Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)



Сторінка5/19
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

для студентів 6 курсу медичного факультету і факультету підготовки іноземних громадян за спецальністю

7.12010001 “лікувальна справа”



№ п.п.

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1.

1

  1. Резистентна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

6,5

2

Злоякісна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

6,5

3

Тактика ведення хворих на ІХС та цукровий діабет.

6,0

4

Показання та клінічна ефективність різних методів реваскуляризації міокарда.


6,0

5

Немедикаментозна профілактика ІХС. Цілі та завдання. Вторинна профілактика ІХС та її вплив на прогноз.

6,0

6

Діагностика та лікування недостатності мітрального клапану різної етіології.

6,0

7

Діагностика та лікування аортальних вад різної етіології.

6,0

8

Тактика ведення хворих з фібриляцією передсердь

6,5

9

Тактика ведення хворих з атріовентрикулярними блокадами.

6,5

10

Гостра серцева недостатність: діагностика та лікування.

6,0

11

Серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: діагностика, диференційний діагноз і лікування.

6,0

12

Немедикаментозні методи лікування хворих з систолічною серцевою недостатністю, що покращують прогноз.

6,0

13

Антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія при захворюваннях серцево-судинної системи. Профілактика захворювань серцево-судинної системи. Залік.

6,0




РАЗОМ

80

1.2.ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

1.2.1. Тематический план практических занятий.

Тематический план

практических занятий по дисциплине
«Актуальные вопросы кардиологии»


(курс за выбором)

для студентов 6 курса медицинского факультета и факультета подготовеи иностанных граждан по специальности

7.12010001 "Лечебное дело"



№ п.п.

ТЕМА

Количество часов

Модуль 1.

1

  1. Резистентная артериальная гипертензия: диагностика и лечение.

6,5

2

Злокачественная артериальная гипертензия: диагностика и лечение.

6,5

3

Тактика ведения больных ИБС и сахарным диабетом.

6,0

4

Показания и клиническая эффективность различных методов реваскуляризации миокарда.

6,0

5

Немедикаментозная профилактика ИБС. Цели и задачи. Вторичная профилактика ИБС и ее влияние на прогноз.

6,0

6

Диагностика и лечение недостаточности митрального клапана различной этиологии.

6,0

7

Диагностика и лечение аортальных пороков различной этиологии.

6,0

8

Тактика ведения больных с фибрилляцией предсердий.

6,5

9

Тактика ведения больных с атриовентрикулярными блокадами.

6,5

10

Острая сердечная недостаточность: диагностика и лечение.

6,0

11

Сердечная недостаточность с сохраненной систолической функцией левого желудочка: диагностика, дифференциальный диагноз и лечение.

6,0

12

Немедикаментозные методы лечения больных с систолической сердечной недостаточностью, которые улучшают прогноз.

6,0

13

Антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Зачет.

6,0




ВСЕГО

80


1.2.TEMATICHESKIE PLANS

1.2.1. Thematic plan of practical training.

THEMATIC PLAN

of practical training of workshops on discipline

«Actual questions of cardiology"

(course for selection)

for students of the Faculty of Medicine and

Faculty training of foreign students 6 courses
7.12010001 "medicine"



№ п.п.

Topic

Number of hours

Моdule 1.

1

  1. Resistant hypertension: diagnosis and treatment.

6,5

2

Malignant hypertension: diagnosis and treatment.

6,5

3

Clinical management of patients with coronary heart disease and diabetes.

6,0

4

Indications and clinical effectiveness different methods of revascularization.

6,0

5

Non-pharmacological prevention of CHD. Goals and Objectives. Secondary prevention of coronary heart disease and its effect on prognosis.

6,0

6

Diagnostics and treatment of mitral valve insufficiency of various etiologies.

6,0

7

Diagnostics and treatment of aortic defects of various etiologies.

6,0

8

Clinical management of patients with atrial fibrillation

6,5

9

Clinical management of patients with atrioventricular block

6,5

10

Acute heart failure: diagnostics and treatment

6,0

11

Heart failure with preserved left ventricular systolic function: diagnostics, differential diagnosis and treatment

6,0

12

Non-pharmacological methods of treatment of patients with systolic heart failure that improve prognosis.

6,0

13

Antiplatelet and anticoagulant therapy for diseases of the cardiovascular system. Diseases prevention of the cardiovascular system. Passed.

6,0




TOTAL

80

1.2.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи.
Тематичний план

самостійної позааудиторної роботи з дисципліни
«Актуальні питання кардіології»


(курс за вибором)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка