Робоча навчальна програма навчальної дисципліниСкачати 445.79 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації05.05.2017
Розмір445.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра прикладної інформатики


УЗГОДЖЕНО

В.о. директора ГМІ


_______________ А.Гудманян

"____"____________2012 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________ А.Полухін

"____"____________2012 р.
Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Бази даних в документно-інформаційній сфері та їх адміністрування"

(за кредитно-модульною системою)Напрям підготовки: 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Спеціальність: 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Спеціальність: 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»


Курс – 5 Семестр – 9
Лекції – 17 Диференційований залік – 9 семестр

Лабораторні заняття – 17

Індивідуальні заняття – 8

Самостійна робота – 84

Усього (годин/кредитів ECTS) – 126/3.5
Курсова робота – 9 семестр

Індекс Р4–7.02010501/12 – 2.1.4

Р4–8.02010501/12 – 2.1.4
СМЯ НАУ РНП 09.01.01-01-2012

Робоча навчальна програма дисципліни "Бази даних в документно-інформаційній сфері та їх адміністрування" розроблена на основі робочого навчального плану № РС-8-7.02010501-/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст " за напрямом 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" спеціальності 7.02010501 "Документознавство та інформаційна діяльність"; робочого навчального плану № РМ - 8 -8.02010501/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр " за напрямом 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" спеціальності 7.02010501 "Документознавство та інформаційна діяльність", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н8-7.02010501/12-2.1.14, 8.02010501/12-2.1.14, навчальної програми цієї дисципліни, затвердженої "__"______ 2012 р.,"Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Робочу навчальну програму розробив

доцент кафедри

прикладної інформатики_____________________________ В.Боровик
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" – кафедри прикладної інформатики, протокол № 10 від "29" 05 2012 р.

Завідувач кафедри ___________________________________ В.Гамаюн

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.020105 спеціальності 7/8.02010501 "Документознавство та інформаційна діяльність" – кафедри історії та культурології, протокол № _7_

від "_22_" __05__2012 р.


Завідувач кафедри історії та культурології _____________ І.Тюрменко
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних наук, протокол №_____ від "_____"___________2012 р.
Голова НМРК ______________________________________Л.Іванова


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник 3

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………...4

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА…………………………………………………..4

  1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.4

  2. Мета викладання навчальної дисципліни…………………………………...4

  3. Завдання вивчення навчальної дисципліни…………………………………4

  4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни…………..5

  5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів………………..5

  6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………………...7

 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ………………………………………….7

  1. Тематичний план навчальної дисципліни….………………………….........7

  2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять………….8

   1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг…………………………………...8

   2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг……………………………….9

   3. Індивідуальні заняття…………………………………………………….9

   4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг………………………….9

    1. Курсова робота………………………………………………………..10

 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ……………….10

  1. Список рекомендованих джерел………………..………………………….10

  2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання……………………….11

 1. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ……………………………………………..11

  1. Основні терміни, поняття, означення………………………….…………...11

  2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь…13

 1. ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ…………...18

ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка