Рішення на множині допустимих варіантів. МетаСторінка1/5
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра економіко-математичного моделювання


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот
«26» травня 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки

__________ Дослідження операцій _ _____

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «0305 Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030502 «Економічна кібернетика»


ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри __________В.В.Вітлінський

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. ГутьКиїв 2016
Укладачі:

Вітлінський В.В., д.е.н., професор,

Тарасова Л.Г., к.ф.-м.н., доцент.

Відповідальний за випуск:

Завідувач кафедри економіко-математичного моделювання професор В.В.Вітлінський.

1. Вступ

Дисципліна має теоретичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра прикладних питань на усіх рівнях ієрархії управління щодо обрання та аналізу найкращих, оптимальних господарських рішень (планів, програм, об’єктів, проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.Предметом дослідження операцій є метрологічні поняття та інструментарій розв’язування задач вибору найкращого (за обраними критеріями) рішення на множині допустимих варіантів.

Мета дисципліни – вивчення студентами в систематизованій формі та активне засвоєння ними основних методів розв’язування оптимізаційних задач; задач управління запасами; сітьового управління; масового обслуговування; отримання навичок аналізу та адекватного використання інструментарію розв’язування виділених класів задач при дослідженні практичних проблем, що виникають в економіці та підприємництві.

Завданням дисципліни є засвоєння студентами основних принципів та інструментарію щодо постановки задач дослідження операцій; основних методів їх розв’язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  1. концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей дослідження операцій;

  2. основні класи математичних моделей дослідження операцій, що використовуються для дослідження економічних процесів;

  3. основні методи розв’язування задач дослідження операцій.

Студент повинен уміти:

  1. визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування задачі дослідження операцій;

  2. здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю;

  3. використовувати ПЕОМ для розв’язування задач;

  1. проводити аналіз розв’язків задач дослідження операцій з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.

2.Тематичний план дисципліни
Назва теми

Кількість годин


Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС


Навчальні заняття
Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

СРС

Тема 1. Дослідження операцій як науковий підхід до аналізу економічних процесів та обґрунтування рішень.

11


 

25


Тема 2. Задачі прийняття багатоцільових рішень в дослідженні операцій

2

2

4

2

10

4

4

10


Тема 3.Теорія управління запасами

3

2

4

2

10

4

4

10


Тема 4.Моделі та методи мережевої оптимізації

3

2 (п)
2 (к.р.)

4

2

8

4

4

10


Тема 5. Розподільні задачі та задачі, що зводяться до них

1

1

2

2

10

2

4

10


Тема 6. Задачі стохастичного програмування

2

2

2

2

5

4

4

10


Тема 7. Задачі параметричного програмування

2

1
1

9
4

10


Тема 8. Моделювання конфліктності у соціо-економічних системах. Ігрові моделі

1

2(д.г.)

2(д.г.)

1

1010


Тема 9. Структуровані, слабоструктуровані та неструктуровані залачі економічних процесів та їх дослідження

1


1

510


Тема10. Дослідження систем масового обслуговування

2

2
1

10
4

15


Підсумковий контроль, години


Усього:


18

16

18

15

79

18

28

100

Разом годин:годин


150

150

кредитів


5

5

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка