Робоча програма дисципліни: Бухгалтерський облік для спеціальностейСторінка1/4
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

______________ І.Тимошенко

____” ___________ 2005 р.
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУРОБОЧА ПРОГРАМА


дисципліни: Бухгалтерський облік

для спеціальностей:

6.050200 “Менеджмент організацій”

6.050200 “Менеджмент ЗЕД”
Київ –2005
Укладачі:

к.е.н., доцент Мягких Ірина Миколаївна

ст. викладач Гироль Світлана Вікторівна

Рецензенти:

к.е.н., доцент Кислиця Олена Якимівна

ст. викладач Кір’ян Світлана Михайлівна

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

Протокол № ____

“____” _________2005 р.

Завідувач кафедри __________ Крисюк В.І.

Рекомендовано Методичною радою університету

Протокол № ____

“____” _________ 2005 р.


АНОТАЦІЯ

Дисципліна “Бухгалтерський облік” формує теоретичне підґрунтя, з якого починається оволодіння науковими знаннями в сфері бухгалтерського обліку, дає базові поняття про інформаційну систему підприємства, основні принципи реєстрації фактів господарської діяльності, розкриває поняття методу бухгалтерського обліку та його елементів (рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис, документація, оцінка, калькуляція, бухгалтерський баланс, інвентаризація).

З вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” розпочинається всебічне та систематичне оволодіння науковими знаннями в сфері бухгалтерського обліку, поглиблюються теоретичні знання, які отриманні студентами при вивченні статистики, права, макроекономіки та мікроекономіки, що дозволяє пов’язати між собою уяву про економічні та юридичні категорії та на цій основі більш ефективно використовувати одержані облікові знання на практиці.

При вивченні дисципліни значна увага приділяється методологічним основам бухгалтерського обліку: застосуванню елементів бухгалтерського обліку при вирішенні практичних завдань.

Робоча програма розроблена на основі навчального плану, розкриває мету дисципліни, завдання та місце її в системі наук, містить навчально – тематичний план, згідно якого викладається теоретичний зміст основних категорій та принципів організації бухгалтерського обліку. Метою практичних занять та самостійної роботи студентів є оволодіння теоретичними аспектами основ бухгалтерського обліку та впровадження теоретичних знань в практичну діяльність.

Метою вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” є: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Основними завданнями дисципліни “Бухгалтерський облік” є: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” є: загальна теорія бухгалтерського обліку.

В результаті вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” студент, повинен знати: • предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення:

- документацію та інвентаризацію;

- оцінку і калькуляцію;

- рахунки і подвійний запис;

- бухгалтерський баланс і звітність; • економічну суть господарських операцій, що здійснюються в процесі господарської діяльності господарюючих суб’єктів;

 • інші важливі моменти методології та організації бухгалтерського обліку.

Повинен вміти:

 • застосовувати в практичній діяльності основні принципи та методи бухгалтерського обліку при реєстрації фактів господарської діяльності, їх фіксації в первинних документах;

 • працювати з нормативно-правовою базою стосовно питань бухгалтерського обліку;

 • вирішувати питання стосовно господарських операцій;

 • групувати господарські засоби та джерела їх утворення.

Місце дисципліни у навчальному процесі: навчальна дисципліна “Бухгалтерський облік” входить до циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, що формують базові економічні знання фахівців економічного спрямування.

Вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” базується на знаннях: політичної економії, вищої математики, мікроекономіки, теорії ймовірностей і математичної статистики і ін. В свою чергу знання з бухгалтерського обліку є передумовою вивчення аудиту, економіки підприємства, гроші та кредит, економічний аналіз і ін.

Навчальним планом передбачено вивчення дисциплін на лекційних та практичних аудиторних заняттях; самостійна робота студентів (СРС); складання екзамену.

Вагоме місце займає самостійна робота студентів, що сприяє більш детальному вивченню та засвоєнню навчального матеріалу, дає можливість поглибити знання та закріпити навички, оволодіти вмінням щодо впровадження теоретичних знань в практичну діяльність.

Самостійна робота студентів виконується поетапно згідно тематичного плану, що дає змогу раціонально її розподілити, містить контрольні завдання практичного характеру, які сприяють засвоєнню програми теоретичної підготовки студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Значне місце в самостійній роботі студентів з теорії бухгалтерського обліку належить навчальній практиці. Вона дає можливість на основі засвоєного теоретичного матеріалу та практичних навичок зрозуміти студентами суть фінансово-господарської діяльності підприємства, використовуючи всі елементи методу бухгалтерського обліку.


НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни « Бухгалтерський облік»


п/пНАЗВА ТЕМ

Кількість годин

Всього

з них:
Лекції

Практ.

СРСБухгалтерський облік, його сутність і основи організації

8

2
6Предмет і метод бухгалтерського обліку

12

4

2

6Бухгалтерський баланс

14

4

4

6Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

12

4

2

6Первинне спостереження, документація та інвентаризація

12

4

2

6План рахунків бухгалтерського обліку

12

4

2

6Форми бухгалтерського обліку

10

4
6Облік господарських процесів

16

6

4

6Основи бухгалтерської звітності

12

4

2

6ВСЬОГО ГОДИН

108

36

18

54

Форма контролю екзамен.
Зміст тем дисципліни

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Загальне поняття про облік. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві. Бухгалтерський облік як наука. Види обліку. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти і суб’єкти обліку. Базові принципи бухгалтерського обліку. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку, поняття та сутність. Елементи методу бухгалтерського обліку. Класифікація об’єктів обліку та їх характеристика. Джерела утворення об’єктів обліку. Господарські процеси та господарські операції. Порядок оцінки активів. Економічна сутність вартісного виміру і його значення.Тема 3. Бухгалтерський баланс

Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. Структура балансу. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. Порядок читання та аналізу балансу. Значення та функції балансу. Класифікація балансів.


Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Бухгалтерські рахунки, їх зміст та будова. Активні та пасивні рахунки, їх будова. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку. Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність та контрольне значення. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні відомості, їх побудова та призначення. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків.


Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення.

Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Документообіг і зберігання документів. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку. Місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку. Класифікація документів. Бухгалтерська обробка документів. Методика проведення інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в обліку.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

Принципи класифікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків за відношенням до балансу. Класифікація рахунків за їхнім економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. План рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки доходів та витрат, їх особливості. Особливості регулюючих рахунків. Калькуляційні рахунки. Результатні рахунки. Транзитні рахунки.


Тема 7. Форми бухгалтерського обліку

Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток. Техніка облікової реєстрації. Облікові регістри, їх суть та призначення. Класифікація облікових регістрів. Способи запису в облікових регістрах. Способи виправлення помилок в облікових регістрах. Комп’ютерні форми та системи обліку. Класифікація регістрів по зовнішній формі. Класифікація регістрів по змісту. Класифікація регістрів по видом облікових записів. Порядок та техніка записів в облікові регістри.


Тема 8. Облік господарських процесів
Методологічні засади обліку господарських процесів. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції. Калькулювання як спосіб групування витрат. Визначення собівартості продукції. Облік процесу реалізації. Облік формування та розподілу результатів господарювання. Звичайна, надзвичайна діяльність підприємства. Операційна діяльність. Фінансова та інвестиційна діяльність підприємства. Основна діяльність підприємства. Облік формування та руху статутного капіталу.


Тема 9. Облік бухгалтерської звітності

Поняття та принципи побудови бухгалтерської звітності. Вимоги до складання. Класифікація звітності та її користувачі. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності. Форми фінансової звітності. Виправлення звітних даних. Облікова політика підприємства. Мета фінансової звітності. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Аналіз звітності.Зміст лекцій дисципліни

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації – 2 год.

План лекції

 1. Загальне поняття про облік.

 2. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві.

 3. Бухгалтерський облік як наука.

 4. Види обліку.

Основні нормативно - правові акти до теми: 1, 2, 3, 4.

Література до теми: 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку – 4 год.

Лекція 2.1. Предмет бухгалтерського обліку -2 год.

План лекції

 1. Предмет бухгалтерського обліку.

 2. Об’єкти і суб’єкти обліку.

 3. Базові принципи бухгалтерського обліку.

Лекція 2.2. Метод бухгалтерського обліку – 2 год.

План лекції

 1. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку, поняття та сутність.

 2. Елементи методу бухгалтерського обліку.

Основні нормативно-правові акти до теми: 1, 2, 3,4,5,10,17, 18.

Література до теми : 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31.
Тема 3. Бухгалтерський баланс – 4 год.

Лекція 3.1. Бухгалтерський баланс – 2 год.




План лекції

 1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення.

 2. Структура балансу.

Лекція 3.2 Типи господарських операцій – 2 год.

 1. Вплив господарських операцій на зміни в балансі.

 2. Порядок читання та аналізу балансу.

Основні нормативно-правові акти до теми: 2, 3, 4, 5,10,11,12,13,14,17.

Література до теми: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30.
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис – 4 год.

Лекція 4.1. Рахунки як елемент методу бухгалтерського обліку - 2 год.

План лекції

 1. Бухгалтерські рахунки, їх зміст та будова.

 2. Активні та пасивні рахунки, їх будова.

 3. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.

Лекція 4.2. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку - 2 год.

План лекції

1. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку.

2. Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність та контрольне значення.

3. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.Основні нормативні акти до теми: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12, 13, 14,17.

Література до теми: 20 ,21, 22, 23, 25, 26 ,27, 30.
Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація – 4 год.

Лекція 5.1. Первинне спостереження в обліку – 2 год.

План лекції

 1. Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення.

 2. Види бухгалтерських документів, їх класифікація.

 3. Документообіг і зберігання документів.

Лекція 5.2. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку – 2 год.

План лекції

 1. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку.

 2. Місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку.

Нормативно-правові акти до теми: 2, 3, 4, 5,7, 8, 9,10,11,12,13,14.

Література до теми: 22, 24, 25, 26, 27, 31.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку – 4 год.

Лекція 6.1 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку -2 год.

План лекції

 1. Принципи класифікації бухгалтерських рахунків.

 2. Класифікація рахунків за відношенням до балансу.

 3. Класифікація рахунків за їхнім економічним змістом.

Лекція 6.2. Класифікація рахунків за призначенням та побудовою -2 год.

План лекції

 1. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

 2. План рахунків бухгалтерського обліку.

 3. Рахунки доходів та витрат, їх особливості.

6.4.Основні нормативно-правові акти до теми: 2, 3, 5, 15, 16, 17.

6.5. Література до теми: 22, 24, 25, 26, 27, 31.

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку – 4 год.

Лекція 7.1. Форми бухгалтерського обліку – 2 год.

План лекції

 1. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток.

 2. Техніка облікової реєстрації.

Лекція 7.2. Облікові регістри, їх суть та призначення – 2 год.

План лекції

1. Класифікація облікових регістрів.

2. Способи запису в облікових регістрах.

3. Способи виправлення помилок в облікових регістрах.Нормативно-правові акти до теми: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18.

Література до теми: 20, 23, 24, 25, 26,27, 31.

Тема 8. Облік господарських процесів – 6 год.

Лекція 8.1. Облік процесу придбання засобі виробництва, процесу виробництва та формування собівартості продукції – 2 год.

План лекції
 1. Методологічні засади обліку господарських процесів.
 2. Облік процесу постачання.
 3. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції.
Лекція 8.2. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції – 2 год.

План лекції

 1. Калькулювання як спосіб групування витрат.

 2. Визначення собівартості продукції.

Лекція 8.3. Облік процесу продаж, та формування і розподілу результатів господарювання – 2 год.

План лекції
 1. Облік процесу реалізації.
 2. Облік формування та розподілу результатів господарювання.

Нормативно-правові акти до теми: 1, 2, 3, 5, 8,10,11,12,13,15,16,17.

Література до теми: 20, 22, 23, 24,25,26,27,31.

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності – 4 год.

Лекція 9.1 Бухгалтерська звітність як елемент методу - 2 год.

План лекції

 1. Поняття та принципи побудови бухгалтерської звітності.

 2. Вимоги до складання.

 3. Класифікація звітності та її користувачі.

Лекція 9.2. Бухгалтерський баланс – основа звітності - 2 год.
План лекції

 1. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності.

 2. Форми фінансової звітності.

 3. Облікова політика підприємства.

Нормативно-правові акти до теми: 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10,11,15, 18.

Література до теми: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка