Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)Сторінка8/19
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.85 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

1.3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань.

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та безмашинний), розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, зокрема - уміння правильно проводити курацію хворого, призначати та трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу клінічних та допоміжних методів обстеження.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються бали з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Мінімальна кількість балів за поточну роботу, з якою студент допускається до модульного контролю, повинна складати 50-60% від максимальної кількості балів. Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі.Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення максимальної кількості балів за заняття на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення мінімальної кількості балів за поточні заняття (позитивних балів), на кількість тем у модулі.

Початковий контроль знань студента проводиться з самого початку навчання на циклах шляхом тестування та співбесіди з викладачем.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань, вмінь та контроль володіння набутими навичками, які передбачені методичними розробками з відповідних тем.

Оцінювання самостійної роботи: оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. У зв’язку з відсутністю підсумкового контролю з навчальної дисципліни, види самостійної роботи студентів не повинні передбачати самостійне вивчення студентами окремих тем занять.
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

а) практичні заняття;

б) самостійна робота студентів (СРС);

в) консультації.

Тематичні плани практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу модуля.

Вивчення курсу за вибором «Актуальні проблеми кардіології» проводять згідно Навчального плану у вигляді аудиторної підготовки (практичні заняття), а також СРС. Практичні заняття проходять у вигляді роботи студентів у складі малих бригад у ліжка хворого з серцево-судинними захворюваннями. Під час курації студент користується відповідним протоколом і заповнює картки хворих.

Засвоєння тем (поточний контроль) перевіряється на практичних заняттях. Доцільно застосовувати такі види контролю підготовки студентів: тестовий контроль, опитування згідно з переліком стандартизованих контрольних питань, вирішення ситуаційних задач та контроль уміння використовувати теоретичні знання на практиці відповідно до конкретних цілей.

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни здійснюють на останньому занятті у формі заліку.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточної навчальної діяльності та самостійної роботи студентів з визначенням за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
Методика проведення практичного заняття

Практичні заняття передбачають: • роботу «біля ліжка хворого», оволодіння елементами лікарської техніки в палатах;

 • набуття навичок проведення фізикального обстеження пацієнта із захворюваннями серцево-судинної системи та оволодіння методами діагностики та диференційної діагностики при цих захворюваннях;

 • застосування на практиці сучасних методів первинної та вторинної профілактики лікування хворих із захворюваннями серцево-судинної системи;

 • вирішення клінічних ситуаційних задач і тестів.

Аудиторне заняття проводять на клінічних базах кафедри безпосередньо в палатах, діагностичних, маніпуляційних та процедурних кабінетах. Обговорення студентами результатів обстеження хворого у навчальній групі проводиться під керівництвом викладача, який контролює правильність та обґрунтованість встановлення діагнозу, обсяг призначеного обстеження, виваженість лікувальної тактики та ін. Рекомендовано застосовувати наступні методи визначення рівня підготовки студентів: 1. відповіді на контрольні питання;

 2. тестовий контроль (бланковий або комп’ютерний);

 3. розв’язування клінічних ситуаційних задач;

 4. оцінка та трактування даних клініко-лабораторних та інструментальних методів обстежень;

 5. контроль оволодіння практичними навичками та елементами лікарської техніки під час курації хворого.

Основним методом навчання студентів є робота з хворим під керівництвом викладача в базових відділеннях кафедри: відділенні анестезіології з палатами інтенсивної терапії, інфарктному відділенні №1, відділенні хронічної ішемічної хвороби серця Обласного клінічного кардіологічного диспансера.Студенти навчаються методиці проведення обстеження хворого та проведення йому клініко-лабораторних методів обстеження у базових відділеннях Обласного клінічного кардіологічного диспансера під керівництвом викладача. Детальна клінічна характеристика хворих та розбір кардіологічних нозологій проходить на лекціях та практичних заняттях супроводжується демонстрацією та розбором різних клінічних випадків у базових відділеннях Обласного клінічного кардіологічного диспансера.

Структура поточного оцінювання студента

1. Тестовий контроль згідно бази «Крок-2» оцінюється в 7 балів – по 1 балу кожна правильна відповідь на одне питання (в тесті 7 питань)

2. Усне опитування та робота біля ліжка хворого із оформленням щоденника в медичній карті і стаціонарного хворого під керівництвом викладача - 6 балів: 0 балів – немає відповіді, неправильна відповідь, робота з хворим не проведена, щоденник відсутній; 1 – немає відповіді, володіння практичними навиками незадовільне (робота біля ліжка хворого), не обгрунтована діагностика ти принципи лікування хворого, оцінка загального стану хворого проведена і описана невірно; 2 – неповна, неточна відповідь, володіння практичними навиками не задовільне (робота біля ліжка хворого), не достатньо обгрунтована діагностика ти принципи лікування хворого, оцінка загального стану хворого проведена і описана вірно, але відсутній огляд по системах; 3 бали - недостатньо висвітлене питання, володіння практичними навиками посереднє, діагноз виставлений правильно, план лікування та діагностики не відповідне діагнозу, щоденник написаний майже вірно, але не враховано дані лабораторних методів діагностики; 4 – недостатньо висвітлене питання, володіння практичними навиками з деякими уточненнями, план обстеження та лікування складений відповідно поставленому діагнозу, є зауваження до написання щоденника; 5 – відповідь з деякими поправками, володіння практичними навиками з деякими уточненнями, план обстеження та лікування складений відповідно поставленому діагнозу, є зауваження до написання щоденника; 6 – усна відповідь з деякими поправками, володіння практичними навиками достатнє, дотримано принципи лікування хворого, в повному об’ємі висвітлено методи діагностики з інтерпретацією лабораторних критеріїв даного захворювання, щоденник написаний майже вірно, але не враховано дані лабораторних методів діагностики; 7 – усна відповідь з незначними уточненнями, володіння практичними навиками достатнє, дотримано принципи лікування хворого, в повному об’ємі висвітлено методи діагностики з інтерпретацією лабораторних критеріїв даного захворювання, зауважень до написання щоденника немає; 8 – правильна усна відповідь, володіння практичними навиками достатнє, дотримано принципи лікування хворого, в повному об’ємі висвітлено методи діагностики з інтерпретацією лабораторних критеріїв даного захворювання, зауважень до написання щоденника немає.

Максимальна кількість балів на практичному занятті 15 балів, мінімальна кількість - 8 балів.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань залежить від їх об’єму та значимості, але становить не більше 5 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентами за поточну навчальну діяльність.

Індивідуальна робота студентів оцінюється наступним чином: доповідь реферату на практичному занятті – 1 бал; доповідь на клінічних конференціях баз кафедри -1 бал; доповідь історії хвороби на практичному занятті – 1 бал; написання тез, статей - 2 бала.

Максимальний позитивний бал за дисципліну «Актуальні питання кардіології»200, який складається із 195 балів за поточну успішність (13 занять х 15 балів = 195 балів) та 5 балів за індивідуальну роботу студентів, при цьому мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового контролю - 104 бали (13 занять х 8 балів).

1.3. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
1.3.1. Средства проведения текущего контроля уровня знаний.
Оценка - это один из завершающих этапов учебной деятельности и определения успешности обучения. Оценка по дисциплине выставляется как среднее из оценок за модули, на которые структурированная учебная дисциплина. Оценка за модуль определяется как сумма оценок текущей учебной деятельности (в баллах) и оценки итогового модульного контроля (в баллах), которая выставляется при оценивании теоретических знаний и практических навыков согласно перечням, определенным программой дисциплины.
Поточную учебную деятельность студентов контролируют на практических занятиях согласно конкретных целей. Рекомендованы к применению такие средства диагностики уровня подготовки студентов: тестовый контроль (машинный и безмашинный), решение ситуационных задач, контроль практических навыков, в частности - умение правильно проводить курацию больного, назначать и трактовать результаты лабораторного и инструментального обследования, обосновывать диагноз на основании анализа клинических и вспомогательных методов обследования.

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать при изучении каждого модуля, составляет 200, в том числе за поточную учебную деятельность - 120 баллов, по результатам итогового модульного контроля - 80 баллов. Таким образом, избирается соотношение между результатами оценки текущей учебной деятельности и итогового модульного контроля 60% до 40%.

При оценке усвоения каждой темы модуля студенту выставляются баллы с использованием принятых в вузах и утвержденных цикловой методической комиссией критериев оценки. При этом учитываются все виды работ, предусмотренные методической разработкой для изучения темы. Минимальное количество баллов за поточную работу, с которой студент допускается к модульному контролю, должна составлять 50-60% от максимального количества баллов. Вес каждой темы в пределах одного модуля должна быть одинаковой, но может быть различной для разных модулей одной дисциплины и определяется количеством тем в модуле.Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за поточную деятельность при изучении модуля, высчитывается путем умножения максимального количества баллов за занятие на количество тем в модуле с добавлением баллов за индивидуальное задание студента.

Минимальное количество баллов, которое должен набрать студент при изучении модуля, для допуска к итоговому модульному контролю высчитывается путем умножения минимального количества баллов за текущие занятия (положительных баллов), на количество тем в модуле.

Начальный контроль знаний студента производится с самого начала обучения на циклах путем тестирования и собеседования с преподавателем.

Поточный контроль осуществляется во время проведения практических занятий и включает проверку знаний, умений и контроль владения приобретенными навыками, предусмотренных методическими разработками по соответствующим темам.

Оценка самостоятельной работы: оценка самостоятельной работы студентов, которая предусмотрена в теме рядом с аудиторной работой, осуществляется во время текущего контроля темы на соответствующем занятии. В связи с отсутствием итогового контроля по дисциплине, виды самостоятельной работы студентов не должны предусматривать самостоятельное изучение студентами отдельных тем занятий.


Видами учебной деятельности студентов в соответствии с учебным планом являются:

а) практические занятия;

б) самостоятельная работа студентов (СРС);

в) консультации.

Тематические планы практических занятий, СРС обеспечивают реализацию в учебном процессе всех тем, которые входят в состав модуля.

Изучение курса по выбору «Актуальные проблемы кардиологии» производят Учебный план в виде аудиторной подготовки (практические занятия), а также СРС. Практические занятия проходят в виде работы студентов в составе малых бригад у постели больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время курации студент пользуется соответствующим протоколом и заполняет карточки больных.Усвоение тем (поточный контроль) проверяется на практических занятиях. Целесообразно применять такие виды контроля подготовки студентов: тестовый контроль, опрос согласно перечню стандартизированных контрольных вопросов, решение ситуационных задач и контроль умения использовать теоретические знания на практике в соответствии с конкретных целей.

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется на последнем занятии в форме зачета.

Оценка успеваемости студента по дисциплине является рейтинговой и выставляется по многобальной шкале с учетом текущей учебной деятельности и самостоятельной работы студентов с определением по системе ЕСТS и традиционной шкале, принятой в Украине.
Методика проведения занятия по актуальным вопросам кардиологии для студентов 6 курса медицинского факультета
Практические занятия предусматривают:

• работу «у постели больного», овладение элементами врачебной техники в палатах;

• приобретение навыков проведения физикального обследования пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и овладение методами диагностики и дифференциальной диагностики при этих заболеваниях;

• применение на практике современных методов первичной и вторичной профилактики лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

• решение клинических ситуационных задач и тестов.
Аудиторная занятия проводят на клинических базах кафедры непосредственно в палатах, диагностических, манипуляционных и процедурных кабинетах. Обсуждение студентами результатов обследования больного в учебной группе проводится под руководством преподавателя, который контролирует правильность и обоснованность установления диагноза, объем назначенного обследования, взвешенность лечебной тактики и др.. Рекомендуется применять следующие методы определения уровня подготовки студентов:

1. ответы на контрольные вопросы;

2. тестовый контроль (бланковый или компьютерный)

3. решения клинических ситуационных задач;

4. оценка и трактовка данных клинико-лабораторных и инструментальных методов исследований;

5. контроль овладение навыками и элементами врачебной техники при курации больного. 

Основным методом обучения студентов является работа с больным под руководством преподавателя в базовых отделениях кафедры: отделении анестезиологии с палатами интенсивной терапии, инфарктном отделении № 1, отделении хронической ишемической болезни сердца Областного клинического кардиологического диспансера.

Студенты обучаются методике проведения обследования больного и проведения ему клинико-лабораторных методов исследования в базовых отделениях Областного клинического кардиологического диспансера под руководством преподавателя. Детальная клиническая характеристика больных и разбор кардиологических нозологий проходит на лекциях и практических занятиях сопровождается демонстрацией и разбором различных клинических случаев в базовых отделениях Областного клинического кардиологического диспансера.


Структура текущего оценивания студента
1. Тестовый контроль согласно базе «Крок-2» оценивается в 7 баллов - по 1 баллу каждый правильный ответ на один вопрос (в тесте 7 вопросов)

2. Устный опрос и работа у постели больного с оформлением дневника в медицинской карте и стационарного больного под руководством преподавателя - 6 баллов: 0 баллов - нет ответа, неправильный ответ, работа с больным не проведена, дневник отсутствует, 1 - нет ответа, владение практическими навыками неудовлетворительное (работа у постели больного), не обоснована диагностика ты принципы лечения больного, оценка общего состояния больного проведена и описана неверно 2 - неполная, неточный ответ, владение практическими навыками неудовлетворительной (работа у постели больного), не достаточно обоснованная диагностика ты принципы лечения больного, оценка общего состояния больного проведена и описана верно, но отсутствует обзор по системам, 3 балла - недостаточно освещен вопрос, владение практическими навыками посредственное, диагноз выставлен правильно, план лечения и диагностики не соответствующее диагнозу, дневник написан почти верно, но не учтены данные лабораторных методов диагностики 4 - недостаточно освещен вопрос, владение практическими навыками с некоторыми уточнениями, план обследования и лечения составлен в соответствии поставленному диагнозу, есть замечания к написанию дневника, 5 - ответ с некоторыми поправками, владение практическими навыками с некоторыми уточнениями, план обследования и лечения составлен в соответствии поставленному диагнозу, есть замечания к написанию дневника, 6 - устный ответ с некоторыми поправками, владение практическими навыками достаточно, соблюдены принципы лечения больного, в полном объеме отражены методы диагностики с интерпретацией лабораторных критериев данного заболевания, дневник написан почти верно, но не учтены данные лабораторных методов диагностики, 7 - устный ответ с незначительными уточнениями, владение практическими навыками достаточно, соблюдены принципы лечения больного, в полном объеме отражены методы диагностики с интерпретацией лабораторных критериев данного заболевания, замечаний к написанию дневника нет; 8 - правильная устная ответ, владение практическими навыками достаточно, соблюдены принципы лечения больного, в полном объеме отражены методы диагностики с интерпретацией лабораторных критериев данного заболевания, замечаний к написанию дневника нет.Максимальное количество баллов на практическом занятии 15 баллов, минимальное количество - 8 баллов.

Индивидуальная работа студентов оценивается следующим образом: доклад реферата на практическом занятии - 1 балл доклад на клинических конференциях баз кафедры -1 балл; доклад истории болезни на практическом занятии - 1 балл написания тезисов, статей - 2 балла.

Максимальный положительный балл за дисциплину «Актуальные вопросы кардиологии» - 200, состоящий из 195 баллов за текущую успеваемость (13 занятий х 15 баллов = 195 баллов) и 5 ​​баллов за индивидуальную работу студентов, при этом минимальное количество баллов для допуска к итоговому контролю - 104 балла (13 занятий х 8 баллов).
1.3. MEANS MONITORING OF STUDENT
1.3.1. Tools of the current control knowledge.
Assessment - is one of the final stages of training activities and determine the success of training. Assessment of discipline put the average estimate for the modules that are structured discipline. Assessment for the module is defined as a sum of current educational activities (in points) and evaluation of the final module control (in points), which is exposed in the assessment of theoretical knowledge and practical skills according to lists supplied by discipline.

Current educational activity monitor students during practical classes to meet specific goals. Recommended for use diagnostic tools such levels of students: test control (machine and bezmashynnyy), solving situational problems, control practical skills, in particular - the ability to properly conduct curation patient, assign and interpret the results of laboratory and instrumental examination to substantiate the diagnosis based on the analysis clinical and support methods.

The maximum number of points that a student can gain by studying each module is 200, including the current educational activity - 120 points, the results of the final module control - 80 points. Thus, the chosen ratio between the evaluation of current educational activities and final module control 60% to 40%.

In measuring the absorption of each topic module the student exhibited scores using accepted to universities and methodic commission approved evaluation criteria. This takes into account all types of work provided methodological development for studying the subject. Minimum number of points for the current job to which a student is allowed to take control module should constitute 50-60% of the maximum number of points. Weight of each topic within a module must be the same, but it may be different for different modules of one discipline and determined by the number of topics in the module.The maximum number of points that a student can get from current activities in the study module is calculated by multiplying the maximum number of points for training on topics in the module with the addition of scores for individual task student.

The minimum number of points that a student must collect the study module for admission to the final module control is calculated by multiplying the minimum number of points for the current class (positive points), the number of topics in the module.Initial monitoring of student learning is conducted initially learning cycles through testing and interviews with the teacher.

Current control is carried out during the workshops and includes verification of knowledge, skills and control possession acquired skills provided methodical development of relevant topics.

Evaluation of independent work: evaluation of students' independent work that provided the subject along with the audience work carried out during the current control topics at the appropriate lesson. In the absence of final control of the discipline, the types of independent work of students should not include independent study of selected topics classes.

The types of learning activities of students according to the curriculum are:

a) practical training;

b) independent study students (CPC);

c) consultation.

Thematic plan workshops, CPC ensure implementation in the educational process of all those who are part of the module.

Study course by choice "Actual problems of Cardiology" conducted according to the curriculum in the form of classroom training (workshops), as well as bid. Workshops are held in the form of students within small teams in the bedside with cardiovascular diseases. During Supervision student enjoys protocol and fills card patients.Assimilation topics (current control) tested in practical classes. It is advisable to apply the following types of control of students: test control, the survey according to the list of standardized control questions, solving situational problems and control ability to use theoretical knowledge into practice to meet specific goals.

Final control of discipline perform at the last lesson in the form of competition.

Assessment of students in the discipline and is rating assigned by multi-scale based on current educational activities and students' independent work with the definition of the system and the traditional ECTS scale adopted in Ukraine.
The methodology of the studies on topical issues in cardiology for six-year medical students of the faculty
Practical lessons include:

• work "at the bedside", mastering the elements of medical equipment in the wards;

• acquisition of skills for the physical examination of patients with diseases of the cardiovascular system and mastering the methods of diagnosis and differential diagnosis of these diseases;

• the practical application of modern methods of primary and secondary prevention and treatment of patients with diseases of the cardiovascular system;

• addressing the clinical situation tasks and tests.
Classroom lessons are conducted at clinical sites in the chambers of the department itself, diagnostic, handling and treatment rooms. Discussion of the results of examination of patients by students in a group is led by an instructor who controls the accuracy and validity of the diagnosis, the amount of scheduled examinations, balanced treatment policy and others. It is recommended to use the following methods to determine the level of training of students:

1. answers to the test questions;

2. test control (blank or computer)

3. clinical solutions situational problems;

4. Evaluation and interpretation of clinical and laboratory data and imaging studies;

5. control acquisition of skills and items of medical equipment for patient supervision.


The main method of teaching students is to work with patients under the guidance of a teacher in the basic branches of the department: Department of Anesthesiology of the chambers of intensive therapy, infarct department number 1, the department of chronic ischemic heart disease regional clinical cardiology clinic.

Students learn methods of examination of the patient and of his clinical and laboratory methods of examination in the basic branches of the Regional Clinical Cardiology dispensaries under the direction of teacher. Detailed clinical characteristics of patients and analysis of cardiac illnesses is held lectures and workshops followed by demonstration and parsing of various clinical cases in basic branches of regional clinical cardiology clinic.


The structure of the current assessment of student
1. Test control under base "Step-2" is estimated at 7 points - 1 ball each correct answer to each question (in test 7 questions)
2. Oral and survey work at the bedside of design diary medical record and hospital patient under the direction of teacher - 6 points: 0 points - no answer, wrong answer, working with patients not done, diary missing, 1 - no answer, possession of practical skills is unsatisfactory (work at the bedside), no reasonable diagnosis treatment guidelines you patient, evaluation of the general condition of the patient performed and described incorrectly, 2 - incomplete, inaccurate response, possession of practical skills not satisfactory (work at the bedside) are not sufficiently substantiated diagnosis you treatment guidelines patient, the patient's general condition assessment conducted and described correctly, but no review of systems, 3 points - not documented issue possession practical skills mediocre, diagnosis billed correctly, treatment plan and diagnosis is not appropriate diagnosis is written almost true, but does not account for data laboratory diagnostic methods, 4 - not documented issue possession practical skills with some clarifications, evaluation and treatment plan drawn up in accordance diagnosed, there are observations to writing a diary, 5 - answer with some amendments, possession of practical skills with some refinements, plan examination and treatment prepared according diagnosed any comments to writing a diary, 6 - oral answer with some amendments, possession of sufficient practical skills, followed the principles of treatment of the patient, in full covers diagnostic methods of interpreting laboratory criteria of the disease, is written almost true, but not take into account the data of laboratory diagnostic methods, 7 - oral answer with minor refinements, possession sufficient practical skills, followed the principles of treatment of the patient, in full covers diagnostic methods of interpreting laboratory criteria of the disease, comments in writing no diary, 8 - correct oral response, possession of sufficient practical skills, followed the principles of treatment of the patient, in full covers diagnostic methods of interpreting laboratory criteria of the disease, comments to writing the diary no.

The maximum number of points in the practice 15 points, the minimum number - 8 points.


Individual students' work is assessed as follows: report essay on a practical level - 1 point; report on clinical conferences bases Chair 1 point; history report on a practical level - 1 point, writing theses, articles - 2 points.

The maximum score for positive discipline - 200, consisting of 195 points for the current progress (13 lessons x 15 points = 195 points) and 5 points for the individual work of students, with a minimum score for admission to the final control - 104 points (13 sessions x 8 points).1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми.

Підсумковий контроль засвоєння модулю

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних причин мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Формою підсумкового контролю з дисципліни « Актуальні питання кардіології» є залік, який оцінюється за двобальною системою («зараховано», «не зараховано») та не передбачає виділення окремого заняття на його проведення, а проводиться на останньому занятті. На останньому тематичному навчальному занятті з дисципліни після закінчення розбору теми заняття , викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен студент набрав за результатами поточного контролю та за виконання індивідуальних завдань (якщо такі наявні). Студент отримує оцінку «зараховано» якщо він не має пропусків навчальних занять або вчасно їх відпрацював і набрав кількість балів не меншу, ніж мінімальну (104); оцінку «не зараховано», якщо студент має невідпрацьовані пропуски навчальних занять і кількість балів за поточний контроль менша, ніж мінімальна (104).

1.3.2. Средства проведения итогового контроля знаний и его формы.
Итоговый контроль усвоения модуля
Итоговый модульный контроль осуществляется по завершению изучения всех тем модуля на последнем контрольном занятии модуля. К итоговому модульному контролю допускаются студенты, которые посетили все предусмотренные учебной программой по дисциплине аудиторные учебные занятия, и при изучении модуля набрали количество баллов, не меньше минимальной. Студенту, который по уважительным причинам имел пропуски учебных занятий, вносятся коррективы в индивидуального учебного плана и разрешается отработать академическую задолженность до определенного определенного срока.
Формой итогового контроля по дисциплине «Актуальные вопросы кардиологии» является зачет, который оценивается по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено») и не предусматривает выделения отдельного занятия на его проведение, а проводится на последнем занятии. На последнем тематическом учебном занятии по дисциплине после окончания разбора темы занятия, преподаватель учебной группы объявляет сумму баллов, которую каждый студент набрал по результатам текущего контроля и за выполнение индивидуальных заданий (если таковые имеются). Студент получает оценку «зачтено» если он не пропусков учебных занятий или вовремя их отработал и набрал количество баллов не меньше, чем минимальное (104), оценку «не зачтено», если студент имеет неотработанные пропуски учебных занятий и количество баллов за текущий контроль меньше, чем минимальная (104).
1.3.2. Means of final control of knowledge and its form.
Final control of the module
The final module control is carried out on completion of the study all subjects module on the last session of the control module. In the final module control students who attended all included in the curriculum of discipline classroom training sessions, and the study module took scores of no less than the minimum. A student who for good reasons had gaps lessons, adjustments are made to individual curriculum and academic debt permitted to work up to a certain specified time limit.

The form of the final control of the discipline "Actual questions of cardiology" is a test that measured at dvobalnoyu system ("Passed", "Fail") and does not provide for the allocation of separate classes for its conduct, and held at the final session. The last thematic lessons from discipline after parsing the theme classes, teacher training group announces the amount of points that each student scored on the results of ongoing monitoring and individual tasks (if any). The student receives a rating of "Passed" if it does not have classes or omissions time they worked and the number of points scored no less than the minimum (104) assessment of "Fail" if the student has not worked omissions of classes and the number of points for the current control is less than the minimum (104).

1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.4.1. Основна:

1.  Конспект лекцій.

2.  Внутрішня медицина: підручник / Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П., І.Г. Купновицька, С.Я. Орнат, Глушко, В.Н. Середюк; За ред. Є.М. Нейка.-К.: Медицина, 2009.-1104 с.+32с. кольор. вкл.

4. Наказ МОЗ України № 436 від 03.07.2006 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».1.4.2. Додаткова:
1.Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2008. – 1056 с.

2. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред. В.М.Коваленка, М.І.Лутая. К.: Моріон., 2011.- 408 с.

3. Серцево-суднпиі захворювання. Класифікація, стандарти, діагностика та лікування / За ред. проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. ІО.М Сіренка. – К.: 2011.- 128 с.

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.4.1. Основная:
1. Конспект лекций.

2. Внутренняя медицина: учебник / Середюк Н.М., Нейко Е.М., Вакалюк И.П., И.Г. Купновицька, С.Я. Орнат, Глушко, В.Н. Середюк Под ред. Е.М. Нейка.-К.: Медицина, 2009.-1104 с. +32 С. цвет. вкл.

3. Приказ МЗ Украины № 436 от 03.07.2006 «Об утверждении клинических протоколов оказания медицинской помощи по специальности «Кардиология».
1.4.2. Дополнительная:
1.Внутришня медицина. В 3 т. Т. 1 / Под ред. проф. К.М. Амосовой. - М.: Медицина, 2008. - 1056 с.

2.Серцево-сосудистые заболевания. Классификация, стандарты, диагностика и лечение / Под ред. проф. В.М. Коваленко, проф. М.И. Лутая, проф. Ю.М. Сиренко / / К., 2007. -128с.

3. Руководство по кардиология / под ред. В.Н. Коваленко. - Киев.: Морион, 2008. - С. 481-521.
1.4. LIST TEACHING LITERATURE

1.4.1. The main:

1.  Lecture.

2. Internal medicine: a textbook / Seredyuk NM, Neiko EM, Vakaliuk IP, IG Kupnovytska, SJ Ornat, Glushko, VN Seredyuk, Ed. EM Neyka.-K.: Medicine, 2009.-1104 s. Pp. 32. color. incl.

3. MOH of Ukraine № 436 of 03.07.2006 "On approval of clinical protocols of medical care in" Cardiology. "1.4.2. Additional:
1. Internal Medicine. In 3 v. V. 1 / Ed. prof. KM Amosova. - K.: Medicine, 2008. - 1056 p.

2. Cardiovascular disease. Classification standards, diagnosis and treatment / edited. prof. VM Kovalenko, prof. MI Lutay Sci. YM Sirenko / / K., 2007. -128 p.

3. Guide to Cardiology / ed. VN Kovalenko. - Kiev.: Morion, 2008. - S. 481-521.
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загальні методичні матеріали
Актуальні питання кардіології як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується безпосередньо на вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших базових дисциплін (медичної біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно-практичних дисциплін;

в) формує уміння застосовувати знання з патології серцево-судинної системи у процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової медицини.2.1.1.Мета і завдання дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета (кінцеві цілі) вивчення встановлена на основі ОКХ і ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни та передбачає набуття студентом необхідних у професійній діяльності практичних умінь.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань серцево-судинної системи, фактори ризику ускладненого перебігу захворювань серцево-судинної системи та порушень серцевого ритму (фібриляції передсердь) та провідності (атріовентрикулярні блокади).

 • Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення захворювань серцево-судинної системи.

 • Складати план обстеження хворого з різним, у тому числі ускладненому, перебігу захворювань серцево-судинної системи та при наявності факторів, які підвищують ризик серцево-судинних ускладнень.

 • Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і сформулювати попередній діагноз при різних варіантах перебігу захворювань серцево-судинної системи.

 • Проводити стратифікацію ризику серцево-судинних ускладнень.

 • Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно модифікації способу життя, медикаментозного та немедикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворих з різним, у тому числі ускладненим, перебігом захворювань серцево-судинної системи.

 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах захворювань серцево-судинної системи (гострій серцевій недостатності, пароксизмальній формі фібриляції передсердь, синдромі Морганьї-Адамса-Стокса).

 • Проводити первинну та вторинну профілактику при різному, у тому числі ускладненому, перебігу захворювань серцево-судинної системи.

 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії.


2.1.2. Аналіз зв`язків із суміжними дисциплінами

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення актуальних питань кардіології.

1.      Анатомії та гістології, цитології та ембріології (знати будову та гістологічну структуру серцево-судинної системи).

2.      Нормальної фізіології (знати як в нормі функціонує серцево-судинна система).

3.      Фармакології (механізм дії лікарських препаратів, фармакокінетика, побічна дія).

4.      Фізики (основи різноманітних функціональних методів дослідження).

5.      Патологічної фізіології (визначення механізмів розвитку, симптомів та синдромів захворювання).
Міждисциплінарна інтеграція


п/п

Дисципліна

Знати

Вміти

Забезпечуючі

1

Анатомії людини

Особливості анатомічної будови та кровопостачання серцево-судинної системи.

Анатомічну будову та кровопостачання серцево-судинної системи.

2

Гістології, цитології та ембріології

Особливості структури серцевого м’язу.

Інтерпретувати цитологічні мазки

3

Фізіології

Знати фізіологію серця

Регуляція діяльності серцево-судинної системи. Кола кровообігу.

4

Патологічна фізіологія

Мати уяву про порушення функціонування клітин, волокнистих та міжклітинних структур серцево-судинної системи, що призводить до розвитку захворювань

Патофізіологічні основи діяльності серцево-судинної системи в умовах патології

Забезпечувані

5

Пропедевтики внутрішньої медицини.

Збирання анамнезу, огляд хворого, пальпація, перкусія й аускультація, огляд.

Демонструвати навички та вміння з обстеження пацієнтів з системними захворюваннями серцево-судинної системи (збір скарг, анамнезу захворювання та життя, об’єктивне обстеження дихальної, серцево-судинної, шлунково-кишкового тракту; вміти аналізувати дані додаткових методів обстеження)6

Радіології з курсом радіаційної медицини

Знати рентгенологічні зміни серця, легень. Ехо КГ обстежень

Вміння інтерпретувати рентгенограми серця, протоколи Ехо-КГ.


Внутрішньопредметна інтеграція

7

Анест


зіології та реанімації

Невідкладну допомогу при серцево-судинних захворюванняхВміти надавати невідкладну допомогу при серцево-судинних захворюваннях


8

Клінічної фармації з курсом фармакології та клінічної фармакології

Знати механізм дії, покази та протипокази основних лікарських засобів, які використовуються в лікуванні серцево-судинних захворювань та вміти їх виписувати в формі рецептів

Проводити диференційне лікування. Принципи фармакокінетики, взаємодії ліків.

9

Хірургія

Сучасні методи лікування серцево-судинних захворювань (реваскуляризація міокарда)

Проводити диференційну діагностику серцево-судинних захворювань з метою вибору тактики лікування

10

Соціальної медицини, організації охорони здоров’я з курсом історії медицини та економіки охорони зоров’я

Експертиза працездатності

Вміти проводити експертизу працездатності

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка