Робоча програма дисципліни «правові системи сучасності»Скачати 236.77 Kb.
Дата конвертації26.05.2017
Розмір236.77 Kb.
Київський університет права

Національної академії наук України

кафедра теорії та історії держави і права


РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни «ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ»

(для слухачів магістратури)Укладач:

к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Дмитренко О.В.ВСТУП

1.1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Кожне політичне суспільство, кожна держава виробляє своє власне право в залежності від властивих йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, вірувань і устремлінь. У певному змісті, право того чи іншого конкретного суспільства носить унікальний характер, будучи вираженням освоєної цим суспільством особливої концепції соціального порядку, а також підтвердженням того завдання, що суспільство покладає на право. Різним політичним суспільствам, різним країнам і навіть різним історичним епохам властиві різні державні правові системи зі своїми особливими базовими принципами, юридичними концепціями і категоріями, із своїми особливими побудовами, виконанням і призначенням правових норм.

У той же час, незважаючи на подібне різноманіття права різних країн, у ньому простежуються деякі подібні риси і певний технічний, політичний і культурний взаємозв'язок. Ретельне порівняльне дослідження дозволяє розподілити право різних країн по декількох великих групах права, іменованими системами права.

У сучасному світі посилюються інтеграційні процеси в багатьох сферах державного й громадського життя. Це відноситься і до правової сфери. Світове співтовариство й держави визнають важливе значення загально правових систем. Зростає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду розвитку національних законодавств, обміну правовою інформацією і науковими ідеями.

Тому основною метою даної дисципліни є одержання, оновлення і поглиблення узагальнених достовірних знань про правові системи сучасного світу, пізнання глибинних зв'язків державно-правового життя, котрі визначають його історичний рух. Спираючись на досягнення інших галузей наукового знання, дисципліна "Правові системи сучасності" формулює наукові закони, поняття та визначення державних і правових явищ, які надають можливість не тільки з'ясувати сутність, зміст і різновиди правових сімей світу, а й використати отримані знання для здійснення прогресивних суспільних реформ.

1.2. Завдання дисципліни.

Учбова дисципліна "Правові системи сучасності" досліджує загальні закономірності зародження, еволюційного розвитку правових систем, галузей та інститутів державного права, аналіз відомих дослідникам пам'яток права, усвідомлення слухачами магістратури нерозривності європейсько-правової та світової традицій, яка має беззастережний вплив на формування правової системи України.Слухач повинен знати:

 • порядок формування та становлення правових систем сучасності;

 • поняття правової системи;

 • класифікацію основних правових систем сучасності;

 • джерела права в основних правових системах сучасності;

 • типологічні особливості правової системи України.Слухач повинен вміти:

 • належним чином опановувати запропоновану літературу;

 • виконувати тестові завдання до кожної темати.

1.3 Місце дисципліни у структурно-логічній схемі.

Є юридичною дисципліною теоретичного напряму.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДИСЦИПЛІНИ "ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ"Назва теми

Кількість годин

годин

лекційних

практич них

сам.роб.

всього

1.

Поняття "Правові системи сучасності" як науки та навчальної дисципліни

2

2

4

8

2.

Класифікація правових систем сучасності

4

6

8

10

3.

Звичай в основних правових системах сучасності

4

4

6

8

4.

Роль судової практики в романо-германському, англосаксонському та мусульманському праві

4

6

6

10

5.

Закон як джерело права в основних правових системах

4

4

6

8

6.

Релігійні правові системи

4

6

6

10

Всього:

22

28

36

54

Форма підсумкового контролю - залік


ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМА

1. ПОНЯТТЯ "ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ" ЯК НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Правова система, структура правової системи; статичні елементи


структури правової системи: система права; система законодавства; равова
культура; юридичні установи; принципи права; динамічні елементи
структури правової системи: правотворчість; правореалізація; юридична
практика; правові відносини; функції правової системи: інтегративна

функція, регулятивна функція, комунікативна функція, охоронна функція; джерела права; форми (джерела) права; звичай; правовий звичай; судова практика; судовий прецедент; правова доктрина; нормативно-правовий акт; закон; делеговане законодавство; нормативно правовий договір.Література: [2; 3; 18; 22; 24; 45; 48; 53; 59-61; 63-66; 70; 71; 74; 83; 86-89; 100; 102; 103; 106; 110]

ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ

Критерії класифікації правових систем: роль правових джерел,


концепція "західного права", технічний та ідеологічний критерії, "правовий
стиль", тип праворозуміння, первинність створення оригінальних правових
рішень, поширеність та впливовість у світі; правова сім'я; романо германська правова сім'я; англосаксонська правова сім'я; традиційні правові системи; релігійні правові системи; світські правові системи:

домінуючі, ті, що наближені до них; зближення національних правових систем; уніфікація національних правових систем; модельні нормативно правові акти.Література:[2; 3; 18; 22; 24; 45; 48; 53; 59-61; 63-66; 70 71; 74; 83; 86-89; 100; 102; 103; 106; 110]

ТЕМА 3. ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ В ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Звичай; легітимація звичаю; правовий звичай; правове переконання; соціологічна концепція; позитивістська теорія; компіляція; кодифікація; звичаї, що виступають на додаток до закону; звичаї, що діють замість закону; звичаї, що діють всупереч закону.Література:[4; 6; 8; 16; 22; 48; 49; 51; 63; 68; 84; 85; 96]

ТЕМА 4. РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В РОМАНО-
ГЕРМАНСЬКОМУ, АНГЛОСАКСОНСЬКОМУ ТА


МУСУЛЬМАНСЬКОМУ ПРАВІ

Судова практика, правотворча діяльність судів; судовий прецедент;


види судових прецедентів: обов'язкові та необов'язкові; структура
судового прецеденту; принцип обов'язкового дотримання прецедентів;

інститут перегляду (скасування) прецеденту.Література:[7; 9-11; 13; 14; 22; 33; 39; 49; 62; 63; 67; 79; 80; 84; 104]

ТЕМА 5. ЗАКОН ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В ОСНОВНИХ

ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Нормативно-правові акти, критерії класифікації нормативно-правових


актів; закон; конституція; конституційні закони; органічні закони;

підзаконні нормативно-правові акти; система законодавства; кодифікація; види статутів парламенту; делеговане законодавство; переваги делегованого законодавства; недоліки делегованого законодавства.Література:[6-8; 10; 12; 14; 22; 33; 35-37; 40; 44; 46; 48; 50;

63; 67; 78; 84; 91; 102]

ТЕМА 6. РЕЛІГІЙНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ

Релігійні правові системи, іудейське право; принципи іудейського права; джерела іудейського права; індуське право; джерела індуського права; кодифікація індійського права; рецепція англійського права;канонічне право; джерела канонічного права.

Література: [8; 16; 21; 22; 27; ЗО; 38; 42; 43; 46; 48; 63; 64; 69; 71; 84; 85; 97; 98; 104; 108]

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ "ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ" ЯК НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - 2 години.

 1. Правова система: поняття та структура.

 2. Статичні елементи структури правової системи.

 3. Динамічні елементи структури правової системи.

 4. Система законодавства: поняття та особливості.

 5. Функції правової системи: поняття та класифікація.

 6. Форми (джерела) права.

ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ - 4 години.

 1. Критерії класифікації правових систем.

 2. Правова сім'я: поняття та особливості.

 3. Романо-германська правова сім'я.

 4. Англосаксонська правова сім'я.

 5. Традиційні правові системи.

 6. Релігійні правові системи.

 7. Світські правові системи.

 8. Зближення національних правових систем.

 9. Уніфікація національних правових систем.

ТЕМА 3. ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ В ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ - 4 години.

 1. Правовий звичай: поняття та особливості;

 1. Правове переконання: особливості.

 2. Звичаї, що виступають на додаток до закону;

 3. Звичаї, що діють замість закону;

 4. Звичаї, що діють всупереч закону.


ТЕМА 4. РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В РОМАНО-
ГЕРМАНСЬКОМУ, АНГЛОСАКСОНСЬКОМУ ТА


МУСУЛЬМАНСЬКОМУ ПРАВІ - 4 години.

 1. Судова практика, правотворча діяльність судів.

 2. Судовий прецедент: поняття та особливості.

 3. Види судових прецедентів.

 4. Структура судового прецеденту;

 5. Принцип обов'язкового дотримання прецедентів: значення.

 6. Інститут перегляду (скасування) прецеденту.

ТЕМА 5. ЗАКОН ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В ОСНОВНИХ

ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ - 4 години.

 1. Нормативно-правові акти: поняття та різновиди.

 2. Закон як джерело права в основних правових системах сучасності.

 3. Система законодавства: поняття та особливості в основних правових системах сучасності.

 4. Делеговане законодавство в основних правових системах сучасності: переваги та недоліки.

ТЕМА 6. РЕЛІГІЙНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ - 4 години.

 1. Релігійні правові системи: місце у сучасному світі.

 2. Іудейське право, принципи іудейського права

 3. Джерела іудейського права.

 4. Індуське право.

 1. Джерела індуського права.

 2. Кодифікація індійського права.

 3. Канонічне право: проблеми застосування у сучасному світі.

 4. Джерела канонічного права.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ "ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ" ЯК НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Семінарське заняття - 2 години

Теоретична частина:

 1. Дайте визначення поняття "правова система". Визначте основні риси правової системи.

 2. Які ви знаєте основні елементи структури правової системи?
 1. У чому полягає суть поняття джерела права, взаємозалежність з поняттям форми права?

 2. Які функції правової системи вам відомі? Охарактеризуйте їх.

Практична частина:

Вирішити тестові завдання:

1. Визначити, яке з наведених визначень найбільш повно розкриває це

поняття:


а) правова система — це цілісний комплекс взаємопов'язаних
правових явищ — юридичних засобів, що призначені для регулювання
суспільних відносин;

б) правова система — це сукупність національних правових


систем, які об'єднує спільність походження джерел права, ос­
новних правових понять, методів та способів розвитку;

в) правова система — це цілісний комплекс взаємопов'язаних


правових явищ — юридичних засобів, що призначені для ре­
гулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ,

які виникають внаслідок такого регулювання.

2. До статичних елементів структури правової системи належать:

а) система права;

б) система законодавства;

в) юридична практика;

г) юридичні установи;

д) принципи права.

3. До динамічних елементів структури правової системи належать:

а) правотворчість;

б) правореалізація;

в) юридична практика;

г) правові відносини;

д) юридичні установи.

4. Функціями правової системи є:

а) інтегративна;

б) охоронна;

в) комунікативна;

г) регулятивна;

д) реєстраційна.Завдання для самостійної роботи - 4 годин

 1. Підготувати реферат на тему: "Співвідношення понять "система права" та "правова система".

 2. Підготувати доповідь на тему: "Джерела (форми) права: поняття та класифікація".

3. Написати все на тему: "Право як унікальне надбання
західної цивілізації"".

Література: [2; 3; 18; 22; 24; 45; 48; 53; 59-61; 63-66; 70; 71; 74; 83; 86-89; 100; 102; 103; 106; ПО]
ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ

Семінарське заняття - 6 годин

Теоретична частина:

 1. Дайте визначення поняття «Правова ситема» у різних науках; охарактеризуйте її вплив на соціальні відносини

 2. Класифікуйте правові системи сучасності

 3. Право, як елемент правових систем сучасності

 4. Правосвідомість, як елемент правових систем

 5. Юридична практика, як елемент правових систем

 6. Юридична діяльність як елемент правових систем

 7. Вплив правових систем на економічні відносини

 8. Вплив правових систем на політичні відносини


Завдання для самостійної роботи - 8 годин

 1. Підготувати реферат на тему: "Основні підходи до класифікації правових систем".

 2. Підготувати доповідь на тему: "Критерії класифікації правових систем сучасності".

 3. Законспектувати питання:
 • Особливості класифікації правових систем сучасності за Рене Давидом.

 • Класифікація правових систем за К. Цвайгертом та Г. Кьотцом.

• Романо-германська правова сім'я та римське право.

 1. Написати есе на тему: "Західна традиція праворозуміння".

 2. Підготувати реферат на тему: "Зближення та уніфікація національних правових систем".

Література [2; 3; 18; 22; 24; 45; 48; 53; 59-61; 63-66; 70 71; 74; 83; 86-89; 100; 102; 103; 106; ПО]

ТЕМА 3. ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ В ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Семінарське заняття - 4 години

Теоретична частина:

 1. Правова ситема у працях іноземних правознавців

 2. Правова система, система права, система законодавства

 3. Звичай та його роль в основних правових системах сучасного світу

Завдання для самостійної роботи - 6 годин

1. Законспектувати питання:

• Значення правового звичаю в мусульманському праві.
Література [4; 6; 8; 16; 22; 48; 49; 51; 63; 68; 84; 85; 96]

ТЕМА 4. РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В РОМАНО-
ГЕРМАНСЬКОМУ, АНГЛОСАКСОНСЬКОМУ ТА


МУСУЛЬМАНСЬКОМУ ПРАВІ

Семінарське заняття - 6 годин

Теоретична частина:

1. Сутність французької доктрини щодо ролі судової практики. 1. Сутність німецьких правових традицій щодо ролі судової практики.

 2. Правотворча роль судової практики в Іспанії.

 3. Роль судового прецеденту як джерела права в Швейцарії.

 4. Сучасний варіант доктрини обов'язкового судового прецеденту.

 5. Вплив діяльності суддів на процес становлення і розвитку мусульманського права.

Практична частина:

 1. Підготувати реферат на тему: "Судова практика в романо-германській правовій сім'ї".

 2. Підготувати доповідь на тему: "Вирішальна роль прецеденту у створенні та функціонуванні права в Англії".

Завдання для самостійної роботи - 6 годин

1. Законспектувати питання: • Переваги та недоліки прецеденту.Література [7; 9-11; 13; 14; 22; 33; 39; 49; 62; 63; 67; 79; 80; 84; 104]

ТЕМА 5. ЗАКОН ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В ОСНОВНИХ

ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Семінарське заняття – 4 години

Теоретична частина:

 1. Джерела права в сучасних правових системах

 2. Закон як джерело права

 3. Роль прецеденту як джерела права

Завдання для самостійної роботи - 6 годин

1. Підготувати реферат на тему: "Роль закону в романо-германській правовій сім'ї"".13 1. Підготувати доповідь на тему: "Роль конституції та конституційних законів у формуванні романо-германського права".

 2. Підготувати реферат на тему: "Закон як джерело права в англосаксонській сім'ї".

 3. Підготувати доповідь на тему: "Місце і роль законів у системі джерел англосаксонського (англо-американського) права".

 4. Законспектувати питання:
 • Принцип верховенства парламенту в праві Великобританії.

 • Особливості розвитку загального права в США.

 • Загальне право та право справедливості в англосаксонському (англо-американському) праві.
 • Роль законодавства у правовій системі США.

 • Виникнення конституційного контролю в США.

• Вплив англосаксонського (загального) права на розвиток
права у світі.

 • Європейські правові традиції: спільні риси англосаксонської та романо-германської правових сімей.

 • Західна і східна традиції європейського права.

• Система нормативно-правових актів у романо-германському
праві.

• Вплив романо-германського права на розвиток права у світі.


Література [6-8; 10; 12; 14; 22; 33; 35-37; 40; 44; 46; 48; 50;

63; 67; 78; 84; 91; 102]ТЕМА 6. РЕЛІГІЙНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ

Семінарське заняття – 6 годин

Теоретична частина:

 1. У чому проявляється багатофункціональний характер релігійних правових систем?

 2. Які риси відрізняють іудейське право від інших релігійних

правових систем?

3. Кодифікація індійського права під впливом англійського права.

4. Вплив канонічного права на становлення романо-
германського та загального права.

Практична частина:

1. Підготуйте реферат на тему: "Принципи іудейського права:
поняття та види".

2. Підготуйте доповідь на тему: "Загальна характеристика


індуського права".

3. Підготуйте реферат на тему: "Специфіка взаємодії


релігійного індуського права із сучасним світським правом Індії".

4. Напишіть есе на тему: "Вплив канонічного права на


становлення романо-германського та загального права".

Завдання для самостійної роботи - 6 годин

1. Багатофункціональний характер релігійних правових систем. 1. Особливості взаємодії іудейського релігійного права із сучасним світським правом Ізраїлю.

 2. Кодифікація індійського права під впливом англійського права.

4. Рецепція англійського права.

Література [8; 16; 21; 22; 27; ЗО; 38; 42; 43; 46; 48; 63; 64; 69; 71; 84; 85; 97; 98; 104; 108]

Питання на залік «Правові системи сучасності»

 1. Особливості курсу «Правові системи», предмет та метод .

 2. Правова система: значення у вітчизняному правознавстві.
 1. «Система» у різних науках, в т.ч. суспільних .

 2. Основне джерело права. Романо-германська правова система.

 3. Нонсумарність, як якість системи .

 4. Вплив правової системи на соціальні відносини.

 5. Морфостази, їх класифікація та значення.

 6. Поняття правової системи.

 7. Право, як елемент правової системи.

10.Правосвідомість, як елемент правової системи.

11 .Поняття системи та системності.

12.Юридична практика, як елемент правової системи.

13.Система у різних науках, в т.ч. суспільних.

14.Юридична діяльність, як елемент правової системи.

15.Вплив правової системи на економічні відносини.

16.Вплив правової системи на політичні відносини.

17.Юридична практика, як елемент правової системи.

18.Правосвідомість, як елемент правової системи.

19.Правова система у працях іноземних правознавців.

20.Елементи правової системи.

21. Основні етапи становлення та джерела романо-германського права.

22.Правова система, система права, система законодавства.

23.Англосаксонська правова сім'я. (Система загального права).

24.Правова система у працях іноземних правознавців.

25.Роль прецеденту в англосаксонській правовій системі.

26.Співвідношення понять: «правова система», «правова дійсність»,

«правове життя». 27.Правова система СІЛА. 28.Основні функції правової системи.

29.Мусульманська правова система.

ЗО.Особливості курсу «Правові системи», предмет та метод.

31 .Правова система Китаю.

32.Англосаксонська правова сім'я. (Система загального права).

33.Співвідношення понять: «правова система», «правова дійсність»,

«правове життя». З4.Правова система Японії. З5.Функції порівняльного права. З6.Предмет порівняльного права.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Основна

 1. Алебастрова И. А. Основи американского конституционализма. — М, 2001.

 2. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: опьіт комплексного исследования. — М., 1999.

 3. Алексеев С. С. Право на пороге нового тьісячелетия: Некоторьіе тенденции мирового правового развития — надежда и драма современной зпохи. — М., 2000.

 4. Аннерс 3. История европейского права. — М., 1994.

 5. Арден Ф. Франция: государственная система. — М., 1994.

6. Берман Г. Дж. Западная традиция права: зпоха
формирования. — М., 1994.

7. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. —


К.,1999.

 1. Бехруз X. Введение в сравнительное правоведение. — Одесса, 2002.

 2. Боботов С. В. Конституционная юстиция (сравнительньїй анализ). — М., 1994.

 3. Боботов С. В., Жигачев И. Ю. Введение в правовую систему США. — М., 1997.

 4. Богдановская И. Ю. Судейское право и его современная роль // Право и демократия: Межвуз. сб. науч. тр. — М., 1995.

 5. Богдановская И. Ю. Закон в английском праве. — М, 1987.
 1. Богдановская И. Ю. Судебньїй прецедент как категория общего права // Право и политика. — 2002. — № 7 (31). — С. 18-23.

 2. Богдановская И. Ю. Правовьіе системи Канади, Австралии и Новой Зеландии: особенности развития // Право и политика. — 2002. — № 8 (31). — С. 21-25.

 1. Бостан С. К., Тимченко С. М. Державне право зарубіжних

країн. — К., 2005.

16. Вишневский А. А. Каноническое право в Западной Европе. —


М, 1994.

17. Гарнер Д. Великобритания. Центральное и местное


управление — М, 1984.

 1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. — К., 2006.

 2. Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. — Чернівці, 1994.

Додаткова:

 1. Георгіца А. 3. Конституційне право зарубіжних країн. — Тернопіль, 2003.

 2. Горохов С. Индуизм, общество, государство // Азия и Африка сегодня. — 1999. — № 12 (509). — С. 13-19.

 3. Давид Р., Жоффре-Спиннози К. Основньїе правовьіе системи современности. — М., 1999.

23. Денисов В. Н. Системи права развивающихся стран. — К.,
1978.

 1. Дмитрієв А. І., Шепель А. О. Порівняльне правознавство: Навч.посіб. — К., 2003.

 2. Евдокимов В. Б. Местньїе органьї власти в зарубежньїх странах. — Екатеринбург, 1997.

 3. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. — М, 2001.

 4. Жданов Н. В. Исламская концепция и миропорядок. — М., 1991.

28. Избирательньїе системи стран мира. Формирование
парламентов, вибори президентов / Под ред. П. И. Савицкого. —
Екатеринбург, 1993.

29. Избирательньїе системи стран мира. Формирование


парламентов. Вьіборьі президентов / Отв. ред. П. И. Савицкий. —
Екатеринбург, 1999.

 1. Ислам. Краткий справочник. — М., 1983.

 2. Испания. Конституция и законодательньїе актьі. — М., 1982.

32. История государства и права зарубежньїх стран / Под общ.
ред. Н.А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. — М., 1999.

 1. Каррі Девід П. Конституція Сполучених Штатів Америки / Пер. з англ. О. М. Мокровольського. — К., 1993.

 1. Конституции государств Европейского Союза. — М., 1999.

 2. Конституции зарубежньїх государств. — М., 1996.
 1. Конституционное право зарубежньїх стран / Под ред. М. В. Баглая, Ю. Н. Лейбо, Л. М. Знтина. — М., 2005.

 2. Конституционное (государственное) право зарубежньїх стран / Под ред. Б. А. Страшуна. — М, 2005. — Т. 1-2.

 3. Крашенинникова Н. А. Индусское право. История и современность. — М., 1982.
 1. Кросе Р. Прецедент в английском праве. — М., 1985.

 2. Крутоголов М. А. Парламент Франции. — М., 1988.

41. Крутоголов М. А. Президент Французской Республики.
Правовое положение. — М., 1980.

42. Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. — М, 1992.

43. Кузнецов В. Религия в обществе и государстве // Азия и
Африка сегодня. — 2001. — № 6. — С. 13-20.

44. Лафитский В. И. Основьі конституционного строя США. — М,


1998.

45. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи


зарубіжних країн. — К., 2004.

46. Лубський В. І., Борис В. Д. Мусульманське право. —К.. 1997.

47. Лузин В. Место и роль конституционного соглашения в

системе источников права Англии // Правоведение. — 1999. — № 2. — С. 103-106.

48. Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. — М.,
2002.

49. Марченко М. Н. Вторичньїе источники романо-германского


права // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 4. — С. 52-63.

 1. Марченко М. Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 3. —С. 33^13.

 2. Марченко М. Н. Источники романо-германского права: понятие, видьі, классификация // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 2. — С. 14-28.

 3. Марченко М. Н. Отличительньїе особенности романо-германского права // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. — 2000. — № 1. — С. 26-42.

53. Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и
политические институтьі: Курс лекций. — М., 2002.

54. Мишин А. А. Принцип разделения властей в


конституционном механизме США. — М., 1984.

55. Овсепян Ж. И. Судебньїй конституционньїй контроль в


зарубежньїх странах. — Ростов н/Д, 1992.

56. Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в праве. — Одесса, 2001.

57. Оборотов Ю. Н. Общеправовое развитие и евроазийская
правовая семья // Философия права. — 2001. — № 1. — С. 71-74.


 1. Общая теория государства и права: Академ. курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.

 2. Оніщенко Н. М. Правова система: проблеми теорії. — К., 2002.

 3. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части: Учеб.-практ. пособие. — М., 2000.

 4. Осакве К. Типология современного российского права на

фоне правовой картьі мира // Государство и право. — 2001. — № 4.

— 12-22.


62. Подольская Н. А. Прецедент как источник права в романо-
германской правовой семье // Вестн. МГУ. — Сер. 11. Право. —
1999. — № 6. — С. 80-88.

63. Порівняльне правознавство: підручник / За ред. В. Д.


Ткаченка. — К., 2003.

64. Правовьіе системьі стран мира: Знциклопедический


справочник / Отв. ред. А. Я. Сухарев. — М., 2001.

 1. Проблеми общей теории государства и права: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М., 1999.

 2. Решетников Ф. М. Правовьіе системи стран мира. — М., 1993.

 3. Романов А. К. Правовая система Англии: Учебн. пособие. — М, 2000.

 4. Рулан Н. Юридическая антропология / Пер. с франц., отв. ред. В. С. Нерсесянц. — М., 2000.

 5. Саидов А. X. Основи мусульманского права: Курс лекций.

— Ташкент, 1995.

70. Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основние


правовне системи современности): Учебник / Под ред. В. А.
Туманова. — М., 2000.

 1. Савчин М. В. Порівняльне правознавство. Загальна частина: Навч. посіб. — К., 2005.

 2. Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире.

— М., 1994.

 1. Синицнна И. Е. Обнчай и обнчное право в современной Африке. История изучения, кодекси обнчного права. — М, 1978.

 2. Синюков В. Н. Правовне системи и правовне семьи // Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М., 1999.

75. Синюков В. Н. Российская правовая семья: Введение в
обшук» теорию. — Саратов, 1994.

 1. Современньїе зарубежньїе конституции. — М., 1991-1992.

 2. Современное право КНР. — М., 1985.

 3. Соединенньїе Штатьі Америки. Конституция и законодательньїе акта. — М., 1993.

 4. Судебная практика как источник права. — М., 2000.

 5. Судебньїе системьі западньїх государств. — М., 1991.

 6. Супатаев М. А. Право в современной Африке (основньїе чертьі и тенденции развития) — М., 1989.

 7. Супатаев М. А. Право в странах Восточной Африки. — М.,1984.

 8. Сурилов А. А. Теория государства и права: Учеб. пособие.

— К.: Одесса, 1989.

84. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросьі теории и


практики. — М., 1986.

85. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура.

— М, 1997.

86. Теория государства и права: Учебник / Под ред.


В.М.Корельского и В. Д. Перевалова. — М, 1998.

87. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И.


Матузова и А. В. Малько. — М., 1997.

88. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. — М.,


1996.

89. Тихомиров Ю. А. Право: национальное, международное,


сравнительное // Государство и право. — 1999. — № 8. — С. 5-12.

90. Урьяс Ю. П. Механизм государственной власти ФРГ. — М.,


1988.

91. Федеративная Республика Германия. Конституция и


законодательньїе актьі. — М., 1991.

 1. Фомичев А. В. Основи конституционного права США. — Спб., 2005.

 2. Французская Республика. Конституция и законодательньїе акти. — М, 1989.

 3. Фридмзн Л. Введение в американское право. — М., 1993.

95. Харитонов Е. О. Рецепция римского частного права. —
Одесса,1996.

96. Харитонова О. І., Харитонов Є. О. Порівняльне право Європи:


Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. — X.,
2002.

97. Хайдарова М. Є. Основньїе направлення и школьї


мусульманского права // Мусульманское право. — М., 1984. — Є. 38—48.

98. Хачим Ф. И. Вопросьі государства и права в идеологии


исламского фундаментализма // Правоведение. — 2000. — № 1 (228).

— Є. 20-27.

99. Хессе К. Основи конституционного права ФРГ. — М., 1981.


 1. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. — М., 1998. — Т. 1: Основи.

 2. Цунзо Инако Современное право Японии. — М., 1981.

 3. Чиркин В. Е. Злементн сравнительного государствоведения.

— М, 1994.

103. Чиркин В. Е. Государствоведение: Учебник. — М., 1999.

104. Чиркин В. Е. Мусульманская концепция права //
Мусульманское право (структура и современние институтн). — М., 1984.

— Є. 3-12. 1. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К., 2001.

 2. Шаповал В. М. Конституційні системи зарубіжних країн.

— К., 1992.

107. Шаповал В. М. Основний закон України у світовомуконституційному вимірі // Право України. — 2002. — № 2. — С. 10-18.

 1. Злон М. Еврейское право: Пер. с иврита / Под общ. ред. И.Ю. Козлихина. — СПб., 2002.

 2. Юдовская А. Я. Зволюция права в государствах Европьі и Америки. — СПб., М, 1996.

 3. Явич Л. С. Сущность права. — Л., 1985.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка