Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)Сторінка19/19
Дата конвертації30.11.2016
Розмір1.85 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Literature.

Basic.


1. Internal medicine: a textbook / N.M.Seredyuk, Ye.M.Neyko, I.P.Vakalyuk etc. - Ed. Ye.M.Neyka. - K. Medicine, 2009. - 1104 s. + 32 sec. color. incl.

2.Basis of internal medicine / V.H.Perederyy, S.M.Tkach - Kiev. - 2008. - 675 p.

3. Revision european recommendations for Doing arterial hypertension. Kiev, 2010.

4. Guidelinews of Ukranian Heart Aassociation on prevention and treatment of arterial hypertension. Kiev, 2010-2011.


Additional.

1. Arterial hypertension in the modern clinical practice / A.Y.Dyaduk, A.Э.Bahryy. Kiev, 2009, 456 p.

2. Arterial hypertension: the key of diagnosis and treatment / Zh.D.Kabalava, Yu.V.Kotovskaya, V.S.Moyseev. M., 2008, 394 p.

3. Dyfferential diagnosis of internal disease / Robert Hegglin ed. "Engineer", Moscow, 2004, 769 p.
2.3.2.Теми індивідуальних занять і їх форми.
Формами проведення індивідуальних занять при вивченні модулю 1 «Актуальні питання кардіології» є написання студентами рефератів.
Теми індивідуальних занять:

Тема 1. Сучасні рекомендації з діагностики і лікування резистентної артеріальної гіпертензії.

Тема 2. Ендокринні злоякісні артеріальні гіпертензії: клініко-патгенетичні особливості та лікування.

Тема 3. Ішемічна хвороба серця у хворих з метаболічним синдромом Х: особливості перебігу та рекомендації з лікування.

Тема 4. Черезшкірні коронарні втручання у хворих на ІХС: показання, клінічна ефективність, адювантна терапія.

Тема 5. Діагностика та лікування набутих мітральних вад серця.

Тема 6. Діагностика та лікування набутих аортальних вад серця.

Тема 8. Сучасні рекомендації з діагностики та лікування фібриляції передсердь.

Тема 9. Сучасні рекомендації з діагностики та лікування порушень провідності серця.

Тема 10. Сучасні рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності.

Тема 11. Клінічні особливості перебігу та лікування серцевої недостатності із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка.

Тема 12. Немедикаментозні методи лікування хворих з систолічною серцевою недостатністю, що покращують прогноз.

Тема 13. Профілактика тромботичних та тромбоемболічних ускладнень при захворюваннях серцево-судинної системи: антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія.

Тема 14. Первинна і вторинна профілактика захворювань серцево-судинної системи.


2.3.2.Темы индивидуальных занятий и их формы.
Формами проведения индивидуальных занятий при изучении модуля 1 «Актуальные вопросы кардиологии» является написание студентами рефератов.
Темы индивидуальных занятий:
Тема 1. Современные рекомендации по диагностике и лечению резистентной АГ.

Тема 2. Эндокринные злокачественные артериальные гипертензии: клинико-патгенетични особенности и лечение.

Тема 3. ИБС у больных с метаболическим синдромом Х: особенности течения и рекомендации по лечению.

Тема 4. Чрескожные коронарные вмешательства у больных ИБС: показания, клиническая эффективность, адювантна терапия.

Тема 5. Диагностика и лечение приобретенных митральных пороков сердца.

Тема 6. Диагностика и лечение приобретенных аортальных пороков сердца.

Тема 8. Современные рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий.

Тема 9. Современные рекомендации по диагностике и лечению нарушений проводимости сердца.

Тема 10. Современные рекомендации по диагностике и лечению острой сердечной недостаточности.

Тема 11. Клинические особенности течения и лечения сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией левого желудочка.

Тема 12. Немедикаментозные методы лечения больных с систолической сердечной недостаточностью, улучшают прогноз.

Тема 13. Профилактика тромботических и тромбоэмболических осложнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия.

Тема 14. Первичная и вторичная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.2.3.2. Themes individual work of students and their shape.
Forms of individual lessons in the study module 1 "Actual problems of Cardiology" is a writing student essays.
Topics individual lessons:
Topic 1. Current recommendations for the diagnosis and treatment of resistant hypertension.

Theme 2. Endocrine malignant arterial hypertension: clinical features and treatment pathenetychni.

Theme 3. Coronary heart disease in patients with metabolic syndrome X: features of the course and recommendations for treatment.

Theme 4. Percutaneous coronary intervention in patients with coronary artery disease: indications, clinical efficacy, adyuvantna therapy.

Theme 5. Diagnosis and treatment of acquired mitral heart defects.

Theme 6. Diagnosis and treatment of acquired aortic heart defects.

Theme 8. Current recommendations for the diagnosis and treatment of atrial fibrillation.

Theme 9. Current recommendations for the diagnosis and treatment of cardiac conduction.

Theme 10. Current recommendations for the diagnosis and treatment of acute heart failure.

Theme 11. Clinical features of the course and treatment of heart failure with preserved left ventricular systolic function.

Theme 12. Non-pharmacological treatments for patients with systolic heart failure improves prognosis.

Topic 13. Prophylaxis of thrombotic and thromboembolic complications in diseases of the cardiovascular system: antiplatelet and anticoagulant therapy.

Theme 14. Primary and secondary prevention of cardiovascular system.
3.МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
До засобів матеріального забезпечення навчального процесу кафедри належать:


- рентгенограми, електрокардіограми тощо
А також

  • таблиці та схеми до різних розділів і тем дисципліни;

  • навчальні стенди, якими обладнані коридори і класи кафедри;

  • тести і ситуаційні задачі для поточного і модульного підсумкового контролю знань;

  • ЕКГ, протоколи ЕхоКГ, допплерографії, мультипланарної комп’ютерної томографії з реконструкцією 3 D;

  • методичні вказівки для студентів до практичного заняття.

Комп’ютерне оснащення:  • Презентації лекцій (по всіх темах).

  • Комп’ютерні аудіо- і відеоматеріали по темах практичних занять.

  • Комп’ютерні програми для медико-соціологічних досліджень та статистичної обробки даних.

  • Фотоальбом з тематичними хворими.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка