Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)Сторінка6/19
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

для студентів 6 курсу медичного факультету і факультету підготовки іноземних громадян за спецальністю

7.12010001 “лікувальна справа”з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Передаудиторна підготовка до занять:

1.

Резистентна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

4,5

2.

Злоякісна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

4,5

3.

Тактика ведення хворих на ІХС та цукровий діабет.

4,5

4.

Показання та клінічна ефективність різних методів реваскуляризації міокарда.

4,5

5.

Немедикаментозна профілактика ІХС. Цілі та завдання. Вторинна профілактика ІХС та її вплив на прогноз.

4,0

6.

Діагностика та лікування недостатності мітрального клапану різної етіології

4,0

7

Діагностика та лікування аортальних вад різної етіології.

4,0

8

Тактика ведення хворих з фібриляцією передсердь.

4,5

9

Тактика ведення хворих з атріовентрикулярними блокадами.

4,5

10

Гостра серцева недостатність: діагностика та лікування.

4,0

11

Серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: діагностика, диференційний діагноз і лікування.

4,0

12

Немедикаментозні методи лікування хворих з систолічною серцевою недостатністю, що покращують прогноз.

4,0

13

Антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія при захворюваннях серцево-судинної системи. Профілактика захворювань серцево-судинної системи.

4,0
РАЗОМ

55

ТематичЕСКИЙ план

самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине
«Актуальнфе вопросы кардиологии»


(курс за выбором)

для студентов 6 курса медицинсого факультета и факультета подготовки иностанных граждан по спецальности

7.12010001 “лечебное дело”
п.п.

ТЕМА

Коли-чество часов

Предаудиторная подготовка к занятиям:

1.

  1. Резистентная артериальная гипертензия: диагностика и лечение.

4,5

2.

Злокачественная артериальная гипертензия: диагностика и лечение.

4,5

3.

Тактика ведения больных ИБС и сахарным диабетом.

4,5

4.

Показания и клиническая эффективность различных методов реваскуляризации миокарда.

4,5

5.

Немедикаментозная профилактика ИБС. Цели и задачи. Вторичная профилактика ИБС и ее влияние на прогноз.

4,0

6.

Диагностика и лечение недостаточности митрального клапана различной этиологии.

4,0

7

Диагностика и лечение аортальных пороков различной этиологии.

4,0

8

Тактика ведения больных с фибрилляцией предсердий.

4,5

9

Тактика ведения больных с атриовентрикулярными блокадами.

4,5

10

Острая сердечная недостаточность: диагностика и лечение.

4,0

11

Сердечная недостаточность с сохраненной систолической функцией левого желудочка: диагностика, дифференциальный диагноз и лечение.

4,0

12

Немедикаментозные методы лечения больных с систолической сердечной недостаточностью, которые улучшают прогноз.

4,0

13

Антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.

4,0
ВСЕГО

55

THEMATIC PLAN

classes with self-dependent extracurricular work

of workshops on discipline

«Actual questions of cardiology"

(course for selection)

for students of the Faculty of Medicine and

Faculty training of foreign students 6 courses
7.12010001 "medicine"

з.п.

Topic

Number of hours

Before preparation for the classes:

1.

  1. Resistant hypertension: diagnosis and treatment.

4,5

2.

Malignant hypertension: diagnosis and treatment.

4,5

3.

Clinical management of patients with coronary heart disease and diabetes.

4,5

4.

Indications and clinical effectiveness different methods of revascularization.

4,5

5.

Non-pharmacological prevention of CHD. Goals and Objectives. Secondary prevention of coronary heart disease and its effect on prognosis.

4,0

6.

Diagnostics and treatment of mitral valve insufficiency of various etiologies.

4,0

7

Diagnostics and treatment of aortic defects of various etiologies.

4,0

8

Clinical management of patients with atrial fibrillation

4,5

9

Clinical management of patients with atrioventricular block

4,5

10

Acute heart failure: diagnostics and treatment

4,0

11

Heart failure with preserved left ventricular systolic function: diagnostics, differential diagnosis and treatment

4,0

12

Non-pharmacological methods of treatment of patients with systolic heart failure that improve prognosis.

4,0

13

Antiplatelet and anticoagulant therapy for diseases of the cardiovascular system. Diseases prevention of the cardiovascular system.

4,0
TOTAL

55


Модуль 1

Актуальні проблеми кардіології

Тема 1. Резистентна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

Поняття “Резистентна артеріальна гіпертензія”. Причини розвитку резистентної артеріальної гіпертензії. Поняття “Псевдорезистентність”. Критерії діагнозу. Немедикаментозне і медикаментозне лікування. Профілактика.


Тема 2. Злоякісна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

Визначення “злоякісної артеріальної гіпертензії”. Особливості патогенезу. Критерії діагнозу. Принципи немедикаментозного лікування. Медикаментозне лікування. Профілактика. Прогноз.


Тема 3. Тактика ведення хворих на ІХС та цукровий діабет.

Цілі та принципи терапії. Стратифікація ризику. Немедикаментозне і медикаментозне лікування. Цільові рівні тиску. Показання до реваскуляризації міокарда. Стратегія, що спрямована на досягнення повного контролю діабету. Профілактика. Прогноз.Тема 4. Показання та клінічна ефективність різних методів реваскуляризації міокарда у хворих на ІХС.

Показання до коронарографії. Діагностичні інструменти для оцінки ризику. Показання до проведення черезшкірних коронарних втручань при хронічних формах ІХС та гострому коронарному синдромі (первинні та “полегшені” ЧКВ, ЧКВ “порятунку” та після тромболітичної терапії). Показання до аорто-коронарного шунтування. Вторинна профілактика коронарних подій. Допоміжна антитромбоцитарна і антикоагулянтна терапія.


Тема 5. Немедикаментозна профілактика ІХС. Цілі та завдання.

Показання з позицій доказової медицини. Припинення паління. Гіпохолестеринемічна та середньоземноморська дієта. Збільшення фізичної активності. Зменшення надлишкової маси тіла.


Вторинна профілактика ІХС та її вплив на прогноз.

Медикаментозна корекція факторів серцево-судинного ризику. Прогноз-модифікуюча терапія ІХС. Профілактика серцево-судинних захворювань у здорових пацієнтів групи високого ризику.Тема 6. Діагностика та лікування недостатності мітрального клапану різної етіології.

Основні причини мітральної недостатності і механізми порушення гемодинаміки. Діагностика та лікування. Показання і методи хірургічного лікування. Прогноз і працездатність. Віддалені результати хірургічного лікування .Тема 7. Діагностика та лікування аортальних вад різної етіології.

Основні причини аортальних вад серця і механізми порушення гемодинаміки. Діагностика та медикаментозне лікування. Показання і методи хірургічного лікування. Прогноз і працездатність. Віддалені результати хірургічного лікування.


Тема 8. Тактика ведення хворих з фібриляцією передсердь.

Завдання, стратегії і тактика ведення хворих з різними формами фібриляції передсердь. Відновлення синусового ритму та підтримуюча антиаритмічна терапія. Хірургічне лікування. Контроль частоти серцевих скорочень у хворих з постійною формою фібриляції передсердь. Профілактика тромбоемболій.


Тема 9. Тактика ведення хворих з атріовентрикулярними блокадами.

Завдання, стратегії і тактика ведення хворих з атріовентрикулярними блокадами. Медикаментозна терапія. Види електрокардіостимуляції. Показання до тимчасової та постійної електрокардіостимуляції. Прогноз і працездатність. Невідкладна допомога при синдромі Морганьї-Адамса-Стокса.


Тема 10. Гостра серцева недостатність: діагностика та лікування.

Форми гострої серцевої недостатності. Етіологічні чинники, клінічні ознаки та діагностика гострої серцевої недостатності. Прогностичні фактори. Лікування в залежності від форми гострої серцевої недостатності.


Тема 11. Серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: діагностика, диференційний діагноз і лікування.

Етіологія та механізми розвитку. Клінічні ознаки та симптоми. Діагностика. Диференційний діагноз. Особливості лікування. Профілактика. Прогноз.


Тема 12. Немедикаментозні методи лікування хворих з систолічною серцевою недостатністю, що покращують прогноз.

Аорто-коронарне шунтування, ресинхронізуюча терапія, імплантація автоматичного кардіовертера-дефібрилятора та трансплантація серця. Хірургічна корекція клапанних вад серця.


Тема 13. Антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія при захворюваннях серцево-судинної системи.

Особливості антитромбоцитарної та антикоагулянтної терапії у хворих з хронічними формами ІХС, гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST та без елевації сегменту ST, тромбоемболією легеневої артерії, з фібриляцією передсердь та протезованими клапанами серця.
Профілактика захворювань серцево-судинної системи.

Первинна і вторинна профілактика серцево-судинних захворювань. Основні цілі та завдання. Оцінка загального ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Рекомендації стосовно способу життя, фізичної активності, контролю маси тіла, артеріальної тиску, рівня глюкози та ліпідів крові. Лікування асоційованих факторів ризику.Залік.

Модуль 1

Актуальные проблемы кардиологии

Тема 1. Резистентная артериальная гипертензия: диагностика и лечение.

Понятие "Резистентная АГ". Причины развития резистентной АГ. Понятие "Псевдорезистентнисть". Критерии диагноза. Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Профилактика.


Тема 2. Злокачественная артериальная гипертензия: диагностика и лечение.

Определение "злокачественной артериальной гипертензии". Особенности патогенеза. Критерии диагноза. Принципы немедикаментозного лечения. Медикаментозное лечение. Профилактика. Прогноз.


Тема 3. Тактика ведения больных ИБС и сахарным диабетом.

Цели и принципы терапии. Стратификация риска. Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Целевые уровни давления. Показания к реваскуляризации миокарда. Стратегия, направленная на достижение полного контроля диабета. Профилактика. Прогноз.


Тема 4. Показания и клиническая эффективность различных методов реваскуляризации миокарда у больных ИБС.

Показания к коронарографии. Диагностические инструменты для оценки риска. Показания к проведению чрескожной коронарных вмешательств при хронических формах ИБС и остром коронарном синдроме (первичные и "облегченные" ЧКВ, ЧКВ «спасения» и после тромболитической терапии). Показания к аортокоронарного шунтирования. Вторичная профилактика коронарных событий. Вспомогательная антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия.Тема 5. Немедикаментозная профилактика ИБС. Цели и задачи.

Показания с позиций доказательной медицины. Прекращения курения. Гипохолестеринемическое и средиземноморский диета. Увеличение физической активности. Уменьшение избыточной массы тела.Вторичная профилактика ИБС и ее влияние на прогноз.

Медикаментозная коррекция факторов сердечно-сосудистого риска. Прогноз-модифицирующая терапия ИБС. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых пациентов группы высокого риска.


Тема 6. Диагностика и лечение недостаточности митрального клапана различной этиологии.

Основные причины митральной недостаточности и механизмы нарушения гемодинамики. Диагностика и лечение. Показания и методы хирургического лечения. Прогноз и работоспособность. Отдаленные результаты хирургического лечения.


Тема 7. Диагностика и лечение аортальных пороков различной этиологии.

Основные причины аортальных пороков сердца и механизмы нарушения гемодинамики. Диагностика и медикаментозное лечение. Показания и методы хирургического лечения. Прогноз и работоспособность. Отдаленные результаты хирургического лечения.


Тема 8. Тактика ведения больных с фибрилляцией предсердий.

Задача, стратегии и тактика ведения больных с различными формами фибрилляции предсердий. Восстановление синусового ритма и поддерживающая антиаритмическое терапия. Хирургическое лечение. Контроль ЧСС у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий. Профилактика тромбоэмболий.


Тема 9. Тактика ведения больных с атриовентрикулярными блокадами.

Задача, стратегии и тактика ведения больных с атриовентрикулярной блокады. Медикаментозная терапия. Виды электрокардиостимуляции. Показания к временной и постоянной электрокардиостимуляции. Прогноз и работоспособность. Неотложная помощь при синдроме Морганьи-Адамса-Стокса.


Тема 10. Острая сердечная недостаточность: диагностика и лечение.

Формы острой сердечной недостаточности. Этиологические факторы, клинические признаки и диагностика острой сердечной недостаточности. Прогностические факторы. Лечение в зависимости от формы острой сердечной недостаточности.


Тема 11. Сердечная недостаточность с сохраненной систолической функцией левого желудочка: диагностика, дифференциальный диагноз и лечение. Этиология и механизмы развития. Клинические признаки и симптомы. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Особенности лечения. Профилактика. Прогноз.
Тема 12. Немедикаментозные методы лечения больных с систолической сердечной недостаточностью, которые улучшают прогноз.

Аортокоронарное шунтирование, ресинхронизуюча терапия, имплантация автоматического кардиовертера-дефибриллятора и трансплантация сердца. Хирургическая коррекция клапанных пороков сердца.


Тема 13. Антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Особенности антитромбоцитарной и антикоагулянтной терапии у больных с хроническими формами ИБС, острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST и без элевации сегмента ST, тромбоэмболией легочной артерии, с фибрилляцией предсердий и протезированными клапанами сердца.Module 1

ACTUAL QUESTIONS OF CARDIOLOGY

Topic 1. Resistant hypertension: diagnosis and treatment.

The concept of "resistant hypertension". The causes of resistant hypertension. The term "pseudo-resistance". Criteria for diagnosis. Non-pharmacological and pharmacological treatment. Prevention.Topic 2. Malignant hypertension: diagnosis and treatment.

The definition of "malignant hypertension." Features of the pathogenesis. Criteria for diagnosis. Principles of non-drug treatment. Medication. Prevention. Prediction.Topic 3. Clinical management of patients with coronary heart disease and diabetes. The objectives and principles of therapy. Stratification of risk. Non-pharmacological and pharmacological treatment. Targeted pressure. Indications to revascularization. Strategy, which aims to achievement of complete control of diabetes. Prevention. Prediction.

Topic 4. Indications and clinical effectiveness different methods of revascularization.

Indications to coronary angiography. Diagnostic instruments for risk assessment. Indications for percutaneous coronary intervention in chronic forms coronary heart disease and acute coronary syndrome (primary and "facilitated" PCI PCI "salvation" and after thrombolytic therapy). Indications to coronary artery bypass grafting. Secondary prevention of coronary events. Supplemental antiplatelet and anticoagulant therapy.Topic 5. Non-pharmacological prevention of CHD. Goals and Objectives. Indications from the standpoint of evidence-based medicine. Smoking cessation. Hypocholesterolemic and medium Mediterranean diet. Increasing of the physical activity. Reducing of the overweight.

Secondary prevention of coronary heart disease and its effect on prognosis. Medicinal correction of factors of cardiovascular risk. Prediction-modifying treatment for CHD. Prophylaxis of cardiovascular diseases in healthy patients group of high risk.

Topic 6. Diagnostics and treatment of mitral valve insufficiency of various etiologies.

The main causes of mitral insufficiency and mechanisms of violations of hemodynamics. Diagnostics and treatment. Indications and methods of surgical treatment. Prediction and efficiency. Long-term results of surgical treatment.Topic 7. Diagnostics and treatment of aortic defects of various etiologies.

The main causes of aortic heart defects and mechanisms of hemodynamic disorders. Diagnostics and drug treatment. Indications and methods of surgical treatment. Prediction and efficiency. Long-term results of surgical treatment.Topic 8. Clinical management of patients with atrial fibrillation

Tasks, strategies and tactics of patients with different forms of atrial fibrillation. Restoring of sinus rhythm and supporting antiarrhythmic therapy. Surgery. Control of heart rate in patients with persistent atrial fibrillation. Prophylaxis of thromboembolism.Topic 9. Clinical management of patients with atrioventricular block

Tasks, strategies and tactics of management of patients with atrioventricular block. Medicamental therapy. Types of electrical pacing. Indications to temporary and permanent electrical pacing. Prediction and efficiency. First aid the syndrome of Morgagni-Adams-Stokes equations.Topic 10. Acute heart failure: diagnostics and treatment

Forms of acute heart failure. Etiological factors, clinical features and diagnostics of acute heart failure. Prognostic factors. Treatment depending on the form of acute heart failure.Topic 11. Heart failure with preserved left ventricular systolic function: diagnostics, differential diagnosis and treatment

Etiology and mechanisms of development. Clinical signs and symptoms. Diagnostics. Differential diagnosis. Features of the treatment. Prevention. Prediction.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка