Робоча навчальна програма кредитного модуляДата конвертації06.05.2017
Розмір302 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан теплоенергетичного факультету

________________ Є.М.Письменний

"___"________ 2008 р.РОБОЧА навчальна програма кредитного модуля

"Тепло- і масообміні апарати ТЕС та АЕС, П-03”


(назва дисципліни)
для напрямків підготовки (спеціальностей):

"Теплоенергетика" 6.050601, спец. ”Теплові електричні станції”


(шифри та назви напрямів, спеціальностей)
_____денна_____

(форма навчання)Програму рекомендовано кафедрою

ТЕУ Т і АЕС

Протокол засідання кафедри

№ ____ від "__" __________2008 року

Зав. каф. ТЕУ Т і АЕС __________ Н.М. Фіалко

Київ – 2008I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна "Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС, П-03" є однією з профілюючих для спеціальності „Теплові електричні станції”, при вивчені якої студент усвідомлює роль тепломасообмінних апаратів в циклі виробництва електричної енергії, методи розрахунку та принцип роботи установок, а також методи підвищення їхньої ефективності.

Дисципліна опирається на матеріал попередніх інженерних дисциплін, в першу чергу "Тепломасообмін, НП-06", "Гідрогазодинаміка, НП-04", "Технічна термодинаміка, НП-05". Матеріали дисципліни " Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС " в значній мірі використовуються при дипломному проектуванні.
II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУСеместр/код кредитного модуля

Всього годин

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

Вид Інд. завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лабораторні роботи

Комп’ютерний практикум

СРС

Всього

У т.ч. на виконання Інд. завдання

6/П-03

144

36

9

-

9

-

90
1

РР

екз.

III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Курс “Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС” замикає комплекс дисциплін присвячених вивченню обладнання ТЕС та АЕС. Основна мета курсу є вивчення тепло- та масообмінних апаратів (теплової схеми ТЕС і АЕС, а саме схеми регенерації турбоустановки), які становлять так зване допоміжне обладнання ТЕС та АЕС.

У задачу курсу входить вивчення загальної теорії теплових процесів у тепло- та масообмінних апаратах, конструкцій сучасного обладнання ТЕС, особливостей його проектування та теплових розрахунків, підвищення економічності та надійності, певна увага приділяється питанням розгляду техніки безпеки та охорони праці.

Курс закріплює знання загальнонаукових методів пізнання дійсного світу на прикладі наук встановлює зв'язки з раніше прочитаними курсами: механіки рідини, технічної термодинаміки, тепломасообміну, засобів обробки рідини та інше.

Формує бачення спеціаліста о типах, структури та функціональних задач різних апаратів в системі допоміжного обладнання, а також його значення в постачанні енергії. Привчає студента самостійно працювати з літературою, вибирати апарати з стандартного ряду, формує знання, вміння та навички.В результаті вивчення курсу студент повинен знати і вміти розраховувати тепломасообмінні апарати, знати принцип роботи установок та методи підвищення їхньої ефективності.

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.


IV.I. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ.Найменування розділів, тем


Розподіл за семестрами та видами занять

Всього

Лекції

Практ.(контр.)

Семінар.

Лабор.

Комп’ютерні

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 1. Предмет та зміст курсу.

3

2

1

Тема 1.1. Історія розвитку та стан енергетики України.

3

2

1

Розділ 2. Теплообмінні апарати регенеративного підігріву живильної води.

54,3

18

4,5
9
22,8

Тема 2.1. Типи регенеративних підігрівників.

7,6

22
3,6

Тема 2.2. Конструктивні схеми підігрівників низького тиску поверхневого типу.

6,1

12
3,1

Тема 2.3. Конструктивні схеми підігрівників низького тиску змішувального типу.

1,5

1

0,5

Тема 2.4. Підігрівники високого тиску.

3

2

1

Тема 2.5. Тепловий розрахунок регенеративних підігрівників

15,4

4

3
2
6,4

Тема 2.6. Визначення основних геометричних характеристик регенеративних підігрівників поверхневого типу

6,9

2

1
1
2,9

Тема 2.7. Гідравлічний розрахунок поверхневих регенеративних підігрівників.

6,3

22
2,3

Тема 2.8. Розрахунок регенеративних підігрівників змішувального типу.

7,6

4

1


2,6

Контрольна робота з розділу 2

1,5
0,5


1

Розділ 3. Деаератори.

6,75

4

0,25


2,5

Тема 3.1. Основи процесу термічної деаерації.

1,5

1

0,5

Тема 3.2. Типи деаераторів та їх конструкції.

1,5

1

0,5

Тема 3.3. Розрахунок та конструювання деаераційних колонок.

3

2

1

Контрольна робота з розділу 3

0,75
0,25


0,5

Розділ 4. Сітьові підігрівники.

6,95

2

2,25


2,7

Тема 4.1. Призначення та схеми включення.

1,5

1

0,5

Тема 4.2. Конструкції сітьових підігрівників.

0,75

0,5

0,25

Тема 4.3. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників.

3,95

0,5

2


1,45

Контрольна робота з розділу 4

0,75
0,25


0,5

Розділ 5. Випарні апарати та установки ТЕС та АЕС.

6,75

4

0,25


2,5

Тема 5.1. Типи випарників та їх конструкції.

1,5

1

0,5

Тема 5.2. Схеми включення випарників.

1,5

1

0,5

Тема 5.3. Включення випарних установок в теплову схему ТЕС та АЕС.

1,5

1

0,5

Тема 5.4. Розрахунок випарників.

1,5

1

0,5

Контрольна робота з розділу 5

0,75
0,25


0,5

Розділ 6. Охолодники масла.

3,75

2

0,25


1,5

Тема 6.1. Призначення, класифікація та характеристики маслоохолодників паротурбінних установок.

1,5

1

0,5

Тема 6.2. Принципові схеми включення холодників масла в системи маслопостачання стаціонарних паротурбінних установок.

1,5

1

0,5

Контрольна робота з розділу 6

0,75
0,25


0,5

Розділ 7. Підігрівники мазуту.

3,75

2

0,25


1,5

Тема 7.1. Призначення, класифікація та характеристики мазутопідігрівників теплових електричних станцій.

1,5

1

0,5

Тема 7.2. Схеми включення підігрівників мазуту в системи підготовки рідкого палива на ТЕС.

1,5

1

0,5

Контрольна робота з розділу 7

0,75
0,25


0,5

Розділ 8. Підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС.

3,75

2

0,25


1,5

Тема 8.1. Значення інтенсіфікації теплообміну.

1,5

1

0,5

Тема 8.2. Методи підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС.

1,5

1

0,5

Контрольна робота з розділу 8

0,75
0,25


0,5

РР з розділів 2-7

15
15

Підготовка до екзамену

36
36

Всього:

144

36

9

-

9

-

90IV.2. ЛЕКЦІЇ

Розділ 1


Предмет та зміст курсу.

Тема 1.1. Історія розвитку та стан енергетики України.

Лекція 1. Предмет та зміст курсу. Історія розвитку енергетики. Стан сучасного допоміжного обладнання на ТЕС України. Перспективи розвитку енергетики.

Осн. літ-ра: 1 - с.4; 4 - с.З-6; 5 - с. 3-5. Дод. літ-ра: 8 - с. 3-4.Розділ 2


Теплообмінні апарати регенеративного підігріву живильної води.

Тема 2.1. Типи регенеративних підігрівників.

Лекція 2. Ефективність регенеративного підігріву. Класіфікація підігрівників по місцю включення, по принципу дії. Недоліки підігрівників низького тиску поверхневого типу. Вимоги до надійности.

Осн. літ-ра: 1 - с. 5-6; 3 - с. 71-73; 4 - с.7; 5 - с. 5-13.

Тема 2.2. Конструктивні схеми підігрівників низького тиску поверхневого типу.

Тема 2.3. Конструктивні схеми підігрівників низького тиску змішувального типу.

Лекція 3. Схема руху теплообмінного середовища. Графіки зміни температур. Конструктивні схеми підігрівників низького тиску поверхневого та змішувального типу. Маркіровка підігрівників низького тиску.

Осн. літ-ра: 1 - с. 6-20; 3 - с. 73; 211-217; 4 - с.45-63; 5 - с. 13-24; 83-87.

Тема 2.4. Підігрівники високого тиску.

Лекція 4. Схеми включення ОП, ОК. Конструктивні схеми підігрівників високого тиску. Маркіровка підігрівників високого тиску.

Осн. літ-ра: 1 - с. 20-26; 3 - с. 143-160. Дод. літ-ра: 8 - с. 16-49.

Тема 2.5. Тепловий розрахунок регенеративних підігрівників.

Лекція 5. Ціль розрахунку. Тепловий баланс. Середній температурний напор.

Осн. літ-ра: 1 - с. 26-28; 3 - с. 28-41; 217-232; 4 - с. 8-23; 5 - с. 3-54; 26-40.

Дод. літ-ра: 2 - с. 3-24; 6 - с. 167-168; 170-180; 8 - с. 81-86.

Лекція 6. Площа поверхні теплообміну. Вплив режима руху. Визначення коефіцієнта теплообміну. Графічне визначення плотності теплового потоку.

Осн. літ-ра: 1 - с. 28-33; 3 - с. 5-12; 4 - с. 8-23. Дод. літ-ра: 2 - с.24-56; 6 - с.180-186.

Тема 2.6. Визначення основних геометрічних характеристик регенеративних підігрівників поверхневого типу.

Лекція 7. Ціль розрахунку. Конструкторський розрахунок.

Осн. літ-ра: 1 - с. 33-34; 5 - с. 40-43. Дод. літ-ра: 8 - с. 77-81.

Тема 2.7. Гідравлічний розрахунок поверхневих регенеративних підігрівників.

Лекція 8. Гідравлічний опір. Коефіцієнти місцевого опору.

Осн. літ-ра: 1 - с. 34-35; 3 - с. 28-41; 4 - с. 30-31; 5 - с. 43-46.

Дод. літ-ра: 2 - с. 56-77; 6 - с. 168-170; 8 - с. 86-99.

Тема 2.8. Розрахунок регенеративних підігрівників змішувального типу.

Лекція 9. Ціль розрахунку. Тепловий баланс. Розрахункова схема підігрівника.

Осн. літ-ра: 1 - с. 35-38; 45-46; 3 - с. 5-12; 5 - с. 90-94.

Лекція 10. Особливості розрахунку підігрівників змішувального типу.

Осн. літ-ра: 1 - с. 45-50; 3 - с. 5-12.
Розділ З.

Деаератори.

Тема 3.1. Основи процесу термічної деаерації.

Тема 3.2. Типи деаераторів та їх конструкції.

Лекція 11. Термічна деаерація. Закон Генрі. Типи деаераторів та їх конструкції. Маркіровка.

Осн. літ-ра: 1 - с. 50-59; 3 - с. 232-247. Дод. літ-ра: 2 - с. 169-175.

Тема 3.3. Розрахунок та конструювання деаераційних колонок.

Лекція 12. Ціль розрахунку. Схема отсіка струйної колонки. Особливості розрахунку деаераційних колонок.

Осн. літ-ра: 1 - с.59-71; 3 - с.247-261.
Розділ 4.

Сітьови підігрівники.

Тема 4.1. Призначення та схеми включення.

Тема 4.2. Конструкції сітьових підігрівників.

Тема 4.3. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників.

Лекція 13. Призначення та схеми включення. Конструкції сітьових підігрівників. Ціль розрахунку. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників.

Осн. літ-ра: 1 - с. 71-82; 3 - с. 5-12; 4 – с. 36-45. Дод. літ-ра: 2 - с.175-196.
Розділ 5.

Випарні апарати та установки ТЕС та АЕС.

Тема 5.1. Типи випарників та їх конструкції.

Тема 5.2. Схеми включення випарників.

Лекція 14. Типи випарників. Конструкції та маркіровка. Схеми включення випарників.

Осн. літ-ра: 1 - с. 82-91; 3 - с. 160-185. Дод. літ-ра: 2 - с. 222-237.

Тема 5.3. Включення випарних установок в теплову схему ТЕС та АЕС.

Тема 5.4. Розрахунок випарників.

Лекція 15. Включення випарних установок в теплову схему ТЕС та АЕС. Ціль розрахунку. Схема циркуляції. Особливості розрахунку пристрою очистки пари.

Осн. літ-ра: 1 - с. 91-110; 3 - с. 185-200.


Розділ 6.

Охолодники масла.

Тема 6.1. Призначення, класифікація та характеристики маслоохолодників паротурбінних установок

Тема 6.2. Принципові схеми включення охолодників масла в системи маслопостачання стаціонарних паротурбінних установок.

Лекція 16. Призначення, класифікація та характеристики маслоохолодників паротурбінних установок. Принципові схеми включення охолодників масла в системи маслопостачання стаціонарних паротурбінних установок.

Осн. літ-ра: 1 - с. 110-147; 3 - с. 5-12; 4 – с. 63-75. Дод. літ-ра: 2 - с.93-110.


Розділ 7.

Підігрівачи мазуту.

Тема 7.1. Призначення, класифікація та характеристики мазутопідігрівників теплових електричних станцій.

Тема 7.2. Схеми включення підігрівників мазуту в систему подготовки рідкого палива на теплових електричних станціях.

Лекція 17. Призначення, класифікація та характеристики мазутопідігрівників теплових електричних станцій. Схеми включення підігрівників мазуту в систему подготовки рідкого палива на теплових електричних станціях.

Осн. літ-ра: 1 - с. 183-194.


Розділ 8


Підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС.

Тема 8.1. Значення інтенсіфікації теплообміну.

Тема 8.2. Методи підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС.

Лекція 18. Значення інтенсіфікації теплообміну. Методи підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС .

Осн. літ-ра: 1 - с. 245-284; 3 - с. 314-365. Дод. літ-ра: 3 - с. 7-17.

IV.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Розділ 2 Теплообмінні апарати регенеративного підігріву живильної води.

Тема 2.5. Тепловий розрахунок регенеративних підігрівників.

Практичне заняття 1. Тепловий розрахунок регенеративних підігрівників - 2 год.

Тема 2.5. Тепловий розрахунок регенеративних підігрівників.

Тема 2.6. Визначення основних геометричних характеристик регенеративних підігрівників поверхневого типу.

Практичне заняття 2. Тепловий розрахунок регенеративних підігрівників. Визначення основних геометричних характеристик регенеративних підігрівників поверхневого типу. - 2 год.

Тема 2.8. Розрахунок регенеративних підігрівників змішувального типу.

Розділ 4. Сітьові підігрівники.

Тема 4.3. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників.

Практичне заняття 3. Розрахунок регенеративних підігрівників змішувального типу. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників -2 год.

Тема 4.3. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників.

Контрольна робота з розділів 2, 3, 4.

Практичне заняття 4. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників. Контрольна робота з розділів 2, 3, 4. - 2 год.

Контрольна робота з розділу 5, 6, 7, 8.

Практичне заняття 5. Контрольна робота з розділу 5, 6, 7, 8 – 1 година.
IV.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Основною метою розрахункової роботи - навчити студента творчо використовувати знання для рішення інженерних питань. Вміння користуватися літературою за спеціальністю, що готує студента до самостійної творчої роботи.

В розрахунковій роботі студент повинен виконати тепловий (визначити геометричні характеристики) розрахунок підігрівників високого та низького тиску, підігрівника змішувального типу, сітьових підігрівників. Для студентів, які планують перехід на магістерську підготовку, для поглибленого вивчення рекомендується виконати розрахунки маслоохолодників, мазутопідігрівників, деаераторів.

Тематика розрахункових робіт додається до робочої програми в додатку А.


IV.5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

По дисципліні проводиться одна модульна контрольна – 2 години, яка включає 7 контрольних робіт по наступним розділам:Контрольна робота 1. Розділ 2. Теплообмінні апарати регенеративного підігріву живильної води.

Контрольна робота 2. Розділ 3. Деаератори.

Контрольна робота 3. Розділ 4. Сітьові підігрівники.

Контрольна робота 4. Розділ 5. Випарні апарати та установки ТЕС та АЕС.

Контрольна робота 5. Розділ 6. Охолодники масла.

Контрольна робота 6. Розділ 7. Підігрівники мазуту.

Контрольна робота 7. Розділ 8. Підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС.

Контрольні питання до кожної контрольної роботи приведені в додатку Б.


V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При проведенні курсу використовуються матеріали, які дають відомості про характеристики тепло- та масообмінних апаратів сучасних ТЕС та АЕС, особливості їх розрахунку, конструкції апаратів.

Рейтингова оцінка рівня підготовки студентів приведена в додатку В до робочої програми.VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Перелік основної літератури

1. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЗС/ Учебн. пособие для ВУЗов. - М.: 1998. - 288 с.:117 ил.

2. Ильченко О.Т. Тепло и массообменные аппараты ТЗС и АЭС/ К.: Вища школа. -1992.

3. Ильченко О.Т., и др. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий/ -X.: Вища школа. -1985.- 384 с.

4. Краткий справочник по теплообменным аппаратам/ Под ред. П.Д.Лебедева. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962,- 256с. с черт.

5. Промышленные тепломассообменные процессы и установни: Учебник для вузов/ А.М.Бакластов, В.А.Горбенко и др.; Под ред. А.М.Бакластова. - М.: Энергоатомиздат. -1986. - с.328: ил.

6. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА. Раздел подогреватели/ -К.: КПИ.-1983.

7. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА. Раздел деаэраторы и смешивающие подогреватели/ -К. : КПИ.-1984.

8. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА. Раздел испарители паропреобразователи/ -К.: КПИ. -1985.

9. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА. Раздел конденсационные установки/ -К.: КПИ. -1987.

10. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА. Раздел башенные градирни/ -К. : КПИ. 1987.

11. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА.. Раздел сепараторы - пароперегреватели/ -К. : КПИ. -1986.

12. Метод. указания к практическим занятиям по курсу ТМА. Раздел поверхностные подогреватели/ -К. : КПИ. 1987.

13. Метод. указания к практическим занятиям по курсу ТМА. Раздел деаэраторы и смешивающие подогреватели/ -К.: КПИ. -1988.

14. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЄС/ Учебн. пособие для ВУЗов. - Изд-во МЭИ.: 2005. - 260 с.: ил.

15. А.Н.Ганжа, Пароводянные теплообменники энергоустановок ТЭС и АЭС: Монография /Библ. журнала ІТЕ/.-Харьков: НТУ "ХПИ", 2002.-169с.: ил.
Перелік додаткової літератури

1. Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций/ Учебн. пособие для ВУЗов. -М.: Энергоатомиздат. -1987. - с.216.

2. Берман С.С. Расчет теплообменных аппаратов.- М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. - 240 с., черт., ил.

3. Справочник по теплообменным аппаратам /Бажан П.И. и др./ -М.: Машиностроение, 1989. - 360с., ил.

4. Ермолов В.Ф. и др. Смешивающие подогреватели паровых турбин -М.: Энергоиздат. 1982.

5. Ефимочкин Г.И. Бездеаэраторные схемы паротурбинных установок -М.: Энергоатомиздат.- 1989.

6. Шкловер Г.Г., Мильман О.О. Иследование и рассчет конденсационных установок паровых турбин. -М.: Энергоатомиздат. - 1985.

7. В.К.Кошкин, Э.К.Калинин Теплообменные аппараты. -М.: Машиностроение, 1971.- 200с.

8. В.М.Марушкин, С.С.Иващенко, Б.Ф.Вакуленко Подогреватели высокого давления турбоустановок ТЭС и АЭС. - М.: Энергоатомиздат. -1985. - 136с., ил.

9. Справочник по теплообменникам: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. О.Г.Мартыненко и др. – М.: Энергоатомиздат, 1987.- 352 с.(549 с.), ил.

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни _____________Тепло- і масообміні апарати ТЕС та АЕС____________________

затвердженої _____________________________________________________________

(посада і дата затвердження)

Розробники програми:


______________________к.т.н., доцент, Побіровський Ю.М._____________________

(вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автора програми)

/ ______________ / ____Побіровський Ю.М._____/

(підпис) (прізвище та ініціали)Додаток А
Рекомендована тематика розрахункових робіт.


 1. Тепловий розрахунок підігрівника високого тиску. [1, 14, д.9]
 1. Тепловий розрахунок підігрівника низького тиску. [1, 14, д.9]
 1. Тепловий і гідравлічний розрахунок підігрівника змішувального типу. [1, 14, д.9]
 1. Розрахунок деаератора струмино-барботажного типу. [1, 14, д.9]
 1. Тепловий розрахунок сітьового підігрівника вертикального типу. [1, 14, д.9]
 1. Тепловий розрахунок випарника поверхневого типу. [1, 14, д.9]
 1. Перевірочний розрахунок маслоохолодника типу МБ. [1, 14, д.9]
 1. Перевірочний розрахунок мазутопідігрівника типу ПМ. [1, 14, д.9]

Додаток Б


Контрольні завдання до кожної контрольної роботи
Розділ 2. Теплообмінні апарати регенеративного підігріву живильної води.

Контрольна робота 1.

Питання:

 1. Класифікація регенеративних підігрівників ТЕС.

 2. Спрощена схема простого підігрівника низького тиску поверхневого типу.

 3. Тепловий розрахунок схеми підігрівника з зонами ОП, КП, ОК. Основні рівняння.

 4. Спрощена схема підігрівника низького тиску змішувального типу.

 5. Недоліки підігрівників поверхневого типу в порівнянні з змішувальними.

 6. Схема руху теплообмінного середовища у підігрівнику з зонами ОП, КП, ОК.

 7. Графіки зміни температури теплоносія по поверхні підігрівника з зонами ОП, КП, ОК.

 8. Особливості конструкції підігрівників високого тиску (ПВТ) вертикального типу. Конструкція поверхні теплообміну ПВТ.

 9. Схеми включення ПВТ (схема Рикара-Никольного).

 10. Схеми включення ПВТ (схема Віолена).

 11. Три аварійних рівня конденсату в ПВТ.

 12. Спрощена схема підігрівника високого тиску горизонтального типу.

 13. Гідравлічний розрахунок поверхневих підігрівників. Основні рівняння.

 14. Спрощена розрахункова схема підігрівника низького тиску змішувального типу. Основне рівняння теплового балансу. Особливості розрахунку.


Розділ 3. Деаератори.

Контрольна робота 2.

Питання:

 1. Термічна деаерація. Закон Генрі. Коефіцієнт розчинності газів у воді.

 2. Видалення газів при термічній деаерації. Вплив випару на ефективність процесу деаерації.

 3. Класифікація деаераторів по тиску та способу контакту води з парою.

 4. Особливості розрахунку деаераторів на тепло- і масообмін.


Розділ 4. Сітьові підігрівники.

Контрольна робота 3.

Питання:

 1. Схема підключення сітьових підігрівників на КЕС.

 2. Схема підключення сітьових підігрівників на ТЕЦ.

 3. Спрощена схема сітьового підігрівника вертикального типу. Основні елементи.

 4. Особливості розрахунку теплообміну в сітьових підігрівниках.

 5. Схема підключення верхнього та нижнього сітьових підігрівників та теплофікаційного пучку. Тепловий баланс цих елементів.


Розділ 5. Випарні апарати та установки ТЕС та АЕС.

Контрольна робота 4.

Питання:

 1. Типи випарників та їхнє призначення. Схема підключення випарника миттєвого закипання.

 2. Спрощена схема випарника поверхневого типу. Основні елементи.

 3. Схема включення випарної установки на КЕС.

 4. Схема включення випарної установки на ТЕЦ.Розділ 6. Охолодники масла.

Контрольна робота 5.

Питання:

1.Призначення системи маслоохолоджування ПТУ. Основні функції системи.

2. Класифікація маслоохолоджувачів ПТУ.

3. Спрощена схема маслоохолоджувача типу МБ. Перегородки типу „диск-кольцо”.

4. Основні вимоги до маслоохолоджувачів ПТУ.

Розділ 7. Підігрівники мазуту.

Контрольна робота 6.

Питання:

1.Призначення і класифікація мазутопідігрівників ТЕС.

2. Недоліки прямоточних мазутопідігрівників ТЕС. Основні елементи системи підготовки мазуту перед спалюванням на ТЕС.

3. Спрощена схема мазутопідігрівника типу ПМР.

4. Чотири типи мазутних господарств на ТЕС.
Розділ 8. Підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС.

Контрольна робота 7.

Питання:


 1. Значення інтенсифікації процесів теплообміну для ТЕС. Поняття інтенсифікації теплообміну.

 2. Фізичні основи інтенсифікації процесів теплообміну.

 3. Методи інтенсифікації процесів теплообміну. Поверхні з дискретною шорсткістю.

 4. Інтенсифікація процесу теплообміну при конденсації пари на зовнішніх поверхнях.

Додаток В


Рейтингова система оцінки успішності студентівз кредитного модуля (дисципліни)

П-03. Тепло- і масообміні апарати ТЕС та АЕС

(код то назва)

для спеціальності:

„Теплоенергетика” 6.050601, „Теплові електричні станції”

(шифр то назва)

факультету

теплоенергетичного

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.
Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад.год.

Лекц.

Практичні

Лаб.раб.

СРС+екз.

МКР

РР

Сем.атест.

6

4

144

36

9

9

90

1

1

екз.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1) три відповіді (кожного студента в середньому) на практичних заняттях (за умови, що на одному занятті викладач опитує 5 студентів при максимальній чисельності групи 30 осіб -

(9 пр. 5 ст.) / 30 ст. = 1,5 відп.

2) виконання та захист 1 лабораторної роботи;

3) 7 контрольних робіт (1 МКР тривалістю 2 акад. години);

4) одну розрахункову роботу;

5) відповідь на екзамені.
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1 .Робота на практичних заняттях

Ваговий бал - 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 2 бали  1,5 = 3 бали.

Оцінювання визначається по трьом рівням (відповідно до балів (2, 1,0)).

2. Лабораторні роботи

Ваговий бал - 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 7 балів  1 = 7 балів.

Оцінювання визначається по трьом рівням за кожний етап (підготовка до роботи, виконання лабораторної роботи, якість захисту роботи).

3.Модульний контроль

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 6 балів  7 = 42 бали.

Оцінювання контрольних робіт визначається по 5 рівням.

4.Розрахункова робота

Ваговий бал- 15.

Оцінювання розрахункової роботи визначається по 5 рівням.

Штрафні та заохочувальні бали за:

- недопуск до лабораторних робіт у зв'язку з незадовільним вхідним контролем

................................................................................................................................. (-1) бал;

- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини ............(-2) бали;

- несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР ................................(-5) балів;

- участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.Розрахунок шкали (К) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:Rс = 3 + 7 + 42 + 15 = 67 бали.

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме:Rе= Rс (0,3/(1-0,3)) = 29 бали
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rс + Rе = 96 балів.

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 40 % від rс, тобто 27 балів.

Виходячи з розміру шкали = 29 балів, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з визначенням 4-5 рівнів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:
RD=rc+re

Оцінка ЕСТS

Традиційна оцінка

90…96

A

відмінно

82...89

B

добре

74…81

C

66…73

D

задовільно

58…65

E

RD  58

Fx

незадовільно

rc  27 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

Склав:_Побіровський Ю.М.__________________

(посада викладача, прізвище та Ініціали, підпис)
Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол №_____від____________Завідувач кафедри_______________База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка