Робоча навчальна програма дисципліниСкачати 263.31 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір263.31 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан теплоенергетичного факультету

________________ Є.М.Письменний

"___"________ 2007р.Робоча навчальна програма дисципліни
" ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ І ПРИЛАДИ”

для напрямків підготовки (спеціальностей)

Бакалавр 6.0925

Інженер 7.092501, 7.092502

Програму рекомендовано кафедрою АТЕП

Протокол засідання кафедри

№ 1 від " 30 " серпня 2007 року

Зав. каф. АТЕП _____________ Ю.М. Ковриго


Київ - 2007

Загальні відомості
Будь-яка автоматизація технологічних процесів обов’язково починається з вимірювання багатьох теплотехнічних і технологічних параметрів. Кількість контрольованих параметрів на сучасних агрегатах дуже велика і досягає кількасот.

Поступово підвищуються вимоги до якісних характеристик контрольно-вимірювальних приладів, що зумовлено невпинним зростанням швидкості протікання контрольованих процесів, їх масштабів та обсягів.

Тому зрозуміло чому сучасний інженер повинен мати значну підготовку в галузі технологічних вимірювань.

Особливістю цієї дисципліни є те, що в ній методи і засоби контролю технологічних процесів розглядаються безвідносно до будь-якої конкретної галузі промисловості.

При викладанні цієї дисципліни використовуються знання, одержані студентами з дисциплін, що викладалися раніше: вища математика, фізика, хімія, електротехніка, інженерна графіка, технічна термодинамика, тепломассообмін та інші дисципліни.

Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивченні окремих розділів інших професійно-орієнтованих дисциплін, а також є основою для атестаційних робіт бакалаврів, курсового і дипломного проектування.

 Розподіл навчального часу.


Форма навчання

Семестр

Всього

Розподіл за семестр та видами занять

Атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінари

Лабораторні заняття
Контр.

Інше

РГР

КП

Денна

5


104

36

-

-

18

-

50
-

Іспит

6


166

34

17

-

34

-

31

-

50

Іспит

Заочна

7

120

30

-

-

30
60Залік

Іспит


880

10

-

-

10
20
40

Залік

 Мета і завдання дисципліниМетою вивчення дисципліни « Технологічні вимірювання і прилади » є набуття знань, які дозволяють вирішувати нескладні типові задачі діяльності інженера по автоматизації теплоенергетичних процесів. Для цього необхідне набуття системи конкретних знань , навичок та умінь, які перелічені нижче.

Знання.


1.Методів та засобів вимірювання основних технологічних параметрів виробничих процесів.

2.Методів повірки контрольно-вимірювальних приладів.

3.Особливостей використання приладів на виробництві.

4.Засобів зображення вимірювальних перетворювачів та приладів в проектній документації.

5.Принципів оптимального вибору вимірювальних приладів для автоматичного контролю реальних теплоенергетичних агрегатів.

6.Бібліографії основної технічної літератури з дисципліни.

7.Вимог стандартів ЄСКД , СПДБ до зображень мнемосхем об’єктів та вимірювальної апаратури.

8.Методів розрахунку схем основних приладів.


Уміння.

1.Критично оцінити та обґрунтувати засоби вимірювання для конкретного теплоенергетичного агрегату.

2.Розробити систему автоматичного контролю на основі серійних засобів вимірювання.

3.Грамотно експлуатувати найбільш поширені вимірювальні прилади.

4.Читати реальні схеми найбільш поширених вимірювальних приладів.

5.Виконувати розрахунки схем приладів та діафрагм, що дроселюють газові та рідкі потоки в трубах.

6.Використовувати в роботі іноземну технічну літературу, рекламу, проспекти фірм та ін.

Навички


1.Роботи з довідниками з метою оптимального вибору вимірювальних приладів для автоматичного контролю теплотехнічних параметрів.

2.Підготовки приладів для експлуатації.

3.Роботи з науково-технічною, нормативною літературою, бібліографічними джерелами за тематикою дисципліни.

4.Виконання креслень на комп’ютерній техніці.


При викладанні цієї дисципліни використовуються знання, одержані студентами з дисциплін, що викладалися попередньо: інженерна і комп’ютерна графіка, хімія, фізика, вища математика, електротехніка і електроніка, теплотехніка, комп’ютерні інформаційні технології, технологічні об’єкти управління.

Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивченні окремих розділів інших професійно-орієнтованих дисциплін, які викладаються після неї, а також є основою для виконання атестаційної роботи бакалаврів, курсового і дипломного проектування.

IV Тематичний план

IV.1 Розподіл навчального часу за темамиНайменування розділів, тем

Розподіл навчального часу

Всього

Лекц.

Практ.

Сем.

Лабор.

Індивід.

СРРССеместр 5
Розділ 1.
Вступ до дисципліни
14

4

10

Тема1.1. Терміни та означення.

Значення та завдання вимірювань. Розвиток вимірювань та вимірювальної. техніки.1
Тема1.2. Загальні питання вимірювань.

Одиниці фізичних величин. Міжнародна система оди­ниць СІ. Похибки результатів вимірювань та їх оцінка.1
Тема1.3. Загальні знання про засоби вимірювання.

Класифікація засобів вимірювання. Основні метрологі­чні характеристики засобів вимірювання. Державна си­стема промислових приладів та засобів автоматизації.


1
Тема1.4. Метрологічне забезпечення вимірювань.

Повірка засобів вимірювання. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Організація метрологічної служби.


1
Розділ 2.

Засоби вимірювання температури.40

20

20

Тема2.1. Основні терміни та означення. Класифікація засобів вимірювання температури. Термометри теплового розширення. Манометричні термометри.
2
Тема2.2. Термометри опору.

Термоперетворювачі опору та їх повірка. Зрівноваже­ний міст. Автоматичні зрівноважені мости. Незрівно­важені мости. Повірка мостів. Схеми підключення термоперетворювачів до мостів. Характерні

експлуатаційні несправності термометрів опору.

48Тема2.3. Термоелектричні термометри.

Принцип дії, способи включення термопар. Стандартні термопари. Поправка на температуру вільних кінців. Термоелектродні дроти. Повірка термопар. Пірометри­чні мілівольтметри. Потенціометри переносні та авто­матичні. Повірка мілівольтметрів та потенціометрів. Характерні експлуатаційні несправності термоелек­тричних термометрів.


810Тема2.4. Безконтактні засоби вимірювання температу­ри. Вимірювання температури поверхні. Пірометри повного та часткового випромінювання. Пірометричний комплекс АПІР-С.
6Розділ 3.
Засоби вимірювання тиску
22

66*
10

Тема3.1. Основні положення та поняття. Класифікація засобів вимірювання тиску. Рідинні прилади. Мікроманометри.
2
Тема3.2. Деформаційні засоби: з трубчастою пружи­ною, мембранні, сильфонні. Вантажопоршневі мано­метри та мановакуумметри. Комбіновані засоби: тен­зорезисторні перетворювачі тиску “Сапфір”. Повірка засобів вимірювання тиску. Характерні експлуатаційні несправності.
4
Розділ 4.

Телевимірювальні системи
26

610*
10

Тема4.1. Електричні системи.

Призначення та галузі використання телевимірюваль­них систем . Реостатні перетворювачі та схеми переда­вання інформації. Диференційно-трансформаторні прилади та інформаційні системи передачі. Струмові перетворювачі з компенсацією магнітних потоків, автоматичні міліамперметри. Схеми передавання інформації. Вторинні прилади нового покоління.Всього в 5-ому семестрі

104

3618
50
Семестр 6
Тема4.2. Пневматичні системи.

Пневматична система передавання інформації. Пневмосилові перетворювачі. Вторинні пневматичні прилади. Вимірювальні перетворювачі для термопар та термометрів опору. Перетворювачі уніфікованих сигналів. Налагодження телевимірювальних систем.


2

2

Розділ 5.

Вимірювання витрати та кількості речовини.35

12

11


12

Тема5.1. Витратоміри змінного перепаду.

Основні терміни та означення. Методи вимірювання витрати та кількості. Вимірювання витрати по змінно­му перепаду тиску. Основне рівняння витрати. Стан­дартні та спеціальні звужуючі пристрої. Коефіцієнт витрати. Установлення звужуючих пристроїв. Підклю­чення дифманометрів до звужуючих пристроїв. Диф­манометри-витратоміри. Принципи розрахунку зву­жуючих пристроїв. Повірка дифманометрів-витрато­мірів. Характерні експлуатаційні несправності дифма­нометрів.


810Тема5.2. Витратоміри постійного перепаду.

Ротаметри. Тахометричні витратоміри: з радіальною та осьовою крильчатками, кульові. Електромагнітні витратоміри. Лічильники кількості речовини: тахометричні та об’ємні.


4


Розділ 6.
Вимірювання складу газових сумішей.
29

10

4
6
9

Тема6.1. Газовий аналіз.

Класифікація газоаналізаторів. Об’ємні газоаналізато­ри. Газоаналізатори термокондуктометричні та термо­хімічні. Термомагнітні газоаналізатори. Оптико-акус­тичні газоаналізатори. Газові хроматографи. Контроль токсичних викидів в навколишнє середовище. Схеми та устрої підготовки проби газу.


8
Тема6.2. Вимірювання вологості газових сумішей.

Характеристики вологості газових сумішей. Психро­метричний метод. Електричні психрометри. Електричні гігрометри.2
Розділ 7.

Вимірювання рівня рідини.

Класифікація методів та засобів вимірювання. Поплав­кові та буйкові рівнеміри. Гідростатичні та дифмано­метричні рівнеміри. Пневмометричні рівнеміри. По­вірка дифманометрів-рівнемірів. Характерні експлуа­таційні несправності дифманометрів-рівнемірів.


8

4

2


2

Розділ 8.

Вимірювання витрати та кількості тепла.

Тепломіри та теплолічильники.


4

2

2

Розділ 9.

Вимірювання складу та властивостей рідин.

Методи аналізу складу рідин. Електронні солеміри. Безелектродні концентратоміри. Вимірювання вмісту розчинених у воді газів.


4

4

4

Всього в 6-ому семестрі

166

34

17
34

50

31

Всього на дисципліну

270

70

17
52

50

81

* - виконуються у 6-ому семестрі.IV.2 Лекції

П’ятий семестр.
Розділ 1. Вступ до дисципліни.

Тема1.1. Терміни та означення.
Лекція 1. Вступ до дисципліни.

Терміни та означення. Значення та завдання вимірювань. Розвиток вимірювань та вимірювальної техніки.Тема1.2. Загальні питання вимірювань. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць СІ. Похибки результатів вимірювань та їх оцінка.

Тема1.3. Загальні знання про засоби вимірювання. ( Л.1, с. 7 )
Лекція 2.

Тема 1.4. Метрологічне забезпечення вимірювань. Повірка засобів вимірювання. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Організація метрологічної служби ( Л.1, с. 13 )
Лекція 3.

Розділ 2. Засоби вимірювання температури.

Тема 2.1. Основні терміни та означення. Класифікація засобів вимірювання температури. Термометри теплового розширення. Манометричні термометри.

( Л.1, с. 56 )Лекція 4.

Тема 2.2. Термометри опору. Термоперетворювачі опору та їх повірка. Зрівноважений міст. Незрівноважені мости. ( Л.1, с.188 )
Лекція 5.

Автоматичні зрівноважені мости. Повірка мостів. Схеми підключення термоперетворювачів до мостів. Характерні експлуатаційні несправності термометрів опору. ( Л.1, с.224 )


Лекція 6.

Тема 2.3. Термоелектричні термометри. Принцип дії, способи включення термопар. Стандартні термопари. ( Л.1, с.86 )
Лекція 7.

Поправка на температуру вільних кінців. Термоелектродні дроти. Повірка термопар. ( Л.1, с.95 )


Лекція 8.

Пірометричні мілівольтметри. Призначення, принцип дії. Реальні схеми мілівольтметрів. ( Л.1, с.120 )


Лекція 9.

Потенціометри переносні та автоматичні. Повірка мілівольтметрів та потенціометрів. Характерні експлуатаційні несправності термоелектричних термометрів. ( Л.1, с.143 )Лекція 10.

Тема2.4. Безконтактні засоби вимірювання температури.

Вимірювання температури поверхні. Пірометри повного та часткового випромінювання. ( Л.1, с.260 )


Лекція 11.

Радіаційні пірометри. Схеми підключення до вторинних приладів. (Л.1, с.288)


Лекція 12.

Пірометричний комплекс АПІР-С. Джерела похибок пірометрів повного та часткового випромінення. ( Л.5 )


Лекція 13.

Розділ 3. Засоби вимірювання тиску.

Основні положення та поняття. Класифікація засобів вимірювання тиску. Рідинні прилади. Мікроманометри. ( Л.1, с.347 )


Лекція 14.

Деформаційні засоби: з трубчастою пружиною, мембранні, сильфонні. Вантажопоршневі манометри та мановакуумметри.( Л.1, с.361 )


Лекція 15.

Комбіновані засоби: тензорезисторні перетворювачі тиску “ Сапфір ”. Повірка засобів вимірювання тиску. Характерні експлуатаційні несправності ( Л.1, с.382 )


Лекція 16.

Розділ 4. Телевимірювальні системи.

Тема 4.1. Електричні системи. Призначення та галузі використання телевимірювальних систем. Реостатні перетворювачі та схеми передавання інформації. ( Л.1, с.298 )
Лекція 17.

Диференційно-трансформаторні прилади та інформаційні системи передачі. (Л.1,с.305)


Лекція 18.

Струмові перетворювачі з компенсацією магнітних потоків, автоматичні міліамперметри. Схеми передавання інформації. Вторинні прилади нового покоління ( Л.1, с.321 )


Шостий семестр.
Лекція 19.

Розділ 4

Тема 4.2 Пневматичні системи. Пневматична система передавання інформації. Пневмосилові перетворювачі. Вторинні пневматичні прилади. Вимірювальні перетворювачі для термопар та термометрів опору. Перетворювачі уніфікованих сигналів. Налагодження телевимірювальних систем. ( Л.1, с.332 )

Лекція 20.

Розділ 5 Вимірювання витрати та кільсті речовини.

Тема 5.1 Витратоміри змінного перепаду. Основні терміни та означення. Методи вимірювання витрати та кількості. Вимірювання витрати по змінному перепаду тиску. Основне рівняння витрати. ( Л.1, с.433 )
Лекція 21.

Стандартні та спеціальні звужуючі пристрої. Коефіцієнт витрати. Установлення звужуючих пристроїв. Підключення дифманометрів до звужуючих пристроїв. ( Л.1, с.440 )


Лекція 22.

Дифманометри – витратоміри. Мембранні індукційні, з мембранними коробками, сильфонні. ( Л.1, с.409 )


Лекція 23.

Принцип розрахунку звужуючих пристроїв. Повірка дифманометрів-витрато­мірів. Характерні експлуатаційні несправності дифманометрів-витратомірів.

( Л.1, с.447 )
Лекція 24.

Тема 5.2. Витратоміри постійного перепаду. Ротаметри. Тахометричні витратоміри: з радіальною та осьовою крильчатками, кульові. ( Л.1, с.503 )


Лекція 25.

Електромагнітні витратоміри. Лічильники кількості речовини: тахометричні та об’ємні. Пневмометрична трубка. ( Л.1, с.520 )


Лекція 26.

Розділ 6. Вимірювання складу газових сумішей.

Тема 6.1. Газовий аналіз. Класифікація газоаналізаторів. Об’ємні газоаналіза­тори. Газоаналізатори термокондуктометричні та термохімічні. ( Л.1, с.572 )
Лекція 27.

Термомагнітні газоаналізатори. Оптикоакустичні газоаналізатори.(Л.1, с.586)


Лекція 28.

Газові хроматографи. Контроль токсичних викидів в навколишнє середовище. Схеми та устрої підготовки проби газу. ( Л.1, с.605 )


Лекція 29.

Тема 6.2. Вимірювання вологості газових сумішей. Характеристики вологості газових сумішей. Психрометричний метод. ( Л.2, с.161 )

Лекція 30.

Електричні психрометри. Електролітичні гігрометри. ( Л.2, с.163 )Лекція 31.

Розділ 7. Вимірювання рівня рідини.

Класифікація методів та засобів вимірювання. Поплавкові та буйкові рівнеміри. Гідростатичні та дифманометричні рівнеміри. ( Л.2, с.141 )


Лекція 32.

Пневмометричні рівнеміри. Повірка дифмонометрів-рівнемірів. Характерні експлуатаційні несправності дифманометрів-рівнемірів.( Л.2, с.156 )


Лекція 33.

Розділ 8. Вимірювання витрати та кількості тепла. Тепломіри та теплолічільники. ( Л.2, с.140 )
Лекція 34.

Розділ 9. Вимірювання складу та властивостей рідин.

Методи аналізу складу рідин. Електродні солеміри. ( Л.2, с.186 )


Лекція 35.

Безелектродні концентратоміри. Вимірювання вмісту розчинених у воді газів.

( Л.2, с.191 )

IV.3. Лабораторні заняття.

Метою виконання лабораторних робіт є поглиблення знань з окремих розділів дисципліни, набуття вмінь і навичок: роботи з довідниковою та учбовою літературою, каталогами, читання реальних схем найбільш поширених вимірювальних приладів, виконання розрахунків схем приладів, та діафрагм, що дроселюють газові та рідкі потоки в трубах, засвоєння методик повірки приладів, та підготовки їх для експлуатації.


П’ятий семестр.
Розділ 2. Засоби вимірювання температури.

Тема 2.2. Термометри опору.

Лабораторне заняття 1. Повірка термоперетворювачів опору.

Лабораторне заняття 2. Повірка автоматичних зрівноважених мостів.

Тема 2.3. Термоелектричні термометри.

Лабораторне заняття 3. Повірка термоелектричних термометрів по зразковому.

Лабораторне заняття 4. Повірка пірометричних мілівольтметрів.

Лабораторне заняття 5. Повірка автоматичних потенціометрів.
Шостий семестр.
Розділ 3. Засоби вимірювання тиску.

Тема 3.2.

Лабораторне заняття 6. Повірка деформаційних манометрів за допомогою вантажо-поршневого зразкового приладу.

Лабораторне заняття 7. Повірка деформаційних манометрів та дифманометрів.
Розділ 4. Телевимірювальні системи.

Тема 4.1. Електричні системи.

Лабораторне заняття 8. Електромеханічні перетворювачі телевимірювальних систем.

Лабораторне заняття 9. Вимірювальні перетворювачі телевимірювальних систем.
Розділ 5. Вимірювання витрати та кількості речовини.

Тема 5.1. Витратоміри змінного перепаду.

Лабораторне заняття 10. Повірка дифманометрів-витратомірів.
Розділ 6. Вимірювання складу газових сумішей.

Тема 6.1. Газовий аналіз.

Лабораторне заняття 11. Автоматичний термомагнітний газоаналізатор.

IV.4. Приблизна тематика практичних занять.
Метою практичних занять є набуття студентами вмінь та навичок самостійних і кваліфікованих розрахунків, вибору ( за каталогами, довідниками і т.п.) приладів теплотехнічного контролю для проектування системи автоматичного контролю реального теплотехнічного агрегату.
Можлива тематика практичних занять:
1. Похибки результатів вимірювань. Оцінка похибок.

2. Контактні засоби вимірювання температури. Типові монтажні креслення, їх установки.

3. Розрахунок вимірювальних схем автоматичних мостів та потенціометрів.

4. Методика розрахунку витратомірних звужуючих пристроїв.

5. Типові монтажні креслення установки звужуючих пристроїв. Установлення та підключення дифманометрів.

6. Типові методики повірки первинних та вторинних приладів у виробничих умовах та в лабораторії.

7. Розробка схем контролю та технологічної сигналізації.

8. Замовлення засобів вимірювання, замовні специфікації. Опитні аркуші.


IV.5. Індивідуальні завдання.
З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття стійких навичок і вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків і оптимального вибору контрольно-вимірювальних приладів, здатних забезпечити своєчасне та достовірне вимірювання необхідних технологічних параметрів. Передбачено виконання на основі дисципліни: в 5 семестрі - при виконанні лабораторних робіт розраховуються схеми автоматичних мостів і потенціометрів, в 6 – курсового проекту. Студенти заочної форми навчання виконують курсовий проект в восьмому семестрі.

Організація і методика виконання індивідуальних завдань визначається відповідними методичними вказівками, а тематика цих завдань наведена нижче.V. Методичні вказівки.
Метою виконання курсового проекту з дисципліни є набуття вмінь та навичок автоматизованого проектування системи автоматичного контролю будь-якого теплоенергетичного , чи металургійного агрегату на якому контролюються не менше ніж 8 параметрів, серед яких обов’язково повинні бути: температура, тиск та витрата газових чи рідких потоків. Студент, використовуючи ПЕОМ, кафедральну електронну бібліотеку і системи комп’ютерної графіки , виконує розрахунки, креслення і оформлює пояснювальну записку за допомогою ПЕОМ.


Перелік тем курсових проектів.


 1. Верх доменної печі.

 2. Низ доменної печі.

 3. Повітроподогрівач доменної печі.

 4. Мартеновська піч.

 5. Кисневий конвертер.

 6. Нагрівальний колодязь регенеративний з центральним подовим пальником.

 7. Нагрівальний колодязь рекуперативний.

 8. 3-х зонна методична піч.

 9. 5-и зонна методична піч.

 10. Секційна піч швидкого підігріву.

 11. Скловарна піч.

 12. Випалювальна піч (обжигова).

 13. Камерна сушилка.

 14. Барабанна сушилка.

 15. Водогрійний котел.

 16. Барабанний паровий котел ( паро-водяний тракт )

 17. Барабанний паровий котел ( газо-повітряний тракт )

 18. Прямоточний котел ( паро-водяний тракт )

 19. Прямоточний котел ( газо-повітряний тракт )

 20. Компресор.

 21. Котел-утилізатор.

 22. Газо-розподільча станція.

 23. Теплопункт.

 24. Деаератор.

 25. Кондиціонер.

 26. Піч швидкісного нагріву.

Вказівки до курсового проекту.


 1. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових та дипломних проектів для студентів теплоенергетичного ф-ту всіх спеціальностей очної та заочної форми навчання / Уклад. Т.Г.Баган та ін.-к.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”,2002-40с.

 2. Методические указания к курсовому проекту “Теплотехнические измерения и приборы” для студентов специальности “Автоматизация теплоэнергетических процессов / Сост. Ю. Е. Киселёв, Л. Д. Пайзанский – Киев: КПИ, 1987–36 с.

 3. Методические указания по расчёту расходомерных сужающих устройств для студентов специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов» /Сост. Ю.Е.Киселёв и др. – Киев: КПИ, 1992-72с.


Вказівки до лабораторних робіт.


 1. Методические указания к лабораторным работам « Теплотехнические измерения и приборы ». Подраздел «Автоматические потенциометры» для студентов специ­альности «Автоматизация теплоэнергетических процессов» / Сост. Ю.Е.Киселёв, Л.Д.Пайзанский – Киев: КПИ, 1986-28с

 2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу « Тепло­технические измерения и приборы ». Раздел «Измерение давлений» / Сост. Ю.Е.Киселёв, Л.Д.Пайзанский – Киев: КПИ, 1989-36с

 3. Методические указания к лабораторным работам по курсу « Теплотехнические измерения и приборы ». Раздел «Измерение температуры термоэлектрическими термометрами » для студентов специальности 0649. / Сост. Ю. Е. Киселёв, Л.Д.Пайзанский, Г.С. Батюк.– Киев: КПИ, 1984, 52с

 4. Методические указания к лабораторным работам по курсу « Теплотехнические измерения и приборы » для студентов специальности «Промышленная тепло­энергетика» / Сост. Г.С. Батюк, Ю. Е. Киселёв, Л.Д.Пайзанский.– Киев: КПИ, 1987.-52с

 5. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Метрология и тепло­технические измерения в отрасли» для студентов специальности «Автоматиза­ция технологических процессов и производств». Раздел « Преобразователи теплоизмерительных систем » / Сост. Ю. Е. Киселёв, и др.– К.: КПИ, 1991.- 28с.

 6. Методические указания к лабораторным работам по курсу « Теплотехнические измерения и приборы ». Раздел «Измерение температуры термометрами сопротивления» для студентов специальности 0649. / Сост. Ю. Е. Киселёв, Л.Д.Пайзанский.– Киев: КПИ, 1983,-52с.


VI Навчально-методичні матеріали.
Основна література


 1. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. - М.: Энергия, 1978,-704 с., ил.

 2. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С., Теплотехнические измерения и приборы. - М.: Энергоатомиздат, 1984,- 232с.,ил.

 3. Тюрин Н.И. Введение в метрологию . - М.: Изд-во стандартов, 1976,-304 с., ил.

 4. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник \ Под общ. ред. Черенкова В.В., - Л.: Машиностроение, 1987,- 847 с., ил

 5. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. Номенклатурный каталог. 1992 – 96г.г.

Додаткова література
 1. Кондрашева Г.А. Технологические измерения и приборы целлюлозно-бумажной промышленности. - М,: Лесная промышленность, 1974, - 344 с., ил.

 2. Наладка приборов и устройств технологического контроля. Справочное пособие \ Под общ. ред. А. С. Клюева. - М.: Энергия, 1976,- 416 с., ил.

 3. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80. Государственный комитет СССР по стандартам. - М.: Изд – во стандартов.1982.

 4. Альбом графиков к правилам 28-64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами ( Государственный комитет СССР по стандартам ).- М.: Изд-во стандартов,1979

 5. Под ред. Клюева А.С. Монтаж средств измерений и автоматизации. – М.: Энергоатомиздат, 1988

 6. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. - Под ред. Б.Д. Кошарского. Л.: Машиностроение,1976

 7. Кремлёвский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник – 4-е изд., перераб. и доп. – Л. Машиностроение, 1989.- 701с. : ил


VII Рейтингова оцінка.
Рейтинг з дисципліни (RD) враховує роботу студента протягом семестру та рівень знань, умінь і навичок, які студент виявив на іспиті. Рейтинг RD разом з іспитом формується як сума балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі ( по­точна успішність ), і балів набраних на іспиті. RD розраховується за 100-бальною шкалою. Для виставлення оцінки до залікової книжки RD переводиться у традиційні оцінки відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1 – перевід RD у традиційні оцінкиЗначення RD

Оцінка

90-100

Відмінно

75-89

Добре

60-74

Задовільно

менше 60

Незадовільно

Загальний RD визначається так: RD = 0,5(RD1+ RD2), де RD1, RD2 – рейтинги з дисциплін відповідно за перший і другий семестри вивчення дисципліни.

Рейтинги RD1 і RD2 обчислюються відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2 – Визначення RD1 і RD2Види діяльності

Семестр

Лекції

Практ

Лабор

РГР

КР

Іспит

Разом

Максимальний індекс оцінювання

5

10

10

20

20

-

40

100

6

10

-

20

-

30

40

100

Для студентів заочної форми навчання рейтинг не обчислюється.


Розробник робочої навчальної програми

доцент, к.т.н. Пайзанський Л.Д.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка