Рівненська державна обласна бібліотека Освіта України: європейський вибір Бібліографічний покажчик Рівне 2007Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3
Рівненська державна обласна бібліотека

Освіта України: європейський вибір


Бібліографічний покажчик

Рівне 2007

ББК 91.9:74

О-723
Освіта України: європейський вибір: Бібліографічний покажчик / Уклад.: Л.А. Костильова; ред.: Л.Г. Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2007. - с.
У травні 2005 року під час зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи Україна офіційно приєдналась до формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору Європейського регіону, що дістав назву Болонського процес (від назви міста, де було підписано декларацію).

Практична реалізація ідей Болонської декларації в нашій країні значно активізувала інтерес до відповідної літератури, що і зумовило підготовку тематичного бібліографічного посібника.

У виданні представлені інформаційні джерела, наявні у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки з 2000 по квітень 2007 року, які розкривають суть Болонського процесу, різні аспекти євроінтеграційних процесів в освіті України, питання та проблеми переходу на організацію навчання згідно модульно-рейтингової системи тощо.

Посібник розрахований на освітян, науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянській галузі України.


Науковий редактор,

відповідальний

за випуск В.П. Ярощук – кандидат історичних наук,

директор Рівненської державної обласної бібліотеки

Укладач: Л.А.Костильова – зав. відділом "Регіональний інформаційний центр" Рівненської державної обласної бібліотеки

Редактори: Л.Г.Сахнюк - зав. редакційно-видавничим в відділом Рівненської державної обласної бібліотеки,

Тирак З.М. – головний бібліотекар редакційно-видавничого відділу Рівненської державної обласної бібліотеки

Комп’ютерний набір та макет,

оформлення обкладинки Давидчук І.В., оператор редакційно-видавничого відділу

ISBN © Рівненська державна обласна бібліотека, 2007© Видавництво "Волинські обереги", 2007

ЗМІСТ

Міжнародні документи з Болонського процесу………………………………..

Нормативно-правові акти України………………………………………………

Болонський процес: сутність, принципи, організація…………………………..

Вища освіта України та проблеми її модернізації

в контексті Болонського процесу………………………………………………...

Ступеневе навчання у вищій школі………………………………………………

Безперервна освіта…………………………………………………………………

Кредитно-модульне навчання в вищій школі…………………………………….

Управління якістю освіти………………………………………………………....

Вища освіта за кордоном………………………………………………………….

Іменний покажчик…………………………………………………………………

Покажчик використаних періодичних джерел………………………………….
Передмова
Бібліографічний покажчик "Освіта України: європейський вибір" включає літературу, яка висвітлює питання входження України в європейський загальноосвітній простір. Болонський процес символізує розгортання в освітянській галузі євроінтеграційних процесів, перехід на організацію навчання згідно модульно-рейтингової системи, що забезпечує високу якість підготовки фахівців.

У травні 2005 року під час зустрічі міністрів вищої освіти країн Європи Україна офіційно приєдналась до Болонського процесу.

Практична реалізація ідей Болонської декларації в нашій країні значно активізувала інтерес до відповідної літератури, що і зумовило підготовку тематичного бібліографічного посібника.

Покажчик "Освіта України: європейський вибір" складається з таких розділів:

Міжнародні документи з Болонського процесу;

Нормативно-правові акти України;

Болонський процес: сутність, принципи, організація;

Вища освіта України та проблеми її модернізації в контексті Болонського процесу;

Ступеневе навчання у вищій школі;

Безперервна освіта;

Кредитно-модульне навчання в вищій школі;

Управління якістю освіти;

Вища освіта за кордоном.

До бібліографічного покажчику включено документи, наявні в фондах Рівненської обласної наукової бібліотеки, з 2000 року по квітень 2007 року. Це монографії, підручники, посібники, статті з журналів, наукових збірників та університетських вісників, газетні матеріали. Більшість бібліографічних описів анотовано.

Видання містить допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик використаних періодичних джерел. До іменного покажчика включені прізвища авторів, укладачів, редакторів та всі імена, які зустрічаються в описах.

Пропонований бібліографічний посібник сприятиме більш широкому ознайомленню наукових працівників, педагогів, аспірантів, студентів з літературою даної тематики.Міжнародні документи з Болонського процесу
1. Болонський процес. Декларація і матеріали // Науково-освітній потенціал нації: погляд у 21 століття. – К., 2004. – С. 509-524.

2. Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 654 с.


* * *

3. Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей: Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти // Вища шк. – 2005. - № 4. – С. 20-25.

4. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. Ліссабон, 11 квітня 1997 р. // Законодавчі акти України з питань освіти. Станом на 1 квітня 2004 р. – К., 2004. – С. 387-403.

5. Спільна декларація міністрів освіти Європи. Болонья, 19.06.1999 р. // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 3. – С. 66-67; Гуманітарні науки. – 2003. - № 2. – С. 4-6.

6. Шамова І. Орієнтир: Болонська декларація // Синергія. – 2003. - № 1. – С. 12-13.

Про шість позицій по виконанню програми впровадження положень Болонського процесу у вищу освіту України.


Нормативно-правові акти України
7. Про ратифікацію про визнання кваліфікації з вищої освіти в європейському регіоні: Закон України від 3.12.1999 р. // Законодавчі акти України з питань освіти. – К., 2004. – С. 387.

8. Про Рекомендації парламентських слухань "Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні": Постанова Верховної Ради України // Голос України. – 2004. – 16 лип.

9. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство: Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 27.02.2004 р. // Вища шк. – 2004. – № 1. – С. 100-110.

10. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. - № 11. – С. 13-20.


Болонський процес: сутність, принципи, організація
11. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с.

Подано аналіз структурного реформування системи вищої освіти в країнах Західної, Центральної і Східної Європи в процесі формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору Європейського регіону, що дістав назву Болонського процесу. Розглянуто основні складові структурного реформування вищої освіти, переваги та ризики, які з цими змінами пов’язані.

Видання розраховане на керівників, викладачів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України.
* * *

12. Бабак В. Проблема вдосконалення переліку напрямів підготовки і спеціальностей та світова практика формування програми вищої освіти // Вища шк. – 2004. - № 5-6. – С. 74-79.

Про розробку переліку кваліфікацій та оптимізації на його основі напрямів та спеціальностей підготовки фахівців.

13. Булавко В. Болонський процес у філософській інтерпретації: [Круглий стіл "Філософія освіти в Україні в контексті Болонського процесу"] // Освіта України. – 2007. – 13 лип.

14. Головатый Н. Европейское и украинское образование – это точки соединения? // Персонал. – 2004. - № 3. – С. 5-7.

Аналізується наявність в кожному вузі України плану конкретних дій для удосконалення учбово-виховного процесу, посилення вимог до професійних та ділових якостей професорсько-викладацького складу, збільшення вимог до студентів, покращання умов учбово-наукової діяльності.

15. Гримар Ж.-П. Европа и гармонизация систем образования // Гуманіт. науки. – 2003. - № 2. – С. 22-25.

Про співробітництво Кримського державного гуманітарного інституту і французьких університетів.

16. Денисенко В. У рамках Болонського процесу // Освіта. – 2004. – 21-28 квіт.

Про підписання угоди про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова і університетом імені Адама Міцкевича м. Познань в Польщі.

17. Жованик В.І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 12. – С. 112-120.

Вперше розглядається і досліджується проблема якості освіти з точки зору "академічної безпеки". Вперше подано визначення науково-економічної категорії "академічна безпека", йдеться про її зміст, завдання, моделювання.

18.Зязюн І. Болонський процес у Європі і Україні // Трибуна. – 2005. - № 1-2. – С. 14-16.

Про проблеми інтеграції у сфері освіти, які належить вирішити у найближчі п’ять років.

19. Квієк М. Глобалізація і вища освіта // Вища шк. – 2001. - № 4-5. – С. 107-119.

Питання про роль вищої освіти у сучасному суспільстві автор пов’язує з дослідженням трансформації держави у період глобалізації.

20. Кияшко Г. Через Болонью проїздом // Дем. Україна. – 2005. – 15 берез.

Викладена історія Болонського процесу, основні його принципи.

21. Колот А.М. Реалізація засад Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю // Маркетинг в Україні. – 2004. - № 3. – С. 59-65.

Завдяки Болонському процесу освіта України має набути нових конкурентних переваг, досягти нового рівня конкурентоздатності випускників вузів, гармонізуватись і стати зрозумілими Європі, вписатись в практику освітньої діяльності так, аби не зашкодити вітчизняній освіті, зберегти власні переваги та збагатитись кращими надбаннями світової практики.

22. Колот А.М. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю // Вища шк. – 2004. - № 2-3. – С. 20-33; Економічна теорія. – 2004. - № 2. – С. 87-98.

Аналізуються головні причини, що зумовили необхідність проведення європейськими країнами реформ у сфері освіти. Розглядаються основні напрямки навчальної діяльності, які потребують підвищеної уваги в процесі підготовки України до входження в Єдиний Європейський освітній простір.

23. Корсак К.В. Стан і перспективи розвитку європейського простору вищої освіти // Психологія і суспільство. – 2004. - № 1. – С. 62-70.

Аналізуються тенденції інтеграції національних освітніх систем в єдине ціле.

24. Корсак К., Поберезька Г. Світло і тіні "Болонського процесу" // Науковий світ. – 2003. - № 12. – С. 8-9.

Крім проблемних питань автор зупиняється на найпозитивнішому аспекті "Болонського процесу" – освітньому зближенні та згуртованості країн Європейського Союзу.

25. Кремень В.Г. Дієвий фактор суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство // Трибуна. – 2004. - № 1-2. – С. 10-13.

Про системний аналіз вищої освіти за окремими галузями.

26. Крючков Г. Болонський процес як гармонізація європейської системи вищої освіти // Іноземні мови в навч. закладах. – 2004. - № 1. – С. 4-8.

27. Локшина О. Розвиток Компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу // Шлях освіти. – 2007. - № 1. – С. 16-21.

У статті розглядається якісна освіта у вимірі продукування висококваліфікованої компетентної робочої сили.

28. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу // Науково-освітній потенціал нації: погляд у 21 століття. – К., 2004. – С. 497-500.

29. Морозова І. Освітні стандарти в контексті болонських реформ і можливостей інформації // Вища шк. – 2005. - № 5. – С. 26-36.

Розглядаються два підходи до проектування навчальних програм: у першому, який на думку експертів Болонського процесу є пріоритетним у формуванні європейського освітнього простору, використовуються результати навчання; другий – суб’єктивно-діяльнісний – створює методологічну базу технології розробки українських освітніх стандартів для вищої школи. Обґрунтовується сутнісна відповідність цих підходів.

30. Оніщенко І. Гуманітарна освіта в контексті Болонського процесу // освіта. – 2004. – 14-21 лип.

Детально аналізується зміст гуманітарної освіти, шляхи трансформації змісту гуманітарної освіти.

31. Півняк Г., Салов В. Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації // Освіта України. – 2004. – 2 черв.

Автори розглядають стандарти вищої освіти як об’єктивний чинник порівняння системи освіти, які визначають її цілі та зміст.

32. Сбруєва А. Болонський процес: пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності європейської вищої освіти // Шлях освіти. – 2002. - № 1. – С. 18-22.

Про Болонський процес як найбільш цікавий і перспективний процес у світовій вищій освіті.

33. Сидоренко С. Нова роль європейських університетів // Уряд. кур’єр. – 2004. – 27 квіт.

Про високе покликання університетів, які є продуцентами нових знань і беруть безпосередню участь в їх передачі шляхом освіти і виховання.


Вища освіта України та проблеми її модернізації в контексті Болонського процесу
34. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Освіта, 2004. – 384 с.

Пропонований навчальний посібник містить інформацію про основні етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання та шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір. Видання рекомендовано для підготовки магістрів та аспірантів та перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів.

35. Кремень В. Національна освіта в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Кремень В. Освіта і наука в Україні –інноваційні аспекти. – К., 2005. – С. 325-379.

Про вищу освіту України, яка не стала винятком в процесах європейської інтеграції, а чітко визначила свої орієнтири на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог і дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

36. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Вип. 45: Болонський процес в Україні. В 2-х ч. – К.: НІМЦВО, 2005.

Про шляхи реалізації основних принципів Болонської декларації в нашій державі.

37. Слєпкань З.І. Болонський процес – європейська інтеграція систем вищої освіти // Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005. – С. 228-237.

Розглянуто передумови приєднання системи вищої освіти України до Болонського процесу, основною метою якого є формування загальноєвропейського освітнього простору. Згідно з Болонською декларацією вища освіта стає трирівневою: до бакалавратури та магістратури додається аспірантура, після успішного завершення якої випускникові присвоюється науковий ступінь доктора. У посібнику викладено особливості організації навчального процесу у вищому навчальному закладі відповідно до Болонської декларації.

* * *

38. Андрейцев В. Освітньо-наукові правничі школи: феноменологічні та гносеологічні аспекти // Вища шк. – 2006. - № 4. – С. 3-15.Розглянуто особливості освітньо-наукових правничих шкіл, які формуються на кафедрах та в наукових підрозділах юридичних ВНЗ. Наводяться пропозиції щодо створення законодавчого підґрунтя для формування та функціонування цих шкіл, що сприятиме прискоренню розвитку національної освіти і науки та їх переходу на новий рівень інтеграційних європейських та світових процесів.

39. Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 3. – С. 36-54.

Аналізується найактуальніші проблеми реформування вищої правничої науки і освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу. Висловлюються пропозиції щодо оновлення методології наукових досліджень у галузі права.

40. Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Освіта. – 2004. – 12-19 трав.

Розглядаються документи, що узгодили механізми взаємовизнання країнами Європи кваліфікації вищої освіти та місце України в цьому процесі.

41. Андрущенко В.П. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу // Освіта України. – 2004. – 17 лют.

Висвітлюються шляхи виходу України на рівень Болонського процесу.

42. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 6. – С. 28-43.

Розкриваються специфічні ознаки університетів як основ сучасного інституту вищої освіти. У додатках наводяться документи, що регламентують організацію навчального процесу в умовах приєднання до єдиного європейського простору.

43. Бай Н. Україна приєднається до Болонського процесу // Україна і світ сьогодні. – 2004. - № 29.

Про напрями приєднання України до Болонського процесу.

44. Березовенко Т. Як узгодити роботу середньої і вищої шкіл // Освіта. – 2004. – 6-13 жовт.

Про формування в країні єдиної цілісної системи безперервної освіти, складові частини якої нерозривно зв’язані між собою і доведені до прийнятих в Європі норм.

45. Бех В.П. Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору України // Освіта. – 2004. – 25 лют. – 3 берез.

Головним стрижнем гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у теоретичному і практичному вимірі є перетворення педагога у провідну силу та критерій якості суспільного прогресу одночасно.

46. Білий П. Реформування системи вітчизняної освіти в контексті Болонського процесу // Персонал плюс. – 2005. – 6-12 квіт.

Підкреслюється, що європейська інтеграція, і зрештою, вступ України до ЄС значною мірою залежить від наближення нашої вищої освіти до європейських, а отже, й до світових стандартів. Цей крок означатиме практичне втілення і незворотність європейського вибору України.

47. Болюбаш Я. Один з принципів Болонського процесу – мобільність студентів у європейському просторі // Освіта України. – 2006. – 20 січ.

Про запровадження з 2006 навчального року елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вузах України.

48. Болюбаш Я. Чинники оптимізації освіти // Уряд. кур’єр. – 2004. – 15 жовт.

Аналізується Державна програма розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки.

49. Бондар В. Класовод з європейським дипломом // Освіта. – 2004. – 31 берез.

До питання про підготовку вчителя початкової школи в умовах запровадження Болонської конвенції.

50. Булавко В. Україна буде учасником Болонського процесу // Освіта України. – 2003. – 25 листоп.

51. Бунда В. Вища школа України – за інтеграцію в європейський освітньо-науковий простір // Освіта України. – 2005. – 14 січ.

Про VIII міжнародну науково-практичну конференцію в Словаччині, присвячену реаліям та перспективам на світовому ринку вищої освіти.

52. Важливий крок до визнання України членом Європейського освітнього простору // Освіта України. – 2004. – 2 черв.

Про Міжнародний семінар "Гарантії якості, європейська система передачі і накопичення кредитів та практика імплементації Болонського процесу в різних європейських країнах", який відбувся на базі Національного гірничого університету за участю експертів Ради Європи.

53. ВАК України в контексті Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 4. – С. 26-32.

Про особливості атестації вищих наукових кадрів у контексті приєднання України до Болонського процесу.

54. Влох Р. Щодо участі України в Болонському процесі // Світогляд. – 2006. - № 2. – С. 57.

Зазначається, що Україна, приєднавшись до Болонського процесу, надала можливість українським студентам самостійно обирати місце продовження освіти, що призведе до відтоку кращих з них в університети Європи.

55. Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. - № 4. – С. 189-199.

В публікації йдеться про необхідність та невідворотність впровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні.

56. Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних навчальних закладів "Вища технічна освіта України і Болонський процес" // Вища шк. – 2004. - № 5-6. – С. 31-85.

Публікуються матеріали всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів.

57. Гавриш В.С., Солодкий В.О. Навчально-виховний процес як складова реформування вищої освіти в Україні // Технології навчання. – Рівне, 2004. – Вип. 9. – С. 37-43.

У статті розглянуто аспекти здійснення навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах в контексті реформування системи вищої освіти в Україні.

58. Головко М. Особливості реалізації основних положень Болонського процесу в системі вітчизняної освіти // Фізика та астрономія в шк. – 2005. - № 4. – С. 47-50.

Аналізується удосконалення організації освітніх систем, їх інтеграція, забезпечення якості освіти та управління нею. Автор зауважує, що в умовах загальної глобалізації їх вирішення залежить від активної співпраці багатьох країн.

59. Голубенко О. Етапи інтеграції Далівського університету в європейський освітній простір // Вища шк. – 2005. - № 5. – С. 10-20.

Висвітлюється досвід приєднання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля до Болонського процесу. Наводяться пропозиції щодо автоматизації навчального процесу в університетах на основі європейської Великої хартії університетів.

60. Голубенко О., Морозова Т. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ / Вища шк. – 2006. - № 5-6. – С. 10-19.

У статті простежується тотожність засад проектування освітніх стандартів для української вищої школи європейським принципам. Вона полягає у застосуванні результатів навчання при відборі змісту освітніх програм. На думку авторів процес оновлення галузевих стандартів вищої освіти можна прискорити завдяки використанню механізмів консорціумної технології стандартизації.

61. Гончаров С.М. До питання щодо впровадження принципів Болонської декларації в український освітянський простір // Вісн. Укр. держ. ун-ту водного госп-ва та природокористування. – 2003. – Вип. 5.ч.1. – С. 15-18.

Розглядаються питання побудови національної системи вищої освіти, що зможе гармонійно поєднуватися із міжнародними стандартами.

62. Гримблат С. Современные стратегии высшего образования // Персонал. – 2003. - № 2. – С. 80-83.

Про національну доктрину розвитку освіти України у 21 столітті.

63. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Про деякі аспекти проблеми інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір // Технології навчання. – Рівне, 2006. – Вип. 10. – С. 57-67.

Аналізуються проблеми адаптації вищої освіти в Україні до вимог ЕСТS, розглядаються нагальні трансформаційні питання та вносяться пропозиції щодо вирішення на різних рівнях вищої освіти в цілому, навчального закладу та кафедри.

64. Гуляєва Н.М. Вища європейська освіта в Україні // Освіта. – 2005. – 9-16 лют.

Про досвід Київського національного торговельно-економічного університету з питань впровадження положень Болонського процесу в практику роботи.

65. Гуляєва Н. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири // Вісн. Київського нац. торг.-економ. ун-ту. – 2005. - № 4. – С. 112-116.

Розглянуті питання реформування вищої освіти, створення єдиного простору для знань та досліджень. Основні вимоги, висунуті Сорбонською та Болонською деклараціями, спрямовані на проблеми уніфікації нормативної частини учбових планів, особлива увага приділена питанням гармонізації учбового процесу та збереженню національних особливостей.

66. Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до Болонського процесу // Вища шк. – 2004. - № 4. – С. 45-54.

Висвітлюються проблеми формування системи цільового управління вищим навчальним закладом як визначального чинника інтеграції України в європейський освітній простір. Аналізуються окремі моделі освітнього менеджменту, що можуть бути адаптовані для розв’язання проблем входження України у світовий освітній простір.

67. Гурч П. Некоторые аспекты внедрения европейской системы ECTS в высшее образование Украины // Персонал. – 2004. - № 12. – С. 68-73.

Автор пропонує зробити детальний аналіз, виявити переваги та недоліки, можливі у процесі впровадження Болонської системи освіти в Україні.

68. Гуцайлюк З. Ще раз про вдосконалення викладання бухгалтерського обліку в контексті Болонського процесу // Бух. облік і аудит. – 2004. - № 10. – С. 31-33.

Матеріал присвячений проблемам теорії розвитку системи бухгалтерського обліку та вдосконалення методики викладання дисциплін облікового циклу.

69. Дмитриченко А. Автономія вищого навчального закладу – вимога Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 2. – С. 22-34.

Бесіда з ректором Національного транспортного університету М. Дмитриченком. Розглядаються місце і статус Національного транспортного університету в системі підготовки фахівців у транспортній галузі. Аналізується проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні у зв’язку з приєднанням до Болонського процесу.

70. Добрянський І. Вища освіта України: європейський вимір // Рідна шк. – 2005. - № 9-10. – С. 12-16.

Аналізується великий обсяг наукової роботи з вивчення процесу адаптації національної освіти та входження України в освітній і науковий простір Європи.

71. Євтух М. Методичні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Освіта України. – 2006. – 14 листоп.

72. Жовта І. Реформування вищої освіти і Болонський процес // Освіта України. – 2003. – 9 груд.

На прикладах роботи провідних університетів України показано, що оновлення української школи корелюється з ідеями Болон'ї.

73. Жовта І. Стратегічні напрямки модернізації освіти і науки України // Освіта України. – 2004. – 28 трав.

Про утвердження в суспільстві розуміння абсолютної пріоритетності науки і освіти, про модернізацію освітянської діяльності, про здатність готувати людину, яка буде ефективно життєдіяти в 21 столітті.

74. Жук Ю. До нових стандартів на основі позитивного українського досвіду // Персонал плюс. – 2005. – 8-14 черв.

Викладено пропозиції щодо реформування вищої школи України.

75. Жук Ю. Треба вміти дивитись у вічі, або в Болонський процес слід входити з українським позитивним досвідом, враховуючи реалії // Освіта. – 2005. – 16-23 берез.

76. Журавський В. Ми прагнемо ввійти в єдиний європейський освітній простір // Уряд. кур’єр. – 2004. – 17 серп.

77. Журавський В. Основні завдання вищої школи щодо реалізації в Україні принципів і завдань Болонського процесу // Вища шк. – 2004. - № 1. – С. 42-44.

Аналізуються основні положення Болонської декларації, які передбачають перебування вищої освіти в державній компетенції, і відповідно до цих положень реформування вищої освіти України задля послідовного її зближення з європейським освітньо-науковим простором.

78. Журавський В.С. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Освіта України. – 2004. – 27 лют.

Про стан та перспективи євроінтеграції України, про структуризацію освіти та вивчення основних шляхів її модернізації.

79. Згуровський М. Болонський процес і його вплив на вищу технічну освіту // Наука та інновації. – 2006. - № 1. – С. 15-17.

Розглядаються важливі проблеми, які мають бути вирішені на шляху реформування вищої технічної освіти у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу.

80. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці // Вища шк. – 2004. - № 5-6. – С. 54-61.

Про нові підходи до технічної освіти, про нові сфери застосування науки і технологій, які потребують змін традиційних університетських дисциплін.

81. Калінічева Т. Вища школа приватної форми власності у контексті європейської інтеграції // Трибуна. – 2005. - № 1-2. – С. 42-43.

Аналізуються етапи створення вітчизняної приватної освіти, її функції, недоліки та труднощі приватного сектору вищої освіти.

82. Касьянов Г., Фініков Т. Болонський процес та Україна: виклики і можливості // Економічний часопис – XXI. – 2004. - № 10. – С. 50-52.

Про європейську інтеграцію України через вищу освіту.

83. Кирилов Боянов Б. Парадигмы проблем в высшем образовании в начале XXI века // Персонал. – 2004. - № 7. – С. 14-17.

Аналізується необхідність змін у вищій освіті, які обумовлюються як загальними, так і конкретними причинами.

84. Кириченко Т.Г. Формувати єдину європейську систему освіти // Гуманіт. науки. – 2005. - № 1. – С. 26-30.

Йдеться про правові аспекти функціонування Болонської декларації на території України.

85. Кисляк Н. Сучасні технології у підготовці фахівців з торгівлі // Освіта. – 2004. – 6-13 жовт.

Впровадження принципів Болонського процесу у діяльність науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти та науки.

86. Кліменко В. Індивідуальна робота студентів в умовах реформування вищої школи // Вища шк. – 2006. - № 4. – С. 42-46.

Аналізуються проблеми, що постають перед українською школою у зв’язку зі змінами в організації навчального процесу, зумовленими впровадженням вимог Болонської декларації.

87. Коваленко О. Михайло Степко: "Ми маємо йти в Європу вже знаними" // Освіта України. – 2004. – 11 трав.

Про зміни, які плануються запровадити в основному законодавстві у світлі Болонської декларації.

88. Коваленко О. Нова філософія економічної освіти // Освіта України. – 2004. – 16 квіт.

Про вимоги Болонської декларації щодо організації освітнього процесу.

89. Коваленко О. Студенти мають бути і будуть повноправними учасниками Болонського процесу // Освіта України. – 2004. – 2 листоп.

Про Всеукраїнський семінар "Стан і завдання освіти України в контексті Болонського процесу".

90. Козлакова Г. Інформатизація навчального процесу – передумова інтеграції до європейського освітнього простору // Освіта. – 2004. – 21-28 лип.

Про нові вимоги до всіх учасників навчального процесу, зокрема виокремлення готовності майбутнього фахівця до використання інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризованих систем загалом у навчанні та перспективній професійній готовності.

91. Коловіцкова О. Стратегія розвитку освіти в Україні: проблеми і перспективи // Психологія і суспільство. – 2005. - № 2. – С. 100-142.

Стаття презентує проблеми середньої освіти в Україні протягом 1999 – 2004 років, тенденції адміністративного, матеріального, фінансового плану, подано конкретні пропозиції щодо покращення якості Болонського процесу.

92. Коміренко В. Економічні аспекти приєднання України до Болонського процесу // Економічний часопис – XXI. – 2004. - № 6. – С. 48-50.

93. Кондратьєв Ю.С. В унісон з Болонським процесом // Голос України. – 2004. – 4 черв.

94. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір // Освіта. – 2005. – 12-19 січ.

95. Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 6. – С. 44-47.

96. Корецька А. Освітні інтенції в контексті Болонського процесу // Освіта. – 2004. – 27 жовт. – 3 листоп.

Про входження України до європейського освітнього простору як про процес сутнісних перетворень освіти і науки, а не просто як пристосування їх до "зовнішніх" вимог суспільства.

97. Корольов Б.І. Європейський вектор вищої школи України // Трибуна. – 2005. - № 5-6. – С. 25-26.

Про роботу щодо подолання застарілих підходів до організації навчально-виховного процесу, підвищення якості підготовки фахівців усіх рівнів, і, таким чином, створення високого освітнього цензу України у глобалізованому світі.

98. Корольов Б., Тимошенко З. Вибір вищої школи України в дії // Освіта. – 2004. – 14-21 квіт.

Автори статті розмірковують над шляхами прискорення Болонського процесу в Україні.

99. Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна у XXI ст. // Вища шк. – 2005. - № 1. – С. 47-56.

Аналізуються основі аспекти перетворень в європейській вищій освіті, започаткованих Болонською декларацією.

100. Корсак К.В. Інтеграція європейської вищої освіти: стан і перспективи // Директор шк. – 2004. - № 3. – С. 12-23.

Подолання замкненості та інтеграція в міжнародний освітній простір – одна з важливих цілей розвитку вищої школи України. У статті аналізуються причини й досягнення руху до уніфікації вищої освіти в Європі.

101. Корсак К. Приховані перешкоди на шляху України і "Болонський клуб" європейських держав // Освіта. – 2004. – 2-9 черв.

Автор зосереджує увагу на центральних заходах, які зобов’язані виконати всі учасники Болонського процесу і на забезпеченні двоступеневості вищої освіти; узгодженні змісту і обсягу роботи студентів з застосуванням кредитів; модернізації підходів до забезпечення якості навчання і дипломів; забезпечення всіх випускників вищих закладів працею; підвищення привабливості європейської вищої освіти для студентів з інших держав світу.

102. Коцур А. Вища освіта в Україні і Болонський процес // Вища шк. – 2006. - № 3. – С. 80-85.

Стаття присвячена аналізу навчального посібника "Вища освіта і Болонський процес".

103. Кремень В. Вимога часу – модернізація освіти // Освіта. – 2003. – 27 серп. – 3 верес.

Про підсумки розвитку освіти у 2002 – 2003 навчальному році та завдання на 2003 – 2004 навчальний рік.

104. Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації // Вища шк. – 2004. - № 5-6. – С. 32-39.

Про виконання вищими навчальними закладами України разом із провідними університетами Європи 105 навчальних проектів за період з 1993 по 2003 рік.

105. Кремень В. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство // Вища шк. – 2003. – № 6. – С. 3-23.

Аналізуються шляхи підвищення ефективності вищої освіти і науки, зокрема рівня організації навчального процесу, запровадження новітніх технологій у навчання.

106. Кремень В.Г. Про підсумки розвитку освіти у 2003/2004 навчальному році та завдання на 2004/2005 навчальний рік щодо забезпечення рівного доступу до здобуття якості освіти // Вища шк. – 2004. - № 4. – С. 22-38; Освіта. – 2004. – 25 серп. – 1 верес.

Міністр освіти і науки України Василь Кремень підсумовує розвиток системи освіти в Україні у 2003/2004 навчальному році. Окреслюються пріоритетні завдання на наступний навчальний рік, вирішення яких пов’язано зі створенням умов для забезпечення рівного доступу молоді до якісної освіти.

107. Кремень В.Г. "Створюємо освіту майбутнього" // Освіта. – 2004. – 9-16 черв.

Про фінансово-матеріальну підтримку як важливу умову розвитку освіти і науки 21 століття.

108. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI ст. // Педагогіка і психологія. – 2003. - № 1. – С. 6-16; Шлях освіти. – 2003. - № 2. – С.5; Наука та наукознавство. – 2002. - № 4. – С. 98-105.

Окреслюються основні загальноцивілізаційні тенденції, що зародилися в останні десятиліття, які розвиватимуться у 21 столітті і впливатимуть буквально на всі сфери життєдіяльності людини й суспільства.

109. Кремень В.Г. Як готуватимемо… духовних батьків людства? Розвиток педагогічної освіти України та її інтеграція в європейський освітній простір // Освіта. – 2004. – 6-13 жовт.

Подано доповідь Міністра освіти і науки України на Всеукраїнській нараді ректорів університетів з питань розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній простір.

110. Кривчик Г. Чи варто ставити воза попереду коня? // Освіта. – 2005. – 13-20 квіт.

Про демократизацію і гуманізацію національної системи вищої освіти як важливої передумови приєднання до Болонського процесу.

111. Крикунов М.В. МВА в системі європейської та української бізнес-освіти // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 4. – С. 43-47.

Аналізується проблема відповідності існуючих програм вищої або фахової освіти в Україні освітнім європейським зразкам, а також сама суть того, що іменується короткою абревіатурою МБА: чи це майстер ділового адміністрування, чи майстер бізнес адміністрування.

112. Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу // Вища шк. – 2006. - № 1. – С. 27-34.

Про забезпечення мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування.

113. Кузьминский Ю., Мельничук М. Болонський процес: удосконалення викладання бухгалтерського обліку для економістів та правознавців у вищих навчальних закладах України // Бух. облік і аудит. – 2004. - № 8. – С. 37-40.

В статті автор, враховуючи перспективу приєднання України до Болонського процесу, пропонує змінити назву дисципліни "Бухгалтерський облік", збільшити кількість годин для викладання, ввести іспит як підсумковий контроль.

114. Левківський Б. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів // Вища шк. – 2005. - № 3. – С. 55-58.

Пропонуються шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів вищої школи.

115. Лігум Ю.С. Підвищення ролі інформаційної та економічної складової підготовки фахівців технічних ВНЗ у контексті Болонського процесу // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 9. – С. 74-78.

Розглядаються основні шляхи розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу на засадах удосконалення інформаційного та економічного забезпечення.

116. Ляшенко О.І. Якість освіти як основа функціонування розвитку сучасних систем освіти // Педагогіка і психологія. – 2005. - № 1. – С. 5-12.

Аналізуються світові тенденції інноваційного розвитку освітніх систем.

117. Матвієнко О. Проблеми реформування шкільної системи освіти України в рамках інтеграції у загальноєвропейський освітній простір // Рідна шк. – 2006. - № 10. – С. 3-5.

Автор зазначає, що "настав час економіки знань, у якій інтелектуальні ресурси приносять значно більше ресурси, ніж природні".

118. Матвієнко П.В., Огієнко С.О. До питання про сучасні педагогічні парадигми в системі вищої освіти // Педагогіка і психологія. – 2003. - № 2. – С. 63-72.

Зміна соціально-історичних умов та трансформація вимог викликає необхідність зміни парадигми освіти. Характерною особливістю сучасної освітньої парадигми, вважають автори статті, є те, що вона побудована на принципі неподільності пізнання та ситуації пізнання.

119. Мачулін В. ВАК України в контексті Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 4. – С. 26-32.

Розкриваються особливості атестації вищих наукових кадрів у контексті приєднання України до Болонського процесу. Аналізуються кроки, які здійснює ВАК у напрямку зближення та інтеграції вітчизняного і європейського наукового простору.

120. Мелаш В. Використання матеріальної бази агробіологічного комплексу Мелітопольського педагогічного університету як важлива умова реалізації принципів Болонського процесу // Рідна шк. – 2006. - № 1. – С. 70-72.

Про місце та роль університету у реалізації принципів Болонського процесу.

121. Мельниченко Т. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу // Укр. географічний журн. – 2006. - № 1. – С. 54-58.

Дана характеристика сучасного стану освітнього комплексу України та його територіальної організації, обґрунтовані зміни структур освітнього комплексу країни на перспективу і в зв’язку з входженням в Болонський процес.

122. Мінецька І. Глобальна інтеграція в освіті // Освіта України. – 2003. – 28 жовт.

Про досвід і проблеми магістерських програм 15 країн з Європи, Близького Сходу, Азії та Африки.

123. Мінецька І. Українська вища школа – складова загальноєвропейської освіти // Освіта України. – 2004. – 28 трав.

Публікація висвітлює матеріали конференції, яка відбулась в Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" і була присвячена Болонському процесу, перспективам приєднання до нього української вищої школи.

124. Мних Є. До питання трансформації системи підготовки фахівців з обліку та аудиту // Бух. облік і аудит. – 2004. - № 10. – С. 33-34.

Про створення інтегрованих курсів фундаментальної підготовки з менеджменту, менеджменту організацій, менеджменту персоналу, які розширили б діапазон багатоаспектної освіти і відповідали б духу Болонської декларації.

125. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Вища шк. – 2004. - № 2-3. – С. 97-125.

Розглядаються основні напрямки європейської інтеграції - культурно-освітній та науково-технічний, які займають особливе місце, тому що охоплюють галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, техніку і технологічну сфери.

Значна увага приділяється впровадженню європейської системи трансферу кредитів (ECTS), кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

126. Модернізація вищої освіти України: Болонський процес // Освіта. – 2004. – 25 серп.–1 верес.

Стаття містить інформацію з питань інтеграції України в європейський простір вищої освіти для вивчення працівниками вищих навчальних закладів та роз’яснення студентам основних напрямів реалізації положень Болонського процесу.

127. Москаль Ю. Класична і корпоративна освіта у XXI столітті – трансформація розвиткових засад функціонування сфери // Психологія і суспільство. – 2005. - № 3. – С. 161 – 175.

Про створення навчальних закладів, що здатні у світовому масштабі вирішувати кадрові завдання відповідно до корпоративних норм і правил.

128. Мошинський В.С., Гончаров С.М. Нові обрії вищої школи України в контексті Болонського процесу // Технології навчання. – Рівне, 2004. – Вип. 9. – С. 13-18.

Викладено основні умови і положення програми педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

129. Навка І. На шляху до європейської інтеграції // Освіта України. – 2004. – 17 груд.

З досвіду міжнародної співпраці Донецького науково-технічного університету.

130. Найдьонов І. Вища освіта в Україні: європейський вибір, культурологічні парадигми // Персонал. – 2005. - № 1. – С. 80-84.

Автор аналізує проблеми, пов’язані з вступом у європейський освітній простір, зокрема з розробкою нових педагогічних парадигм для вищої освіти України, проблеми входження новостворених українських вищих навчальних закладів в освітній простір Європи.

131. Невмержицький О. Реалії виховної роботи в сучасному вищому навчальному закладі у світлі Болонського процесу // Освіта. – 2004. – 7-14 лип.

Автор зосереджує увагу на доцільності підсилення акцентів на самовихованні студентів, формуванні їхнього почуття відповідальності за своє навчання, майбутню працю.

132. Ніколаєнко С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства // Освіта України. – 2007. – 27 лют.

Подано детальний аналіз стану вищої освіти України на шляху інтеграції в єдиний європейський освітній простір.

133. Ніколаєнко С.М. Сто днів уряду крізь призму освіти // Освіта. – 2005. – 11-18 трав.

Про досягнення на шляху України до європейського освітнього простору.

134. Ніколаєнко С.М. Сучасна законодавча основа в системі майбутніх освітнього та наукових процесів в Україні і світі // Вища шк. – 2003. - № 4-5. – С. 3-19.

Розглядається формування правового поля освіти і науки в Україні. Аналізується досвід правового регулювання співробітництва в галузі освіти країн СНД, а також створення правової бази європейського і світового освітньо-наукового простору.

135. Олійник Я. Болонський процес і географічна освіта в Україні // Укр. географічний журн. – 2006. - № 1. – С. 51-53.

Розкриті особливості переходу географічної освіти на Болонський процес. Викладено основні проблеми впровадження цієї системи.

136. Онкович Г. Болонський процес і національні пріоритети в гуманітарній освіті // Освіта. – 2004. – 15-22 груд.

Автор аналізує напрямки роботи з підготовки необхідних документів для приєднання України до Болонської декларації.

137. Особливості впровадження положень Болонської декларації у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю // Безпека життєдіяльності. – 2005. - № 5. – С. 8-12.

Про круглий стіл, де вчені м. Києва обмінялися досвідом застосування основних принципів Болонської декларації в системі підготовки та виховання кадрів з безпеки життєдіяльності на шляху інтеграції України до Євросоюзу в галузі освіти.

138. Павко А. Мета виграти майбутнє інтелектом // Віче. – 2006. - № 3-4. – С. 58-59.

Про формування новітнього освітньо-наукового соціогуманітарного комплексу та його складових у сфері вищої освіти України.

139. Павко А.І. Соціогуманітарні дисципліни у вищих навчальних закладах України: європейський вибір // Трибуна. – 2004. - № 9-10. – С. 34-35.

Про вироблення науково обґрунтованих позицій та рекомендацій щодо впровадження європейських критеріїв і стандартів освіти в Україні.

140. Павлишенко М. Болонський процес: кадри для Європи чи європейський рівень вітчизняного фахівця? // Віче. – 2005. - № 11. – С. 14-17.

Про доцільність запровадження триступеневої підготовки фахівців вищої кваліфікації.

141. Перелік ВНЗ – учасників педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Освіта. – 2004. – 11-18 лют.

142. Печонкін Т. Обличчям до Європи // Освіта. – 2004. – 14-21 квіт.

Про зустріч в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, яка мала на меті всебічне висвітлити Болонський процес та його вплив на розвиток вищої освіти в Україні.

143. Півняк Г. Стандарти вищої освіти у контексті Болонської декларації // Вища шк. – 2004. - № 5. – С. 70-73.

Галузеві та вузівські стандарти, без яких є неможливими процедури ліцензування та акредитації, вибудовують навчальний процес. Положення про кредитно-модульну систему підготовки фахівців також ґрунтується на використанні цих стандартів.

144. Побірченко Н. Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти // Рідна шк. – 2003. - № 3. – С. 3-5.

Про актуалізацію проблеми підготовки педагогічних кадрів, які характеризувалися б високою освіченістю і культурою, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні новітніх інформаційних технологій.

145. Про участь профспілки у здійсненні освітньої політики в контексті сучасних світових тенденцій, реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти України // Освіта України. – 2006. – 8 груд.

146. Рекомендації Всеукраїнської наради ректорів педагогічних і класичних університетів з питань розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейській освітній простір // Освіта. – 2004. – 6-13 жовт.

147. Рожок В. Інтеграція – не уніфікація // День. – 2005. – 16 листоп.

Про впровадження принципів Болонського процесу в музичну освіту.

148. Рожок В. Освіта і Болонський процес // Музика. – 2006. - № 1. – С. 18-20.

Про обговорення проблем "наукової реформи" представниками мистецької освіти України.

149. Романюк О. Нові технології навчання у ВНЗ // Рідна шк. – 2002. - № 4. – С. 68-69.

Про підготовку майбутніх фахівців відповідної компетенції та кваліфікації з урахуванням особливостей сучасного виробництва, про зміни традиційних методів навчання у вищих технічних закладах.

150. Рудавський Ю. Реалії та проблеми інтеграції вищої школи України в європейський освітній та науковий простір // Вища шк. – 2004. - № 1. – С. 45-49.

Піднімаються проблемні питання, які потребують нагального вирішення з метою прискорення інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір на прикладі "Львівської політехніки".

151. Рябоконь Л. У європейський "дім" – через вищу школу: [Про реформи в укр. освіті за європейськими стандартами] // День. – 2004. – 14 жовт.

152. Рябоконь Л. Україна приєднується до Болонської конвенції: Що це означає? // День. – 2005. – 19 трав.

Про дату 19 травня 2005 року, коли Україна стала повноправним партнером європейських держав у створенні єдиного освітнього простору.

153. Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження // Освіта. – 2007. – 21-28 берез.

Розглядаються тенденції, які насторожують при розгортанні Болонського процесу на теренах України.

154. Семиноженко В. Освіта та національні інтереси: вибір траєкторії // День. – 2004. – 1 квіт.

Про приєднання української освіти до Болонського процесу.

155. Сидоренко С. У Європу знань – через Болонський процес // Уряд. кур’єр. – 2003. – 15 листоп.

156. Слободяник М. Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. - № 2. – С. 4-7.

157. Солдатенко М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті Болонського процесу // Рідна шк. – 2005. - № 1. – С. 3-5.

Про атестацію вищої освіти України до вимог Болонського процесу, зокрема про внесення змін до законодавства про освіту, про структурні зміни освіти, запровадження європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).

158. Соловей М., Демчук В. Удосконалення виховної системи вищого навчального закладу у світлі Болонського процесу // Рідна шк. - 2005. - № 6. – С. 3-9.

Про нову українську виховну систему вищого навчального закладу, яка спирається не тільки на національну ідею і ґрунтується на етнічних засадах, а орієнтується й на полікультурне виховання, яка лежить в основі сучасної концепції глобальної освіти, а відтак і Болонського процесу.

159. Спіріна Ю. Профспілки і Болонський процес / Освіта України. – 2007. – 16 лют.

160. Ніколаєнко С. „Без конкурентоспроможної освіти, конкурентоспроможних університетів вивести країну на нову якість соціально-економічного розвитку неможливо” // Освіта України. – 2007. – 13 берез.

Подано матеріали засідання колегії Міністерства освіти і науки „Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства”.

161. Степко М. Вища освіта зорієнтована на фундаментальну підготовку, і ми робимо все, щоб її зберегти // Вища шк. – 2003. - № 2-3. – С. 18-37.

162. Степко М. Вища освіта України: наступні етапи модернізації // Освіта України. – 2004. – 13 лип.

В статті розглядаються проблеми гармонізації чинної нормативно-правової бази, що регламентує діяльність вищої освіти України із вимогами та ідеями Болонського процесу.

163. Степко М. Вища технічна освіта і наука України як фактори суспільного розвитку та інтеграції України у світове співтовариство // Вища шк. – 2004. - № 5-6. – С. 40-53.

Про відповідальність загальносвітових стратегій інноваційного розвитку суспільства, яке переходить від індустріальної фази свого розвитку до етапу інформаційного.

164. Степко М.Ф. Вища школа: курс на підвищення якості фахівців // Уряд. кур'єр. – 2003. – 6 листоп.

Аналізується процес ліцензування навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, аби визначити, наскільки вони відповідають цьому рівню.

165. Степко М. Ми маємо йти в Європу вже знаними // Освіта України. – 2004. – 11 трав.

Про зміни в освітньому законодавстві країни на шляху до Болонського процесу.

166. Степко М. Модернізація вищої школи // Дем. Україна. – 2003. – 3 жовт.

Про урядові ініціативи щодо модернізації та „європеїзації” вищої школи України.

167. Степко М. Українська освіта в Болонському процесі: досвід, перспективи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. - № 6. – С. 42-46.

168. Сухарніков Ю. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України // Вища шк. – 2006. - № 2. – С. 76-88.

Наведено проект заповнення додатка до диплома про вищу освіту, який відповідає моделі, розробленій Європейською комісією, Радою Європи і UNESCO/CEPES, та вимогам Болонського процесу і доопрацьований з урахуванням специфіки національної системи вищої освіти України.

169. Сущенко В. Проблемні питання реформування правничої освіти в Україні в контексті Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 5. – С. 21-25.

Висловлюються пропозиції щодо реформування сучасної системи правничої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу.

170. Табачник Д. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні в контексті євроінтеграції // Вища шк. – 2004. - № 4. – С. 3-21.

Аналізується сучасний стан розвитку освіти в Україні, зокрема законодавство про освіту, питання якості та стандартів вищої освіти, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів. Особлива увага приділяється інтеграції національної освіти України в європейський освітній простір.

171. Товажнянський Л.А. Ми в Європі – свої / Освіта. – 2004. – 10-17 берез.

Про Національний університет „Харківський політехнічний інститут” як центр культури, знання і досліджень, відповідно до визначення Великої Хартії, що започаткувала Болонський процес, його досягнення та шляхи входження в Болонський процес.

172. Третяк О.В. Стандарти і творчість – несумісні // Дем. Україна. – 2004. – 23 берез.

Про інтеграційні процеси у вищій освіті, про те, яким має бути випускник провідного вузу України – Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

173. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 2. – С. 35-41.

Впровадження школи ECTS як одна зі складових Болонського процесу вимагає суттєвого вдосконалення наявних форм і методів оцінювання знань студентів. Розглядаються такі форми поточного і підсумкового контролю, як тести, кросворди за тематикою курсу, ситуаційні вправи (кейси), квести, виконання групових проектів.

174. Ушакова Н., Булгакова С. Новітні навчальні ресурси – передумова реалізації вимог Болонського процесу // Освіта України. – 2004. – 23 листоп.

Аналізується стратегія входження Київського національного торговельно-економічного університету в Болонський процес, реструктуризація за напрямами та ступенями підготовки фахівців.

175. Хоменко Н., Іщенко Т. Прогностичні тенденції підготовки фахівців для аграрного сектора економіки // Вища шк. – 2004. - № 5-6. – С. 107-114.

Аналізується стан вищої освіти України напередодні приєднання до Болонського процесу. Наводяться результати опитування студентів аграрних вищих навчальних закладів щодо розуміння ними основних сучасних проблем вищої освіти і свого майбутнього.

176. Цехмістрова Г.С. На рівні міжнародних вимог // Гуманіт. науки. – 2003. - № 2. – С. 32-39.

Автор аналізує передумови входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору, зокрема забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.

177. Чернишова Л. Дитячий імунодефіцит і Болонський процес // Уряд. кур'єр. – 2006. – 14 січ.

В статті викладено роздуми автора, головного імунолога МОЗ України щодо доцільності скорочення вузьких медичних спеціальностей, відповідно європейських наук.

178. Шот М. На засадах Болонської декларації // Уряд. кур'єр. – 2005. – 2 черв.

Про запровадження принципів Болонського процесу організації навчання в медичну освіту України.

179. Шубін О. Адаптація університету до Болонського процесу // Вища шк. – 2005. - № 6. – С. 13-23.

Аналізуються досягнуті результати та проблеми, пов'язані з впровадженням болонських ініціатив.

180. Шубін О. Впровадження принципів Болонської декларації в освітню діяльність вищих навчальних закладів // Вісн. Київського нац. торг.-економ. ун-ту. – 2005. - № 5. – С. 109-116.

Розглядаються Болонські ініціативи та їх впровадження в освітню діяльність Донецького державного університету економіки та торгівлі, звертається увага на необхідність ресурсного забезпечення педагогічного експерименту, на принципи Євроінтеграції вітчизняних вузів.

181. Шулікін Д. На шляху реформування системи вищої освіти // Освіта України. – 2005. – 22 квіт.

Про проблеми реформування вищої освіти, інтеграційні процеси, проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

182. Юхновський І. Процес пішов... Болонський. А гарантії якості вищої освіти? // Голос України. – 2005. – 30 листоп.

Автор зауважує, що орієнтація на Болонський процес не повинна призвести до невиправданої перебудови тих традицій вітчизняної системи вищої освіти, які є національними надбаннями української вищої школи.

183. Яблонський В. "...З болонською зачіскою та в українській вишиванці" // Освіта. – 2004. – 8-15 верес.

Автор підкреслює, що всіляко підтримуючи ідеї Болонської декларації, виступаючи за входження України до європейського освітнього простору, ми не повинні приносити в жертву наші надбання, наші традиції, наш науковий потенціал, бо ми реформуємо нашу вищу освіту в першу чергу для себе і тільки для себе.

184. Яблонський В. Українська вища школа і Болонські стандарти // Укр. газ. – 2004. – 9-15 верес.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка