Робоча навчальна програмаСкачати 305.15 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір305.15 Kb.
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


____________________________
“_______”______________2013 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни


ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА”


Харків 2013

1.2. ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Порядковий № занять

Види навчальних занять (Л; ЛЗ; ПЗ; СР)

Кількість годин

Номери семестрів, найменування тем і питань


Кожного заняття. Завдання на самостійну роботу.

Потрібний рівень сформованості знань та умінь для кожного питання

Інформаційно-методичне забезпечення занять

1

2

3

4

5

6

4 СЕМЕСТРРозділ 1. Електричні кола.Тема 1. Основи аналізу електричних кіл.

1

Л1

2

Вступ. Основні поняття і закони електротехніки. Електричні кола постійного струму і їх структура. Джерело електрорушійної сили (ЕРС) і джерело струму. Енергетичний баланс електричного кола. Режими роботи електричного кола.

З1

1,2,14

СР

1

Вивчення основних законів та понять електричних кіл.

З1

4,5
Тема 2. Електричні кола однофазного синусоїдного струму

2

Л2

2

Загальні поняття про кола синусоїдного струму. Характеристики і параметри синусоїдного струму. Отримання та форми подання синусоїдних струмів, напруг, ЕРС: аналітична, графічна і векторна, їхні діючі і середні значення. Елементи кола змінного струму. Співвідношення синусоїдальних напруги і струму на ідеальних елементах R,L,C. Поняття про активний та реактивний опори.

З1

1,2,14

3

ПЗ1

2

Розрахунок простих електричних кіл постійного струму при послідовному, паралельному та змішаному з’єднанні елементів методом еквівалентних перетворень (пряма задача).

З1,У1

1,2
СР

1,5

Вивчення методів розрахунку електричних кіл постійного струму та розв’язання задачі 1.1.

У2

3

4

Л3

2

Співвідношення синусоїдних напруги і струму на дільниці кола з послідовним з’єднанням ідеальних елементів, активні, реактивні і повні опори. Активні, реактивні і повні провідності. Закони Кірхгофа для електричних кіл і їхні модифікації стосовно кіл синусоїдного струму.

Енергія і потужність у колі синусоїдного струму з ідеальними R,L,C елементами, направлення передачі енергії. Активна, реактивна та повна потужності в загальному випадку електричного кола синусоїдного струму. Баланс потужностей в електричних колах.З1

1,2,14

5

Л4

2

Співвідношення синусоїдальних напруги і струму на дільниці кола з паралельним з’єднанням ідеальних елементів R,L,C;

Резонансні явища в електричних колах: резонанс напруг і резонанс струмів та їхнє практичне використання.

Основи еквівалентних перетворень у колах синусоїдного струму: загальні випадки послідовного, а також паралельного з’єднання ідеальних елементів.


З1

1,2,14

6

ПЗ2

2

Розрахунок простих електричних кіл постійного струму зі змішаним з’єднанням елементів (зворотна задача).

Розрахунок електричних кіл постійного струму методом перетворення елементів, з’єднаних “трикутником”, в “зірку”.З1,У1

3,4
СР

1,5

Вивчення методів розрахунку електричних кіл постійного струму з мостовим з’єднанням елементів та розв’язання задачі 1.2.

У2

3,14
СР

5

Отримання та виконання РГР-1 “Розрахунок електричних кіл постійного струму” (розділ 1, задачі 1, 2 і 3)

З2, У2

6
Тема 3. Трифазні електричні кола

7

Л5

2

Трифазні кола. Принцип отримання і форми подання трифазної системи ЕРС. Способи з’єднання фаз трифазного джерела. Лінійні і фазні напруги і їхнє співвідношення у трифазних колах. Способи включення навантаження в трифазне коло, типи трифазного навантаження. Співвідношення напруг і струмів, векторна діаграма і потужність симетричного навантаження при його з’єднанні в «зірку».

З1


1,2,14


8

Л6

1

Трифазні кола. Співвідношення напруг і струмів, векторна діаграма і потужність симетричного навантаження при його з’єднанні в «трикутник». Виявлення потужності трифазного кола через лінійні напругу і струм.

З1

1,2,14


Тема 4. Перехідні процеси в лінійних електричних колах

9

Л6

1

Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Причини виникнення, закони комутації і загальні принципи аналізу.

З11,2,14

10

ПЗ3

2

Розрахунок складних електричних кіл за законами Кірхгофа. Визначення показів вимірювальних приладів, які вмикаються в електричне коло, що розраховується

З1, У1

3, 4
СР

1,5

Вивчення методів розрахунку складних електричних кіл постійного струму та розв’язання задачі 1.3.

З1,У1

3, 4

11

Л7

2

Приклади аналізу перехідних процесів: вмикання котушки індуктивності до джерела постійної ЕРС і її розряд на резистор; розмикання кола з котушкою індуктивності; вмикання конденсатора до джерела постійної ЕРС і його розряд на резистор. Підключення реальної котушки до джерела синусоїдної ЕРС.

З1

1,2,14
СР

2

Ознайомлення зі способами включення навантаження у трифазне коло та з основними спів відношеннями напруг і струмів

З1

4,5

Розділ 2. Магнітні кола і електротехнічні пристрої

Тема 1. Магнітні кола та однофазні трансформатори

12

Л8

2

Магнітні кола. Магнітне поле і його прояв. Величини і закони, що характеризують магнітні поля в магнітних колах.

Феромагнітні матеріали і їхні характеристики.

Класифікація магнітних кіл. Закони Ома і Кірхгофа для магнітних кіл. Принципи розрахунку і аналізу магнітних кіл постійного струму.


З1

1,2,4,5
СР

1

Захист РГР №1.

З2, У1
13

ПЗ4

2

Визначення параметрів схем заміщення приймачів електроенергії. Розрахунок однофазних кіл синусоїдного струму з послідовним з’єднанням елементів R, L, C

З1, У1

3, 4
СР

1,5

Вивчення методів розрахунку електричних кіл синусоїдного струму та розв’язання задач 2.1 і 2.2

З1, У1

3
СР

9

Підготовка до модульної контрольної роботи по лекційним темам 1-3 і розрахунку електричних кіл постійного струму

З2, У1

1,2,8
МК1
МК робота за лекційними темами 1-3 розділу 1 і з розрахунку електричних кіл

З2, У2
14

Л9

2

Магнітні кола із змінною магніторушійною силою. Фізичні процеси в магнітних колах із змінною магніторушійною силою. Взаємозв’язки електричних і магнітних параметрів в котушці зі сталевим осердям, що ввімкнута на синусоїдну напругу. Форми залежностей потоку, ЕРС і струму від часу для ідеалізованої котушки. Векторна діаграма, схема заміщення реальної котушки. Втрати потужності в котушці зі сталевим осердям.

Дроселі. Дросель з регульованим повітряним зазором та дросель насичення: будова, принцип дії і характеристики.СР

4

Ознайомлення з основними поняттями та законами магнітних кіл. Вивчення особливостей магнітних кіл змінного струму

З1

1,2,8

15

Л10

2

Трансформатори. Призначення і устрій трансформатора. Принцип дії однофазного трансформатора. Рівняння напруг і струмів. Втрати потужності і енергетична діаграма трансформатора. Режими холостого ходу і короткого замикання, визначення параметрів трансформатора. Режим навантаження і експлуатаційні характеристики трансформатора


З1

1,2,4,5

16

ПЗ5

2

Розрахунок кіл синусоїдного струму при паралельному з’єднанні приймачів електроенергії


З1, У1

3, 4
СР

2

Вивчення методів розрахунку електричних кіл синусоїдного струму та розв’язання задач 2.3 і 2.4

З1, У1

3
СР

5

Отримання та виконання РГР-2 “Розрахунок однофазних електричних кіл синусоїдного струму” (розділ 2, задачі 1-4)

З2, У2

6

Тема 2. Електричні машини постійного струму

17

Л11

2

Електричні машини постійного струму. Призначення і області застосування. Устрій машини постійного струму.


Принцип дії: отримання ЕРС і електромагнітного моменту, рівняння напруг і режими роботи

З1

1,2,4,5
СР

3

Вивчення устрою, принципу дії, характеристик і параметрів трансформатора

З1

1,2,5

18

Л12

2

Втрати потужності і ККД машини постійного струму. Способи збудження машини постійного струму. Генератори постійного струму: схеми заміщення, характеристики.

Двигуни постійного струму: механічні характеристики, способи пуску, регулювання частоти обертів.


З1

1, 2

19

ПЗ6

2

Розрахунок кіл синусоїдного струму при резонансних режимах роботи

З1, У1

3, 4
СР

2

Вивчення методів розрахунку електричних кіл синусоїдного струму при їх резонансному стані та розв’язання задач 2.5 і 2.6

З1, У1

3

20

Л13

1

Саморегулювання двигуна постійного струму. Експлуатаційні характеристики двигунів постійного струму з паралельним, послідовним і змішаним збудженням.


З1

1, 2

Тема 3. Трифазні асинхронні двигуни

21

Л13

1

Трифазні асинхронні двигуни: призначення та устрій. Отримання магнітного поля, що обертається.


З1

1, 2
СР

3

Ознайомлення з устроєм та принципом дії МПС. Вивчення способів пуску і регулювання обертів ДПС та його характеристик

З1

1,2,5

22

Л14

2

Принцип дії трифазного асинхронного двигуна. Параметри асинхронного двигуна. Рівняння напруг і струмів. Електромагнітний момент і механічна характеристика


З1

1,2,5
СР

1

Здача РГР-2

З2, У1
23

ПЗ7

2

Розрахунок трифазних електричних кіл при симетричному навантаженні і з’єднанні приймачів у “зірку” та “трикутник”

З1, У1

3, 4
СР

2

Вивчення методів розрахунку трифазних електричних кіл синусоїдного струму та розв’язання задачі 3.2 (тільки симетричне навантаження)

З1, У1

3

24

Л15

2

Енергетична діаграма трифазного асинхронного двигуна. Пуск, саморегулювання і управління трифазного асинхронного двигуна. Гальмові режими трифазних асинхронних двигунів. Експлуатаційні характеристики.


З1

1,2
СР

3

Вивчення принципу дії, устрою, механічних характеристик та способів пуску і регулювання Обертів ТАД.

З1

5,6
СР

11

Підготовка до контрольної роботи по лекційним темам 1-4 та розрахунку однофазних електричних кіл синусоїдного струму

З2, У1

1,2,7

25

ПЗ8

1

Контрольна робота по лекційним темам 1-3 розділу 2 та розрахунку однофазних електричних кіл синусоїдного струму

З2, У1
5 СЕМЕСТРРозділ 3. ЕлектронікаТема 1. Напівпровідникові прилади

26

Л16

2

Електроніка. Напівпровідники та їхні властивості. Фізичні процеси у напівпровідниках. Електронна і дірочна електропровідність.

Електронно-дірочний перехід, його властивості і характеристики.

Класифікація напівпровідникових приладів.


З1

2,3
СР

2

Вивчення змісту лекції 16

З1

2,3

27

ЛЗ1

2

Вивчення способів пуску та регулювання частоти обертання ДПС. Розрахунок механічних характеристик ДПС за технічними даними

З1, У1

2,3,9

28

ЛЗ2

2

Вивчення способів пуску та регулювання частоти обертання ТАД. Розрахунок механічних характеристик ТАД за технічними даними

З1, У1

2,3,9,12
СР

8

Видача та виконання РГР-3 “Розрахунок механічних характеристик ДПС і ТАД”

З1, У1

9

29

Л17

2

Напівпровідникові резистори: призначення, типи, позначення, принцип дії, параметри та вольт-амперні характеристики.

Напівпровідникові діоди: призначення, типи, позначення, параметри та характеристики. Принцип дії випрямного діода та стабілітрона, їх параметри та вольт-амперні характеристики.З1

2,3
СР

2

Вивчення змісту лекції 17

З1

2,3

30

ЛЗ3

2

Інструктаж з техніці безпеки і протипожежної безпеки. Влаштування лабораторного стенду.

Лабораторна робота (ЛР) №1 “Дослідження простих кіл постійного струму при послідовному, паралельному і змішаному з’єднанні елементів”.З1, У1

8, 11
СР

3

Оформлення ЛР №1 та підготовка до її здачі, засвоєння ЛР №2 та підготовка до її виконання.

З1

8

31

ЛЗ4

2

ЛР №2. Дослідження кола постійного струму з одним джерелом енергії та мостовим з’єднанням елементів (з’єднання елементів трикутником та зіркою і їх еквівалентне перетворення одне в інше)

З1, У1

8, 11
СР

3

Оформлення ЛР №2 та підготовка до її здачі, засвоєння ЛР№3 та підготовка до її виконання.

З1

8

32

Л18

2

Біполярні транзистори: призначення, будова, типи, позначення, схеми включення і режими роботи.

Принцип дії біполярного транзистора. Підсилювальні властивості, параметри і характеристики.З1

2,3
СР

2

Вивчення змісту лекції 18

З1

2,3

33

ЛЗ5

2

ЛР №3. Дослідження кола синусоїдного струму з послідовним з’єднанням приймачів, визначення параметрів схеми заміщення пасивного двополюсника.


З1, У1

2,3
СР

3

Оформлення ЛР №3 та підготовка до здачі, засвоєння ЛР №4 та підготовка до її виконання


З1

8,11

34

ЛЗ6

2

ЛР №4. Дослідження трифазних електричних кіл при з’єднанні симетричного навантаження «зіркою» і «трикутником»


З1, У1

8,11

35

Л19

2

Польові транзистори: типи, позначення, устрій, схеми включення, принцип дії і характеристики.

Тиристори: призначення, типи, позначення, устрій, схеми включення і характеристики.З1

2,3
СР

2

Вивчення змісту лекції 19


З1

2,3
СР

2

Оформлення ЛР № 4 та підготовка до її здачі


З1

8,11
СР

3

Підготовка до колоквіуму за лабораторними роботами з електричних кіл


З1

2,3,8

36

ЛЗ7

2

Колоквіум з електричних кіл


З1СР

1

Засвоєння змісту ЛР №5 та підготовка до її виконання


З1

8

37

ЛЗ8

2

ЛР №5. Дослідження однофазного трансформатора


З1, У1

2,3
СР

4

Підготовка до модульної контрольної роботи за темами 1, 2 розділу 3


З1, У1

2,3
МКМодульна контрольна робота за темами 1, 2 розділу 3
Тема 2. Випрямлячі і згладжувальні фільтри

38

Л20

2

Випрямні пристрої. Структурна схема та параметри випрямлячів.

Однофазні випрямлячі: схеми, принцип дії, параметри і характеристики.

Згладжу вальні фільтри випрямлячів: схеми, принцип дії, параметри і характеристики.

Трифазні випрямлячі: основні схеми, принцип дії, параметри і характеристики.З1

2,3
СР

2

Вивчення змісту лекції 20


З1

2,3
СР

3

Оформлення ЛР №5 та підготовка до її здачі, засвоєння ЛР №6 та підготовка до її виконання


З1

9

39

ЛЗ9

2

ЛР №6. Дослідження генератора постійного струму з незалежним збудженням


З1, У1

9
СР

3

Оформлення ЛР №6 та підготовка до її здачі, засвоєння ЛР №7 та підготовка до її виконання


З1, У1

9

40

ЛЗ10

2

ЛР №7. Дослідження трифазного асинхронного двигуна


З1, У1

9,11,12

41

Л21

2

Керовані випрямлячі. Однофазний однонапівперіодний керований випрямляч: схема, принцип дії, параметри і характеристики.

Помножувачі напруги. Паралельний і послідовний подвоювачі напруги: схеми і принцип дії.

Інвертор автономний: схема, принцип дії, характеристики.

Стабілізатори напруги. Параметричний і компенсаційний стабілізатори: схема, принцип дії, характеристики.З1

2,3
СР

2

Вивчення змісту лекції 21


З1

2,3
СР

2

Оформлення ЛР №7 та підготовка до її здачі


З1, У1

9
СР

2

Підготовка до колоквіуму з електромеханічних пристроїв


З1

2,3,9

42

ЛЗ11

2

Колоквіум за лабораторними роботами з електромеханічних пристроїв


З1СР

1

Захист РГР-3


З2, У1СР

1

Засвоєння змісту і підготовка до виконання ЛР №8


З1

10

43

ЛЗ12

2

ЛР №8. Дослідження напівпровідникового діода, стабілітрона та диністора


З1, У1

10,11

Тема 3. Електронні підсилювачі на транзисторах

44

Л22

2

Загальні поняття про підсилювачі. Класифікація, структурна схема, основні параметри, показники.


Підсилювач низької частоти на біполярному транзисторі за схемою з загальним емітером: призначення елементів схеми, принцип дії, характеристики. Температурна стабілізація каскаду. Перешкоди і викривлення підсилювача.

З1

2,3
СР

2

Вивчення змісту лекції 22


З1

2,3
СР

3

Оформлення ЛР №8 та підготовка до її здачі, засвоєння ЛР №9 та підготовка до її виконання


З1

10

45

ЛЗ13

2

ЛР №9. Дослідження однофазних напівпровідникових випрямлячів


З1,У1

10,11
СР

3

Оформлення ЛР №9 та підготовка до її здачі, засвоєння ЛР №10 та підготовка до її виконання


З1

10

46

ЛЗ14

2

ЛР №10. Дослідження підсилювача низької частоти на біполярному транзисторі за схемою із загальним емітером


З1,У1

10,11
СР

2

Оформлення ЛР №10 та підготовка до її здачі і підготовка до колоквіуму


З1

2,3,10
Л23

1

Зворотні зв’язки в підсилювачах: види і типи зворотних зв’язків та їх вплив на параметри підсилювачів. Міжкаскадні зв’язки в підсилювачах.

З1

2,3

Розділ 4. Мікропроцесорна техніка

Тема 1. Елементи мікропроцесорної техніки
Л23

1

Імпульсна техніка, загальні поняття і характеристики. Електронні ключі та формувачі імпульсних сигналів. Діодні електронні ключі. Транзисторний ключ. Логічні елементи.

Інтегральні мікросхеми. Елементи інтегральних мікросхем. Гібридні і напівпровідникові інтегральні мікросхеми.З1

2,3
СР

1

Вивчення змісту лекції 23


З1

2,3

47

ЛЗ15

2

Колоквіум за лабораторними роботами з електроніки


З1СР

4

Підготовка до контрольної роботи за лекціями теми 3 (розділ 2) та за лекціями теми 1 (розділ 4)


З1,У1

2,3
КРКонтрольна робота за лекціями теми 3 (розділ 2) та за лекціями теми 1 (розділ 4)

1.3. Розрахунково-графічні та курсова роботи


Номер

спеціальностіСеместр

(номер)


Види роботи

Число навчальних

тижнів на виконанняТермін захисту

(на якому тижні)7.090209;

7.090214


4

РГР-1. «Розрахунок електричних кіл постійного струму»

4

8
4

РГР-2. «Розрахунок однофазних електричних кіл синусоїдного струму»

4

14
5

РГР-3 «Розрахунок механічних характеристик двигуна постійного струму і трифазного асинхронного двигуна»

5

12  1. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
Коли проводиться

(№ тижня)Варіанти і зміст модульних контрольних робіт

4 СЕМЕСТР

9

Модульна контрольна робота по лекційним темам 1-3 розділу 1 і з розрахунку електричних кіл постійного струму

16

Модульна контрольна робота за темами 1-3 розділу 2 і розрахунку однофазних електричних кіл синусоїдного струму

5 СЕМЕСТР

9

Модульна контрольна робота за темами 1,2 розділу 3.

16

Контрольна робота за лекціями теми 3 (розділ 3) та за лекціями теми 1 (розділ 4)


3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


№№

п/п

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог інформаційного і матеріального

забезпечення

Де

застосовується

1.

Трегуб А.П. Электротехника / Под ред. Э.В.Кузнецова. – Киев: Вища школа, 1987. – 600 с.

Л, СР

2.

Касаткин А.С., Немцов В.М. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 440 с.

Л, СР

3.

Промислова електроніка: Підручник / В.С.Руденко, В.Я.Ромашко, В.В.Трифонюк. – К.: Либідь, 1993. – 432 с.

Л, СР

4.

Расчет электрических цепей: Учебное пособие / В.Г.Данько, В.И.Милых, А.К.Черкасов. – Киев: УМК ВО, 1992. – 124 с.

Л, СР

5.

Електротехніка: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.Г.Данько, В.И.Милых, А.К.Черкасов, В.Ф.Болюх. – Киев: УМК ВО, 1990. – 264 с.

ПЗ, СР

6.

Магнитные цепи и электротехнические устройства: Учебное пособие / В.Г.Данько, В.И.Милых, А.К.Черкасов и др. – Киев: УМК ВО, 1991. – 116 с.

ПЗ, СР

7.

Расчет линейных электрических цепей. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по курсу «Электротехника и основы электроники» для студентов неэлектротехнических специальностей / В.Г.Данько, Ф.Т.Карпенко, В.И.Милых, А.К.Черкасов. – Харьков: ХПИ, 1992. – 88 с.

ЛЗ

8.

Дослідження електричних кіл. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Електротехніка” / В.І.Мілих. – Харків, ХДПУ, 1998. – 45 с.

ЛЗ

9.

Дослідження магнітних кіл та електротехнічних пристроїв. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Електротехніка” / В.Г.Данько, І.В.Поляков, А.К.Черкасов. – Харків, ХДПУ, 1998. – 46 с.

ЛЗ, СР

10

Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы электроники» / В.Ф.Болюх и др.- Под ред. В.И.Милых. – Харьков: ХПИ, 1992. – 140 с.

ЛЗ

11.

Універсальні лабораторні стенди, зразки електротехнічних пристроїв і електровимірювальних приладів, плакати, роздавальний матеріал

ЛЗ, ПЗ

12

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Электротехника и основы электроники» для студентов всех неэлектротехнических специальностей. Занятие 8. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором / А.К.Черкасов, И.В.Поляков. – Харьков: ХГПУ, 1995. – 24 с.

ЛЗ, ПЗ

13

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Основи електроніки” для студентів всіх неелектротехнічних спеціальностей. “Дослідження мікропроцесорної системи”/ Під ред. В.І.Мілих. –Харків: ХПІ, 1993. – 68 с.

Л

14

Милых В.И. Электрические цепи: Учебное пособие по дисциплине «Электротехника, электроника и микропроцессорная техника». – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 159 с.

Л, ПЗ, СР


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка