Робоча навчальна програмаСкачати 220.88 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір220.88 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

Матюх С.А.


___________________

(підпис) ачрео

“___”______________ 2016 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

додаткового фахового іспиту для бакалаврів на базі диплому молодшого спеціаліста на напрям підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво»

при перехресному вступі


Робоча навчальна програма складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти МОН України (навчального плану)

Схвалено на засіданні кафедри

маркетингу і товарознавства протокол № 6 від 29 січня 2016 р.

Зав. кафедри _____маркетингу і товарознавства_____________ ___ Ковальчук С.В.____

(назва кафедри) (підпис) (прізвище та ініціали)
Погоджено: Декан факультету економіки і управління ____________ _Бондаренко М.І.

(назва факультету) (підпис) (прізвище та ініціали)

Робоча програма розглянута та схвалена Вченою радою факультету Економіки і управління

Голова Вченої ради _____________ ___Бондаренко М.І____

(підпис) (прізвище та ініціали)
Хмельницький 2016

Вступ

«Товарознавство» полягає у формуванні у студентів системи спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для управління асортиментом і якістю продовольчих та непродовольчих товарів, предметів матеріально-технічного забезпечення у закладах різних сферах господарювання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Товарознавство» є показники якості та методи їх визначення, закономірності появи дефектів, специфічних для кожної групи товарів, та способи їх усунення, методи зберігання товарів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів до діяльності у межах фаху з питань, що стосуються потреб споживачів, асортименту, властивостей і рівня якості основних груп споживчих товарів, чинників їхнього формування, методів контролю і умов зберігання.

Після вивчення дисципліни «Товарознавство» студент має досягти таких результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей):знати:

 • класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, принципи формування асортименту товарів;

 • основи виробництва товарів, технологічні особливості виробництва окремих груп товарів, закономірності формування їх якості та споживних властивостей;

 • вимоги до якості товарів;

 • чинники, що впливають на якість товарів;

 • методи оцінки якості товарів;

 • умови та терміни зберігання товарів;

 • вміти:

 • аналізувати та формувати асортимент товарів;

 • користуватись нормативною документацією щодо асортименту, якості товарів, їх упакування та зберігання;

 • володіти методиками об’єктивної оцінки якості товарів;

 • визначати якість товарів відповідно до чинної нормативної документації;

 • вирішувати практичні завдання, пов’язані із забезпеченням зберігання товарів;

бути здатним:

 • аналізувати, оцінювати та формувати асортимент основних груп споживчих товарів, користуватися нормативними документами та стандартами, організовувати роботу із забезпечення належних умов транспортування, зберігання та реалізації товарів.
 1. Підготовка, здача вступного іспиту та критерії оцінювання


1. Підготовка до вступного іспиту. Готуючись до іспиту бажано дотримуватися наступної послідовності:

1) проаналізувати, а в окремих випадках, вивчити рекомендовану літературу;

2) детально опрацювати основний підручник з дисципліни;

3) при опрацюванні підручників особливу увагу потрібно приділити економічному змісту та методиці обчислення показників, їх взаємозв'язку та взаємозалежності;

4) у зв'язку з можливими змінами в методиці розрахунку окремих показників економічної та фінансової діяльності суб'єктів господарювання опрацювати конспект лекцій за відповідними темами.

2. Схема відповіді студента на вступному іспиті. Абітурієнту видається екзаменаційний білет, який містить 3 теоретичних запитання, на які необхідно надати письмову відповідь..

3. Критерії оцінювання на вступному іспиті. Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за схемою: якщо абітурієнт показав знання основних елементів дисципліни, він отримує достатній рівень при оцінюванні вступного фахового випробування.
2 Програми дисципліни «Товарознавство»
Тема 1. Зміст і завдання сучасного товарознавства. Основи раціонального споживання продовольчих та непродовольчих товарів.

Предмет, зміст і завдання товарознавства харчових продуктів. Об’єкт, предмет, методи та основні категорії товарознавства. Система нормативної документації на харчові продукти. Система регламентування та контролю безпечності харчових продуктів. Споживні властивості та асортимент харчових продуктів. Поняття про харчову цінність товарів. Ціль та мета задоволення потреб людини. Теоретичні концепції раціонального харчування. Вимоги до харчових продуктів: надійності, соціальні, безпеки, естетичні, утилітарні, загальні.Література: [6, с. 11-23]

Тема 2. Хімічний склад, класифікація та якість харчових продуктів.

Хімічній склад харчових продуктів. Характеристика основних макро- та мікроелементів харчових продуктів, їх роль у формуванні якості, харчової цінності. Споживні властивості харчових продуктів: біологічна цінність, фізіологічна цінність, енергетична цінність, лікувально-профілактична цінність, доброякісність продукту, безпека (нешкідливість продукту). Поняття про класифікацію та асортимент харчових продуктів. Принципи формування асортименту і структури харчових продуктів. Класифікаційні ознаки товарів: види та вимоги до класифікації. Загальна класифікація харчових продуктів. Поняття показників якості харчових продуктів (одиничні, комплексні, базові, визначальні), методи визначення та методи оцінки рівня якості (об’єктивні, суб’єктивні). Фактори, що впливають на якість товарів. Штрихове кодування та товарна класифікація експортно-імпортних товарів. Маркування товарів: методи, види, засоби. Товарні знаки (бренди).Література: [6, с. 23-28]

Тема 3. Основи зберігання, транспортування та консервування харчових продуктів.

Зберігання товарів: поняття, класифікація товарів залежно від термінів зберігання. Процеси, що відбуваються під час зберігання товарів: фізичні і хімічні; біохімічні та мікробіологічні. Кількісні втрати харчових продуктів, їх види. Визначення терміну консервування. Методи консервування: фізичні, фізико-хімічні, хімічні, біохімічні, комбіновані. Характеристика методів консервування.Література: [6, с. 28-33]

Тема 4. Товарознавча характеристика борошна, хлібобулочних та макаронних виробів.

Хімічний склад та класифікація зернових культур. Крупа. Споживчі властивості крупів, їх класифікація та асортимент, вимоги до якості та зберігання. Борошно. Виробництво, хімічний склад, класифікація, асортимент, вимоги до якості та зберігання. Споживчі властивості хлібобулочних виробів. Чинники, що формують якість хлібобулочних виробів в процесі виробництва. Класифікація та асортимент хліба і хлібобулочних виробів. Вимоги до якості, дефекти та зберігання хлібобулочних виробів. Харчова цінність макаронних виробів. Виробництво макаронних виробів. Класифікація, асортимент, вимоги до якості, дефекти та зберігання макаронних виробів.Література: [6, с. 54-77]

Тема 5. Товарознавча характеристика свіжої та переробленої плодоовочевої продукції.

Особливості хімічного складу овочів та плодів. Класифікація овочів. Характеристика основних груп ботанічних сортів овочів. Класифікація плодів. Характеристика основних груп помологічних сортів плодів. Вимоги до якості та хвороби свіжих овочів і плодів. Пакування та зберігання свіжих овочів і плодів. Класифікація перероблених овочів та плодів. Плодоовочеві консерви. Ферментовані плоди і овочі. Сушені овочі і плоди. Швидкозаморожені овочі і плоди.Література: [6, 85-94]

Тема 6. Товарознавча характеристика крохмалю, цукру, меду та кондитерських виробів. Товарознавство смакових товарів.

Крохмаль та крохмалопродукти: хімічний склад, властивості, асортимент та вимоги до їх якості. Цукор: значення, сировина, виробництво, асортимент, вимоги та показники якості. Мед: хімічний склад, властивості, асортимент та вимоги до їх якості. Класифікація смакових товарів та їх фізіологічний вплив на організм людини. Споживчі властивості чаю та кави. Класифікація, асортимент, вимоги до якості та зберігання чаю. Класифікація, різновиди і сорти кави і кавових напоїв, вимоги до якості зберігання. Класифікація та асортимент прянощів, приправ і харчових кислот. Класифікація та асортимент безалкогольних напоїв. Класифікація та асортимент алкогольних напоїв.Література: [6, с. 115-145]

Тема 7. Товарознавча характеристика харчових жирів, молока і молочних товарів.

Класифікація та асортимент жирів в залежності від хімічного складу. Показники якості тваринних жирових товарів, види жирів, їх засвоюваність організмом людини. Рослинні олії. Маргарин. Майонез. Показники якості, дефекти, умови зберігання, види пакування харчових жирів. Хімічний склад, харчова цінність, класифікація молока за жирністю, походженням та термічною обробкою. Асортимент, умови та терміни зберігання молока та вершків. Класифікація та асортимент кисломолочних продуктів: кефір, йогурт, ацидофільні напої, кумис, кисломолочний сир, сметана. Фактори, що формують якість та стійкість під час зберігання: сировина, процеси виробництва, види тари. Оцінка якості. Умови зберігання. Дефекти. Класифікація, споживчі властивості, фактори формування споживних властивостей сирів. Вимоги до якості сирів. Дефекти. Терміни та умови зберігання сирів.Література: [6, с. 160-183]

Тема 8. Товарознавча характеристика яєчних продуктів, м’яса та м’ясних товарів.

Хімічний склад, харчова цінність та значення яєчних товарів у харчуванні, норми їх споживання. Класифікація курячих яєць та оцінка їх якості. Термін зберігання. Дефекти яєць. Яйця інших видів домашньої птиці. Особливості хімічного складу та використання. Класифікація продуктів переробки яєць. Морожені та сухі яєчні продукти. Виробництво, види, оцінка якості. Дефекти морожених та сухих яєчних продуктів. Умови та терміни зберігання яєць та яєчних продуктів. Класифікація, хімічний склад, харчова цінність показники якості м'яса. Умови, терміни транспортування, зберігання та маркування м'яса. Класифікація, асортимент, споживна цінність, хімічний склад і характеристика окремих видів м'ясних субпродуктів. Товарознавча характеристика м'ясних консервів. Хімічний склад і харчова цінність м'ясних консервів. Класифікація, асортимент та оцінка якості м'ясних консервів. Маркування консервів. Зберігання. Загальна характеристика, асортимент, хімічний склад і харчова цінність ковбасних виробів. Показники якості, допустимі та недопустимі дефекти. Пакування, умови та терміни зберігання. Товарознавча характеристика кулінарних м'ясних виробів і швидкозаморожених кулінарних м'ясних виробів. Характеристика асортименту. Оцінка якості. Умови і терміни зберігання та реалізації.Література: [6, с. 146-158]

Тема 9. Товарознавча характеристика рибних товарів та харчових концентратів.

Характеристика, харчова цінність, хімічний склад та поживні речовини м’яса риби. Асортимент властивостей, показники якості, перевезення та зберігання риби. Класифікація нерибних гідробіонтів. Хімічний склад, харчова цінність м'яса ракоподібних, молюсків, голкошкірих, морських ссавців. Технологічні особливості виробництва та асортимент сушених, в'ялених та копчених риботоварів. Вимоги до якості, дефекти продукції, умови та терміни транспортування та зберігання. Схема виробництва рибних консервів та пресервів. Хімічний склад, асортимент рибних консервів і пресервів, вимоги до їх якості. Особливості зберігання, визрівання рибних консервів і пресервів. Умови та терміни зберігання. Технологічні особливості виробництва ікряних товарів. Асортимент, вимоги до якості та особливості зберігання. Класифікація і характеристика асортименту харчових концентратів. Хімічний склад та харчова цінність. Вплив сировини і технологічних процесів на споживні властивості, формування асортименту та якість харчових концентратів. Вимоги до якості та особливості пакування та зберігання.Література: [6, с. 205-234]

Тема 10. Товари із пластичних мас. Побутові хімічні товари. Скляні та керамічні побутові товари.

Загальні відомості про пластичні маси і полімери. Склад, властивості, класифікація пластичних мас. Чинники, що формують асортимент і якість товарів із пластичних мас (види пластмас, методи переробки у вироби, способи оздоблення). Ринок виробів із пластичних мас. Класифікація і групова характеристика асортименту виробів. Стан ринку в Україні. Вимоги до якості виробів із пластмас. Чинники, що впливають на формування ціни і конкурентноздатності товарів. Сучасний стан ринку побутових хімічних товарів в Україні. Класифікація і групова характеристика окремих груп товарів побутової хімії: ключі засоби, лакофарбові товари, мийні засоби й інші. Показники якості побутових хімічних товарів. Чинники, що впливають на споживчі властивості і ціну хімічних товарів. Дотримання екологічних вимог при використанні товарів побутової хімії. Загальні відомості про скло. Основні чинники, що формують асортимент і споживчі властивості скляних товарів (сировина, варка скломаси, склад скла, способи формування і обробки виробів, декорування). Стан ринку скляних товарів в Україні. Класифікація і групова характеристика асортименту побутових скляних товарів. Вимоги до якості і показники якості скляних товарів. Чинники, що впливають на ціну. Показники конкурентноздатності виробів. Загальні відомості про кераміку. Основні види кераміки, їх відмітні ознаки, особливості властивостей керамічних товарів. Ринок керамічних товарі в Україні. Чинники, що формують асортимент і споживчі властивості і призначення. Класифікація і групова характеристика асортименту. Вимоги до якості і показники якості. Чинники, що впливають на ціну і конкурентноздатність керамічних товарів.Література: [14, с. 95-115]

Тема 11. Металогосподарські товари. Побутові електротовари.

Фактори, які впливають на формування асортименту і споживчих властивостей побутових металогосподарських товарів (види металів і сплавів, інші матеріали, які застосовуються для виробництва товарів, особливості виготовлення і декорування металовиробів). Ринок металогосподарських товарів в Україні. Класифікація асортименту, загальна характеристика основних груп. Вимоги до якості металогосподарських товарів фактори, що впливають на ціну і конкурентноздатність товару. Стан і основні напрямки розвитку ринку електротоварів. Класифікація асортименту електротоварів. Загальна характеристика основних груп: електромонтажні вироби, джерела світла і побутові світильники, електронагрівальні прилади, побутові холодильники і пральні машини і інші. Вимога до якості побутових електротоварів. Фактори, впливають на ціну і конкурентноздатність.Література: [14, с. 55-90]

Тема 12. Меблеві товари. Будівельні товари.

Загальний стан ринку меблів. Фактори, що впливають на формування асортименту і споживчих властивостей меблів (застосовані матеріали, особливості виготовлення). Класифікація асортименту меблів. Чинники, що впливають на ціну і конкурентноздатність меблів. Вимоги до якості. Загальний стан ринку будівельних товарів в Україні. Класифікація асортименту будівельних товарів і загальна характеристика окремих груп. Вимоги до якості.Література: [14, с. 238-270]

Тема 13. Текстильні товари.

Класифікація, якість та асортимент волокон, пряжі та ниток. Ткацькі переплетення й обробка тканин. Асортимент, характеристика та класифікація тканин. Нетканні матеріали та килимові вироби. Штучне хутро та штучні текстильні вироби. Вимоги до якості текстильних товарів.Література: [14, с. 238-389]

Тема 14. Швейні та трикотажні товари.

Суть та значення швейних товарів. Класифікація та асортимент швейних виробів. Вимоги до якості швейних виробів. Швейно-трикотажні товари. Класифікація та асортимент трикотажних товарів. Вимоги до якості трикотажних виробів.Література: [14, с. 397-423]

Тема 15. Хутряні та взуттєві товари.

Хутряна сировина. Хутряні напівфабрикати. Хутряні вироби. Овчинно-шубні товари. Вимоги до якості хутряних та овчинно-шубних товарів. Шкіряно-взуттєві товари. Виробництво, класифікація та асортимент натуральної шкіри для взуття. Асортимент штучних і синтетичних матеріалів для взуття. Текстильні матеріали для взуття. Асортимент взуття. Вимоги до якості взуття.Література: [14, с. 463-485]

Тема 16. Шкіряно-галантерейні та парфумерно-косметичні товари. Класифікація та асортимент галантерейних товарів. Вимоги до якості галантерейних товарів.

Виробництво парфумерно-косметичних товарів. Класифікація та асортимент парфумерних товарів. Класифікація та асортимент косметичних товарів. Вимоги до якості парфумерно-косметичних товарів.Література: [14, с. 870-880]

Тема 17. Шкільно-письмові та канцелярські товари.

Класифікація, споживні властивості шкільно-письмових та канцелярських товарів. Характеристика асортименту приладдя для письма, креслення, малювання. Шкільні товари. Класифікація та характеристика асортименту канцелярських товарів: приладдя для зберігання, архівування паперів, дрібноофісна техніка та офісні дрібниці, штемпельне приладдя, настільні аксесуари. Вимоги до якості шкільно-письмових та канцелярських товарів.Література: [14, с. 773-820]

Тема 18. Ювелірні вироби та годинники.

Дорогоцінні метали та сплави. Класифікація та асортимент ювелірних товарів. Класифікація ювелірних каменів. Проба та клейма ювелірних виробів. Вимоги до якості ювелірних виробів.Виробництво та споживчі властивості годинників. Класифікація та асортимент годинників. Вимоги до якості годинників.

Література: [14, с. 824-870]
3 Контрольні питання з дисципліни


 1. Мед натуральний і штучний: його склад, види, значення в харчуванні, використання. Способи визначення фальсифікації меду.

 2. Бульбоплоди та коренеплоди: харчова цінність, господарсько-ботанічні сорти та показники якості; умови зберігання та хвороби.

 3. Вина: характеристика сировини для виробництва. Особливості виробництва та органолептичні показники кагору, мадери, хересу, портвейну. Умови зберігання.

 4. Капустяні та цибулинні овочі. Харчова цінність, види, господарськоботанічні сорти, показники якості, умови та строки зберігання.

 5. Споживні властивості, виробництво та асортимент плодово-ягідних соків.

 6. Борошно: показники якості, умови пакування, маркування, транспортування, зберігання та дефекти.

 7. Споживні властивості, класифікація, оцінка якості та дефекти круп.

 8. Характеристика м’яса за видом, за віком, угодованістю, термічним станом і якістю.

 9. Оцінка якості свіжого м’яса.

 10. Технологічна схема виробництва, класифікація, основний асортимент і якість ковбасних виробів.

 11. Характеристика, асортимент та показників якості хліба. Методи пакування та зберігання хліба.

 12. Хімічний склад і харчова цінність м’яса свійських тварин.

 13. Борошняні кондитерські вироби: асортимент, якість умови зберігання.

 14. Хімічний склад і харчова цінність м’яса риб. Методи обробки, що змінюють органолептичні показники та подовжують строки зберігання.

 15. Кисломолочні продукти: асортимент, виробництво, показники якості, дефекти, види пакування.

 16. Види, асортимент і показники якості виноградних вин.

 17. Показники якості. Дефекти і хвороба хліба, заходи по зниженню втрат хліба.

 18. Класифікація твердих сичугових сирів, їх асортимент, показники якості, зберігання.

 19. Пиво: асортимент, основна сировина для виробництва, показники якості та методи зберігання.

 20. Карамельні вироби: класифікація, асортимент, основні вимоги до якості.

 21. Плоди: їх класифікація, харчова цінність, помологічні сорти і товарні сорти насіннячкових плодів.

 22. Характеристика борошна: види, сорти, показники якості, вимоги до зберігання, основні види дефектів.

 23. Асортимент, показники якості, умови та терміни зберігання крохмалю та крохмалепродуктів.

 24. Хімічний склад та харчова цінність молока і кисломолочних продуктів. Процеси: стерилізація і пастеризація молока.

 25. Вітаміни, їх роль в харчуванні людини. Класифікація окремих вітамінів. Вітамінізація харчових продуктів.

 26. Кава: сировина для виробництва, види, асортимент, показники якості, зберігання.

 27. Будова, хімічний склад і харчова цінність яєць.

 28. Рослинні олії. Технологія виробництва рослинних олій, види, показники якості. Умови зберігання.

 29. Характеристика чорного та зеленого чаю: сировина та процес виробництва, показники якості, вимоги до пакування та умови зберігання.

 30. М’ясні субпродукти, їх використання, види, терміни зберігання, якість.

 31. Пиво: класифікація, асортимент, дегустаційна оцінка якості, умови та терміни зберігання, якість.

 32. Тваринні жири: їх види, склад і загальні властивості. Значення жирів і харчуванні людини.

 33. Солоні рибні товари: характеристика сировини, процес виробництва, зміни якості, що відбуваються при посолі. Дефекти та умови зберігання.

 34. Вершки, сметана, кисломолочний сир. Асортимент, якість. Умови та

 35. терміни зберігання.

 36. Крупи: види, сорти, якість круп із пшениці та гречки. Умови та терміни зберігання.

 37. Вершкове масло: способи отримання, види, вимоги до якості, зберігання, вади.

 38. Харчове та дієтичне значення кисломолочних продуктів. Асортимент, показники якості, умови та строки зберігання кисломолочних продуктів.

 39. Характеристика показників якості свіжої риби. Умови зберігання. Зміни, що відбуваються у свіжої риби.

 40. Класифікація кисломолочних продуктів: основні відмінні ознаки у виробництві кефіру та йогуртів. Дефекти кисломолочних продуктів та вимоги до зберігання.

 41. Рибні консерви і пресерви: відмінність, асортимент, показники якості, харчова цінність та маркування.

 42. Хімічні текстильні волокна: групування, асортимент, споживчі властивості, призначення (віскоза, ацетат, капрон, лавсан).

 43. Групування і характеристика асортименту бавовняних і лляних тканин.

 44. Готовий одяг: характеристика асортименту за основною ознакою групування, вимоги до якості, маркування. Відповідь супроводжувати показом взірців, характеризуючи їх споживчі властивості.

 45. Верхній трикотажний одяг: характеристика асортименту за ознаками групування, вимоги до якості, маркування. Відповідь супроводжувати показом взірців, характеризуючи їх споживчі властивості.

 46. Килимові вироби: асортимент, споживчі властивості, догляд.

 47. Характеристика асортименту шкіряного взуття, вимоги до якості, маркування, пакування, зберігання, догляд.

 48. Характеристика асортименту готових хутряних і кожушних виробів за ознаками групування.

 49. Білизна: характеристика асортименту за ознаками групування, вимоги до якості, маркування, пакування, зберігання.

 50. Чинники, формуючі споживчі властивості скляних побутових товарів (вид скла, спосіб формування, оздоблення).

 51. Характеристика асортименту господарських виробів зі скла за основними ознаками групування, особливості маркування. Відповідь супроводжувати показом взірців.

 52. Характеристика асортименту керамічного посуду за ознаками групування. Відповідь супроводжувати показом взірців.

 53. Прилади для вікон і дверей, замки: асортимент, споживчі властивості, вимоги до якості, пакування.

 54. Інструментальні товари: асортимент, вимоги до якості, маркування.

 55. Характеристика асортименту мінеральних речовин, які мають в'яжучі властивості і кріпильних матеріалів.

 56. Характеристика асортименту будівельних товарів за ознаками групування (покрівельні матеріали, матеріали для скління і для покриття підлог).

 57. Матеріали для облицювання і оздоблення: види, властивості, призначення.

 58. Столярні меблі: групування, асортимент, вимоги до якості, маркування, пакування, зберігання, транспортування.

 59. Косметичні товари: групування, асортимент, вимоги до якості.

 60. Характеристика асортименту лакофарбових матеріалів і інструментів для малярних робіт за ознаками групування.

 61. Характеристика асортименту засобів для прання і миття, засобів для догляду за житлом, предметами домашнього вжитку за ознаками групування.

 62. Характеристика асортименту електроустановлювальних товарів і побутових світильників.

 63. Нагрівальні електроприлади: асортимент, споживчі властивості, вимоги до якості, маркування, зберігання.

 64. Характеристика асортименту пральних, швейних і в'язальних машин.

 65. Телевізори: групування, асортимент, маркування, вимоги до якості, зберігання.

 66. Характеристика асортименту шкільно-письмових і канцелярських виробів.

 67. Класифікація і споживчі властивості шкіряного взуття.

 68. Характеристика асортименту текстильної і металевої галантереї.

 69. Характеристика асортименту шкіряної галантереї і галантереї з пластичних мас.

 70. Годинники: групування, асортимент, індексація, догляд.

 71. Дайте визначення металам. Які їх види використовуються для виробництва метало господарських виробів?

 72. Дайте характеристику асортименту чавунного посуду.

 73. Дайте характеристику асортименту столових приладів.

 74. Охарактеризуйте асортимент садово-городнього інвентарю.

 75. Вимоги до якості метало господарських товарів.

 76. Дефекти сломаси.

 77. Дефекти скловиробів.

 78. Дайте характеристику гончарної кераміки.

 79. Дайте характеристику дефектів черепка й поливи керамічних виробів.

 80. Класифікація та асортимент натільної білизни

 81. Види оздоблення скляного посуду.

4 Рекомендована література

Основна

 1. ДСТУ 3993-2000 «Товарознавство. Терміни та визначення». – К.: Держстандарт України, 2000. – 24 с.

 2. Оснач О.Ф. Товарознавство: навчальний посібник / О.Ф. Оснач. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 3. Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних і яєчних товарів: підручник / Г.Б. Рудавська. – К.: КНТЕУ, 2006.

 4. Салухіна Н.Г. Товарознавство зерно борошняних товарів: підручник / Н.Г. Салухіна, А.А. Самойленко, В.В. Ващенко. – К.: КНТЕУ, 2002.

 5. Сирохман І.В. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів: підручник / І.B. Сирохман, Т.М. Роситюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І.В. Сирохман, І.М. Задорожній, П.Х. Пономарьов. – 4-е вид., пер. і доп. – К.: Лібра, 2007.

 7. Сирохман І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник / І.B. Сирохман, Т.М. Лозова. – К.: Центр навчальної літератури, 2008.

 8. Агбаш В.Л. Ринок побутових радіоелектронних товарів / В.Л. Агбаш, І.І. Васильєва // Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп. ; під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОН України; Студцентр, 2004. – С. 338-367.

 9. Артюх Т.М. Діагностика та экспертиза коштовностей: Шдручник. - К.: КНТЕУ, 2002. - 500 с.

 10. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари. Товари культурно-побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К.: Вища шк., 2009. – 327 с.

 11. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутоваго призначення: підручник / Т.Г. Глушкова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 550 с.

 12. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари : підручник / за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702 с.

 13. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп. / Під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОіН України; Студцентр, 2004. – 816 с.

 14. Радченко Л.О., Льовшина Л.Д., Головко М.П., М’ячиков О.В., Мартишко І.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів: Навчальний посібник. – Х.: Світ книг, 2015. – 943с.

 15. Справочник товароведа /Непродовольственных товаров/ Т. 2. 3-е изд. – М.: Экономика, 1988.

 16. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового призначення: навчально-наочний посібник / І.С. Полікарпов, В.С. Лукашов, І.І. Шийко та ін. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 296 с.

 17. Товарознавство. Непродовольчі товари: підручник / Д.П. Лойко [та ін.]; за ред. проф. Д.П. Лойко. – К: [Б:В.], 2007. – 606 с.

Допоміжна

 1. Баранова Е.Н. Справочник товароведа продовольственных товаров / E.H. Баранова, Л.А. Боровикова, B.C. Брилева. – Т. 2. – М.: Экономика, 1989.

 2. Домарецкий В.А. Технологія солоду та пива: підручник / В.А. Домарецкий. – К.: Фірма «Інкос», 2004.

 3. Кисляк Н.К. Теоретичні основи товарознавства / Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський. – К.: Вид-во KHTEУ, 2002.

 4. Осика В.А. Пакувальні матеріали і тара: підручник / В.А. Осика. – К.: КНТЕУ, 2007.

 5. Райкова Е.Ю. Теория товароведения / Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додон-кин. – М.: Академия, 2003.

 6. Рудавська Г.Б. Харчові концентрати: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. – К.: КНТЕУ, 1999.

 7. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: навчальний посібник – К.: Центр Навчальної літератури, 2003.

 8. Ясинська Н.С. Основи товарознавства продтоварів / Н.С. Ясинська та ін. – К, 2002.

 9. Артюх Т.М. Товарознавство ювелірних товapiв та годинників. Опорн. конспект лекц. - К.: КНТЕУ, 2002. - 179 с.

 10. Артюх Т.М. Діагностика дорогоцінних каменів органогенного походження: Опорн. конспект лекщй. - К.: КНТЕУ, 1998. - 12с.

 11. Балабанов И.Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни. - М.: Финансы и статистика, 1998.

 12. Байбеков Ш.С. и др. Товароведение культтоваров: Учебник для товарове отд-ний техникумов. – М.: Экономика, 1983. – 360 с.

 13. Богинская О.А., Левенко В.Л. Товароведение непродовольственных товаров. Музыкальные инструменты: Учеб. пособие для вузов. – Киев: Вища школа, 1981. – 136 с.

 14. Голодницкий А.Б. Фотокинотовары (товароведение): Учебник для проф.-тех. училищ. - М.: Экономика, 1981. – 160 с.

 15. Голодницкий А.Б. Контроль качества радиотоваров в торгове . – 2-е изд. – М.: Экономика, 1984. – 72 с.

 16. Заржецкий Е.В. Радиотовары: (Товароведение): Учеб. пособие для проф.. обучения робочих на пр-ве. – М.: Экономика, 1988. – 199 с.

 17. Золотухи И.П. и др. Цифрове звукове магнитофоны. – Томск: Радио и связь, Томський отдел, 1990. – 160 с.

 18. Зотова И.А. Покупателю о фотокинотоварах. – 2-е изд., пере раб. – М.: Экономика, 1987. – 95 с.

 19. Інфраструктура товарного ринку: Нав. Посібник/ - К.: НМЦВОМОіН України, НВФ „Студцентр”, 2002. – 608 с.

 20. Клинков Е.А. Культтовары: реализация и качество / Е.А. Клинков, А.Г. Лобко. – М.: Знание, 1977. – Серия 9. – 64 с.

 21. Козюренко Ю.И. Покупателю о магнитофонах. – М.: Экономика, 1990. – 127 с.

 22. Кузнєцов В.А., Лебедев В.И. Покупателю о телевизорах. – М.: Экономика, 1987. – 95 с.

 23. Левенко В.Л. Формирование ассортимента технически сложных товаров / В.П. Левенко, Н.Т. Костюк. – К.: Техніка,1987. - 205 с.

 24. Леонов А.И., Дубровский Н.Ф. Основы технической эксплуатации бытовой радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 272 с.

 25. Макаров Л.А Драгоценные камни: Введение в бизнес, оценку и диагностику драгоценных камней. - М.: ИПФ «Сашко», 2001. -616 с.

 26. Марфунин А.С. История золота. - М.: Наука, 1987.

 27. Миллер А. М. Оценка ювелирных камней и ювелирных изделий -Нью-Йорк, США, 1999.

 28. Михеєва Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Советский композитор, 1986. – 176 с.

 29. Орлов A.M. Драгоценные металлы. - М.: Редактор Комьюни-кейшнз, 1996.

 30. Остановский Т.С. и др. Товароведение культтоваров: Учебник для товарове. фак. торг. вузов – М,: Экономика, 1981, - 376 с.

 31. Платонов В.В. Товароведение культтоваров / В.В. Платонов. – М.: Экономика, 1987. - 367с.

 32. Пєшков А.Ф. Современные фотоаппараты. СПб.: Ар лит, 2001. – 224 с.

 33. Сперанский С.Л. Музыкальные товары: (Товароведение): Учеб. для средних проф..-тех. уч-щ. - 2-е изд, пере раб. – М.: Экономика, 1987. – 175с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка