Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)Сторінка9/19
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.85 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Необхідною умовою оптимальної інтеграції викладання внутрішніх хвороб на VI курсі і іншими кафедрами є єдині концепції, схеми: класифікації, етіології, патогенезу, обстеження, клініки, лікування захворювань у виладанні матеріалу.2.1.3.Методи активізації та інтенсифікації навчання.

Активізація навчання студентів досягається: • визначення актуальності теми лекції і практичного заняття;

 • постановкою проблемності питання;

 • вирішенням ситуаційних задач;

 • роботою біля ліжка хворого;

 • участю в клінічних розборах хворого;

 • участю в клінічних обходах професора, доцента;

 • написанням історії хвороби;

 • використанням рецептів;

 • постійним контролем знань і вмінь на кожному практичному занятті.

Інтенсифікація навчання студентів досягається:

 • використанням технічних засобів навчання (комп`ютери, мультимедійний проектор)

 • використанням електрокардіограм, рентгенограм, лікувальних середників;

 • таблиці;

 • альбоми з фотографіями тематичних хворих;

 • стенди;

 • використанням різних форм навчально-дослідницької роботи.


2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти:


 1. Резистентна артеріальна гіпертензія. Етіологія. Критерії діагнозу. Псевдорезистентність. Немедикаментозне і медикаментозне лікування резистентної артеріальної гіпертензії. Профілактика.

 2. Злоякісна артеріальна гіпертензія. Особливості патогенезу. Критерії діагнозу. Принципи немедикаментозного лікування. Медикаментозне лікування. Профілактика. Прогноз.

 3. Тактика ведення та лікування хворих на ІХС та цукровий діабет.
  Стратифікація ризику. Немедикаментозне і медикаментозне лікування. Показання до реваскуляризації міокарда. Профілактика. Прогноз.

4. Клінічна ефективність різних методів реваскуляризації міокарда у хворих на ІХС. Показання до проведення черезшкірних коронарних втручань і аорто-коронарного шунтування. Вторинна профілактика коронарних подій. Допоміжна антитромбоцитарна і антикоагулянтна терапія.

5. Немедикаментозна профілактика ІХС.

6. Вторинна профілактика ІХС та її вплив на прогноз.

7. Основні причини мітральної недостатності і механізми порушення гемодинаміки. Діагностика та лікування. Показання і методи хірургічного лікування. Прогноз і працездатність. Віддалені результати хірургічного лікування.

8. Основні причини аортальних вад серця і механізми порушення гемодинаміки. Діагностика та медикаментозне лікування. Показання і методи хірургічного лікування. Прогноз і працездатність. Віддалені результати хірургічного лікування.

9. Завдання, стратегії і тактика ведення хворих з різними формами фібриляції передсердь. Відновлення синусового ритму та підтримуюча антиаритмічна терапія. Хірургічне лікування. Контроль частоти серцевих скорочень у хворих з постійною формою фібриляції передсердь. Профілактика тромбоемболій.

10. Завдання, стратегії і тактика ведення хворих з атріовентрикулярними блокадами. Медикаментозна терапія. Види електрокардіостимуляції. Показання до тимчасової та постійної електрокардіостимуляції. Прогноз і працездатність. Невідкладна допомога при синдромі Морганьї-Адамса-Стокса.

11. Форми гострої серцевої недостатності. Етіологічні чинники, клінічні ознаки та діагностика гострої серцевої недостатності. Прогностичні фактори. Лікування в залежності від форми гострої серцевої недостатності.

12. Етіологія та механізми розвитку серцевої недостатності зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Клінічні ознаки та симптоми. Діагностика. Диференційний діагноз. Особливості лікування. Профілактика. Прогноз.

13. Немедикаментозні методи лікування хворих з систолічною серцевою недостатністю, що покращують прогноз та зменшують вираженість симптомів. Аорто-коронарне шунтування, ресинхронізуюча терапія, імплантація автоматичного кардіовертера-дефібрилятора та трансплантація серця. Хірургічна корекція клапанних вад серця.

14. Антитромбоцитарна терапія при хронічних формах ІХС.

15. Антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія при гострому коронарному синдромі з елевацією сегменту ST та без елевації сегменту ST.

16. Антикоагулянтна терапія при тромбоемболії легеневої артерії.

17. Антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія у хворих з фібриляцією передсердь.

18. Антикоагулянтної терапії у хворих з протезованими клапанами серця.

19. Первинна і вторинна профілактика серцево-судинних захворювань.

20.Стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень.
2.1.4. Основные знания и умения, которые приобретают студенты:
1. Резистентная артериальная гипертензия. Этиология. Критерии диагноза. Псевдорезистентнисть. Немедикаментозное и медикаментозное лечение резистентной артериальной гипертензии. Профилактика.

2. Злокачественная артериальная гипертензия. Особенности патогенеза. Критерии диагноза. Принципы немедикаментозного лечения. Медикаментозное лечение. Профилактика. Прогноз.

3. Тактика ведения и лечения больных ИБС и сахарным диабетом.

Стратификация риска. Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Показания к реваскуляризации миокарда. Профилактика. Прогноз.

4. Клиническая эффективность различных методов реваскуляризации миокарда у больных ИБС. Показания к проведению чрескожной коронарных вмешательств и аорто-коронарного шунтирования. Вторичная профилактика коронарных событий. Вспомогательная антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия.

5. Немедикаментозная профилактика ИБС.

6. Вторичная профилактика ИБС и ее влияние на прогноз.

7. Основные причины митральной недостаточности и механизмы нарушения гемодинамики. Диагностика и лечение. Показания и методы хирургического лечения. Прогноз и работоспособность. Отдаленные результаты хирургического лечения.

8. Основные причины аортальных пороков сердца и механизмы нарушения гемодинамики. Диагностика и медикаментозное лечение. Показания и методы хирургического лечения. Прогноз и работоспособность. Отдаленные результаты хирургического лечения.

9. Задача, стратегии и тактика ведения больных с различными формами фибрилляции предсердий. Восстановление синусового ритма и поддерживающая антиаритмическое терапия. Хирургическое лечение. Контроль ЧСС у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий. Профилактика тромбоэмболий.

10. Задача, стратегии и тактика ведения больных с атриовентрикулярной блокады. Медикаментозная терапия. Виды электрокардиостимуляции. Показания к временной и постоянной электрокардиостимуляции. Прогноз и работоспособность. Неотложная помощь при синдроме Морганьи-Адамса-Стокса.

11. Формы острой сердечной недостаточности. Этиологические факторы, клинические признаки и диагностика острой сердечной недостаточности. Прогностические факторы. Лечение в зависимости от формы острой сердечной недостаточности.

12. Этиология и механизмы развития сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией левого желудочка. Клинические признаки и симптомы. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Особенности лечения. Профилактика. Прогноз.

13. Немедикаментозные методы лечения больных с систолической сердечной недостаточностью, улучшают прогноз и уменьшают выраженность симптомов. Аортокоронарное шунтирование, ресинхронизуюча терапия, имплантация автоматического кардиовертера-дефибриллятора и трансплантация сердца. Хирургическая коррекция клапанных пороков сердца.

14. Антитромбоцитарная терапия при хронических формах ИБС.

15. Антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента ST и без элевации сегмента ST.

16. Антикоагулянтная терапия при тромбоэмболии легочной артерии.

17. Антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия у больных с фибрилляцией предсердий.

18. Антикоагулянтная терапия у больных с протезированными клапанами сердца.

19. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.20.Стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений.
2.1.4. Basic knowledge and skills that the students:

 1. Resistant hypertension: diagnosis and treatment. The concept of "resistant hypertension". The causes of resistant hypertension. The term "pseudo-resistance". Criteria for diagnosis. Non-pharmacological and pharmacological treatment. Prevention.

 2. Malignant hypertension: diagnosis and treatment. The definition of "malignant hypertension." Features of the pathogenesis. Criteria for diagnosis. Principles of non-drug treatment. Medication. Prevention. Prediction.

 3. Clinical management of patients with coronary heart disease and diabetes. The objectives and principles of therapy. Stratification of risk. Non-pharmacological and pharmacological treatment. Targeted pressure. Indications to revascularization. Strategy, which aims to achievement of complete control of diabetes. Prevention. Prediction.

 4. Indications and clinical effectiveness different methods of revascularization. Indications to coronary angiography. Diagnostic instruments for risk assessment. Indications for percutaneous coronary intervention in chronic forms coronary heart disease and acute coronary syndrome (primary and "facilitated" PCI PCI "salvation" and after thrombolytic therapy). Indications to coronary artery bypass grafting. Secondary prevention of coronary events. Supplemental antiplatelet and anticoagulant therapy.

 5. Non-pharmacological prevention of CHD.

 6. Secondary prevention of coronary heart disease and its impact on prognosis.

 7. The main causes of mitral insufficiency and mechanisms of hemodynamics infringement. Diagnostics and treatment. Indications and methods of surgical treatment. Prediction and efficiency. Long-term results of surgical treatment.

 8. The main causes of aortic heart defects and mechanisms of hemodynamic disorders. Diagnostics and drug treatment. Indications and methods of surgical treatment. Prediction and efficiency. Long-term results of surgical treatment.

 9. Tasks, strategies and tactics of patients with different forms of atrial fibrillation. Restoring of sinus rhythm and supporting antiarrhythmic therapy. Surgery. Control of heart rate in patients with persistent atrial fibrillation. Prophylaxis of thromboembolism.

 10. Tasks, strategies and tactics of management of patients with atrioventricular block. Medicamental therapy. Types of electrical pacing. Indications to temporary and permanent electrical pacing. Prediction and efficiency. First aid the syndrome of Morgagni-Adams-Stokes equations.

 11. Forms of acute heart failure. Etiological factors, clinical features and diagnostics of acute heart failure. Prognostic factors. Treatment depending on the form of acute heart failure.

 12. Etiology and mechanisms of development cardiac insufficiency with preserved left ventricular systolic function. Clinical signs and symptoms. Diagnostics. Differential diagnosis. Features of treatment. Prevention. Prediction.

 13. Non-pharmacological methods of treatment patients with systolic heart failure that improves prognosis and reduces the severity of symptoms. Coronary artery bypass grafting, re syncing therapy, implantation of an automatic cardioverter-defibrillator and heart transplantation. Surgical correction of valvular heart diseases.

 14. Antiplatelet therapy for chronic forms of coronary artery disease.

 15. Antiplatelet and anticoagulant therapy at acute coronary syndrome with ST-segment elevation and without segment elevation ST.

 16. Anticoagulation therapy at pulmonary embolism.

 17. Antiplatelet and anticoagulant therapy in patients with atrial fibrillation.

 18. Anticoagulant therapy at patients with heart valve prosthesis.

 19. Primary and Secondary prophylaxis of cardiovascular diseases.

 20. Stratification of risk of cardiovascular complications.


2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок.


 1. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з різним, у тому числі ускладненим, перебігом захворювань серцево-судинної системи.

 2. Вимірювати та інтерпретувати артеріальний тиск.

 3. Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях.

 4. Складати план обстеження таких хворих, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів обстеження з метою диференціальної діагностики та стратифікації ризику розвитку серцево-судинних ускладнень.

 5. На підставі аналізу даних лабораторних та інструментальних обстежень проводити диференційний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз захворювань серцево-судинних захворювань.

 6. Призначати лікування з урахуванням етіології, ризику серцево-судинних ускладнень, супутніх захворювань, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику при різному, у тому числі ускладненому, перебігу захворювань серцево-судинної системи.

 7. Діагностувати та надавати допомогу при гострій серцевій недостатності.

 8. Діагностувати та надавати допомогу при пароксизмальній формі фібриляції передсердь.

 9. Діагностувати та надавати допомогу при синдромі Морганьї-Адамса-Стокса.

 10. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципи фахової субординації


2.1.5. Перечень обязательных и практических навыков
1. Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с различной, в том числе осложненным, течением заболеваний сердечно-сосудистой системы.

2. Измерять и интерпретировать артериальное давление.

3. Регистрировать и интерпретировать ЭКГ в 12 отведениях.

4. Составлять план обследования таких больных, обосновывать применение основных инвазивных и неинвазивных диагностических методов обследования с целью дифференциальной диагностики и стратификации риска развития сердечно-сосудистых осложнений.

5. На основании анализа данных лабораторных и инструментальных обследований проводить дифференциальный диагноз, обосновывать и формулировать диагноз заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Назначать лечение с учетом этиологии, риска сердечно-сосудистых осложнений, сопутствующих заболеваний, определять прогноз, проводить первичную и вторичную профилактику при разном, в том числе осложненном, течения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

7. Диагностировать и оказывать помощь при острой сердечной недостаточности.

8. Диагностировать и оказывать помощь при пароксизмальной форме фибрилляции предсердий.

9. Диагностировать и оказывать помощь при синдроме Морганьи-Адамса-Стокса.

10. Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами медицинского специалиста и принципы профессиональной субординации

 

2.1.5. The list of required practical skills.


  1. Carry out polls and physical examination of the patients with different, including complications running of cardiovascular system diseases.

  2. Measure and interpret the blood pressure.

  3. Register and interpret the 12-lead ECG.

  4. Make up the plan of examination of such patients, justify application of fundamental invasive and non-invasive diagnostic methods of examination in order to differential diagnostics and risk stratification development of cardiovascular complications.

  5. On the basis of data analysis of laboratory and instrumental investigations to conduct the differential diagnosis, formulate and justify a diagnosis of cardio-vascular diseases.

  6. Assign treatment taking into account the etiology, the risk of cardiovascular complications, concomitant diseases, determine prognosis, to conduct primary and secondary prophylaxis in different ways including complications of diseases of the cardiovascular system.

  7. Diagnose and to assist at the case of acute heart failure.

  8. Diagnose and to assist at the case of the paroxysmal atrial fibrillation.

  9. Diagnose and to assist at the case of the syndrome of Morgagni-Adams-Stokes

  10. Demonstrate the main skills of the moral and ethical principles of medical specialist and principles of professional subordination.


2.2. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ


2.2.1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами.

Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять.
Тема №1 (6,5 год). Резистентна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування. Поняття “Резистентна артеріальна гіпертензія”. Причини розвитку резистентної артеріальної гіпертензії. Поняття “Псевдорезистентність”. Критерії діагнозу. Немедикаментозне і медикаментозне лікування. Профілактика.
Актуальність теми.

Артеріальна гіпертензія (АГ) є найбільш поширеним захворюванням. В Україні АГ страждають майже 13 мільйонів людей. Серед осіб з підвищеним артеріальним тиском (АТ) знають про наявність АГ 62% хворих, з них лікуються ефективно лише 20% мешканців міст, а сільських жителів – 6%. У осіб з високим АТ у 3-4 рази частіше розвивається ІХС і в 7 разів частіше - порушення мозкового кровоплину. Економічні збитки, обумовлені тимчасовою непрацездатністю, інвалідністю та передчасною смертністю від АГ, та зв’язаних з нею церебро-васкулярних захворювань перевищують 2 міліарди гривен в рік.

Резистентну, або рефрактерну артеріальну гіпертензію визначають, коли рівень АТ становить принаймні 140/90 мм рт. ст., а в пацієнтів з цукровим діабетом або захворюванням нирок (тобто рівнем креатиніну понад 133 мкмоль/л або екскрецією протеїну понад 300 мг за 24 години) — принаймні 130/80 мм рт. ст., незважаючи на прихильність до лікування повними дозами принаймні трьох антигіпертензивних засобів, включаючи діуретик. Резистентна гіпертензія не може бути діагностована в пацієнтів, у яких АГ виявлена нещодавно або які ще не отримували лікування, незважаючи на рівень АТ.

Таким чином, резистентна артеріальна гіпертензія є актуальною і важливою проблемою сучасної кардіології, що зумовлює необхідність її всебічного вивчення.Навчальні цілі заняття:
Знати:


 • сучасні класифікації гіпертонічної хвороби і резистентної артеріальної гіпертензії;

 • критерії поняття “псевдорезистентність”;

 • диференційну діагностику гіпертонічної хвороби і резистентних гіпертензій;

 • стратифікацію ризику серцево-судинних ускладнень і визначати їхній прогноз;

 • тактику ведення хворих в залежності від групи ризику;

 • принципи немедикаментозної і медикаментозної терапії артеріальних гіпертензій;

 • основні антигіпертензивні препарати першої і другої лінії, їх побічні ефекти;

 • сучасні рекомендації щодо вибору та комбінації антигіпертензивних препаратів;

 • стандарти лікування артеріальних гіпертензій;

 • клінічну картину гіпертонічних кризів, класифікацію, лікувальну тактику;

 • первинну і вторинну профілактику та прогноз при артеріальній гіпертензії.


Вміти:


 • аналізувати скарги і анамнез хворих на різні артеріальні гіпертензії;

 • проводити загальноклінічне обстеження хворого (анамнез, пальпація, перкусія, аускультація);

 • вимірювати АТ з визначенням систолічного і діастолічного тиску, пульсового артеріального тиску, індексу жорсткості аорти;

 • виявляти субклінічні ураження органів-мішеней (артерій, серця, мозку,нирок);

 • розпізнавати клінічні симптоми гіпертонічної хвороби і вторинних артеріальних гіпертензій;

 • реєструвати ЕКГ;

 • розпізнавати та трактувати дані лабораторного дослідження хворих на різні артеріальні гіпертензії;

 • оцінювати дані інструментального дослідження хворих на різні артеріальні гіпертензії;

 • скласти план обстеження хворих на артеріальну гіпертензію;

 • сформулювати діагноз різних стадій гіпертонічної хвороби і симптоматичних гіпертензій відповідно до сучасних класифікацій;

 • виписувати рецепти на основні антигіпертензивні препарати.


Виховні цілі заняття:

 • навчити студентів діагностувати резистентну артеріальну гіпертензію;

 • проводити диференційну діагностику,

 • ознайомити студентів з тактикою лікування хворих на резистентну артеріальну гіпертензію.Міждисциплінарна інтеграціяп/п

Дисципліна

Знати

Вміти

Забезпечуючі

1

Анатомії людини

Особливості анатомічної будови та кровопостачання серцево-судинної системи.

Анатомічну будову та кровопостачання серцево-судинної системи.

2

Гістології, цитології та ембріології

Особливості структури серцевого м’язу.

Інтерпретувати цитологічні мазки

3

Фізіології

Знати фізіологію серця

Регуляція діяльності серцево-судинної системи. Кола кровообігу.

4

Патологічна фізіологія

Мати уяву про порушення функціонування клітин, волокнистих та міжклітинних структур серцево-судинної системи, що призводить до розвитку захворювань

Патофізіологічні основи діяльності серцево-судинної системи в умовах патології

Забезпечувані

5

Пропедевтики внутрішньої медицини.

Збирання анамнезу, огляд хворого, пальпація, перкусія й аускультація, огляд.

Демонструвати навички та вміння з обстеження пацієнтів з системними захворюваннями серцево-судинної системи (збір скарг, анамнезу захворювання та життя, об’єктивне обстеження дихальної, серцево-судинної, шлунково-кишкового тракту; вміти аналізувати дані додаткових методів обстеження)

6

Радіології з курсом радіаційної медицини

Знати рентгенологічні зміни серця, легень. Ехо КГ обстежень

Вміння інтерпретувати рентгенограми серця, Ехо-КГ –знімки.


Внутрішньо предметна інтеграція

7

Анестезіології та реанімації

Невідкладну допомогу при серцево-судинних захворюваннях

Вміти надавати невідкладну допомогу при серцево-судинних захворюваннях


8

Клінічної фармації з курсом фармакології та клінічної фармакології

Знати механізм дії, покази та протипокази основних лікарських засобів, які використовуються в лікуванні серцево-судинних захворювань та вміти їх виписувати в формі рецептів

Проводити диференційне лікування. Принципи фармакокінетики, взаємодії ліків.

9

Хірургія

Сучасні методи лікування серцево-судинних захворювань (реваскуляризація міокарда)

Проводити диференційну діагностику серцево-судинних захворювань з метою вибору тактики лікування

10

Соціальної медицини, організації охорони здоров’я з курсом історії медицини та економіки охорони зоров’я

Експертиза працездатності

Вміти проводити експертизу працездатності
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка