Робоча програма деонтологія в медицині (назва навчальної дисципліни) 12010002 ПедіатріяСкачати 305.78 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір305.78 Kb.
Міністерство охорони здоров'я України

Державний вищий навчальний заклад

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

д.мед.н., професор

_________________ Г.М.Ерстенюк

(підпис,прізвище, ініціали)

„___” ________ 200 __ р.РОБОЧА ПРОГРАМА
ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ_____

(назва навчальної дисципліни)


_________ _7.12010002 Педіатрія_________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет ___лікувальний________

Кафедра _____внутрішньої медицини_________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисципліні

(тиждень)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

2

3

60
30


залік
ВечірняЗаочнаРобочу програму склали: М.А.Оринчак, Н.Р.Артеменко, О.С.Човганюк, Краснопольський С.З.
Івано-Франківськ – 2010

Розроблена на основі Програми навчальної дисципліни (курс за вибором) для студентів вищих медичних навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації за кредитно-модуль­ною системою відповідно до вимог Болонської декларації колективом кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету завідувач кафедри, професор, д.мед.н. М.А.Оринчак, доцент, к.мед.н. Н.Р. Артеменко, к.мед.н. Човганюк О.С., к.мед.н. Краснопольский С.З. За редакцією завідувача кафедри професора, д.мед.н. М.А.Оринчак.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини

стоматологічного факультету,

д.мед.н., професор М.А.Оринчак

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії „__” травня 20___ року.

Голова циклової комісії

ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ

Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ......

Програма з деонтології в медицині . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. .... . . . . .МЕТА ВИВЧЕННЯ елективного курсу

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ І. ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток медичної деонтології

як системи етичних та правових засад медичної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Змістовий модуль 2. Статус і функції сучасної медичної деонтології.

Структура залікового кредиту – модуля „Роль, зміст та завдання

медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з модуля „Роль, зміст та

завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Перелік тем для підготовки начально-пошукових робіт студентів

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПОВИНЕН ЗАСВОЇТИ СТУДЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ»

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ з елективного курсу "Деонтологія в медицині"

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програми елективного курсу „Деонтологія в медицині" для вищих ме­дичних закладів освіти України III IV рівнів акредитації складена для спе­ціальностей 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 „Педіатрія", 7.11.0105 „Медико-профілактичиа справа" напряму підготовки "Медицина" відпові­дно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04 2003 № 239 та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України ВІД 7.3.07.2007 № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років -- загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, елективний курс „Деонтологія в ме­дицині" може бути обраний студентом для вивчення в IV семестрі, коли ним набуті відповідні знання з історії медицини, культурології та основ психології, з якими Інтегрується програма курсу „Деонтологія в медицині". У свою чергу, знання основних деонтолопчних принципів діяльності лікаря формує. засади наступного вивчення студентом усіх клінічних дисциплін, закладає основи професійно вірного спілкування З хворою людиною та ви­значає подальші професійні стосунки майбутнього лікаря як під час на­вчання, так і при виконанні ним лікувальної, наукової, дослідницької та інших видів діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модуль­ною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Згідно з Навчальним планом підготовки фахівців, затвердженим Нака­зом МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р., на вивчення елективного курсу „Деонтологія в медицині" виділено 3 кредити (90 годин), 30 годин з яких складає аудиторна підготовка та 60 годин — самостійна робота студентів. Програма елективного курсу "Деонтологія в медицині" представлена од­ним модулем, поділеним на 2 змістових модулі.

Модуль 1. Деонтологія в медицині.

Змістові модулі:


 1. Становлення та розвиток медичної деонтології як системи етичних
  та правових засад медичної діяльності.

 1. Статус і функції сучасної медичної деонтології,

Вивчення елективного курсу „Деонтологія в медицині" проводиться згідно Навчального плану у вигляді аудиторної підготовки, різновидами якої є лекції та семінарські заняття, а також самостійної роботи студентів і консультацій. Оскільки законодавча та правова база діяльності медика, ви­вчення яких входить до програми навчальної дисципліни, у сучасних умо­вах зазнають постійних змін та удосконалення, лекційний і практичний ви­ди навчання студентів формуються у такій послідовності, щоб теми лекцій передували семінарським заняттям. Семінарські заняття тривалістю 2 годи­ни будуються у вигляді обговорень та дискусій за темою, при підготовці до якої велика увага приділяється самостійній роботі студентів з літературою та іншими джерелами інформації, що дозволяє студентові аргументовано висловити свою точку зору на проблему, що вивчається. У порівнянні з по­передньою редакцією програми навчальної дисципліни «Деонтологія в ме­дицині» (погодженої з ЦМК з ВМО МОЗ України ЗО березня 2006 р. та за­твердженої МОЗ України 3 квітня 2006 р.), в представленій програмі в чо­тири рази збільшений обсяг самостійної роботи, що підкреслює значення саме цього виду навчання у підготовці студентів. У зв'язку і цим, новою програмою передбачено виконання студентами індивідуальної роботи у вигляді навчально-пошукової роботи з подальшим її захистом на семінар­ському занятті.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється під час семінарсь­ких занять. Рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рів­ня підготовки студентів: тест-контроль для перевірки оволодіння теоретич­ними знаннями та вирішення ситуаційних завдань для перевірки уміння за­стосовувати їх у конкретних ситуаціях професійної діяльності.

Згідно Наказу МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414, підсумковий мо­дульний контроль з дисципліни «Деонтологія в медицині» відсутній, нато­мість формою підсумкового контролю є залік, результати якого оцінюють­ся за двобальною системою «зараховано» і «не зараховано», що не перед­бачає окремого навчального заняття для Його приймання. Оцінку «зарахо­вано» отримує студент, який виконав усі види робіт, передбачених програ­мою з дисципліни, відвідав всі навчальні заняття (лекції, семінарські занят­тя), передбачені календарним планом (або своєчасно їх відпрацював) та набрав загальну кількість балів не меншу, ніж мінімальна. Оцінка успіш­ності студента з дисципліни с рейтинговою і виставляється за багатобаль­ною шкалою з урахуванням поточної успішності та має визначення за сис­темою ЕСТ8 та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Кафедри, які викладають елективний курс „Деонтологія в медицині", мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15 %.2. МЕТА ВИВЧЕННЯ елективного курсу „Деонтологія в медицині” полягає у досягненні основних кінцевих цілей підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110101 "Лікувальна справа" та. передбачає набуття студен­том наступних умінь:

- Визначати зміст та завдання медичної деонтології в структурі су­часних медичних дисциплін

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця іа вміння застосовувати їх в конкретних професійних ситуаціях

- Трактувати ключові питання правових та етичних аспектів медичної діяльності лікаря.3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ І. ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток медичної деонтології як системи етичних та правових засад медичної діяльності.

Конкретні цілі:

— Визначати завдання медичної деонтології в структурі сучасних медичних дисциплін • Засвоїти основоположні поняття медичної деонтології.

Тема І. Медична етика, деонтологія і право

Визначення медичної етики та її складової — медичної деонтології. Етичні закони та позиції у медицині. Сутність професійної моралі лікаря у сучасному суспільстві. Поняття про морально-етичне та правове регулю­вання діяльності медичних працівників. Офіційні документи, які регламен­тують роботу лікаря. Морально-правові аспекти проведення клінічних експериментів та досліджень.Тема 2. Етапи становлення медичної деонтології в різні епохи розвитку суспільства

Покликання лікаря, його обов'язок і точки зору древньоіндійської „Книги життя" („Аюр-Веди"), поняття медичної деонтології в „Каноні лі­карської науки" Авіценни. Принципи поведінки лікаря, сформульовані Гіп­пократом. Історія „Клятви Гіппократа" та її подальші модифікації. Розви­ток медичної етики та деонтології на теренах держав, до складу яких вхо­дила України. Внесок відомих клініцистів Г. А. Чахар'їна, М. Я. Мудрова, С. П. Боікіна, Т. Г. Яновського, 1. П. Павлова, М. Д, Стражеска, М. М. Петрова у розвиток вчення про медичну деонтологію. Деонтологічна тема­тика в роботах видатних митців — Л. М. Толстого, 1. С. Тургенєва. А. П. Чехова. Г. Флобера.Змістовий модуль 2. Статус і функції сучасної медичної деонтології.

Конкретні цілі:

 • Визначати та ілюструвати прикладами основні деонтологічні прин­ципи діяльності сучасного лікаря

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами
  медичного фахівця та вміння застосовувати їх в конкретних профе­сійних ситуаціях

 • Трактувати ключові питання правових та етичних аспектів медичної
  діяльності лікаря.

Тема 3. Основні моделі взаємовідносин у системі „лікар - хворий"

Основні моделі взаємовідносин між лікарем та пацієнтом — патерналітська та автономна, модель “послабленого патерналізму”. Проблема “дистанцюювання” та субординації лікаря і пацієнта у медичній практиці. Ліса­бонська та Гельсінкська Декларації прав пацієнта. Принцип „інформованої згоди" і “співробітництва" лікаря та хворого. Моральні дії лікаря в умовах залежності від нього життя та здоров'я пацієнта. Поняття про ятрогенії, основні їх причини та наслідки. Проблема проведення „сліпих" клінічних досліджень в сучасній медицині.Тема 4. Моральні та правові аспекти лікарської таємниці

Визначення та сутність лікарської таємниці, історія її становлення — від Древньої Індії до сучасної України. Право пацієнта на конфіденційність інформації про його стан здоров'я та можливі обмеження цього права. Гарантії дотримання лікарської таємниці у Міжнародному Кодексі медичної етики. Лісабонській декларації про права пацієнта. Етичному Кодексі Російського лікаря, Кодексі лікарської етики Республіки Білорусь, Проекті Етичного Кодексу медичної сестри України. Правові документи, що регламентують дотримання лікарської таємниці в Україні (ст. 132. 145, 387 Карного Кодексу України).Тема 5. Лікарські помилки та правова відповідальність лікаря

Сутність поняття ..лікарська помилка", різновиди та основні причини лікарських помилок. Свобода та відповідальність у професійній діяльності лікаря. Моральна та юридична свобода лікаря: право на ризик. Профілак­тика ризику га терапевтичних помилок. Моральний вибір: проблема цілі та засобу її досягнення у медичній практиці. Поняття про лікарські правопо­рушення, посадові злочини та відповідальність за них.Тема 6. Біомедична етика: основні теоретичні та прикладні аспекти у сучасному суспільстві

Біоетика та біомедична етика. Співвідношення екологічної етики, біо-етики. медичної стики та деонтології. Дія принципів біомедичної етики на експериментальні дослідження лікувального та нелікувального характеру та сучасні біогехнології. Етичне осмислення проблем генної інженерії. Клонування та його стичні наслідки. Етичні аспекти ставлення до новонароджених із дефектами розвитку. Моральні аспекти проведення експеримен­тів на людині, ембріонах, розумово та фізично відсталий особах.Тема 7. Проблеми житія та смерті у медичній етиці та деонтології

Проблема цінності людської о життя. Право людини на життя та прано на смерть, Моральні проблеми штучного запліднення, абортів та „сурогат­ного материнства". Мораль} і о-правові аспекти реаніматології та трансплан-топогії: обмеження використання органів від живих донорів, різні моделі взяття органів від померлих донорів, ксенотрансплантація — за та проти. Моральна оцінка процедур отримання та уведення в організм ембріональ­них стовбурових клітин людини. Проблеми суіцнду та евтаназії. Статус мерт­вого тіла в медицині, ставлення з боку лікаря до померлої людини. Етичні аспекти поводження з видаленими частинами людського тіла.Тема 8. Проблеми деонтології та лікарської етики в різних царинах професійної діяльності лікаря

Деонтологічні аспекти взаємовідносин у медичних колективах: пробле­ми корпоративності, демократичності, субординації. Деонтологічні про­блеми проведення наукових досліджень. Проблеми деонтології та лікарсь­кої стики в онкології, дерматовенерології, геронтології, психіатрії. Медич­на деонтологія епохи ВІЛ та після чорнобильського синдрому. Спілкування з рідними та близькими хворого.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЯ „Роль, зміст та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства"

Тема

Лекції

Семінари

Самостійна робота студентівСРС

Індивідуальна робота


Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток медичної деонтології як системи етичних та правових засад медичної діяльності

системи етичних та правових засад медичної діяльності

1. Медична етика, деонто­логія і право
2

1

Робота з літе­ратурою и ін­шими джерела­ми інформації та підготовка виступів на се­мінарських за­няттях (2 годи­ни)

2. Етапи становлення ме­дичної деонтології в різні епохи розвитку суспільст­ва
2

1Змістовий модуль 2. Статус і функції сучасної медичної деонтології

3. Основні моделі взаємо­відносин у системі „лікар-хворий"
2

1

Робота з літе­ратурою і іншими джере­лами інформа­ції та підготов­ка виступів, дискусій та об­говорень на семінарських заняттях

(5 годин)
4. Моральні та правові аспекти лікарської таємниці
2

1

Підготовка, написання та захист навча­льно-пошуко­вої роботи

(6 годин)5. Лікарські помилки та правова відповідальність лікаря.
2

16. Біомедична етика: ос­новні теоретичні та при­кладні аспекти у сучасно­му суспільстві
2

17. Проблеми життя та смерті у медичній етиці та деонтології
2

18-9. Проблеми деонтології та лікарської етики в різ­них царинах професійної діяльності лікаря.
4

210. Ятрогенні захворювання, причини виникнення, шляхи уникнення
2

1
11. Гуманізм і медицина
2

1
12-13. Деонтологія в медичній науці
4

2
14. Порушення медичної етики в ХХ сторіччі
2

2
15. Деонтологія в практиці провідних українських вчених медиків. Внесок М.Д.Стражеска в розвиток деонтології
2

2
Індивідуальна робота17

13

Всього годин — 90
30

60

Кредитів ЕСТS — 3


Аудиторна робота — 33,3 %, самостійна робота — 66,7 %.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

з модуля «Роль, зміст та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства»№ з/п

ТЕМА

К-ть

годин


Вид контролю

1.

Перед аудиторна підготовка до практичних занять за темами:


1. Медична етика, деонто­логія і право

2

Поточний контроль на практичних заняттях
2. Етапи становлення ме­дичної деонтології в різні епохи розвитку суспільст­ва

23. Основні моделі взаємо­відносин у системі „лікар-хворий"

24. Моральні та правові аспекти лікарської таємниці

25. Лікарські помилки та правова відповідальність лікаря.

26. Біомедична етика: ос­новні теоретичні та при­кладні аспекти у сучасно­му суспільстві

27. Проблеми життя та смерті у медичній етиці та деонтології

28-9. Проблеми деонтології та лікарської етики в різ­них царинах професійної діяльності лікаря.

410. Ятрогенні захворювання, причини виникнення, шляхи уникнення

211. Гуманізм і медицина

212-13. Деонтологія в медичній науці

414. Порушення медичної етики в ХХ сторіччі

215. Деонтологія в практиці провідних українських вчених медиків. Внесок М.Д.Стражеска в розвиток деонтології

2
2.

Індивідуальна робота:

 • Робота з літературою й іншими джерелами інформації та підготовки виступів, дискусій та обговорень на семінарських заняттях

30

Поточний контроль на практичних заняттях
 • Підготовка, оформлення та захист навчально-пошукової роботи

30

Поточний контроль на практичних заняттях
РАЗОМОрієнтовний перелік тем для підготовки начально-пошукових робіт студентів:

 1. Морально-правові аспекти проведення клінічних експериментів та
  досліджень; офіційні документи, які регламентують проведення випробу­вань із залученням людини.

 2. Тематика медичної деонтології в роботах видатних митців - Л. М.
  Толстого, І. С. Тургенєва, А. П. Чехова, Г. Флобера.

 3. Основні моделі взаємовідносин між лікарем та пацієнтом — патерналістська та автономна, модель „послабленого патерналізму", їх сутність, переваги та недоліки у сучасному суспільстві.

 4. Ятрогенії, основні їх причини та наслідки, морально-деонтологічні
  аспекти розвитку ятрогенних захворювань.

 5. Визначення та сутність лікарської таємниці, Історія її становлення —
  від Древньої Індії до сучасної України.

 6. Право пацієнта на конфіденційність інформації про його стан здоров'я та гарантії дотримання лікарської таємниці у міжнародних законодавчих документах.

 7. Лікарські помилки, їх різновиди, основні причини та наслідки помилок медичного персоналу.

 1. Лікарські правопорушення, посадові злочини та відповідальність за них.

 2. Моральна та юридична свобода лікаря: право на ризик.

 1. Шостака та біомедична етика — основні теоретичні та прикладні аспекти у сучасному суспільстві.

 2. Етичне осмислення проблем генної інженерії, клонування — його генетичні, медичні та етичні наслідки.

 3. Моральні питання проведення експериментів на ембріонах людини, розумово та фізично відсталих особах, етичні аспекти ставлення до ново­ народжених із дефектами розвитку.

 4. Право людини на життя та смерть, проблема цінності людського життя.

 5. Моральні проблеми штучного запліднення, абортів та „сурогатно­го материнства".

 6. Морально-правові аспекти реаніматології та трансплантології: використання органів від живих та померлих донорів, ксенотрансплантація — за та проти.

 7. Проблеми суїцнду та евтаназії у лікарській практиці.

 8. Вчення про стовбурові клітини, морально-деонтологічна оцінка процедур отримання та уведення в організм ембріональних стовбурових клітин людини.

 9. Статус мертвого тіла в медицині, ставлення медика до померлої людини, етичні аспекти поводження з видаленими частинами людського ті­ла.

 10. Деонтологічні аспекти взаємовідносин у медичних колективах: про­блеми корпоративності, демократичності, субординації.

 1. Проблема ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД: питання медичної етики та деонтології.

 2. Морально-етичні проблеми в онкології, геронтології, психіатрії та пошук шляхів їх вирішення.

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПОВИНЕН ЗАСВОЇТИ СТУДЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ»

 1. Визначення понять медична етика та медична деонтологія, розкриття предмету їх вивчення та кола проблем.

 2. Правове забезпечення професійної діяльності лікаря у сучасному су­спільстві.

 3. Основні етапи становлення медичної деонтології та внесок видатних вітчизняних лікарів у її розвиток.

 4. „Клятва Гіппократа": історія виникнення та подальша модифікація.

 5. Основні типи взаємовідносин між лікарем та пацієнтом. Міжнародні документи, що регламентують права пацієнта.

 6. Ятрогенії, основні їх причини, наслідки та профілактика.

 7. Лікарська таємниця: визначення, сутність, основні правові докумен­ти, які і гарантують дотримання лікарської таємниці в Україні та світі.

 1. Лікарські помилки; визначення, сутність, види лікарських помилок. Поняття про лікарські правопорушення та юридична відповідальність за них.

 2. Біомедична етика в сучасному суспільстві, її предмет, статус та коло проблем.

 3. Деонтологічні аспекти захисту права на життя: штучне запліднення, аборти, трансплантологія, використання стовбурових клітин, етичні про­блеми технологій, штучно підтримуючих житія.

 1. Деонтологічна проблема права пацієнта на смерть: поняття про евтаназію активну та пасивну, морально-деонтологічні погляди на суїцид, статус мертвого тіла в медицині.

 2. Деонтологічні аспекти взаємовідносин у медичних колективах під час виконання лікарської та наукової діяльності,

13. Основні деонтологічні підходи в онкології, психіатрії, геронтології.

14. Деонтологічні аспекти взаємовідносин лікаря з хворими на життєво небезпечні інфекційні захворювання.8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

з елективного курсу "Деонтологія в медицині"

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми елективного курсу "Деонтологія в медицині", Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального пронесу (МОЗ України, 2005) та Наїжу МО) України від 23.07.2007 р. № 414 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 р.№ 52»,Оцінка і елективного курсу "Деонтологія в медицині, представленого одним модулем, є рейтинговою та визначається як сума оцінок поточної на­вчальної діяльності (у балах), що виставляється при оцінюванні знань сту­дента відповідно до переліку питань, визначеного програмою курсу.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студента.» при засвоєн­ні модуля (залікового кредиту), становить 200 та складається з суми оцінок за поточну навчальну діяльність та індивідуальну роботу у разі успішного її виконання.

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному з семінарських занять. Для контролю рекомендується застосову­вати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові за­вдання (для контролю теоретичної підготовки студента) та ситуаційні зада­чі (для оцінки уміння застосовувати теоретичні знання у конкретних ситуа­ціях). Поточний контроль проводиться також шляхом опитування студен­тів та аналізу їх участі у загальній дискусії під час семінарських занять.

Поточне оцінювання студентів за відповідними гемами проводиться за 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подаль­шим перерахунком у багатобальну шкапу.Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує, ситуаційні задачі різного ступеня складності; бере активну участь в дискусії та обговоренні тематичних питань під час практичних занять, демонструючи володіння матеріалом основних та додаткових джерел інфор­мації.

Оцінки "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст занят­тя та добре його розуміє, відповіді на питання викладає, правильно, послі­довно та систематично, але еони не є вичерпними, хоча на додаткові пи­тання студент відповідає без помилок: вирішує всі ситуаційні задачі, відчу­ваючи складнощі лише у найважчих випадках; бере участь в обговоренні тематичних питань на практичних заняттях, демонструючи володіння ма­теріалом основних рекомендованих джерел інформації.

Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань основ­ного змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у прос­тих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно; намагається взя­ти участь в обговоренні окремих тематичних питань, але загальної підготов­ки не вистачає для адекватного ведення дискусії.

Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної"" оцінки; студент пасивно стежить за ходом обговорення тематичних питань, не беручи в ньому участь, має явні труднощі при відповіді на прямі питання викладача.

Перерахунок оцінки за багатобальною шкалою здійснюється з ураху­ванням кількосгІ практичних занять в модулі "Деонтологія в медицині" (8).Максимальні бали оцінювання студентів під при вивченні модуля

«Деонтологія в медицини»

Модуль «Роль, зміст та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства»

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Індивід.

робота


студентів

№ те­ми

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Макс. бал

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

5

Перерахунок поточної успішності студента при вивченні модуля „Де­онтологія в медицині":

Оцінка "відмінно" — 13 бали

Оцінка "добре" - 10 балів

Оцінка, "задовільно" - 7 балів

Оцінка "незадовільно" - 0 балів


Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: якщо студені індивіду­ально готує та проводить під час практичних занять дискусію або обгово­рення тематичних питань, логічно та послідовно висвітлюючи зміст додат­кових джерел інформації, він може додатково отримати5 балів. Ці бали додаються до суми балів, набра­них студентом за поточну навчальну діяльність.

Оцінюваний самостійної роботи: оцінювання самостійної роботи студен­тів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність, дорівнює 200 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "5", на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (13 х 15 + 5 = 200).

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі (7x15= 105).

Оскільки формою підсумкового контролю з дисципліни «Деонтологія в медицині» с залік, який оцінюється за двобальною системою («зарахова­но», «не зараховано») та не передбачає виділення окремого заняття на його проведення, то на останньому тематичному занятті з дисципліни після за­кінчення розбору теми студентам оголошується сума балів, яку набрав ко­жен з них за результатами поточного контролю та за виконання індивідуа­льних робіт. Студент отримує оцінку «зараховано», якщо кількість набра­них ним балів не менша за % і він відвідав усі навчальні заняття (лекції та семінари) або вчасно їх відпрацював. Якщо кількість балів менша за 105 або студент має академічну заборгованість, він отримує оцінку «не зарахова­но».

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу и межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з елективного курсу, яка нарахована студентам, відпо­відає традиційній 4 бальній шкалі таким чином:

Оцінка ЕСТ8

Оцінка за 4~6альною шкалою

А

"відмінно"

В.С

"добре"

О, E,

"задовільно"

FХ, F

"незадовільно"

Оцінка РХ, Р ("2") виставляється студентам, яким не зараховано електив­ний курс після завершення його вивчення.

Оцінка РХ ("2") виставляється студентам, які відвідали усі заняття, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність Вони мають право на відпрацювання незадовільних оцінок з подальшим перерахун­ком суми балів за поточну навчальну діяльність та зарахуванням дисципліни.

Якщо студент не відвідав більше 50 % навчальних занять та до моменту завершення дисципліни не приступив до ліквідації академічної заборгованості без поважних причин, він одержує оцінку Р та мас пройти повторне навчання з даного елективного курсу.9. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Турак Й. А. Етичні та правові засади медичного втручання з погляду пікаря-практика / Й. А. Турак. - Ужгород: Закарпаття, 2002. 1. Деонтодогия в медицине : в 2 т. / под обід. ред. В. В. Петровского. — М, !988.

 2. Грандо А. А. Врачебная этика и медицинская деонтология / А. А. Грандо. — К.: Вища шк., 1988.

 1. Медицинская этика и деонтология / под ред. Г. В. Морозова, Г. И. Царегородцева. — М.: Медицина, 1983.

 2. Лихтенштейн Е. И. Помнить о больном / Е. И. Лихтенштейн. - - К.: Вища шк., 1978.

 3. Врачи, пациенты, общество. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. — К., 1999.

7. Биомедицинская этика / под ред. В. И. Покровского, Ю. М. Лопухина. — Вьт. З,— М.,2002.

 1. Сабиров В.Ш. Этический анализ проблемы жизни и смерти / В.Ш.Сабиров.— М., 1987.

 2. Мудров М. Я. Слово о способе учить и учиться медицине практической или деятельному врачебному искусству при постелях больных (1820) / М.Я.Мудров // Хрестоматия по истории медицины. — М., 196Я.

 3. Гиппократ. Этика и общая медицина / Гиппократ ; под ред. С. Ю. Трохачева ; пер. с древнегреч. — СПб., 2001.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка