Робоча Навчальна програма (додаток) навчальної дисципліниСкачати 262.65 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір262.65 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут заочного та дистанційного навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_____________А. Полухін

”____” _______2012 р.


Система менеджменту якостіробоча Навчальна програма

(додаток)навчальної дисципліни

Аудит у сфері якості ”

(за кредитно-модульною системою)
Напрям підготовки: 1801 «Специфічні категорії»

Спеціальність: 7.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Курс –5 Семестр – 9
Лекції – 6 Диференційований залік – 9 семестр

Практичні заняття – 8

Самостійна робота – 112

Усього (годин/кредитів ECTS) – 126/3,5

Домашня робота – 9 семестр

Індекс: РС-12-8.18010010/12-3.2
СМЯ НАУ РНП ІЗДН 07.01.02–01-2012
Робоча навчальна програма дисципліни «Аудит у сфері якості» розроблена на основі робочого навчального плану № РМ 12 8.18010010/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом "Специфічні категорії", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н1-8.18010010/12-3.2. затвердженої ректором 12.09.2012 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р1-8.18010010/12-3.2 затвердженої проректором з навчальної роботи, «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання»,

затверджених наказом ректора від 15.06.2004 р. №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 р. №81/од.


Робочу навчальну програму розробив:

доцент кафедри машинознавства В. Мельник


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри машинознавства, протокол № 10 від " 24 " 09 2012 р.


Завідувач кафедри М. Кіндрачук

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-

методично-редакційної ради ІЗДН, протокол № від 2012 р.
Голова НМРР ______________________________________ Н. Шаповал

УЗГОДЖЕНО

Заступник директора ІЗДН

______________ Н. Шаповал

«____» ___________ 2012 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник
ЗМІСТ

Вступ

4

1.

Зміст навчальної дисципліни

4

1.1

Тематичний план навчальної дисципліни

4

1.2.

Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

5

2.

Завдання на домашню роботу

6

2.1.

Домашня робота

6

3.

Перелік завдань для підготовки до екзамену.

7

3.1.

Перелік питань на екзамен

7

4.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни

8

4.1.

Список рекомендованих джерел

8

4.2.

Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання

9
Форми документів системи менеджменту якості

10
Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з начальної дисципліни (Додаток)

12


Вступ
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1.Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Обсяг навчальних занять, год.

Усього

Лекції

Практ. заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль № 1 "Теоретичні та методологічні основи аудиту у сфері якості"

9 семестр

1.1

Сутність і зміст аудиту систем управління якістю. Організаційно-методичні засади аудиту у сфері якості.

14

-

2

12

1.2

Роль аудиту в забезпеченню якості продукції.

10

2

-

8

1.3

Законодавча база аудиту. Основні терміни та поняття.

12

-

2

10

1.4

Організація робіт з аудиту СУЯ. Порядок проведення внутрішніх аудитів.

10

-

2

8

1.5

Об`єкти та учасники аудиту. Види аудиту.

14

-

2

12

1.6

Нормативне забезпечення процедури аудиту СУЯ. Керівні принципи стандартів ISO 10011 та 19011.

16

2

-

14

1.7

Вимоги до аудиторів згідно ДСТУ 3418. Обов`язки та права аудиторів. Порядок проведення атестації аудиторів.

14

2

-

12Усього за модулем №1

90

6

8

76

Модуль № 2 "Процедура проведення певного виду аудиту на конкретному підприємстві"

2.1

Управління програмою аудита. Мета та обсяг програми аудита. Відповідальність за програму аудиту, ресурси та процедури. Впровадження, записи, моніторинг та аналіз програми аудиту.

14

-

-

14

2.2

Компетентність та оцінка аудиторів систем управління якістю та/або навколишнього середовища.

8

-

-

8

2.3

Організація проведення аудиту. Аналіз документів. Внутрішній аудит на робочому місці. Звіт з аудиту. Дії за результатами аудиту.

6

-

-

6

2.4

Домашня робота.

8

-

-

8

Усього за модулем №2

8

-

-

8

Усього за 9 семестр

126

6

8

112

Усього за навчальною дисципліною

126

6

8

112


1.2.Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студентів


п/п


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Список рекомендованих джерел

Лекції

Практ.

занятя


СРС

1

2

3

4

5

6

Модуль № 1 "Теоретичні та методологічні основи аудиту у сфері якості"

9 семестр

1.1.

Роль аудиту у забезпеченні якості продукції та послуг.

Основні терміни та поняття аудиту у сфері якості. Організаційні засади аудиту. Зміст, мета та принципи аудиту. Об’єкти, види, методи аудиту з якості.2

-

4

[1]-[4], [5], [6, гл.-15], [7, ], [11, ], [13,], [14, c.-93-100], [22, с.5-55],

1.2.

Сутність та зміст аудиту систем управління якістю. Організаційно-методичні засади аудиту у сфері якості

2

2

6

[7, с. 26-35], [9, с. 50-67], [11, с.34-37], [14, с. 9-16], [15, c. 230-265].

1.3.

Законодавча база аудиту. Взаємодія елементів системи якості. Зворотні зв`язки і управляючи впливи за рахунок коригувальних і попереджувальних дій.

2

2

6

[1]- [5], [7], [15 с. 12-26, 81-111], [18, c. 119-131].

1.4

Організація робіт з аудиту. Основні принципи аудиту. Області та критерії аудиторської перевірки.

-

2

4

[2], [5, с. 67-147], [6, c. 9-59], [7, с. 111-119, с.128-159],

1.5

Об`єкти та учасники аудиту. Види аудиту. Внутрішній та зовнішній аудит. Особливості сертифікаційного аудиту.

-

2

4

[22, с. 5-55], [12], [11,], [14,c.93-100], [17, c. 122-140], [18, c. 119-131].

1.6

Керівні принципи аудиту згідно стандарту ISO 19011. Нормативне забезпечення процедури аудиту систем управління, продукції, послуг.

-

-

20

[5, ], [6, гл.-15], [12,],[10], [11] ,[13].

1.7

Вимоги до аудиторів згідно ДСТУ 3418.

-

-

16

[1] - [4], [10], [6, гл.-15], [7, ], [11].

1.8

Обов`язки та права аудиторів. Порядок проведення атестації аудиторів.

-

-

16

[17, c. 50-76, 83-89], [18, c. 65-75, 87-90].

Усього за модулем № 1

6

8

76
Модуль № 2 "Процедура проведення певного виду аудиту на конкретному підприємстві"

1.8

Домашня робота.

-

-

36

[11], [15], [13] -[16].

Усього за модулем № 2

-

-

36
Диференційований залік

Усього за 9 семестр

6

8

112
Усього за навчальною дисципліною

6

8

112

2. Завдання на домашню роботу

2.1. Домашня робота

Домашня робота (ДР) з дисципліни виконується у дев’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни « Аудит у сфері якості».

Виконання ДР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця в області менеджменту якості, стандартизації та сертифікації.

Конкретна мета ДР міститься у розробці процедури проведення певного виду аудиту на конкретному підприємстві. В залежності від отриманої раніше освіти або місця роботи за бажанням студентів теми курсової роботи можуть бути зміненні за попередньою згодою з викладачем. Робота, виконана не за своїм варіантом, не розглядається і не повертається.

Для успішного виконання домашньої роботи студент повинен знати види аудитів, процедуру їх проведення, вміти самостійно складати, оформляти та впроваджувати документи з аудиту у сфері якості відповідно до вимог стандартів ISO, оцінювати системи менеджменту якості та системи управління якістю навколишнього середовища та формувати відповідні спостереження й висновки за результатами аудиту.

Виконання, оформлення та захист домашньої роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашньої роботи – 8 годин самостійної роботи.

Домашня робота повинна бути підготовленою на комп’ютері: шрифт - Times New Roman, 14 кегль, інтервал - 1,5. Роздруковується контрольна робота з однієї сторони листа формату А4 (210 х 297 мм) з наскрізною нумерацією та обов’язковим врахуванням стандартів (ЄСКД, ЄСТД тощо). На аркушах залишаються відступи: з лівої сторони (для підшивки) – 25 мм, а з правої, верхньої і нижньої по 15 мм.

Обсяг домашньої роботи – 20-30 сторінок.

Номер варіанту (теми) домашньої роботи відповідає числу N, яке визначається за двома останніми цифрами залікової книжки (значення W) та розраховується за наведеними нижче формулами:

1) якщо 0 < W ≤ 30, то номер варіанту дорівнює N = W;

2) якщо 30 < W ≤ 60, то номер варіанту дорівнює N = W30;

3) якщо 60 < W ≤ 90, то номер варіанту дорівнює N = W – 60;

4) якщо 90 < W ≤ 99, то номер варіанту дорівнює N = W– 90;

5) якщо W = 00, то номер варіанту N= 30.

Наприклад, залікова книжка № 021678. Останні цифри 78, звідси W = 78. Варіант N визначається за формулою: N = W – 60 =78 – 60 =18.


Перелік тем для виконання домашніх робіт з дисципліни „Аудит у сфері якості”


 1. Аудит систем управління якістю.

 2. Аудит якості продукції.

 3. Аудит якості процесу.

 4. Аудит системи управління навколишнім середовищем (екологічний аудит).

 5. Внутрішній аудит систем якості.

 6. Зовнішній аудит систем якості.

 7. Внутрішній аудит випробувальних лабораторій.

 8. Аудит системи якості органу з сертифікації.

 9. Аудит системи якості та оцінка управлінської діяльності кризового підприємства.

 10. Аудит системи якості авіапідприємства.

 11. Особливості аудиту з сертифікації продукції.

 12. Мета та задачі проведення аудиту систем менеджменту якості.

 13. Процедура внутрішнього аудиту системи менеджменту якості як метод покращення діяльності організації.

 14. Методи та критерії оцінювання управлінської діяльності.

 15. Планування дій під час аудиту.

 16. Процедури проведення аудиту.

 17. Звітність з аудиту.

 18. Специфічні знання та компетентність аудиторів з якості.

 19. Права й обов’язки вітчизняних аудиторів з сертифікації.

 20. Порядок підготовки аудиторів.

 21. Вимоги до аудиторів. Отримання сертифіката аудитора.

 22. Нормативні документи, регламентуючі процедури аудиту систем управління якістю.

 23. Нормативні документи, регламентуючі процедуру аудиту систем управління навколишнім середовищем.

 24. Керівні принципи аудиту згідно з ISO 19011.

 25. Основні поняття і наукові напрямки з аудиту якості.

26. Методики проведення аудиту готової продукції

27. Порядок проведення внутрішнього аудиту.

28. Порядок проведення атестації аудиторів.

29. Управління програмою аудиту.

30. Організація проведення аудиту. Аналіз документів.
3. Перелік завдань для підготовки до екзамену

3.1. Перелік питань на екзамен

1.  Роль і значення аудиту у сфері якості для розвитку промисловості та торгівлі.

2.  Історія розвитку аудиту в Україні.

3.  Законодавча база аудиту в Україні.

4.  Основні терміни та визначення в галузі аудиту в сфері якості.

5.  Зміст, мета та завдання аудиту.

6.  Об’єкти аудиту.

7.  Види аудиту.

8. Роль аудиту в підвищенні якості продукції.

9.  Основні принципи аудиту у сфері якості.

10. Сутність методів аудиту і взаємозв’язок між ними.

11. Внутрішній аудит систем управління якості .

12. Види аудитів, їх відмінності.

13. Зовнішній аудит систем управління якістю.

14. Особливості сертифікаційних аудитів.

15. Аудит систем управління якістю першою стороною.

16. Аудит систем управління якістю другою стороною.

17. Процедура виконання корегувальних дій.

18. Попереджувальні дії.

19.  Аудит систем управління якістю третьою стороною.

20. Плани та програми аудиту з якості.

21. Основні вимоги до аудиторів з якості.

22. Порядок проведення внутрішнього аудиту.

23. Порядок проведення сертифікаційного аудиту.

24.Настанови щодо перевірки систем управління (стандарти ISO 10011 та ISO 19011) 25. Вимоги до аудиторів згідно ДСТУ 3418.

26. Обов`язки та права аудиторів.

27. Порядок проведення атестації аудиторів.

28. Компетентність та оцінка аудиторів систем управління якістю та/або навколишнього середовища.

29. Мета та обсяг програми аудиту.

30. Управління програмою аудиту.

31. Відповідальність за програму аудиту, ресурси та процедури.

32. Області та критерії аудиторської перевірки .

33. Організація проведення аудиту. Аналіз документів.

34. Звіт з аудиту.

35. Дії за результатами аудиту.
4. Навчально – методичні матеріали з дисципліни.
4.1 Список рекомендованих джерел


 1. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р. №1023-ХІІ.

 2. Закон України «Про підтвердження відповідності» №2406 від 17.05.2001р.

 3. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» №3164 від 1.12.2005р.

 4. Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001р. №2407.

 5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» №46 від 10.05.93р.

 6. Шаповал М.І. Менеджмент якості : Підручник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Т-во “Знання”, 2007. — 471 с.

 7.  Закон України від 22.04.1993 №3125-ХП «Про аудиторську діяльність» ( із змінами і доповненнями)

 8. Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. –К.: Ділова Україна, 2006

 9. Білуха М.Т. Курс аудиту. –К: Вища школа, 2008.

 10. ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

 11. ДСТУ ISO 19011-2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління.

 12. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. -К.: МАУП, 2008

 13. Рудницький В.М. Методологія і організація аудиту. –Тернопіль: Економічна думка, 2008

 14. Потопальська Г.Г. Зовнішній та внутрішній аудит в Україні. // Український.соціум.–2009.-№1.–с.93-100

 15. Управління змістом робіт: методичні рекомендації до виконання курсової роботи /[уклад.:М.М. Регульський, В.Б. Мельник, О.В. Башта]. – К.: НАУ, 2011. – 28с.

 16. Робертсон Б. Лекции об аудите качества. -1999.-264с..

 17. Бейсова Р. С. Аудит качества: учебн. пос. –Ульяновск: УлГТУ, 2006. -66с.

 18. Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, А.С. Зєнкін. Сучасна система технічного регулювання України: теорія і практика. — К. : Університет економіки і права «Крок», 2011. — 492с.

 19. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології, управління якістю : Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2001. -446 с.

 20. Кане М. М., Иванов Б. В., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2008. — 560 с. — (Серия «Учебное пособие»).

 21. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация : Учебник — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Юрайт-Издат, 2003. — 318 с..

 22. Ефимов В.В. Внутренний аудит качества и самооценка организации: учебное

 23. пособие. – Ульяновск: УлГТУ,2007. -123с.


4.2.Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Слайди, плакати до лекційних та практичних занять

До всіх тем лекційних занять

20

2.

Комплект державних та міжнародних нормативних документів стосовно аудиту у сфері якості

До всіх тем лекційних та практичних занять

30


3.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт

1.1-1.5

2 прим.

та електронна версія4.

Зразки оформлення аудиторської документації

1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8

20

5.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

2.1

2 прим.

та електронна версія
(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПоширеННЯ документа

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки

03.02 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата введення зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого(Ф 03.02  04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.

Прізвище, ім'я, по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності
(Ф 03.02-32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка