. Визначення статусу соціального працівника у воєнні роки.

 17. Стан соціальної роботи за рубежем у повоєнні роки. Медико-соціальні підходи до соціальної роботи та збільшення приватного сектора соціальної роботи.

 18. Переорієнтації в роботі соціальних працівників під впливом теорій З. Фрейда та К. Роджерса.

 19. Використання нових методик у роботі соціальних працівників у 1955 – 1965 рр.

 20. Започаткування роботи соціальних працівників на вулицях, у кварталах, у комунах. Розвиток методик соціальної роботи в групах та общинах (1965 – 1974рр.).

 21. Поява перших проектів із соціальної роботи, їх значення і роль.

 22. Різні шляхи становлення професії соціального працівника в Європі та Америці.


Контрольні питання з модулів «Методика і техніка самостійної навчальної роботи студентів», «Соціальна робота як специфічний вид діяльності, навчальна дисципліна та галузь наукових знань»

 1. НОП студента. Вимоги до ведення конспекту лекцій.

 2. НОП студента. Вимоги до роботи студента на лекції і над лекцією.

 3. НОП студента. Основні вимоги до ведення конспекту наукової статті.

 4. НОП студента. Вимоги до підготовки і написання реферату.

 5. НОП студента. Основні вимоги до складання тематичних виписок.

 6. НОП студента. Основні вимоги до складання тез.

 7. НОП студента. Режим індивідуальної праці та відпочинку студента.

 8. НОП студента, її основні складові.

 9. НОП студента. Забування та його профілактика.

 10. НОП студента. Планування самостійної навчальної діяльності.

 11. НОП студента, її основні складові. Психологічні механізми засвоєння інформації.

 12. НОП студента. Основні правила конспектування наукової літератури.

 13. НОП студента. Основні правила і прийоми запам’ятовування матеріалу.

 14. Методика і техніка самостійної роботи з книгою. Вимоги до цитування та складання тематичних виписок.

 15. Методика і техніка самостійної роботи з книгою. Види бібліотечних каталогів, правила користування ними. Послідовність опису книги, журнальної статті.

 16. Методика і техніка самостійної роботи з книгою. Вимоги до цитування. Правила оформлення поза текстових посилань.

 17. Сутність соціальної роботи.

 18. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві.

 19. Визначення, мета та завдання соціальної роботи.

 20. Соціальна робота як вид фахової діяльності.

 21. Суб’єкт соціальної роботи: визначення, характеристика.

 22. Об’єкт соціальної роботи: визначення, характеристика.

 23. Принципи соціальної роботи, їх характеристика.

 24. Характеристика соціально-політичних та організаційних принципів соціальної роботи.

 25. Характеристика психолого-педагогічних та специфічних принципів соціальної роботи.

 26. Соціальна робота як галузь науки. Предмет соціальної роботи як науки.

 27. Взаємозв’язки соціальної роботи з іншими науками та сферами діяльності.

 28. Взаємозв’язок соціальної роботи і соціальної політики.

 29. Взаємозв’язок соціальної роботи і релігії.

 30. Взаємозв’язок соціальної роботи і філософії.

 31. Взаємозв’язок соціальної роботи і історії.

 32. Взаємозв’язок соціальної роботи і соціології.

 33. Взаємозв’язок соціальної роботи і психології.

 34. Взаємозв’язок соціальної роботи і валеології.

 35. Взаємозв’язок соціальної роботи і конфліктології.

 36. Взаємозв’язок соціальної роботи і педагогіки.

 37. Взаємозв’язок соціальної роботи і соціальної педагогіки.

 38. Взаємозв’язок соціальної роботи і мистецтва.

 39. Соціальна робота як навчальна дисципліна.

 40. Роль соціального працівника у суспільному житті.

 41. Професійна характеристика соціального працівника.

 42. Сфери діяльності соціального працівника. Робота соціального працівника в органах охорони здоров’я, в закладах освіти, органах внутрішніх справ, на виробництві, соціальних службах, громадських об’єднаннях.

 43. Функції соціального працівника.

 44. Професійні ролі соціального працівника.

 45. Особистісні якості соціального працівника.

 46. Професійні уміння соціального працівника.

 47. Права та обов’язки соціального працівника.

Контрольні питання з модулю «Етика як основа професійної діяльності соціального працівника»

 1. Особливості етики соціальної роботи.

 2. Категорії етики соціальної роботи.

 3. Правила спілкування соціального працівника з різними об’єктами соціально-педагогічної діяльності.

 4. Поняття про конфлікт.

 5. Характеристика основних комунікативних здібностей соціального працівника.

 6. Основні вимоги до професійних якостей соціального працівника.

 7. Етичні категорії у діяльності соціального працівника.

 8. Проаналізуйте документ «Етика соціальної роботи: принципи і стандарти (Коломбо, 1994 р.).

 9. На основі яких моральних принципів ви будете будувати свої стосунки з клієнтом?

 10. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника перед суспільством і державою?

 11. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника перед професією?

 12. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника перед колегами?

 13. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника перед клієнтом і його близькими?

 14. У чому смисл і зміст обов’язку соціального працівника перед самим собою?

 15. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника, охарактеризуйте типову ситуацію «знайомство» у його професійній діяльності.

 16. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника, охарактеризуйте типову ситуацію «консультування» у його професійній діяльності.

 17. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника, охарактеризуйте типову ситуацію «спілкування з соціальним оточенням клієнта» у його професійній діяльності.

 18. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника, охарактеризуйте типову ситуацію «робота з представниками закладу й організації» у його професійній діяльності.

 19. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника, охарактеризуйте типову ситуацію «контакти зі спонсором» у його професійній діяльності.

 20. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника, охарактеризуйте типову ситуацію «телефонна розмова» у його професійній діяльності.

 21. Складіть систему ключових (головних) професійних цінностей соціальної роботи.

 22. Кодекс етики соціального працівника як основа його професійної діяльності.

 23. Етичні обов’язки соціального працівника перед клієнтами, колегами, суспільством.
 24. Етичні засади соціально-педагогічної діяльності у процесі розв’язання конфлікту.


 25. Аналіз конфліктів у соціальній роботі.

 26. Стилі розв'язання конфліктів за методом Томаса Кілмена.

 27. Проаналізувати педагогічну ситуацію з демонстрацією майстерності соціального працівника та його професійної етики.

Контрольні питання з модулів «Історія соціальної роботи з найдавніших часів до ХХ ст.», «Історія соціальної роботи у ХХ ст.»

 1. Форми допомоги, які характерні для архаїчного періоду в історії соціальної роботи. Іван Огієнко та Григорій Ващенко про слов’янську гостинність. («Дохристиянські звичаї українського народу», «Виховний ідеал»)

 2. Які заходи докладалися проти професійного жебрацтва в Західній Європі й Російській імперії ?

 3. У якому вигляді проявляється соціальна допомога в античному суспільстві?

 4. Розвиток вітчизняної системи соціального забезпечення у XX столітті.

 5. Яким чином була організована соціальна допомога на Заході в середньовіччі? Християнська церква як перший соціальний інститут. Як сприймалася особа, що потребує допомоги, в середньовічному суспільстві?

 6. Чому саме християнська церква в період раннього класичного середньовіччя стала основним носієм і організатором благочинності?

 7. Які особливості княжого піклування в Київській державі? «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

 8. Які особливості церковно-монастирської та приходської допомоги в Київській Русі? Григорій Ващенко про діяльність Теодозія Печерського («Виховний ідеал»).

 9. Які особливості опіки над вразливими верствами населення в Запорізькій Січі? Про що говорять свідчення Павла Алепського, який по всій козацькій землі помітив, що «священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях ...»?

 10. Як в християнській літературі Київської Русі відображено проблеми суспільної допомоги? «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Руська правда» Ярослава Мудрого.

 11. Яка роль братств і козацтва у розвитку традицій суспільної допомоги в Україні в XVI – XVII ст.? («Генеза соціальної роботи в Україні», П.Алепський про Україну).

 12. Утвердження державно-адміністративної, розвиток громадської і приватної форми допомоги в Російській імперії у XIV-XVIII ст.

 13. Роль органів місцевого самоуправління у здійсненні соціальної допомоги в Російській імперії у XIX ст.

 14. Державна благодійність в Російській імперії у XVIII - XIX ст.?

 15. Вплив хрещення Русі на модель соціального захисту населення. Надання соціальної допомоги в Київській Русі.

 16. Яка роль братств і козацтва у розвитку традицій суспільної допомоги в Україні? Павло Алепський про грамотність козаків і їхнє піклування про сиріт.

 17. Зростання ролі благодійних товариств у наданні соціальної допомоги в II половині XIX cт. в Україні та Росії. Приватна благодійність в Україні.

 18. Як вплинуло хрещення Русі на модель соціального захисту населення? Проблеми суспільної допомоги в «Руській правді» Ярослава Мудрого.

 19. Вплив діяльності А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського на теоретичну розробку методу груп («Педагогічна поема», «Серце віддаю дітям»).

 20. Розвиток системи соціальної допомоги в радянській Україні.

 21. Соціальна допомога в роки другої світової війни та в повоєнний час в Україні.

 22. Становлення і розвиток методу роботи в общині (в громаді). Усвідомлення важливості соціальної роботи в общинах (60 – 70 рр. ХХ ст.) в Західній Європі і США.

 23. Короткий історико-понятійний словник соціальної роботи

 24. Якими були передумови зародження професії соціального працівника у США і країнах Західної Європи?

 25. У чому полягає методика case-work? Принципи індивідуальної роботи з клієнтом. Книга Мері Річмонд «Соціальні діагнози».

 26. Переорієнтація в роботі соціальних працівників під впливом теорії 3. Фрейда та К. Роджерса.

 27. Започаткування соціальної роботи як професійного виду діяльності (поч. ХХ ст.). Основоположники соціальної роботи за кордоном.

 28. Особливості підходів до здійснення соціальної допомоги М. Річмонд і Д. Адамс.

 29. Розвиток функціональної школи соціальної роботи в США в ХХ ст. Вплив ідей Отто Ранка, Вірджинії Робінсон.

 30. Роль і значення праці М. Річмонд «Соціальні діагнози» для вироблення першої методики в роботі соціального працівника.

 31. Професіоналізація соціальної роботи, її суть та основні стадії (1920-1940 рр.).

 32. Соціальна допомога в Західній Європі. Основні тенденції у сфері соціальної допомоги західноєвропейських країн у ХVI-XVIII ст. Зміна статусу особи, яка потребує піклування.

 33. Вплив праці М. Річмонд «Соціальні діагнози» на вироблення першої методики в роботі соціального працівника.

 34. Практика соціальної роботи в США в 1900 – 1930 роках. Діяльність М.Річмонд та Д.Адамс.

 35. Становлення діагностичних підходів в теорії соціальної роботи в США в ХХ ст. «Соціальні діагнози» Мері Річмонд.

 36. Розвиток практики соціальної роботи і федерального забезпечення в США в 1930 – 1960 роках.

 37. Система соціальної роботи і соціального забезпечення в основних європейських країнах в ХХ ст.

 38. Реформування системи опіки в епоху Просвітництва та розвитку нового суспільного устрою. Визнання необхідності соціального забезпечення в Західній Європі у XIX ст.

 39. Метод індивідуальної роботи з випадком (методика case – work). «Соціальні діагнози» Мері Річмонд.

 40. Північноамериканська практика забезпечення і захисту соціально вразливих верств населення у XIX ст.

 41. Особливості підходів до здійснення соціальної допомоги М.Річмонд і Д.Адамс.

 42. Оформлення наукового етапу соціальної роботи в XIX ст. (М. Річмонд, Д. Адамс, З. Фрейд, Джозефі Шо Лоуелл та ін.).

 43. Становлення і розвиток методу соціальної роботи в групах (груповий метод соціальної роботи).


Базова література

 1. Архипова С.П. Вступ до педагогічної спеціальності / С.П. Архипова, В.Л. Омеляненко. – Черкаси, 1998.

 2. Алексеева Л.С. Справочное пособие по социальной работе / Л.С. Алексеева, П.В. Бобкова; под ред. А.М. Панова, Е.И. Холостовой. – М. : Юристь, 1997. – 168 с.

 3. Виховна робота в закладах України. – Вип. ІІ : збірник нормат. документів та метод. реком. – К. : ІЗМН, 1998. – 355 с.

 4. Вступ до соціальної роботи / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К., 2005. – 304 с.

 5. Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І.М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

 6. Динаміка цінностей у соціальній робот і/ за ред. С. Шардлоу – К., 1995.

 7. Іванова О. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні / О. Іванова, Т. Семигіна // Соціальна робота в Україні : перші кроки / за ред. В. Полтавця. – К., 2000.

 8. Коваль Л.Г. Соціальна педагогіка / соціальна робота : навч. посіб. /
  Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.

 9. Козлов А.А. Практикум социального работника / А.А. Козлов, Т.Б. Иванова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001.

 10. Конституція України. – К., 1996.

 11. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи / М.П. Лукашевич,
  І.І. Мигович. – К., 2002.

 12. Малахів В.А. Етика / В.А. Малахів. – К., 1996.

 13. Малько А. Соціальна робота і соціальна педагогіка / А. Малько // Соціальна політика і соціальна робота. – 2000. – № 3, 4. – С. 92 – 98.

 14. Методичні рекомендації щодо удосконалення утримання та виховання дітей і дитячих інтернатних закладах на принципах, що базуються на конвенції ООН про права дитини / упоряд. Л.С. Волинець. – К., 1998. – 187 с.

 15. Мигович І.І. Соціальна робота / І.І. Мигович. – Ужгород, 1997.

 16. Міжнародна декларація етичних принципів // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. – № 4.

 17. Нормативно-правова база діяльності громадських молодіжних організацій. – К. : Четверта хвиля, 2001. – 388 с.

 18. Основы социальной работы: учебник. – М. : Инфра-М, 2004. – 395 с.

 19. Соціальна робота : в 3-х ч. – Ч.1. Основи соціальної роботи / за ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К., 2004.

 20. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / за ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с.

 21. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 22. Соціальна робота : навч. посіб. – К. : ДЦССМ, 2002. – Кн. ІІ.

 23. Соціальна робота : хрестоматія. – К. : ДЦССМ, 2002. – Кн. ІІІ.

 24. Тетерский С.В. Введение в социальную работу / С.В. Тетерський. – М. : Академ. Проект, 2002. – 496 с.

 25. Что такое социальная работа. – Амстердам, К., 1996.

 26. Сидоров В. Діяльність соціального працівника : рольовий аспект / В. Сидоров // Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – № 3, 4 – С. 41 – 80.

 27. Тихолоз В.В. Робочий зошит для проведення просемінарів із курсу «Вступ до спеціальності». Плани просемінарів та методичні рекомендації для студентів інституту педагогічної освіти, соціальної і мистецтва (спеціальність «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота») / В.В. Тихолоз. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 60 с.

Базова література до модуля «Етика соціальної роботи»

 1. Белинская А.Б. Конфликтология в социальной работе : учеб. пособ. / А.Б. Белинская. – М. : Дашков и К, 2010. – 222 с.

 2. Бербешкина З.А. Этика социального работника. Теория и практика социальной работы : проблемы, прогнозы, технологии [Электронный ресурс] / З.А. Бербешкина. – М., 1992. – Режим доступа : http://www.mark5.ru/209/28731/index1.2.html.

 3. Бойко Ж.В. Этические основы социальной работы : учеб. пособ. [Электронный ресурс] / Ж.В. Бойко. – Хабаровск, 2012. – 94 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file1251687/.

 4. Вступ до соціальної роботи / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К., 2005. – 304 с.

 5. Васянович Г.П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. / Г.П. Васянович. – Л. : Норма, 2005. – 344 с.

 6. Глушкова В.Г. Профессионально-этические основы социальной работы : учеб. пособ. [Электронный ресурс] / В.Г. Глушкова. – Белгород, 2007. – 165 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file22502/.

 7. Етика соціальної роботи : принципи і стандарти // Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / за ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К., 2004. – С. 243 – 249.

 8. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України // Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / за ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К., 2004. – С. 250 – 253.

 9. Іщук С.В. Етика соціальної роботи : опорні конспекти : метод. рекоменд. для студ. спец. «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» / С.В. Іщук. – Т. : ТДУ, 2003. – 180 с.

 10. Козлов А.А. Навыки общения с клиентом / А.А. Козлов, Т.Б. Иванова // Практикум социального работника. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 130 – 164.

 11. Конфликтология в социальной работе // Социальная работа / под общ. ред. В. И. Курбатова. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 337 – 351.

 12. Махова Н.П. Профессионально-этические основы социальной работы [Электронный ресурс] / Н.П. Махова, В.А. Филатов. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2001. – 90 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/576990/.

 13. Медведева Г.П. Этика социальной работы : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений [Электронный ресурс] / Г.П. Медведева. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 208 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/51257/.

 14. Невлева И.М. Конфликтология в социальной работе : учеб. пособ. [Электронный ресурс] / И.М. Невлева, А.А. Трунов. – Белгород : Кооперативное образование, 2005. – 327 с. – Режим доступа : http://www.booksgid.com/science/24827-konfliktologija-socialnaja-rabota.html.

 15. Потрикеева О.Л. Профессионально-этические основы социальной работы : учеб.-метод. комплекс по дисциплине для студ., обучающихся по спец. 350500 (040101) – «Социальная работа» [Электронный ресурс] / О.Л. Потрикеева, Н.Ю. Андрусяк. – Магнитогорск : МаГУ, 2006. – 51 с. – Режим доступа : http://refdb.ru/look/1596263-pall.html.

 16. Склярова Т.В. Современные проблемы профессиональной этики социальной работы : учеб. пособ. [Электронный ресурс] / Т.В. Склярова. – Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2002. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/107201/.

 17. Тетерский С.В. Профессиональное общение социального педагога и социального работника / С.В. Тетерский // Введение в социальную работу. – М., 2002. – С. 188 – 198.

 18. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной этики социального работника [Электронный ресурс] / М.В. Фирсов. – М., 1993. – Режим доступа : http://banauka.ru/1063.html.

 19. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника / Е.И. Холостова. – М. : РГСИ, 1993. – 229 с.

 20. Ярская-Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы : учеб. [Электронный ресурс] / Е. Ярская-Смирнова. – М., 1998. – Режим доступа : https://scholar.google.com.ua/
  citations?user=ccy10wMAAAAJ&hl=ru.


Базова література до модуля «Історія соціальної роботи»

  1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тися­чоліть: монографія. – К. : УДЦССМ, 2001. – 344 с.

  2. Антология социальной работы : в 5 т. – Т.1. История социальной помощи в России / Сост. М .В. Фирсов. – М. : Сварогъ – НВФ СПТ, 1994. – 288 с.

  3. Ґенеза соціальної роботи у вітчизняній теорії і практиці // Соціальна робота : навч. посіб. – Кн. ІІ. – К. : ДЦССМ, 2002.

  4. Горілий А.А. Історія соціальної роботи / А.А. Горілий. – Т., 2002. – 72 с.

  5. Динамика ценностей в социальной работе / под ред. С. Шардлоу. – Амстердам-Киев, 1996. – 206 с.

  6. Зверева И.Д. Проект «Социальное образование в Украине» : перспективы развития социальной работы (социальной педагогики) // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 5. – С. 20 – 24.

  7. Зверева И.Д. Развитие социальной работы и социальной педагогики в Украине / И.Д. Зверева, Г.Н. Лактионова // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. –№ 4. – С. 2 – 7.

  8. Значення змін у соціальній роботі / за ред. С. Шардлоу. – К., 1995. – 142 с.

  9. Кузьмин К.В. История социальной работы / К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин. – М., 2002.

  10. Лукашевич М.П. Соціальна робота в Україні : теоретико-методологічні засади / М.П. Лукашевич, І.І. Мигович, І.М. Пінчук. – К. : МАУП, 2001. – 126 с.

  11. Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – К., 1988.

  12. Мельников В.П. История социальной работы в России / В.П. Мельников, Е.И. Холостова. – М. : Социально-технологический институт, 1998. – 200 с.

  13. Мигович І.І. Соціальна робота (вступ до спеціальності) / І.І. Мигович. – Ужгород : ВАТ «Патент», 1997.

  14. Мустаева Ф.А. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом (Социальная работа в США. Социальная работа и социальная педагогика в Германии. Социальная педагогика и социальная работа во Франции. Социальная работа в Швеции) / Ф.А. Мустаева // Основы социальной педагогики / Ф.А. Мустаева. – М., 2002. – С. 287 – 401.

  15. Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. – М. : ИНФРА, 1997. – 368 с.

  16. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за кордоном : навч. посіб. – Ужгород : УДУ, 2000.

  17. Соціальна робота. Короткий енциклопедичний словник. Кн. 4. – К., 2002.

  18. Тихолоз В.В. Історія соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / В.В. Тихолоз. – Черкаси, Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 408 с.

  19. Фирсов М.В. История социальной работы в России / М.В. Фирсов. – М., 2007.

  20. Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки/соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / О.І. Янкович, В.А. Поліщук. – Т.: ТНПУ, 2004. – 394 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка