Робоча програма дисципліниСкачати 327.87 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір327.87 Kb.
Навчальні матеріали дисциплін кафедри

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Спеціальність «Соціальна педагогіка»

Вступ до спеціальності

Робоча програма дисципліни

Мета дисципліни - ознайомити студентів з основними аспектами професійної діяльності соціальних педагогів, формування теоретичних знань у галузі етики соціально-педагогічної діяльності та історії становлення і розвитку соціально-педагогічних ідей.

Завдання дисципліни: розкриття актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності в Україні; формування професійного світогляду майбутнього соціального педагога; ознайомлення із сферами професійної діяльності соціального педагога; формування у студентів умінь наукової організації навчальної діяльності; допомогти студентам засвоїти теоретичні основи етики соціально-педагогічної діяльності: ознайомити з основними категоріями соціально-педагогічної етики, розкрити складові компоненти Етичного кодексу як підґрунтя поведінки соціального педагога, формувати потребу застосовувати етичні знання на практиці, розвивати моральні професійні якості, необхідні для майбутньої фахової діяльності. Курс передбачає також ознайомлення майбутніх соціальних педагогів з національним досвідом соціального виховання і освіти, формування національної свідомості, національної гідності особистості; ознайомлення з соціально-педагогічними поглядами зарубіжних педагогів-гуманістів; з цього досвіду вміння вибирати головне, позитивне; розширення педагогічного мислення, кругозору, ерудиції, гуманістично зорієнтованого світогляду у цілому.
Тематики та зміст семінарських занять, самостійна робота та індивідуальні завдання
Змістовий модуль 1. Методика і техніка самостійної навчальної роботи студентів

Просемінар № 1

ТЕМА 1.1. Правила бібліографічних описів літературних джерел. (2 год.)

План просемінару


 1. Види бібліотечних каталогів, правила користування ними.

 2. Послідовність опису книги, журнальної (газетної) статті.

 3. Правила бібліографічних описів наукової літератури.

 4. Робота студентів з формування умінь бібліографічних описів наукової літератури.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) з’ясувати особливості адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі, основні труднощі студентів на першому курсі ВНЗ; 2) як подолати труднощі, що виникають у процесі адаптації студентів-першокурсників? 3) охарактеризувати передумови ефективності навчальної роботи студентів; 4) які є види бібліотечних каталогів? Як ними користуватись? 5) у якій послідовності робиться опис книги? Запишіть.

Основна література: 1, 5, 15, 32.Просемінар № 2

ТЕМА 1.2. Методика і техніка самостійної робота з книгою. (2 год.)

План просемінару

 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до роботи з книгою.

 2. Види читання, їх характеристика.

 3. Вимоги до швидкісного читання.

 4. Види записів при опрацюванні книг.

 5. Основні вимоги до складання плану.

 6. Вимоги до цитування та складання виписок.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) яких санітарно-гігієнічних вимог до роботи з книгою слід дотримуватись? 2) охарактеризуйте різні види читання; 3) які вимоги до швидкісного читання? 4) якими видами запису прочитаного вам доводилося користуватися під час підготовки до занять? 5) які особливості складання плану? 6) яких правил слід дотримуватися при виписуванні цитат?

Основна література: 1, 5, 15, 32.

Просемінар № 3

ТЕМА 1.3. Методика конспектування наукової літератури. (2 год.)

План просемінару

 1. Вимоги до складання конспекту наукової статті (книги).

 2. Технологія конспектування наукової літератури.

 3. Види конспектів. Особливості змішаного конспектування.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) охарактеризуйте вимоги до складання конспекту статті (книги); 2) які особливості підготовки до семінарських і практичних занять?

Основна література: 1, 5, 15, 32.Просемінар № 4

ТЕМА 1.4. Науково-дослідна робота студентів. Основні вимоги до підготовки і написання реферату. (2 год.)

План просемінару

 1. Особливості організації НДРС.

 2. Вимоги до підготовки та написання реферату.

 3. Види бібліографічних посилань.

 4. Правила оформлення позатекстових посилань.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) основні вимоги до реферату як найпростішої форми наукової роботи.

Основна література: 1, 5, 15, 32.
Змістовий модуль 2. Теоретичні засади соціальної педагогіки

Практичне заняття № 5

ТЕМА 2.1. Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі розвитку української держави. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Соціалізація особистості – надзавдання соціальної педагогіки.

 2. Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості.

 3. Предмет та завдання соціальної педагогіки.

 4. Основні категорії соціальної педагогіки.

 5. Структура та функції соціально-педагогічної діяльності.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) опрацювання навчальних посібників; 2) ведення словника основних термінів з курсу; 3) виписати 5 визначень соціального виховання.

Основна література: 1, 3, 5, 6, 15, 16, 26, 27.

Практичне заняття № 6

ТЕМА 2.2. Принципи соціально-педагогічної діяльності. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Визначення поняття принципів соціально-педагогічної діяльності.

 2. Характеристика та класифікація принципів соціально-педагогічної діяльності (соціально-політичні, психолого-педагогічні, організаційні та специфічні).

 3. Характеристика соціально-політичних принципів та їх види.

 4. Види психолого-педагогічних принципів.

 5. Специфічні принципи та їх особливості.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) заповнити таблицю «Види та зміст принципів соціально – педагогічної діяльності».

Основна література: 15, 16, 26, 27.

Практичне заняття № 7

ТЕМА 2.3. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Мета діяльності соціального педагога.

 2. Професійні функції соціального педагога.

 3. Ролі соціального педагога у професійній діяльності (група практичних ролей соціального педагога, мета посередницької ролі, роль експерта і аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, що потребує соціально-педагогічної допомоги; група управлінських та сервіс­них ролей соціальної педагогіки; призначення кожної групи ролей).

 4. Посадові права та обов'язки соціального педагога.

 5. Професійні знання та уміння спеціаліста соціально-педагогічної роботи.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) заповнити таблицю:

Функції соціального педагога

Зміст функцій

Професійні ролі соціального педагога

Зміст ролей

Вказати використане джерело

2) заповнити таблицю:

Уміння соціального педагога

Зміст умінь соціального педагога

Вказати використане джерело3)заповнити таблицю «Ролі соціального педагога» (за В. Сидоровим):

Ролі соціального педагога (6 груп)

Зміст ролей соціального педагогаОсновна література: 2, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 31.

Практичне заняття № 8

ТЕМА 2.4. Особистість соціального педагога. Сфери діяльності соціального педагога. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Якості соціального педагога та їх зміст.

 2. Зміст основних вимог до особистісних якостей соціального педагога та їх групи (психофізіологічні, мораль­но-етичні, психоаналітичні та ін.).

 3. Особливості комунікативної діяльності соціального педагога: Комунікативна професіограма соціального педагога. Вимоги до ділового спілкування. Бесіда, обговорення і співбесіда, мовленнєві уміння, характеристика елементів мовленнєвого етикету.

 4. Основні підходи до виділення сфер діяльності соціального педагога.

 5. Загальноосвітня школа як сфера діяльності соціального педагога.

 6. Планування і організація роботи соціального педагога. Критерії ефективності роботи соціального педагога.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) заповнити таблицю:

Особистісні якості соціального педагога

Зміст якості

Вказати використане джерело2) Розробити власний професійний портрет ідеального соціального педагога (у формі творчої роботи, малюнка з використанням притчі О. Еверетта «Це Я !» – див.: Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка / С.С. Пальчевський. – К., 2005. – С. 536 – 537.); 3) допишіть речення:

На мою думку, соціальний педагог повинен ...

На мою думку, соціальний педагог може ...

На мою думку, соціальний педагог - це ...На мою думку, соціальному педагогу необхідно ...

Основна література: 2, 9, 15, 16, 17 ,18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 34.

Змістовий модуль 3. Етика соціально-педагогічної діяльності

Практичне заняття № 9

ТЕМА 3.1. Професійна етика соціального педагога. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України (2 год.)

Зміст заняття

 1. Предмет і завдання соціально-педагогічної етики.

 2. Зміст і структура професійно-етичної культури соціального педагога.

 3. Фахові цінності та етичні принципи роботи соціальних служб підтримки сім’ї.

 4. Професійні межі у соціальній роботі.

 5. Міжнародні етичні стандарти у соціальній роботі.

 6. Етичні стандарти соціальної роботи в Україні.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання : 1) скласти порівняльну таблицю (див.: Соціальна робота в Україні / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К., 2004. – С. 243 – 253.):

Етика соціальної роботи: принципи і стандарти ( Коломбо, 1994 р.)

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України (2002; 2003)

Етичні принципи

Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи

Загальні стандарти етичної поведінки
Стандарти поведінки стосовно клієнтів

Етична поведінка стосовно клієнтів

Стандарти стосунків соціального працівника з установами і організаціями

Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій

Стандарти поведінки соціального працівника стосовно колег

Етична поведінка стосовно колег

Стандарти професії соціального працівника

Етична поведінка стосовно професії

Основна література: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 26, 28, 33.

Практичне заняття № 10

ТЕМА 3.2. Категорії соціально-педагогічної етики (2 год.)

Зміст заняття

 1. Добро, зло, совість – категорії етики соціально-педагогічної діяльності.

 2. Педагогічна справедливість як базова етична категорія соціально-педагогічної діяльності. Професійна честь і гідність. Педагогічна совість як моральна категорія.

 3. Педагогічний обов’язок і педагогічний такт. Основні характеристики педагогічного такту, його складові. І. О. Синиця про педагогічний такт.

 4. Роль педагогічного такту у вирішенні соціально-педагогічних завдань.

 5. Педагогічний авторитет та його види. Значення педагогічного авторитету в соціальній роботі.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) скласти таблицю «Категорії педагогічної етики»; 2) визначити сутність етичної категорії у філософській літературі та представити власні міркування про роль обраної етичної категорії у діяльності соціального педагога (з клієнтами, соціальним оточенням, колегами, соціальними інститутами) і ставленні до своєї професії; 3) виписки із розділів книги І. О. Синиці «Педагогічний такт і майстерність вчителя» (або див.: Синица И. Е. О такте и мастерстве / И. Е. Синица. – К.: Рад. шк., 1976. – 168 с.; «Педагогический такт и мастерство учителя» (1981, 1983)).

Основна література: 7, 12, 14, 25.

Практичне заняття № 11

ТЕМА 3.3. Етичні засоби вирішення конфліктів у соціально-педагогічній роботі (2 год.)

Зміст заняття

 1. Конфліктологія як наука про природу, сутність, управління конфліктом і способи подолання його. Суть поняття «конфлікт» та його етапи.

 2. Стилі поведінки учасників конфлікту. Вибір стилю поведінки в конфліктній ситуації. Стилі розв'язання конфліктів за методом Томаса Кілмена.

 3. Характеристика складових конфлікту: проблема, конфліктна ситуація, учасники, інцидент.

 4. Види конфліктів у соціально-педагогічній діяльності: педагогічні, сімейні, групові.

 5. Характеристика педагогічних конфліктів: конфлікти діяльності, конфлікти поведінки, конфлікти відносин.

 6. Шляхи подолання педагогічних конфліктів. Розробка пам'ятки з по­долання конфлікту.

 7. Етапи та можливі способи подолання конфліктної ситуації.

 8. Правила спілкування соціального педагога/працівника з дітьми, підлітками, юнацтвом.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) підібрати дві педагогічні ситуації, в яких представлене порушення правил етики спілкування одним із учасників (у т.ч. в конфліктних ситуаціях у соціально-педагогічній діяльності). Запропонувати педагогічно доцільне вирішення окресленої проблеми.

Основна література: 4, 8, 13.

Змістовий модуль 4. Історія зарубіжної соціальної педагогіки

Практичне заняття № 12

ТЕМА 4.1. Початковий етап у розвитку соціально-педагогічних ідей (із найдавніших часів до XVII ст.) (2 год.)

Зміст заняття

 1. Соціально-педагогічні погляди Конфуція, його послідовників («Бесіди і судження»).

 2. Зародження елементів соціальної педагогіки у творчості давньогрецьких та давньоримських мислителів:

  1. Внесок Демокріта («Фрагменти про виховання»), Сократа в розвиток соціально-педагогічної думки.

  2. Платон («Протагор», «Закони», «Держава»), Аристотель («Політика») про роль суспільства в формуванні людини, «про виховання для держави» та необхідності врахування в навчанні та вихованні соціального стану.

  3. Соціально-педагогічні погляди М. Квінтіліана («Про виховання оратора»).

 3. Соціально-гуманістичні аспекти в поглядах учених XIV-XVI ст. (Вітторино де Фельтре, М. Монтень та ін.).

 4. Т. Мор і Т. Кампанелла про справедливий суспільний устрій та соціальне виховання.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з робіт Конфуція, Демокіта, Платона, Арістотеля, Квінтіліана; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) складання структурно-логічних таблиць з теми.

Основна література: 1,5,6,7,8,9,10,15,24,25,28.

Практичне заняття № 13-14

ТЕМА 4.2. Розвиток соціально-педагогічних ідей у XVII-XVIII ст. (4 год.)

Зміст заняття

 1. Я.А. Коменський – основоположник науково-теоретичних основ соціальної педагогіки:

  1. Про «покращення справ людських» та державну систему підтримки («Всезагальна рада про виправлення справ людських»).

  2. Принцип природовідповідності виховання («Велика дидактика»).

  3. Зміст і організація соціального виховання (вікова періодизація і система шкіл) («Велика дидактика»).

  4. Зміст і методи морального виховання. Дисципліна («Велика дидактика»).

  5. Роль сім’ї в соціалізації особистості («Материнська школа»).

 2. Соціально-педагогічні погляди Дж. Локка («Думки про виховання»).

 3. Ідея вільного та природовідповідного виховання Ж.-Ж. Руссо («Еміль, або Про виховання»). Протиставлення Ж.-Ж. Руссо «громадського» виховання «природному» вихованню. (Самостійно)

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з робіт Я. А. Коменського, Д.Локка, Ж.-Ж. Руссо. 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) складання структурно-логічних таблиць з теми.

Основна література: 5,6,7,8,9,10,24,28.

Практичне заняття № 15-16

ТЕМА 4.3. Розвиток соціально-педагогічних ідей у XIX – XX ст. (4 год.)

Зміст заняття

 1. Внесок Й.-Г. Песталоцці в розвиток соціальної педагогіки:

  1. Соціальна спрямованість проектів. Система соціального виховання бідних («Лист другові про перебування в Станці»).

  2. Мета виховання. Принцип природовідповідності виховання («Лебедина пісня»). Сімейне виховання.

 2. Соціально-педагогічні ідеї А. Дістервега:

  1. Значення принципів навчання і виховання: природовідповідності, культуровідповідності, самодіяльності («Керівництво до освіти німецьких учителів»).

  2. Про вчителя і його підготовку ( IV розділ «Керівництва до освіти німецьких учителів»).

 3. Р. Оуен про загальні проблеми соціалізації та шляхи реформування виховання і навчання дітей.

 4. П. Наторп – основоположник соціальної педагогіки. Історичні аспекти виникнення терміну:

  1. Соціальна педагогіка як діяльність з інтеграції виховних сил з метою поширення культури («Соціальна педагогіка»).

  2. Концепція соціального виховання. Типи соціального виховання: домашнє, шкільне і самовиховання.

 5. Основи соціальної педагогіки М. Монтессорі («Розум дитини»).

 6. Соціально-педагогічні погляди Я. Корчака («Відкрите вікно», «Право дитини на повагу», «Нехтування чи недовіра», «Право дитини бути собою»).

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з робіт Й.-Г. Песталоцці, А. Дістервега, П. Наторп, М. Монтессорі, Я. Корчака; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) складання структурно-логічних таблиць з теми.

Основна література: 4,5,6,7,8,9,10,14,24,28..

Змістовий модуль 5. Історія вітчизняної соціальної педагогіки

Практичне заняття № 17

ТЕМА 5.1. Соціально-педагогічні ідеї і практика в Україні IX-XIII ст. (2 год.)

Зміст заняття

 1. Виховання і навчання дітей наших предків. Формування гуманістичних традицій у давніх слов’ян.

 2. Прийняття християнства на Русі, поширення освіти, основні типи шкіл. Турбота про дітей-сиріт і вдів у східних слов’ян. «Руська правда» Ярослава Мудрого про захист сім’ї та опікунство.

 3. Соціально-педагогічні ідеї в основних педагогічних пам’ятках («Бджола», «Повчання дітям» В. Мономаха, «Моління» Данила Заточника, «Ізборнік Святослава» та ін.).

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з «Руської правди», Я.Мудрого, «Поучення» В.Мономаха та збірника «Бджола»; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) складання структурно-логічних таблиць з теми.

Основна література: 2,7,8,10,11,16,17,24,26,28.

Практичне заняття № 18

ТЕМА 5.2. Розвиток соціально-педагогічної думки в Україні в епоху Відродження (ІІ половина XV – XVIIІ ст.) (2 год.)

Зміст заняття

 1. Філантропічні функції українських братств та їх продовження у братських школах («Порядок шкільний» 1586 р.).

 2. Козацька педагогіка про виховання гуманізму і милосердя. Школа, освіта та соціальна допомога в Запорізькій Січі. Павло Алепський про освіту і виховання українців.

 3. Створення перших вищих навчальних закладів України – Острозької та Києво-Могилянської Академій як результат філантропічної діяльності видатних українських меценатів.

 4. Соціально-педагогічна думка епохи Відродження (Є. Славинецький «Громадянство звичаїв дитячих», С. Полоцький, І. Вишенський та ін.).

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки із Статуту Львівської братської школи, щоденника П.Алепського, роботи Є.Славинецького; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) складання структурно-логічних таблиць з теми.

Основна література: 2,8,10,11,16,17,24,26,28.

Практичне заняття № 19-20

ТЕМА 5.3. Розвиток соціально-педагогічної думки в Україні у XVIII – XІX ст. (4 год.)

Зміст заняття

 1. Соціально-педагогічні погляди Г. Сковороди («Вдячний єродій»):

  1. Проблема щастя людини та гармонійного розвитку (моральне, розумове, трудове та фізичне виховання).

  2. Принцип природовідповідності виховання (ідея «сродної праці»). Погляди на вчителя, його особистість.

  3. Ідея народності виховання.

 2. Соціально-педагогічні погляди Т.Г. Шевченка, їх актуальність.

 3. Родовід та соціально-педагогічні ідеї видатного вітчизняного педагога К.Д. Ушинського:

  1. К.Д. Ушинський про педагогіку як науку і мистецтво виховання («Про користь педагогічної літератури»). Вимоги до вчителя («Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології»).

  2. Розробка К.Д. Ушинським принципу народності виховання («Про народність у громадському вихованні»).

  3. Ушинський про освітнє і виховне значення праці в житті людини («Праця в її психічному і виховному значенні»).

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з робіт Г. Сковороди, К. Ушинського; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) складання структурно-логічних таблиць з теми.

Основна література: 2,8,10,16,17,20,21,22,24,26,27,28.

Практичне заняття № 21-22

ТЕМА 5.4. Розвиток соціальної педагогіки в Україні в період наукової революції ХХ ст. (4 год.)

Зміст заняття

 1. Декларація «Про соціальне виховання» 1920 р. Державна політика захисту дітей у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

 2. Соціально-педагогічні погляди С.Ф. Русової; Г.Г. Ващенка («Виховний ідеал»).

 3. Соціально-педагогічні погляди І.І. Огієнка.

 4. Соціально-педагогічні погляди А.С. Макаренка:

  1. Макаренко про формування дитячого колективу, закони його розвитку («Педагогічна поема»).

  2. Вимоги до вчителя, його педагогічної майстерності і до педагогічного колективу в працях Макаренка (лекції «Проблеми шкільного радянського виховання», «Деякі висновки з мого педагогічного досвіду»).

  3. Сімейне виховання («Про батьківський авторитет», «Книга для батьків», «Загальні умови сімейного виховання»).

 5. Соціально-педагогічні погляди В.О. Сухомлинського («Серце віддаю дітям»):

  1. Ідея всебічного розвитку особистості. Гармонія інтересів особистості і колективу.

  2. Сухомлинський про єдність родинного і шкільного виховання. Роль сім’ї у запобіганні девіантної поведінки підлітків.

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: 1) виконати виписки з робіт А. Макаренка, Г. Ващенка, В. Сухомлинського; 2) опрацювати відповідні глави з навчальних посібників; 3) складання структурно-логічних таблиць з теми.

Основна література: 2,3,7,8,10,11,12,13,16,18,19,22,23,24,26,28.
Тематика рефератів з модулів «Методика і техніка самостійної навчальної роботи студентів», «Теоретичні засади соціальної педагогіки»

 1. Підготовка соціальних педагогів в Україні.

 2. Особливості соціально-педагогічної діяльності в Україні в сучасних умовах.

 3. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах.

 4. Професійні характеристики та особистісні риси соціального педагога.

 5. Морально-етичні аспекти соціально-педагогічної діяльності.

 6. Роль ЗМІ в роботі соціального педагога.

 7. Етичний кодекс соціального педагога – основа професійної діяльності.

 8. Професійно-етична культура соціального педагога.

 9. Культура спілкування соціального педагога.

 10. Місія і мета діяльності соціального педагога.

 11. Професійні ролі соціального педагога.

 12. Особистість соціального педагога – центральна постать соціально-педагогічної діяльності у різних інститутах.

 13. Вимоги до особистісних якостей соціального педагога.

 14. Вимоги до теоретичних знань і практичних умінь соціального педагога.

 15. Сфери діяльності та спеціалізації соціального педагога.

 16. Зміст і напрями діяльності соціального педагога.

 17. Планування та організація роботи соціального педагога.

 18. Професійна компетентність та критерії ефективності роботи соціального педагога.

 19. Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності в Україні.

 20. Обов’язки і права соціального педагога.

 21. Перспективи розвитку соціальної роботи в Україні.

 22. Актуальність соціальної роботи в Україні.

 23. Гуманістична сутність соціальної педагогіки.

 24. Професійне виховання соціального педагога.

 25. Місце і роль комунікативної функції в діяльності соціального педагога.

 26. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми.

 27. Морально-етичні проблеми у професійній діяльності соціального педагога.

Тематика наукових сповіщень з модулю «Етика соціально-педагогічної діяльності»
 1. Кодекс етики соціального працівника(педагога) як основа його професійної діяльності.


 2. Справедливість як складова етичного кодексу соціального працівника (педагога).

 3. Толерантність у діяльності соціального працівника. «Декларація принципів толерантності».

 4. Співчуття і милосердя у соціально-педагогічній діяльності.

 5. Любов як основа життя.

 6. Емпатія як ключовий чинник фахової соціально-педагогічної роботи.

 7. Деонтологія окремих видів взаємодії в соціальній роботі.

 8. Етичні принципи індивідуального та телефонного консультування клієнта.

 9. Етичні принципи консультування осіб, що мають ВІЛ-статус.

 10. Етика взаємодії соціального педагога з клієнтами з обмеженими можливостями.

 11. Етика спілкування з клієнтами похилого віку.

 12. Етичні засади соціально-педагогічної роботи з жертвами домашнього насилля.

 13. Етика взаємодії з батьками важковиховуваних дітей.

 14. Дотримання етики ділового спілкування із зовнішніми партнерами.

 15. Етичні принципи спілкування соціального педагога з колегами та вчительським колективом загальноосвітнього закладу.

 16. Педагогічний авторитет, його види і значення в соціально-педагогічній діяльності.

 17. Характеристика професійного педагогічного обов’язку, його основні складові.

 18. Поняття педагогічного такту як основної категорії педагогічної етики.

 19. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.

 20. Культура спілкування й етикет у соціально-педагогічній діяльності.

 21. Конфліктні ситуації у соціальній роботі і шляхи їх подолання.

 22. Роль відповідальності у соціально-педагогічній діяльності.

 23. Професійний імідж соціального працівника (педагога).

Тематика рефератів з модулів «Історія зарубіжної соціальної педагогіки», «Історія вітчизняної соціальної педагогіки»

 1. Соціально-педагогічні погляди Конфуція, Демокрита, Платона, Аристотеля, М.Ф. Квінтиліана.

 2. Т.Мор і Т.Кампанелла про соціальне виховання. («Утопія». «Місто Сонця»).

 3. Я.А. Коменський про вчителя і вимоги до нього («Велика дидактика»).

 4. Я.А. Коменський про моральне виховання, його завдання і методи та про шкільну дисципліну («Велика дидактика», «Материнська школа»).

 5. Соціально-педагогічні погляди Д. Локка («Думки про виховання»).

 6. Соціально-педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо. («Еміль, або Про виховання»).

 7. Соціально-педагогічні погляди Й.-Г. Песталоцці. («Лист другові про перебування в Станці» та ін.).

 8. А. Дістервег про вчителя та вимоги до нього («Посібник для освіти німецьких учителів»).

 9. Соціально-педагогічні погляди А. Дістервега («Посібник для освіти німецьких учителів»).

 10. Засновник соціальної педагогіки П. Наторп («Соціальна педагогіка»).

 11. Соціально-педагогічні погляди Р.Оуена.

 12. Соціально-педагогічні погляди М.Монтессорі.

 13. Соціально-педагогічні погляди Я.Корчака («Як любити дітей»).

 14. Соціально-педагогічні ідеї в пам’ятках педагогічної літератури Київської Русі («Пчела», «Ізборник Святослава», «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Моління Данила Заточника», «Слово о полку Ігоревім» та інші).

 15. Турбота про дітей в історії української соціальної педагогіки.

 16. Соціально-педагогічні ідеї українських педагогів XVI-XVII ст. (С. Полоцький, Є. Славинецький, К. Ставровецький, І. Гізель, П. Беринда, Герасим і Мелетій Смотрицький, І. Борецький, З. Копистенський, Ф. Прокопович, І. Вишенський та ін.).

 17. Чужинці про стан освіти і виховання в Україні в період українського Відродження.

 18. Соціально-педагогічні погляди Г. Сковороди («Вдячний єродій»).

 19. Родовід, життя і педагогічна діяльність К.Д. Ушинського, його соціально-педагогічні ідеї. («Людина як предмет виховання» та ін.)

 20. К. Ушинський про вимоги до вчителя (« Про користь педагогічної літератури», «Праця в її психічному і виховному значенні»).

 21. Соціально-педагогічні погляди Т. Шевченка («Близнецы» та ін.)

 22. А. Макаренко про вимоги до педагогічного колективу та до вчителя-вихователя. Педагогічна майстерність. Педагогічна техніка. «Деякі висновки з мого педагогічного досвіду», «Педагогіка індивідуальної дії».

 23. А. Макаренко про сімейне виховання. «Книга для батьків». Лекція для батьків «Про батьківський авторитет».

 24. А. Макаренко про формування дитячого колективу і закони його розвитку («Педагогічна поема»).

 25. Педагогіка середовища С. Т. Шацького.

 26. Соціально-педагогічні погляди Г.Г. Ващенка. «Виховний ідеал».

 27. Соціально-педагогічні погляди класика української педагогіки С.Ф. Русової.

 28. Життя і педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського, його соціально-педагогічні погляди («Серце віддаю дітям»).


Контрольні питання з модулів «Методика і техніка самостійної навчальної роботи студентів», «Теоретичні засади соціальної педагогіки»

 1. НОП студента. Вимоги до ведення конспекту лекцій.

 2. НОП студента. Вимоги до роботи студента на лекції і над лекцією.

 3. НОП студента. Основні вимоги до ведення конспекту наукової статті.

 4. НОП студента. Вимоги до підготовки і написання реферату.

 5. НОП студента. Основні вимоги до складання тематичних виписок.

 6. НОП студента. Основні вимоги до складання тез.

 7. НОП студента. Режим індивідуальної праці та відпочинку студента.

 8. НОП студента, її основні складові.

 9. НОП студента. Забування та його профілактика.

 10. НОП студента. Планування самостійної навчальної діяльності.

 11. НОП студента, її основні складові. Психологічні механізми засвоєння інформації.

 12. НОП студента. Основні правила конспектування наукової літератури.

 13. НОП студента. Основні правила і прийми запам’ятовування матеріалу.

 14. Методика і техніка самостійної роботи з книгою. Вимоги до цитування та складання тематичних виписок.

 15. Методика і техніка самостійної роботи з книгою. Види бібліотечних каталогів, правила користування ними. Послідовність опису книги, журнальної статті.

 16. Методика і техніка самостійної роботи з книгою. Вимоги до цитування. Правила оформлення поза текстових посилань.

 17. Соціалізація особистості – надзавдання соціальної педагогіки.

 18. Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості.

 19. Предмет та завдання соціальної педагогіки

 20. Основні категорії соціальної педагогіки.

 21. Структура та функції соціально-педагогічної діяльності

 22. Визначення поняття принципів соціально-педагогічної діяльності.

 23. Характеристика та класифікація принципів соціально-педагогічної діяльності (соціально-політичні, психолого-педагогічні, організаційні та специфічні).

 24. Характеристика соціально-політичних принципів та їх види.

 25. Види психолого-педагогічних принципів.

 26. Специфічні принципи та їх особливості.

 27. Мета діяльності соціального педагога.

 28. Професійні функції соціального педагога.

 29. Ролі соціального педагога у професійній діяльності (група практичних ролей соціального педагога, мета посередницької ролі, роль експерта і аналітика в соціальній роботі з конкретною особистістю, що потребує соціально-педагогічної допомоги; група управлінських та сервіс­них ролей соціальної педагогіки; призначення кожної групи ролей).

 30. Посадові права та обов'язки соціального педагога.

 31. Професійні знання та уміння спеціаліста соціально-педагогічної роботи.

 32. Якості соціального педагога та їх зміст.

 33. Зміст основних вимог до особистісних якостей соціального педагога та їх групи (психофізіологічні, мораль­но-етичні, психоаналітичні та ін.).

 34. Особливості комунікативної діяльності соціального педагога.

 35. Основні підходи виділення сфер діяльності соціального педагога.

 36. Загальноосвітня школа як сфера діяльності соціального педагога.

 37. Планування і організація роботи соціального педагога.

 38. Критерії ефективності роботи соціального педагога.

 39. Дати визначення таким поняттям (див. словник термінів з курсу).

 40. Виконайте бібліографічний опис літературних джерел.

Контрольні питання з модулю «Етика соціально-педагогічної діяльності»

 1. Особливості соціально-педагогічної етики.

 2. Категорії педагогічної етики та соціально-педагогічної етики.

 3. Педагогічний обов’язок і педагогічний такт.

 4. Професійна честь і гідність

 5. Поняття педагогічного авторитету.

 6. Правила спілкування соціального працівника з різними об’єктами соціально-педагогічної діяльності.

 7. Класифікаційна таблиця основних стилів спілкування.

 8. Поняття про конфлікт.

 9. Поняття про професійний імідж.

 10. Характеристика основних комунікативних здібностей соціального працівника/педагога.

 11. Поняття педагогічного такту як основної категорії педагогічної етики

 12. Роль педагогічного такту у вирішенні соціально-педагогічних завдань.

 13. Основні вимоги до професійних якостей соціального працівника/педагога.

 14. Етичні категорії у діяльності соціального працівника/педагога.

 15. Проаналізуйте документ «Етика соціальної роботи: принципи і стандарти (Коломбо, 1994 р.).

 16. На основі яких моральних принципів ви будете будувати свої стосунки з клієнтом?

 17. Охарактеризуйте таке поняття як «моральний обов’язок».

 18. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника/педагога перед суспільством і державою?

 19. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника/ педагога перед професією?

 20. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника/ педагога перед колегами?

 21. У чому полягає відповідальність і обов’язок соціального працівника/ педагога перед клієнтом і його близькими?

 22. У чому смисл і зміст обов’язку соціального працівника/педагога перед самим собою?

 23. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника/педагога, охарактеризуйте типову ситуацію «знайомство» у його професійній діяльності.

 24. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника/педагога, охарактеризуйте типову ситуацію «консультування» у його професійній діяльності.

 25. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника/педагога, охарактеризуйте типову ситуацію «спілкування з соціальним оточенням клієнта» у його професійній діяльності.

 26. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника/педагога, охарактеризуйте типову ситуацію «робота з представниками закладу й організації» у його професійній діяльності.

 27. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника/педагога, охарактеризуйте типову ситуацію «контакти зі спонсором» у його професійній діяльності.

 28. Виходячи з принципів етикету у соціального працівника/педагога, охарактеризуйте типову ситуацію «телефонна розмова» у його професійній діяльності.

 29. Доведіть, що саме особистісні риси соціального працівника/педагога багато в чому визначають оптимальний характер і ефективність соціальної роботи.

 30. Охарактеризуйте необхідні компоненти моральної свідомості соціального працівника/педагога.

 31. Охарактеризуйте морально-духовні якості особистості соціального працівника/педагога.

 32. Складіть систему ключових (головних) професійних цінностей соціальної роботи.

 33. Кодекс етики соціального працівника/педагога як основа його професійної діяльності.

 34. Етичні обов’язки соціального працівника/педагога перед клієнтами, колегами, суспільством.
 35. Етичні засади соціально-педагогічної діяльності у процесі розв’язання конфлікту.


 36. Значення педагогічного авторитету в соціально-педагогічній діяльності.

 37. Аналіз конфліктів у соціально-педагогічній діяльності.

 38. Стилі розв'язання конфліктів за методом Томаса Кілмена.

 39. Проаналізувати педагогічну ситуацію з демонстрацією майстерності соціального педагога/працівника та його професійної етики.

Контрольні питання з модулів «Історія зарубіжної соціальної педагогіки», «Історія вітчизняної соціальної педагогіки»

 1. Чим викликана поява соціально-педагогічної практики в умовах первісного суспільства? Концепція ідеальної людини Конфуція «Бесіди і судження».

 2. Державна політика захисту дітей в роки радянської влади (20 – 30 роки ХХ ст.).

 3. Утвердження в історії людства принципу гуманізму у ставленні до дитини
  (П. Верджеріо, М. Монтень, Я.А. Коменський, Й.-Г. Песталоцці, А. Дістервега, М.Монтессорі, В.Мономах, Г.Сковорода, В.Сухомлинський та ін.)

 4. Соціально-педагогічні погляди К. Ушинського. Вимоги до вчителя («Про користь педагогічної літератури», «Праця в її психічному і виховному значенні»).

 5. Соціально-педагогічні ідеї М.Ф. Квінтиліана « Про виховання оратора».

 6. К. Ушинський про виховне і освітнє значення праці в житті людини. Вимоги до розумової праці. («Праця в її психічному і виховному значенні»).

 7. Т.Мор і Т.Кампанелла про соціальне виховання. («Утопія». «Місто Сонця»)

 8. Обґрунтування К. Ушинським принципу народності виховання («Про народність у громадському вихованні»).

 9. Я. А. Коменський про зміст і організацію соціального виховання («Материнська школа», «Велика дидактика»).

 10. Соціально-педагогічні погляди К.Д. Ушинського. («Про користь педагогічної літератури», «Людина як предмет виховання»).

 11. Соціально-педагогічні погляди Демокріта, Платона («Фрагменти про виховання», «Протагор. Закони. Держава»).

 12. Родовід, життя і соціально-педагогічна діяльність К.Д. Ушинського, його соціально-педагогічні ідеї. («Людина як предмет виховання» та ін.)

 13. Соціально-педагогічні погляди Аристотеля («Політика»)

 14. Соціально-педагогічні погляди Т. Шевченка та Г.Сковороди.

 15. Соціально-педагогічні погляди Я. А. Коменського («Материнська школа», «Велика дидактика»).

 16. Соціально-педагогічні погляди Г. Сковороди («Вдячний єродій»).

 17. Соціально-педагогічні погляди Р.Оуена.

 18. Школа і освіта в Запорізькій Січі. Козацька педагогіка. Турбота про дітей-сиріт. Чужинці про стан освіти і виховання в Україні в період українського Відродження (П.Алепський).

 19. Обгрунтування Коменським принципу природовідповідності виховання, його зв’зок з народною педагогікою («Велика дидактика»). Принципи народності, природовідповідності і гуманізму як теоретичний фундамент соціальної педагогіки.

 20. Педагогічна думка епохи Відродження про виховання доброчесностей та милосердя (С. Полоцький, І.Федоров, Є. Славинецький та ін.) «Громадянство звичаїв дитячих».

 21. Соціально-педагогічні погляди Д. Локка («Думки про виховання»).

 22. Приватна благодійність в Україні. Створення перших ВНЗ України – Острозької та Києво-Могилянської академій як результат філантропічної діяльності видатних українських меценатів.

 23. Соціально-педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо. Основи виховання: вільне, природне, трудове. Значення теорії «вільного виховання» («Еміль, або Про виховання»).

 24. Філантропічні функції братв України та їх продовження у братських і школах. Статут Львівської братської школи 1586 року. «Порядок шкільний».

 25. А. Дістервег про термін «соціальна педагогіка» (1835 р.). Принципи навчання і виховання А. Дістервега (принпипи природовідповідності, культуровідповідності, самодіяльності). «Посібник для освіти німецьких учителів».

 26. Соціально-педагогічні погляди Г.Г. Ващенка. «Виховний ідеал».

 27. А. Дістервег про вчителя та вимоги до нього («Посібник для освіти німецьких учителів», IV розділ).

 28. Соціально-педагогічні ідеї в пам’ятках педагогічної літератури Київської Русі («Пчела», «Ізборник Святослава», «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Моління Данила Заточника», «Слово о полку Ігоревім» та інші).

 29. Соціально-педагогічні погляди М.Монтессорі («Розум дитини» та ін.)

 30. Прийняття християнства на Русі, поширення освіти, організація шкіл. Причини поширення грамотності.

 31. Соціально-педагогічні погляди Я.Корчака («Открытое окно», «Право ребенка на уважение», «Пренебрежение или недоверие», «Право ребенка быть собой» та ін).

 32. Народна педагогіка про виховання і навчання дітей у давніх слов’ян. Формування гуманістичних традицій у давніх словян.

 33. Я.А. Коменський про вчителя і вимоги до нього («Велика дидактика»).

 34. Особливості розвитку національної освіти в Україні в 20-ті роки ХХ ст. Декларація «Про соціальне виховання дітей» (1920 р.).

 35. Я.А. Коменський про завдання і методи морального виховання та про шкільну дисципліну («Велика дидактика», «Материнська школа»).

 36. Соціально-педагогічні погляди класика української педагогіки С.Ф. Русової.

 37. Засновник соціальної педагогіки П. Наторп («Соціальна педагогіка»).

 38. Соціально-педагогічні погляди В. Сухомлинського («Серце віддаю дітям»).

 39. Зародження у давньому світі ідеї врахування соціальних факторів у процесі навчання і виховання членів суспільства. (Демокріт, Платон, Аристотель).

 40. «Руська правда» про захист майнових прав дітей і опікунство. Соціально-педагогічні ідеї збірника афоризмів «Бджола».

 41. Соціально-педагогічні погляди Й.-Г. Песталоцці. («Лист другові про перебування в Станці»).

 42. А. Макаренко про формування дитячого колективу і закони його розвитку (закон руху колективу за «Педагогічною поемою»).

 43. Я.А. Коменський як основоположник науково-теоретичного компонента в соціальній педагогіці («Материнська школа», «Велика дидактика»)

 44. А. Макаренко про сімейне виховання. «Книга для батьків». Лекція для батьків «Про батьківський авторитет».

 45. Соціально-педагогічні погляди Конфуція («Бесіди і судження»).

 46. Соціально-педагогічні погляди А. Макаренка. Педагогічна майстерність. Педагогічна техніка. «Деякі висновки з мого педагогічного досвіду», «Педагогіка індивідуальної дії».

 47. Соціально-педагогічні погляди А. Дістервега («Посібник для освіти німецьких учителів»).

 48. Життя і педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського, його соціально-педагогічні погляди («Серце віддаю дітям»).

 49. Соціально-педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо («Еміль, або Про виховання»).

 50. А. Макаренко та В. Сухомлинський про сімейне виховання («Книга для батьків», лекції для батьків; «Батьківська педагогіка»).

 51. Тестові завдання (на основі першоджерел)


Базова література

 1. Архипова С.П. Вступ до педагогічної спеціальності / С.П. Архипова, В.Л. Омеляненко. – Черкаси, 1998.

 2. Алексеєва В.І. Місія соціального педагога / В.І. Алексєєва // Виховна робота в школі. – 2005. – № 12 (13). – С. 16 – 20.

 3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка а схемах і таблицях : навч. посіб. /
  О.В. Безпалько. – К. : Логос, 2003.

 4. Белинская А.Б. Конфликтология в социальной работе : учеб. пособ. / А.Б. Белинская. – М. : Дашков и К, 2010. – 222 с.

 5. Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І.М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

 6. Василькова Ю.В. Социальная педагогика / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – М., 2003. – С. 64 – 67 («Заповіді педагогові, який входить у клас»).

 7. Васянович Г.П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. / Г.П. Васянович. – Л. : Норма, 2005. – 344 с.

 8. Вступ до спеціальності / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К., 2006.

 9. Вульфов В.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания / В.З. Вульфов // Педагогика. – 1992. – № 5.

 10. Етика соціальної роботи : принципи і стандарти // Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / за ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К., 2004. – С. 243 – 249.

 11. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України // Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / за ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К., 2004. – С. 250 – 253.

 12. Зозуляк-Случик Р.В. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / Р.В. Зозуляк-Случик, Б.І. Ковбас. – Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2011. – 212 с.

 13. Конфликтология в социальной работе // Социальная работа / под общ. ред. В. И. Курбатова. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 337 – 351.

 14. Марченко С.Я. Професійна етика соціального педагога : [навч.-метод. посіб.] / С.Я. Марченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко. – Луганськ, 2009. – 563 с.

 15. Міщик Л.І. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навч. посіб. / авт.-уклад. : Л.І. Міщик, О.П. Демченко; за заг. ред. Л.І. Міщик. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 328 с.

 16. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики / Ф.А. Мустаева – М., 2002.– 416 с.

 17. Никитина Л. Права и этические нормы социального педагога / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2001. - № 2. – С.20 – 23; №3. – С.29 – 31.

 18. Никитина Л. Функции и роли социального педагога / Л. Никитина // Воспитание школьников. – 2000. – № 8. – С.30.

 19. Никитина Л.Г. Социальный педагог в школе / Л.Г. Никитина. – М., 2003. – 112 с.

 20. Овчарова Р.В. Роль социального педагога в гармонизации межличностных взаимодействий / Р.В. Овчарова // Справочная книга социального педагога. – М., 2002. – С. 50 – 73.

 21. Основы социальной работы: учебник / отв. ред. П. Д. Павленок. – М., 1997.

 22. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / С.С. Пальчевський. – К., 2005. – 560 с.

 23. Сабат Н. Етика спілкування соціального педагога з різними категоріями клієнтів / Н. Сабат // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 324 – 330.

 24. Сидоров В. Діяльність соціального працівника: рольовий аспект / В. Сидоров // Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – № 3, 4 – С. 41 – 80.

 25. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність вчителя / І.О. Синиця. — К., 1978.

 26. Соціальна педагогіка: підручник / за ред. А.Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

 27. Соціальна педагогіка: теорія і технології / за ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2006. – 316 с.

 28. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / за ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К., 2004. – 233 с.

 29. Соціальна робота в Україні: перші кроки. – К.: КМ Acadamia, 2000.

 30. Соціальна робота: навч. посіб. / за ред. проф. А.Й. Капської – К.: Центр навч. літератури, 2006.

 31. Тетерский С.В. Профессиональное общение социального педагога и социального работника / С.В. Тетерский // Введение в социальную работу. – М., 2002. – С. 188 – 198.

 32. Тихолоз В.В. Робочий зошит для проведення просемінарів із курсу «Вступ до спеціальності». Плани просемінарів та методичні рекомендації для студентів інституту педагогічної освіти, соціальної і мистецтва (спеціальність «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота») / В.В. Тихолоз. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 60 с.

 33. Трубавіна І.М. Етика соціально-педагогічної роботи з сімєю : [навч.-метод. посіб.] / І.М. Трубавіна. – К. : УДЦССМ, 2001. – 72 с.

 34. Шептенко П.А. Методика и технология работы социального педагога / П.А. Шептенко, Г.А. Воронина. – М., 2001. – 208 с.

Базова література до модуля «Історія соціальної педагогіки»

 1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : учеб. пособ. / И.Н. Андреева. – М., 2000. – 176 с.

 2. Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.

 3. Василькова Ю.В. Социальная педагогика : курс лекций : учеб. пособ. / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – М., 2003. – 440 с.

 4. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М., 1956.

 5. История педагогики и образования. – М., 2001.

 6. История социальной педагогики (Становление и развитие зарубежной социальной педагогики) : учеб. / под ред. В.И. Беляева. – М. : Гардарики, 2003. – 255 с.

 7. История социальной педагогики : хрестоматия / под ред. М.А. Галагузовой. – М., 2000. – 544 с.

 8. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О. Любар. – К., 2003. – 766 с.

 9. Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія / Є.І. Коваленко, Н.І. Бєлкіна. – К., 2006. – 664 с.

 10. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. – Вид. 3-е, доп. / М.В. Левківський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.

 11. Любар О.О. Історія української педагогіки / О.О. Любар, Д.Т. Федоренко, М.Г. Стельмахович. – К., 2003.

 12. Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. – К., 1989.

 13. Макаренко А.С. Полное собрание сочинений: в 8 т. / А.С. Макаренко. – М., 1983-1986.

 14. Малько А. Пауль Наторп – засновник соціальної педагогіки / А. Малько // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 73 – 75.

 15. Малько А. Рефлексія соціального виховання епохи античності / А. Малько // Рідна школа. – 2001. – № 10. – С. 69 – 72.

 16. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні / Л.А. Медвідь. – К., 2003. – 335 с.

 17. Мельничук О.С. Історія педагогіки України / О.С. Мельничук. – Кіровоград, 1998.

 18. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933) / за ред. О.В. Сухомлинської. – К., 1996.

 19. Павлова М.П. Педагогическая система А.С. Макаренко / М.П. Павлова. – М., 1972.

 20. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. – К. : Вища школа, 1972.

 21. Педагогічні ідеї Ушинського. – К. : Вища школа, 1974.

 22. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги / за заг. ред. А.М. Бойко. – К., 2004. – 576 с.

 23. Русова С.Ф. Вибрані твори / С.Ф. Русова. – К., 1996.

 24. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. / В.О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1976-1977.

 25. Тихолоз В.В. Гуманістична спрямованість курсу «Історія соціальної педагогіки» / В.В. Тихолоз // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Черкаси, 1998. – Вип. 122. – С. 125 – 130.

 26. Тихолоз В.В. Історія соціальної педагогіки : навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / автор-укладач В.В. Тихолоз. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 272 с.

 27. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. – К., 2005.

 28. Ушинський К.Д. Вибрані твори: в 2 т. / К.Д. Ушинський. – К., 1983.

 29. Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки/соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / О.І.

 30. Янкович, В.А. Поліщук. – Т. : ТНПУ, 2004. – 394 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка