Робоча програма " Актуальні питання фтизіатрії " курс за виборомСторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4   5


МОЗ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФТИЗІАТРІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Актуальні питання фтизіатрії ”

курс за вибором

(5 курс)

МОЗ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор ІФНМУ

Професор Г.М. Ерстенюк

« ________ » ______________ 2012 року

Робоча програма

Актуальні питання фтизіатрії ”

курс за вибором

(назва навчальної дисципліни)7.12010001” Лікувальна справа”

7.12010002” Педіатрія”

(шифр, назва спеціальності)
Факультет - Медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Нормативні дані
Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік

(семестр,

тиждень)

Підсумковий

Контроль

(тиждень)


Всього

Аудиторних

СПРС
Лекції

Практичні

заняттяденна

V

9-10

45

-

20

25

Підсумковий

Контроль

Залік


9 -10 семестр

тиждень
Робочу програму склали: проф. В.І. Зозуляк, доц. І.І. Пилипенко,

доц . Л.А. Баблюк

Робоча навчальна програма ”Актуальні питання фтизіатрії ” курс за вибором, складена згідно з “Програмою з дисципліни фтизіатрія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”, яка затверджена 8.06.2012 р. Першим заступником міністра МОЗ України, погоджено Директором цетрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України, Директором Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України.

Робоча навчальна програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри фтизіатрії протокол № 12 від 12.06. 2012р.

Зав. кафедрою

професор В.І. Зозуляк


Робоча навчальна програма обговорена і затверджена на засіданні циклової методичної комісії терапевтичних дисциплін протокол № від 13 червня 2012р.
Голова

циклової методичної комісії

терапевтичних дисциплін

професор С.Я. Орнат

ЗМІСТ

1.Робоча навчальна програма

1.1.Робочий навчальний план

1.2.Тематичні плани

1.2.1.Тематичний план лекцій

1.2.2.Тематичний план практичних занять

1.2.3.Тематичний план самостійної позааудиторної роботи(СПРС)

1.2.4.Структура залікових кредитів модулів

1.3.Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1.Засоби проведення поточного контролю знань

1.3.2.Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4.Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1.Основна література

1.4.2.Додаткова література

2.Методичне забезпечення навчального процесу

2.1.Загальні методичні матеріали

2.1.1.Мета і завдання дисципліни

2.1.2.Аналіз звязку з суміжними дисциплінами

2.1.3.Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4.Основні знання та вміння, які набувають студенти

2.1.5.Перелік обовязкових практичних навичок

2.2.Методичні матеріали для викладачів

2.2.1.Лекції або презентації лекцій

2.2.2.Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять

2.3.Методичні матеріали для студентів

2.3.1.Методичні вказівки до практичних занять

2.3.2.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3.Тематика індивідуальних завдань та їх форма3.Матеріальнене забезпечення навчального процесу


  1. Робочий навчальний план

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин

Рік

навчання

Вид контролюВсього годин/

кредитів

Аудиторних

СРСECTS


Лекц.

Практ. занять


45/1,5
20

25Модуль 1

Змістових модулів-5

45год/1,5 кредитів

ECTS


-

20

25

5

Підсумковий контроль

(Залік)

Разом

45/1,5
20

25

5
Примітка: 1,5 кредити ЕСТS (1 кредит ЕСТS - 30 годин). Аудиторне навантаження – 20 год- 44%, СРС -25 год -56%.


  1. Робочий учебный план

Структура учебной дисциплины

Количество часов

Год обучения

Вид контроляВсего часов/ кредитов

Аудиторних

СПРС

Лекц.

Практ. занятий


45/1,5
20

25Модуль 1

Смысловых модулей -5

45год/1,5 кредитів

ECTS


-

20

25

5

Итоговый контроль

(Зачет)

Вместе

45/1,5
20

25

5
Приметка: 1,5 кредиты ЕСТS (1 кредит ЕСТS - 30 часов). Аудиторноя нагрузка– 20 ч.- 44%, СРС -25 ч. -56%.


  1. Тематичний план

   1. Тематичний план лекцій з дисципліни «Актуальні питання фтизіатрії» (для студентів 5 курсу медичного факультету навчальним планом лекцій з дисципліни «Актуальні питання фтизіатрії» не передбачено).
   1. Тематичний план практичних занять з дисципліни


«Актуальні питання фтизіатрії»


п/пТЕМА


Кільк.

годин

1.


Діагностичний алгоритм при туберкульозі. Виявлення характерних для туберкульозу змін в органах і тканинах. Виявлення збудника туберкульозу.

4

2.


Поняття про хіміорезистентний туберкульоз. Види медикаментозної стійкості МБТ. Епідеміологія та причини розвитку хіміорезистентного туберкульозу. Загальні підходи до діагностики хіміорезистентного туберкульозу. Загальні підходи до лікування хворих на МР ТБ. Моно-і полі резистентність МБТ.

4


3.

Туберкульоз і ВІЛ-інфекція. Епідеміологія. Взаємовплив ВІЛ-інфекції на туберкульоз. Діагностика захворювань. Загальні підходи до лікування хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

4

4.


Латентний туберкульоз. Наслідки для громадського здоров'я.

4

5.


Стандарт інфекційного контролю. Інфекційний контроль за туберкульозом у протитуберкульозних та лікувально-профілактичних закладах. Залік

4

Разом

20


1.2.2. Тематический план практических занятий з дисциплины
«Актуальные вопросы фтизиатрии»п/пТЕМА


Колич.

часов

1.

Диагностический алгоритм при туберкулезе. Выявление характерных для туберкулеза изменений в органах и тканях. Обнаружение возбудителя туберкулеза.

4


2.

Понятие о химиорезистентном туберкулезе. Виды медикаментозной устойчивости МБТ. Эпидемиология и причины развития химиорезистентного туберкулеза. Общие подходы к диагностике химиорезистентного туберкулеза. Общие подходы к лечению больных МР ТБ. Моно-и поли резистентность МБТ.

4


3.

Туберкулез и ВИЧ-инфекция. Эпидемиология. Взаимовлияние ВИЧ на туберкулез. Диагностика заболеваний. Общие подходы к лечению больных ко-инфекцией ТБ / ВИЧ.

4

4.

Латентный туберкулез. Последствия для общественного здоровья.

4


5.

Стандарт инфекционного контроля. Инфекционный контроль за туберкулезом в противотуберкулезных и лечебно-профилактических учреждениях. Зачет

4

Вместе

201.2.3 Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС)
п/п

Тема

К-год

Вид контролю

1

Підготовка до практичних занять -

теоретична підготовка та оволодіння практичними навичками13

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна СРС

12

Поточний контроль на практичних заняттях
Написання рефератів з відповідних тем практичних занять з переліку рекомендованих

2

Поточний контроль на практичних заняттях
Доповідь рефератів на практичних заняттях

3

Поточний контроль на практичних заняттях
Підготовка огляду літератури та розширених доповідей за темою практичних занять

2

Поточний контроль на практичних заняттях
Доповідь історії хвороби на практичному занятті

5

Поточний контроль на практичних заняттях

Разом

25

1.2.3. Тематический план самостоятельной работы студентов (СРС)
з/п

Тема

К-час.

Вид контроля

1.

Подготовка к практическим занятиям -теоретическая подготовка и овладение навыками

13

Текущий контроль на практических занятиях

2.

Индивидуальная СРС

12

Текущий контроль на практических занятиях
Написание рефератов по соответствующим темам практических занятий из перечня рекомендованных

2

Текущий контроль на практических занятиях
Доклад рефератов на практических занятиях

3

Текущий контроль на практических занятиях
Подготовка обзора литературы и расширенных докладов по теме практических занятий

2

Текущий контроль на практических занятиях
Доклад истории болезни на практическом занятие

5

Текущий контроль на практических занятиях
Вместе

25


   1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ - МОДУЛЮ 1.”Актуальні питання фтизіатрії ” (5 курс) курс за вибором.

n

п/п

ТЕМА

Практ.

заняття

СРС

Змістовий модуль 1. Сучасна діагностика туберкульозу

1.

Діагностичний алгоритм при туберкульозі. Виявлення характерних для туберкульозу змін в органах і тканинах. Виявлення збудника туберкульозу.

4

2

Змістовий модуль 2. Хіміорезистентний туберкульоз

2.

Поняття про хіміорезистентний туберкульоз. Види медикаментозної стійкості МБТ. Епідеміологія та причини розвитку хіміорезистентного туберкульозу. Загальні підходи до діагностики хіміорезистентного туберкульозу. Загальні підходи до лікування хворих на МР ТБ. Моно-і полі резистентність МБТ.

4

2

Змістовий модуль 3.Ко-інфекція – туберкульоз і ВІЛ

3.

Туберкульоз і ВІЛ-інфекція. Епідеміологія. Взаємовплив ВІЛ-інфекції на туберкульоз. Діагностика захворювань. Загальні підходи до лікування хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

4

2

Змістовий модуль 4. Латентний туберкульоз.

4.

Латентний туберкульоз. Наслідки для громадського здоров'я.

4

2

Змістовий модуль 5. Інфекційний контроль за туберкульозом у лікувально-профілактичних закладах

5.

Стандарт інфекційного контролю. Інфекційний контроль за туберкульозом у протитуберкульозних та лікувально-профілактичних закладах. Залік

4

2

Усього годин - 45

20

13

Кредитів ЕСТS – 1,5

   1. СТРУКТУРА ЗАЧЕТНЫХ КРЕДИТОВ - МОДУЛЯ 1.

«Актуальные вопросы фтизиатрии» (5 курс) курс за выбором.

n

п/п

ТЕМА

Практ.

занятия

СРС

Содержательный модуль 1. Современная диагностика туберкулеза

1.

Диагностический алгоритм при туберкулезе. Выявление характерных для туберкулеза изменений в органах и тканях. Обнаружение возбудителя туберкулеза.

4

2

Содержательный модуль 2. Химиорезистентний туберкульоз

2.

Понятие о химиорезистентном туберкулезе. Виды медикаментозной устойчивости МБТ. Эпидемиология и причины развития химиорезистентного туберкулеза. Общие подходы к диагностике химиорезистентного туберкулеза. Общие подходы к лечению больных МР ТБ. Моно-и поли резистентность МБТ.

4

2

Содержательный модуль 3.Ко-инфекция – туберкулез и СПИД

3.

Туберкулез и ВИЧ-инфекция. Эпидемиология. Взаимовлияние ВИЧ на туберкулез. Диагностика заболеваний. Общие подходы к лечению больных ко-инфекцией ТБ / ВИЧ.

4

2

Содержательный модуль 4. Латентный туберкулез.

4.

Латентный туберкулез. Последствия для общественного здоровья.

4

2

Содержательный модуль 5. Инфекционный контроль за туберкулезом в лечебно-профилактических учреждениях

5.

Стандарт инфекционного контроля. Инфекционный контроль за туберкулезом в противотуберкулезных и лечебно-профилактических учреждениях. Зачет

4

2

Всего часов- 45

20

13

Кредитов ЕСТS – 1,51.3.Засоби проведення контролю знань студентів.

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та безмашинний), розв’язування ситуаційних задач, розшифровка рентгенограм органів грудної клітки, контроль практичних навичок, зокрема - уміння правильно проводити курацію хворого на туберкульоз, призначати та трактувати результати туберкулінодіагностики, лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу клінічних та допоміжних методів обстеження.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються бали з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Мінімальна кількість балів за поточну роботу, з якою студент допускається до модульного контролю, повинна складати 50-60% від максимальної кількості балів. Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення максимальної кількості балів за заняття на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення мінімальної кількості балів за поточні заняття (позитивних балів), на кількість тем у модулі.

1.3.1.Оцінювання поточної навчальної діяльності

Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описується у робочій навчальній програмі з дисципліни.Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей підготовки. Рекомендується застосовувати види об'єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.

Оцінка за поточну навчальну діяльність визначається як сума оцінок (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань, умінь, результатів тестового контролю та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

В журналі обліку та успішності студентів фіксується загальна сума балів отримана студентом за усну відповідь, результатів тестового контролю і практичних навичок на практичному занятті.

Студент за практичне заняття може отримати оцінку від 0 до 38 балів.

Максимальний «позитивний» бал за практичне заняття – 38 балів.

Мінімальний «позитивний» бал за практичне заняття – 19 балів.

Від 0 до 18 балів за поточну навчальну діяльність - «незадовільна» оцінка, яку студент має право перездати упродовж 10 днів.

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля дорівнює 200 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають максимальній кількості балів за одне заняття на кількість тем у модулі з додаванням за індивідуальну самостійну роботу (5 занять х 38=190 - максимальна кількість балів за поточну успішність та 10 балів за виконання індивідуального завдання як виду СРС).

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля вираховується шляхом множення мінімальної кількості балів (19 балів) на кількість тем (5) у модулі та складає 95 балів.

Структура практичного заняття:

- оцінювання теоретичних знань студента при усному опитуванні (максимально оцінюється «10» балами);

- оцінювання практичних навичок (оцінюється «10» балами);

- вирішення ситуаційних задач (оцінюється «10» балами);- тестовий контроль знань студентів (максимально оцінюється «8» балами за правильну відповідь на всі 8 тестових завданнь).
Структура практичного заняття та критерії оцінювання

Вид контролю

Максималь-

на оцінка (бали)

Критерії оцінювання

Теоретичне запитання

10

10 - Студент має системні, міцні знання в обсязі та межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

9 - Студент має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.

8- Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

7 - Знання студента є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.

6 - Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його (її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

5- Студент дуже слабо, з помилками відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило

4- Студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.

3- Студент відтворює частину навчального матеріалу, з допомогою викладача виконує елементарні завдання.

2- Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.

1 -Студент розрізняє об’єкти вивчення.

0- Студент не розрізняє об’єкти вивчення

Практичний навик

10

10 - методично та технічно правильно виконує практичні навики; знає варіанти норми; правильно оцінює отримані дані; вміє пояснити причини відхилень від норми

9 - методично та технічно правильно виконує практичні навики; знає варіанти норми; правильно оцінює отримані дані; не вміє пояснити причини відхилень від норми

8-6- методично правильно, але технічно з помилками виконує практичні навики; знає варіанти норми; правильно оцінює отримані дані;не вміє пояснити причини відхилень від норми

5-3 - теоретично алгоритм виконання знає, практично виконує з порушенням методичності та техніки; знає варіанти норми; оцінює отримані дані неточно

2-1 - не володіє методичністю, технікою виконання, не знає інформативності навику; знає варіанти норми в неповному обсязі

0- не володіє методичністю, технікою виконання, не знає інформативності навику; не знає варіанти норми

Ситуаційна задача

10

10 - вільно вирішує задачі різного ступеня складності

9 - вирішує задачі різного ступеня складності, проте припускається неточностей в інтерпретації симптомів, лабораторних показників

8-6 - студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) задачі за допомогою навідних питань, але недостатньо вміє інтерпретувати окремі симптоми, недостатньо знає належні норми лабораторних показників

5-3 - студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) задачі за допомогою навідних питань, але не вміє інтерпретувати окремі симптоми, не знає належні норми лабораторних показників

2-1 студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) задачі за допомогою навідних питань, не вміє інтерпретувати симптоми, не знає належні норми лабораторних показників

0- студент не спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) задачі за допомогою навідних питань, не вміє інтерпретувати симптоми, не знає належні норми лабораторних показників

 1. не володіє методикою розшифрування рентгенограм

Тестове завдання

8

1 - вірна відповідь на одне тестове завдання

0 - невірна відповідь на одне тестове завдання


Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів (СPC)

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.

Індивідуальна самостійна робота студента (СPC) оцінюється у 10 балів, які додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність та передбачає написання рефератів (2 бал), доповідь рефератів (2 бал), підготовка огляду літератури за темою практичних занять (2 бал), даповідь історії хвороби (2 бал), доповідь на клінічних конференціях (2 бал).
1.3.2.Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми
Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля відповідно до наказу МОЗ України від 02.07.2008 р. №237 не проводиться, тому формою ПМК з дисципліни є залік

На останньому тематичному занятті з дисципліни, після закінчення розбору теми заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен студент групи набрав за результатами поточного контролю та за виконання індивідуальних завдань.

Студент отримую оцінку «зараховано», якщо він не має пропусків навчальних занять або вчасно їх відпрацював виконав навчальний план і набрав кількість балів не меншу за мінімальну – 95.

Студент, який отримав оцінку «незараховано» деканат факультету видає спрямування на ліквідацію заборгованості з елективного курсу. Відпрацювання занять здійснюється у встановленому порядку під час відпрацювань за графіком кафедри та індивідуальної консультативної роботи викладача. Після відпрацювання пропущених занять деканат повинен надати студенту залікову відомость. Такі студенти в обов'язковому порядку складають основні (базові) питання (усно або письмово) з навчальної дисципліни під час індивідуальної консультативної роботи викладача відповідної академічної групи. Повторне складання заліку дозволяється не більше 2-х раз і здійснюється за спрямуванням деканату.
1.3. Засобы проведения контроля знаний студентов.

Оценивание - это один из завершающих этапов учебной деятельности и определения успешности обучения. Оценка за модуль определяется как сумма оценок текущей учебной деятельности (в баллах) и оценки итогового модульного контроля (в баллах), которая выставляется при оценивании теоретических знаний и практических навыков согласно перечням, определенным программой дисциплины.

Текущую учебную деятельность студентов контролируют на практических занятиях согласно конкретных целей. Рекомендованы к применению такие средства диагностики уровня подготовки студентов: тестовый контроль (машинный и безмашинный), решение ситуационных задач, расшифровка рентгенограмм органов грудной клетки, контроль практических навыков, в частности - умение правильно проводить курацию больного туберкулезом, назначать и трактовать результаты туберкулинодиагностики, лабораторного и инструментального обследования, обосновывать диагноз на основании анализа клинических и вспомогательных методов обследования.

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать при изучении каждого модуля, составляет 200. При оценке усвоения каждой темы модуля студенту выставляются баллы с использованием принятых в вузах и утвержденных цикловой методической комиссией критериев оценивания. При этом учитываются все виды работ, предусмотренные методической разработкой для изучения темы. Минимальное количество баллов за текущую работу, с которой студент допускается к модульному контролю (зачету), должна составлять 50-60% от максимального количества баллов. Вес каждой темы в пределах одного модуля должен быть одинаковым, но может быть различным для разных модулей одной дисциплины и определяется количеством тем в модуле.Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за текущую деятельность при изучении модуля, высчитывается путем умножения максимального количества баллов за занятие на количество тем в модуле с добавлением баллов за индивидуальное задание студента.

Минимальное количество баллов, которое должен набрать студент при изучении модуля, для допуска к итоговому модульному контролю высчитывается путем умножения минимального количества баллов за текущие занятия (положительных баллов), на количество тем в модуле.
1.3.1.Оцинювання текущей учебной деятельности

Оценка текущей учебной деятельности студентов описывается в рабочей учебной программе по дисциплине. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в соответствии с конкретными целями подготовки. Рекомендуется применять виды объективного (стандартизированного) контроля теоретической и практической подготовки студентов.

Оценка за текущую учебную деятельность определяется как сумма оценок (в баллах), которая выставляется при оценивании теоретических знаний, умений, результатов тестового контроля и практических навыков согласно перечням, определенным программой дисциплины.

В журнале учета и успеваемости студентов фиксируется общая сумма баллов полученная студентом за устный ответ, результатов тестового контроля и практических навыков на практическом занятии.

Студент за практическое занятие может получить оценку от 0 до 38 баллов.

Максимальный «положительный» бал за практическое занятие - 38 баллов.

Минимальный «положительный» бал за практическое занятие - 19 баллов.

От 0 до 18 баллов за текущую учебную деятельность - «неудовлетворительная» оценка, которую студент имеет право пересдать в течение 10 дней.

Максимальное количество, которое может набрать студент при изучении модуля равна 200 баллов. Она рассчитывается путем умножения количества баллов, соответствующих максимальному количеству баллов за одно занятие на количество тем в модуле с добавлением 10 баллов за индивидуальную работу студентов (5 занятий х 38 +10 = 200 - максимальное количество баллов за текущую успеваемость).

Минимальное количество баллов, которое может набрать студент при изучении модуля высчитывается путем умножения минимального количества баллов (19 баллов) на количество тем (5) в модуле и составляет 95 баллов.

Структура практического занятия:

- Оценка теоретических знаний студента при устном опросе (максимально оценивается «10» баллов);  

  - Оценка практических навыков (максимально оценивается «10» баллов);  

- Решение ситуационных задач (максимально оценивается «10» баллов); - Тестовый контроль знаний студентов (максимально оценивается «8» баллами за правильный ответ на все 8 тестовых заданий, 1 тест - 1 балл).


Структура практического занятия:


Вид контроля

Максимальная оценка (баллы)

Критерии оценки

Теорети-ческий вопрос

10

10 - Студент имеет системные, сильные знання в объеме и пределах требываний учебных програм, усвидомительно исспользует их в стандартных и нестандартнихситуациях. Умеет самостоятильно анализирывать, оценивать, систематизирывать обработаный материал, самостоятильно использует истоки информации

9 - Студент имеет гибкие знания в пределах требываний учебной програмы, аргументировано использует их в различных ситуациях, умент находить информацию и анализирывать ее создавать и розвязывать проблемы

8 - Студент хорошо обладает виученым материалом, преминяет знания в стандартних ситуациях, умент анализирывать и систематизировать информацию использует доказательства из самостоятильной и правильной аргументацией

7 - Знание студента достаточны, он (она) применяет изученный материал в стандартных ситуациях, пытается анализировать, устанавливать существенные связи и зависимости между явлениями, фактами, делать выводы, в целом контролирует собственную деятельность. Ответы его (ее) логические, хотя и есть неточности.

6 - Студент проявляет знания и понимание основних положений учебного материала. Ответ его (ее) правильный, но недостаточно осмисленна. Умеет исспользывать знания при выполнении заданий по образцу.

5 - Студент очень слабо, с ошибками отображает основной учебный материал, способен с ошибками и неточностями дать определение понятий, сформулировать правило

4 Студент с помощю преподоватиля отображает учебный материал, но не может повторить за образцом опредиленную операцию, действие.

3- Студент отображает определенные елементарные задания, выполняет часть учебного материала с помощю преподоватиля

2- Студент отображает незначительную часть учебного материала, имеет нечеткое представление об объекте изучения

1-Студент видит разницу между объектами изучения

0- Студент не владеет материалом

Практи-ческий навык

10

10 - методично и технически правильно выполняет практические навыки; знает варианты нормы; правильно оценивает полученые даные; умеет объяснить причины отклонений от нормы

9 - методично и технически правильно делает практическии навыки; знает варианты нормы; правильно оценивает полученые даные: не умеет объяснить причины отклонений от нормы

8-6 - методически правильно, но технически с ошибками полняет практическии навыки; знает варианты нормы; правильно итерпритирует полученые результаты:

не умеет объяснить причины отклонений от нормы5-3 - теоретически алгоритм выполнения знает, практически выполняет с нарушением методичности и техники; знает варианты нормы; оценивает полученные данные неточно

2-1 не обладает методичностю, техникой выполнения, не знает информативности навыка; знает варианты нормы не в полном объеме

0- не обладает методичностю, техникой выполнения, не знает информативности навыка; не знает варианты нормы

Ситуа-ционная задача

10

10 - свободно решает задачи различной степени сложности

9 - решает задачи различной степени сложности, однако допускается неточностей в интерпретации симптомов, лабораторных показателей

8-6 - студент способен решать видоизмененные (упрощенные) задачи с по-мощью наводящих вопросов, но недостаточно умеет интерпретировать отдельные симптомы, недостаточно знает надлежащие нормы лабораторных показателей

5-3 - студент способен решать видоизмененные (упрощенные) задачи с по-мощью наводящих вопросов, но не умеет интерпретировать отдельные симптомы, не знает надлежащие нормы лабораторных показателей

2-1 студент способен решать видоизмененные (упрощенные) задачи с помощью наводящих вопросов, не умеет интерпретировать симптомы, не знает надлежащие нормы лабораторных показателей

0 - студент не способен решать видоизмененные (упрощенные) задачи с по-мощью наводящих вопросов, не умеет интерпретировать симптомы, не знает надлежащие нормы лабораторных показателей

Тестовое задание

8

1 - правильный ответ на одно тестовое задание

0 - неправильный ответ на одно тестовое заданиеОценка индивидуальной самостоятельной работы студентов (СPC)

Самостоятельная работа студентов, которая предусмотрена в теме рядом с аудиторной работой, оценивается во время текущего контроля темы на соответствующем занятии. Усвоение тем, которые выносятся только на самостоятельную работу, контролируется при итоговом модульном контроле. Индивидуальная самостоятельная работа студента (СPC) оценивается в 10 баллов, которые добавляются к сумме баллов, набранных студентом за текущую учебную деятельность и предусматривает:

- написание рефератов (2 баллы);

-доклад рефератов (2 баллы);

-подготовка обзора литературы по теме практических занятий (2 баллы );

- доклад истории болезни (2 баллы);

-доклад на клинических конференциях (2 баллы).
1.3.2.Засобы проведения итогового контроля знаний и его формы

Итоговый модульный контроль усвоения модуля согласно приказу МОЗ Украины от 02.07.2008 г. № 237 не проводится, поэтому формой ПМК по дисциплине является зачет.

На последнем тематическом занятии по дисциплине, по окончании разбора темы занятия, преподаватель учебной группы объявляет сумму баллов, которую каждый студент группы набрал по результатам текущего контроля и за выполнение индивидуальных заданий. Студент получает оценку «зачтено», если он не имеет пропусков учебных занятий или вовремя их отработал исполнил учебный план, и набрал количество баллов не меньше минимальной - 95. Студент, получивший оценку «незачтено» деканат факультета выдает направления на ликвидацию задолженности по элективному курсу.

Отработка занятий осуществляется в установленном порядке при отработоке по графику кафедры и индивидуальной консультативной работы преподавателя. После отработки пропущенных занятий деканат должен предоставить студенту зачетную ведомость. Такие студенты в обязательном порядке сдают основные (базовые) вопросы (устно или письменно) по учебной дисциплине во время индивидуальной консультативной работы преподавателя соответствующей академической группы. Повторноя сдача зачета допускается не более 2-х раз и осуществляется по направлению деканата.ПЕРЕЛІК

ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Сучасна діагностика туберкульозу

 1. Які об'єктивні причини зумовлюють складність діагностики туберкульозу?

 2. Які існують методи діагностики для виявлення характерних для туберкульозу змін в органах і тканинах?

 3. Які методи інструментальної діагностики застосовують для діагностики туберкульозу органів дихання?

 4. Під час якого дослідження проводиться трансбронхіальна пункційна біопсія легень?

 5. Які існують методи виявлення збудника туберкульозу?

 6. Які методи мікробіологічної діагностики?

 7. Які існують прискорені культуральні методи для виявлення збудника туберкульозу?

 8. Які методи імунологічної діагностики використовують для діагностики туберкульозу?

 9. Які генетичні методи застосовують для виявлення збудника туберкульозу?

 10. Який механізм імунологічної відповіді інфікованого організму при проведенні туберкулінодіагностики?

Змістовий модуль 2. Хіміорезистентний туберкульоз

 1. Який туберкульоз називають хіміорезистентним?

 2. Яка поширеність хіміорезистентного туберкульозу за даними ВООЗ?

 3. Які причини розвитку хіміорезистентного туберкульозу?

 4. Які причини неадекватної протитуберкульозної хіміотерапії?

 5. Які розрізняють види хіміорезистентності?

 6. Яку резистентність розуміють під терміном «мультирезистентність»?

 7. Яку резистентність розуміють під терміном «розширена медикаментозна резистентність»?

 8. Яких хворих реєструють за 4 категорією лікування?

 9. Яким хворим проводиться тест медикаментозної чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів І та ІІ ряду?

 10. Які основні принципи лікування хворих на МР ТБ?

 11. Які режими протитуберкульозної терапії використовують для лікування хворих на МР ТБ?

 12. Яким хворих на МР ТБ використовують стандартне лікування?

 13. Яким хворих на МР ТБ використовують емпіричне лікування?

 14. Яким хворих на МР ТБ використовують індивідуальне лікування?

 15. Які існують стандартні режими лікування хворих на МР ТБ?

 16. Які вимоги висувають до лікування хворих на МР ТБ?

Змістовий модуль 3. Ко-інфекція-туберкульоз і ВІЛ

 1. Які епідеміологічні особливості туберкульозу і ВІЛ в Україні?

 2. Які існують шляхи передачі ВІЛ-інфекції?

 3. Який імунопатогенез ВІЛ?

 4. Який вплив ВІЛ-інфекція чинить на розвиток захворювання на туберкульоз?

 5. Який вплив туберкульозу на перебіг ВІЛ?

 6. Які клінічні симптоми у ВІЛ-інфікованих вимагають їх обстеження на туберкульоз?

 7. Які особливості туберкульозу характерні для кожної стадії ВІЛ-інфекції?

 8. Яким має бути алгоритм оцінки ризику захворювання на туберкульоз у ВІЛ-хворих?

 9. Які заходи передбачає первинне обстеження хворого на туберкульоз для діагностики ВІЛ-інфекції?

 10. Які загальні підходи до лікування хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ?

Змістовий модуль 4. Латентний туберкульоз

 1. Який туберкульоз називають латентним?

 2. Які клінічні симптоми характерні для латентного туберкульозу?

 3. Який метод обстеження дозволяє діагностувати латентний туберкульоз?

 4. Які препарати застосовують для лікування латентного туберкульозу?

Змістовий модуль 5.Інфекційний контроль за туберкульозом у лікувально-профілактичних закладах

 1. Які заходи розуміють під поняттям «Інфекційний контроль за туберкульозом»?

 2. З якою метою здійснюють інфекційний контроль за туберкульозом?

 3. Хто має дотримуватись індивідуального захисту органів дихання?

 4. Якими шляхами МБТ можуть птрапляти до організму?

 5. Чим характеризується заразність джерела збудника?

 6. Чим визначається інфікувальна доза для зараження туберкульозом?

 7. Які складові інфекційного контролю?

 8. Які заходи передбачає інфекційний контроль?

 9. Які елементи контролю за станом повітря закритих приміщень?

 10. Які заходи передбачає індивідуальний захист органів дихання?

 11. За якими даними проводиться розподіл хворих на потоки?

 12. Які виділяють потоки хворих на ТБ при поступленні їх до протитуберкульозного стаціонару?

 13. Які засоби індивідуального захисту органів дихання передбачені для персоналу медичних закладів та хворих?


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.Проводити фізикальне обстеження хворого: пальпація, перкусія, аускультація.

2. Призначати методи обстеження, потрібні для встановлення діагнозу туберкульозу органів дихання?

3. Аналізувати результати цитологічного дослідження, БАС мокротиння, біопсійного матеріалу.

4. Описувати та трактувати рентгенограми, томограми, результати МРТ.

5. Трактувати зміни загального, біохімічного аналізів крові у хворих на туберкульоз?

6. Розшифровувати спіротест, ЕКГ?

7. Визначити хворих на туберкульоз органів дихання, які потребують проведення тесту медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів І та ІІ ряду?


8. Визначити за даними тесту медикаментозної чутливості види хіміорезистентності МБТ?

9. Визначити хворих на МР ТБ, які потребують проведення стандартного лікування.

10. Визначити хворих на МР ТБ, які потребують проведення емпіричного лікування?

11. Визначити хворих на МР ТБ, які потребують проведення індивідуального лікування?

12. Визначити показання для проведення обстеження на туберкульоз хворих на ВІЛ-інфекцію.


ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Содержательный модуль 1. Современная диагностика туберкулеза.

1.Какие объективные причины обусловливают сложность диагностики туберкулеза?

2. Какие существуют методы диагностики для выявления характерных для туберкулеза изменений в органах и тканях?

3. Какие методы инструментальной диагностики применяют для диагностики туберкулеза органов дыхания?

4. Во время кокого исследование проводится трансбронхиальная пункционная биопсия легких?

5. Какие существуют методы выявления возбудителя туберкулеза?

6. Какие существуют методы микробиологической диагностики?

7. Какие ускоренные культуральные методы для выявления возбудителя туберкулеза?

8. Какие методы иммунологической диагностики используют для диагностики туберкулеза?

9. Какие генетические методы применяют для выявления возбудителя туберкулеза?

10. Каков механизм иммунологического ответа инфицированного организма при проведении туберкулинодиагностики?

Содержательный модуль 2. Химиорезистентный туберкулез.

1.Который туберкулез называют химиорезистентным?

2. Какова распространенность химиорезистентного туберкулеза по данным ВООЗ?

3. Каковы причины развития химиорезистентного туберкулеза?

4. Каковы причины неадекватной противотуберкулезной химиотерапии?

5. Какие различают виды химиорезистентности?

6. Какую резистентность понимают под термином «мультирезистентность»?

7. Какую резистентность понимают под термином «расширенная медикаментозная резистентность»?

8. Которых больных регистрируют за 4 категорией лечения?

9. Каким больным проводится тест медикаментозной чувствительности МБТ к противотуберкулезным препаратам I и II ряда?

10. Каковы основные принципы лечения больных МР ТБ?

11. Какие режимы противотуберкулезной терапии используют для лечения больных МР ТБ?

12. Каким больных МР ТБ используют стандартное лечение?

13. Каким больных МР ТВ используют эмпирическое лечение?

14. Каким больных МР ТВ используют индивидуальное лечение?

15. Какие стандартные режимы лечения больных МР ТБ?

16. Какие требования предъявляют к лечению больных МР ТБ?

Содержательный модуль 3. Ко-инфекция-туберкулез и ВИЧ.

1. Какие эпидемиологические особенности туберкулеза и ВИЧ в Украине?

2. Какие пути передачи ВИЧ-инфекции?

3. Кокой иммунопатогенезе ВИЧ?

4. Какое влияние ВИЧ-инфекция оказывает на развитие заболевания туберкулезом?

5. Какое влияние туберкулеза на течение ВИЧ?

6. Какие клинические симптомы у ВИЧ-инфицированных требуют их обследование на туберкулез?

7. Каковы особенности туберкулеза характерные для каждой стадии ВИЧ-инфекции?

8. Каким должен быть алгоритм оценки риска заболевания туберкулезом у ВИЧ-больных?

9. Какие меры предполагает первичное обследование больного туберкулезом для диагностики ВИЧ-инфекции?

10. Каковы общие подходы к лечению больных ко-инфекцией ТБ / ВИЧ?

Содержительный модуль 4. Латентный туберкулез

1. Кокой туберкулез называют латентным?

2. Какие клинические симптомы характерны для латентного туберкулеза?

3.Какой метод обследования позволяет диагностировать латентный туберкулез?

4. Какие препараты применяют для лечения латентного туберкулеза?

Содержательный модуль 5.Инфекцийний контроль за туберкулезом в лечебно-профилактических учреждениях

1. Какие меры понимают под понятием «Инфекционный контроль за туберкулезом»?

2. С какой целью осуществляют инфекционный контроль за туберкулезом?

3. Кто должен соблюдать индивидуальную защиту органов дыхания?

4. Какими путями МБТ могут попасть в организм?

5. Чем характеризуется заразность источника возбудителя?

6. Чем определяется инфикционная доза для заражения туберкулезом?

7. Какие составляющие инфекционного контроля?

8. Какие меры предусматривает инфекционный контроль?

9. Какие элементы контроля за состоянием воздуха закрытых помещений?

10. Какие меры предусматривает индивидуальную защиту органов дыхания?

11. По каким данным производится распределение больных на потоки?

12. Кокие выделяют потоки больных ТБ при поступлении их в противотуберкулезний стационар?

13. Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания предусмотренные для персонала медицинских учреждений и больных?ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

1.Проводить физикальное обследование больного: пальпация, перкуссия, аускультация.

2. Назначать методы обследования, необходимые для постановки диагноза туберкулеза органов дыхания?

3. Анализировать результаты цитологического исследования, БАС мокроты, биопсийного материала.

4. Описывать и трактовать рентгенограммы, томограммы, результаты МРТ.

5. Трактовать изменения общего, биохимического анализов крови у больных туберкулезом?

6. Расшифровывать спиротест, ЭКГ?

7. Определить больных туберкулезом органов дыхания, требующие проведения теста медикаментозной чувствительности к противотуберкулезным препаратам I и II ряда?

8. Определить по данным теста медикаментозной чувствительности виды химиорезистентности МБТ?

9. Определить больных МР ТВ, требующие проведения стандартного лечения.

 10. Определить больных МР ТВ, требующие проведения эмпирического лечения?

11. Определить больных МР ТБ, которые требуют проведения индивидуального лечения?

12. Определить показания для проведения обследования на туберкулез больных ВИЧ-инфекцией.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка