Рішення Чернігівської обласної ради «Про створення громадської наглядової ради комунального закладу «Регіональний ландшафтний паркСкачати 152.96 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір152.96 Kb.
Порівняльна таблиця змін до проекту рішення Чернігівської обласної ради «Про створення громадської наглядової ради комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради», підготовлена Громадською радою при облдержадміністрації


Проект Положення про громадську наглядову раду

(підготовлений Департаментом екології та природних ресурсів ОДА)

ПРОПОЗИЦІІ щодо змін та доповнень до проекту Положення Громадської ради при Чернігівській ОДА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про громадську наглядову раду комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради (далі –громадська наглядова рада) розроблено відповідно до Положення комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради (далі –Заклад).

1.1. Це Положення про Наглядову Раду комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради (далі - "Положення") розроблено відповідно до чинного законодавства України та положення комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради (далі - "Заклад").

1.2. Положення визначає мету, завдання, правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування а також права, обов'язки та відповідальність членів громадської наглядової ради Закладу.


1.2. Положення визначає правовий статус Наглядової Ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів Наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності Закладу.
1.3. Положення затверджується Засновником комунального Закладу та змінюється чи доповнюється лише його рішеннями.


2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою створення громадської наглядової ради Закладу є забезпечення системи громадського контролю за діяльністю Закладу та сприяння реалізації статутних завдань.
2.2. Основними завданнями громадської наглядової ради є: вирішення питань щодо стратегічних напрямків діяльності Закладу, допомога в плануванні роботи щодо розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, організації екологічної освітньо-виховної роботи через проведення лекцій, семінарів, тренінгів і конференцій, розгляд питань стосовно перспективного розвитку, а також оптимізації його структури і функцій.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Громадська наглядова рада є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні, контролі за діяльністю Закладу та захисті охоронюваних законом інтересів.


  1. Компетенція громадської наглядової ради визначається законодавством, Положенням про Заклад та цим Положенням.
3.3. Рішення громадської наглядової ради носять рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Закладом
4. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
4.1. Компетенція Наглядової Ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.
4.2. Наглядова рада підприємства здійснює контроль за діяльністю Закладу з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:
- розглядає фінансові звіти Закладу за квартал, рік;
- аналізує дії керівника щодо управління Закладу;
- виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Закладу;
- аналізує результати перевірок діяльності Закладу;
- вносить Засновнику та Органу управлінням пропозиції з питань діяльності Закладу;
- звітує перед Засновником щодо ефективності діяльності Закладу, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за Закладом на праві повного господарського відання;
- надає письмові пропозиції Засновнику, Органу управління та керівнику

Закладу щодо покращення результатів фінансового стану Закладу таефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.


 1. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

  1. Члени громадської наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, точну та достовірну інформацію про діяльність Закладу, необхідну для виконання своїх функцій;   1. знайомитися із документами Закладу та отримувати їх копії відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
3) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської наглядової ради відповідно до вимог чинного законодавства;
4) брати участь у нарадах, які проводяться директором Закладу;
5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення громадської наглядової ради Закладу;
6) вносити пропозиції до планів діяльності Закладу;
7) вносити пропозиції до програм наукових досліджень на території РЛП;
8) вносити пропозиції до концепцій розвитку РЛП «Ялівщина»;
9) вносити пропозиції про внесення змін до Положення про Заклад;
10) вносити пропозиції щодо розроблення та впровадження наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища;
11) організовувати лекції, семінари, тренінги, конференції, розглядати питання стосовно перспектив розвитку РЛП «Ялівщина».12) заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності Закладу;
13) вимагати від директора Закладу в будь-який час позачергових звітів про діяльність Закладу за визначений проміжок часу;
14) залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Закладу;
15) рекомендувати Засновнику звільнити директора Закладу в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків

чи умов контракту.  1. Члени громадської наглядової ради зобов’язані:

1) діяти в інтересах Закладу, добросовісно, виходячи із засад доцільності, та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Закладу;
3) виконувати рішення, прийняті громадською наглядовою радою
4) особисто брати участь у засіданнях громадської наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість взяти участь у засіданнях із зазначенням причини відсутності;
5) дотримуватися всіх встановлених у Закладі правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена громадської наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах, або в інтересах третіх осіб.6) Виконання функцій членів Наглядової ради Закладу здійснюється на

безоплатній основі.
4.3. Відповідальність членів громадської наглядової ради :

1) члени громадської наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства та цього Положення;2) члени громадської наглядової ради несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації Закладу.3) На вимогу Засновника Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.
4) В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Засновника та ставити питання про переобрання члена Наглядової ради.
5) Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства

України.


5. СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

  1. До складу громадської наглядової ради входять представники наукових установ, громадських організацій, депутати, фізичні особи, що приймають активну участь у сприянні розвитку та збереженні РЛП «Ялівщина». Склад громадської наглядової ради затверджується рішенням Чернігівської обласної ради.
  1. До складу громадської наглядової ради входять: голова, заступник голови, секретар та члени громадської наглядової ради.
5.3. Голова громадської наглядової ради, його заступник та секретар обираються членами громадської наглядової ради з їх складу, на першому засіданні громадської наглядової ради простою більшістю голосів. Громадська наглядова рада може переобрати голову, його заступника або особу, яка виконуватиме повноваження голови під час його відсутності, не частіше ніж раз на рік, про що повідомляється орган управління Закладу.
5.4. У разі, якщо в процесі роботи громадської наглядової ради кількість її членів стає меншою 2/3 від загальної кількості, члени громадської наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 робочих днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмове звернення до Чернігівської обласної ради про обрання та затвердження нового складу громадської наглядової ради.5.5. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.5. Голова громадської наглядової ради:
 1. організовує роботу громадської наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого громадської наглядовою радою;
 1. скликає засідання громадської наглядової ради та головує на них, пропонує порядок денний засідань;
3) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Закладу;
5.6. Заступник голови громадської наглядової ради виконує обов'язки голови за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.
5.7. Секретар громадської наглядової ради виконує наступні функції:
 1. за дорученням голови громадської наглядової ради повідомляє всіх членів громадської наглядової ради про проведення засідань;
 1. забезпечує голову та членів громадської наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
 1. здійснює облік кореспонденції, яка адресована громадській наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
 1. веде протоколи засідань громадської наглядової ради.
5.8. Засідання громадської наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від загального складу громадської наглядової ради.
5.9. Рішення громадської наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів громадської наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.
5.10. Під час голосування голова та кожен із членів громадської наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови громадської наглядової ради є вирішальним.
5.11. Рішення громадської наглядової ради приймається відкритим голосуванням.
 1. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Громадська наглядова рада обирається строком на 3 роки.
6.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана громадська наглядова рада, з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання громадської наглядової ради, повноваження членів громадської наглядової ради продовжуються до прийняття Чернігівською обласною радою рішення про обрання або переобрання громадської наглядової ради.
6.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом громадської наглядової ради необмежену кількість разів.
6.4. Повноваження члена громадської наглядової ради можуть бути припинені достроково без рішення обласної ради в наступних випадках:
1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена громадської наглядової ради за умови письмового повідомлення про це громадської наглядової ради;
 1. якщо організація, яка висувала його кандидатуру відкликає його за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
 1. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена громадської наглядової ради;
 1. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
 1. ЗВІТНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Громадська наглядова рада є підзвітною обласній раді.
7.2. За підсумками року громадська наглядова рада зобов'язана звітувати у письмовій формі перед обласною радою про:

- виконання рішень обласної ради;

- діяльність громадської наглядової ради протягом звітного року;

- заходи щодо здійснення контролю за діяльністю Закладу та сприяння реалізації статутних завдань.

Звіт повинен містити детальний аналіз та пояснення.

7.3. На вимогу голови обласної ради голова громадської наглядової ради зобов’язаний надати звіт про роботу громадської наглядової ради та будь-яку іншу інформацію про результати її діяльності.
8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого радою складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого радою складу
8.3. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Закладу;

- рішення Засновника;

- рішення Органу управління;


8.4. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:

- представники Органу управління;

- керівник Закладу;

- керівники структурних підрозділів Закладу;


8.5. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, керівником Закладу.
8.6. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу Засновника, Органу управління, голови або членів Наглядової ради.

Додаток СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Проскуріна Наталія Павлівна голова громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації;

Коваленко Олександр Борисович – голова комітету з питань освіти і науки громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації;

Мултанен Валентина Володимирівна – директор комунального закладу «Чернігівський науково - методичний центр охорони культурної спадщини» Чернігівської обласної ради;

Карпенко Юрій Олександрович – завідувач кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, доцент, кандидат наук;

Волощук Руслан Олександрович – депутат Деснянської районної ради у м.Чернігові;

Маслов Олексій В’ячеславович – старший редактор Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії «Сівер-центр»;

Соколовська Людмила Олександрівна – голова громадської організації «Нові перспективи Ялівщини»;

Петрова Тамара Іванівна – перший заступник голови Громадської ради при облдержадміністрації;
Кужельний Андрій Володимирович – депутат міської ради;
Дадашева Тетяна Григорівна – представник громадськості;
Міклухо-Маклай Надія Петрівна – депутат обласної ради.Проскуріна Наталія Павлівна голова громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації;

Коваленко Олександр Борисович – голова комітету з питань освіти і науки громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації;

Мултанен Валентина Володимирівна – директор комунального закладу «Чернігівський науково - методичний центр охорони культурної спадщини» Чернігівської обласної ради;

Волощук Руслан Олександрович – депутат Деснянської районної ради у м.Чернігові;

Петрова Тамара Іванівна – перший заступник голови Громадської ради при облдержадміністрації;

Карпенко Юрій Олександрович – завідувач кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, доцент, кандидат наук;
Седячко Валентина Миколаївна – керівник комітету з питань екології та природних ресурсів Громадської ради при облдержадміністрації;
Дадашева Тетяна Григорівна – представник громадськості;
Міклухо-Маклай Надія Петрівна – депутат обласної ради.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка