Робоча навчальна програмаСкачати 276.39 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір276.39 Kb.


(Ф 03.02 – 92)
Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра соціології та політології


УЗГОДЖЕНО

Директор Навчально-наукового


Гуманітарного інституту
_______________ А.Гудманян

«___»____________2016 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

методичної роботи
________________ Т. Іванова

«___»____________2016 р.Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Методика викладання соціології у вищій школі»
Напрям: 6.030101 «Соціологія»

Спеціальність: 8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)


Курс – 5 Семестр – 9
Лекції – 17 Екзамен – 9 семестр

Практичні заняття – 17

Самостійна робота – 26

Усього (годин/кредитів ECTS) – 60/2.0

Індекс Р8-8.03010101/15-1.3

СМЯ НАУ РНП 12.01.08-01-2016

Робочу навчальну програму дисципліни "Методика викладання соціології у вищій школі" розроблено на основі робочого навчального плану робочого навчального плану №РМ-8-8.03010101/15 підготовки фахівців освітнього ступеня "Магістр" за напрямом 6.030101 "Соціологія" спеціальності 8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності), навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н8-8.03010101/15-1.3, затвердженої «____» _________ 2016 р. та відповідних нормативних документів.

Робочу навчальну програму розробили:

професор кафедри

соціології та політології __________________________ О. Хомерікі
старший викладач кафедри

соціології та політології __________________________ Н. Грищенко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030101 "Соціологія" (спеціальність 8.03010101 "Соціологія (за видами діяльності)") – кафедри соціології та політології, протокол № ____ від __________ 2016 р.
Завідувач кафедри ___________________________О. Хомерікі

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________ 2016 р.


Голова НМРР ___________________________ С. Ягодзінський

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №2

ЗМІСТ

стор.


1. Вступ .....................................................................................................................3

2. Зміст навчальної дисципліни ……………………………………………..

4

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ……………………………….

5

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять………

5

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика та обсяг ………………………………….

5

2.2.2 Практичні заняття, їх тематика та обсяг ……………………………….

6

2.2.3 Самостійна робота студента, її зміст та обсяг …………………………

6

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни …………………..…….

7

3.1. Список рекомендованих джерел ……………………………………...…..

7

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання ………………….….

8


4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь..

8

1. ВСТУП

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Методика викладання соціології у вищій школі» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз,

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

пор.Назва теми

(тематичного розділу)Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практичні

СРС

1

2

3

45

6

9 семестр

Модуль №1 "Методика викладання соціології як науково-практична дисципліна"

1.1

Методика викладання соціології як навчальна дисципліна. Теоретичні основи організації навчального процесу у вищій школі.

8

2

2

4

1.2

Еволюція соціологічної освіти. Історія викладання соціології у вищій школі. Сучасна соціологічна освіта. Основні напрями роботи викладача.

13

4

4

5

1.3

Методика організації форм навчальної роботи в курсі соціології. Теоретичні основи викладання соціології. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу.

13

4

4

5

1.4

Управління самостійною та науково-дослідною роботою студентів. Форми контролю навчальної роботи.

13

4

4

5

1.5

Розробка програми курсу соціології. Інноваційні методики викладання соціології.

10

3

2

5

1.6

Модульна контрольна робота №1

3

-

1

2

Усього за модулем №1

60

17

17

26

Усього за навчальною дисципліною

60

17

17

26


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

Таблиця 2пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

9 семестр

Модуль №1 "Методика викладання соціології як науково-практична дисципліна"

1.1

Методика викладання соціології як навчальна дисципліна. Теоретичні основи організації навчального процесу у вищій школі.

2

2

1.2

Еволюція соціологічної освіти. Історія викладання соціології у вищій школі.

2

1

1.3

Сучасна соціологічна освіта. Основні напрями роботи викладача.

2

2

1.4

Методика організації форм навчальної роботи в курсі соціології.

2

1

1.5

Теоретичні основи викладання соціології. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу.

2

2

1.6

Управління самостійною та науково-дослідною роботою студентів.

2

1

1.7

Форми контролю навчальної роботи.

2

2

1.8

Розробка програми курсу соціології.

2

1

1.9

Інноваційні методики викладання соціології.

1

2

Усього за модулем №1

17

14Усього за 9 семестр

17

142.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг


пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практ.

заняття


СРС

1

2

3

4

9 семестр

Модуль №1 "Методика викладання соціології як науково-практична дисципліна"

1.1

Методика викладання соціології як навчальна дисципліна. Теоретичні основи організації навчального процесу у вищій школі.

2

2

1.2

Еволюція соціологічної освіти. Історія викладання соціології у вищій школі.

2

1

1.3

Сучасна соціологічна освіта. Основні напрями роботи викладача.

2

1

1.4

Методика організації форм навчальної роботи в курсі соціології.

2

1

1.5

Теоретичні основи викладання соціології. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу.

2

1

1.6

Управління самостійною та науково-дослідною роботою студентів.

2

1

1.7

Форми контролю навчальної роботи.

2

1

1.8

Розробка програми курсу соціології. Інноваційні методики викладання соціології.

2

2

1.9

Модульна контрольна робота №1

1

2

Усього за модулем №1

17

12

Усього за 9 семестр

17

12


2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг

пор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


9 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

14

2.

Підготовка до практичних занять

10

3.

Підготовка до модульної контрольної роботи

2

Усього за навчальною дисципліною

263. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Горбач А.Н. Ковалева И.Д., Редько О.А., Сорока Ю. Г. Нетрадиционные методы преподавания социологии. – Харьков, 2001. – 328 с.

3.1.2. Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе. Уч. пос. – М.: Тетра-С, – 2003. – 240 с.

3.1.3. Малахова, Ж. Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. посібник / Ж. Д. Малахова, В. М. Огаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.

3.1.4. Методика викладання у вищій школі : конспект лекцій / уклад. В. А. Оверчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 95 с.

3.1.5. Методика викладання соціології : навчальний посібник / В.Г. ЧугаєвськийЛ. В. Чугаєвська . – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011 . – 217 с.

3.1.6. Методика преподавания социологии: Учебное пос. для преподавателей и студентов вузов /А.Ткаченко. – М.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 120 с.

3.1.7. Оганян К.М., Оганян К.К. Методика преподавания социологии. – М.: Инфра-М; Znanium. Cjm, 2015. – 163 с.

3.1.8. Cоциология в аудиториии: исскуство коммуникации: Научно-методическре пособие для преподавателей. – Х.: Изд. Центр ХНУ им. В.Н.Каразина, 2004. – 266 с.

3.1.9. Ткаченко А.В. Методика преподавания социологии. – М.: Юрайт, 2015. – 369 с.

3.1.10.Чугаєвський В.Г. Соціологія педагогіки : навч. посіб. / В. Г. Чугаєвський, Л. В. Чугаєвська; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 228 c.

Додаткові рекомендовані джерела

3.1.11. Воронцов А. В. Об использовании информационных технологий в преподавании социологических дисциплин / А. В. Воронцов, В. Г. Лукьянов // Социологиче- ские исследования. – 2011. – № 6. – С. 94 – 98.3.1.12. Гейдаров П. Ш. О возможностях электронного научного семинара / П. Ш. Гейдаров // Социологические исследования. – 2010. – № 8. – С. 135 – 137.

3.1.13. Ігнатенко, В. М. Використання мультимедійних презентацій та електронного підручника під час викладання базових навчальних дисциплін / В. М. Ігнатенко, В. Ф. Нефедченко, А. С. Опанасюк // Нові технології навчання : наук.- метод. збірник. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2010. – № 63 : Ч 1. – С.67-71.

3.1.14. Карапетянц І.В. Про викладання соціології в зарубіжних університетах / / СОЦИС, 2000. № 9. С. 123-125. 

3.1.15. Тарасенко А. До питання розроблення методик викладання соціології / А. Тарасенко, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 2. – С.170-181.

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН

пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1

2

3

4

1.

Методичні вказівки з виконання модульної контрольної роботи

1.6

2 прим.

та електронна версія
4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

9 семестр

Модуль №1

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість балівВиступ на практичному занятті (5 разів х 8 балів)

40 (сумарна)Доповідь у вигляді презентації ( 1 раз х 10 балів)

10

Виконання експрес-завдань ( 2 рази х 9 балів)

18 (сумарна)

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 41 балу

Виконання модульної контрольної роботи №1

20

Усього за модулем №1

88

Семестровий екзамен

12

Усього за 9 семестр

100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою

Рейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВиступ на практичному заняття (сумарна)

Виконання експрес-завдань (сумарна)

Доповідь у вигляді презентації

Виконання

модульної

контрольної

роботи


36-40

17-18

9-10

18-20

Відмінно

30-35

14-16

8

15-17

Добре

24-29

11-13

6-7

12-14

Задовільно

менше 24

менше 11

менше 6

менше 12

Незадовільно

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок


в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.4
Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінкам за національною шкалою
Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах оцінці

за національною шкалоюОцінка в балах

Оцінка за національною шкалою
Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТSОцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

НезадовільноНезадовільно
(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки(Ф 03.02 – 02)АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного

(Ф 03.02 – 32)УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка