Рішення Аудиторської палати України від 28. 02. 2013 р. №265/9 робоча програма постійного удосконалення професійних знань аудиторів з темиСкачати 205.35 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір205.35 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 28.02.2013 р. № 265/9


РОБОЧА ПРОГРАМА

ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ

АУДИТОРІВ З ТЕМИ
«Завдання з незалежної перевірки податкової звітності на прикладі декларації з податку на прибуток»

Київ – 2013


Укладач:

Гаєвська Н.І., член Аудиторської палати України, голова Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики.
Рецензенти:
Кузуб О.А., кандидат фізико-математичних наук, член Аудиторської палати України, голова Комісії АПУ з стандартів та практики аудиту;
Величко О.Г., кандидат економічних наук, радник Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
ВСТУП
Завдання з незалежної перевірки податкової звітності (завдання з податкового аудиту) – це завдання з перевірки уповноваженою суб’єктом господарювання аудиторською фірмою показників податкової звітності такого суб'єкта господарювання (платника податків) з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність вимогам податкового законодавства України в усіх суттєвих аспектах.

Метою завдання з податкового аудиту є підвищення довіри користувачів податкової звітності, а також надання впевненості керівництву суб’єкта господарювання, який уповноважив аудиторську фірму здійснити податковий аудит такої звітності, щодо її відповідності податковому законодавству України. Її досягають через висловлення уповноваженою аудиторською фірмою думки про те, чи складена податкова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до податкового законодавства України.

Предметом завдання з податкового аудиту є податкові декларації та розрахунки, які віднесені до податкової звітності відповідно до глави 2 розділу II Податкового кодексу України та складаються і подаються платником податків до органів Державної податкової служби України за період, визначений договором між платником податків та уповноваженою аудиторською фірмою, щодо всіх податків та зборів, обов’язковість нарахування і сплати яких покладено на цього платника податків.

Виконуючи завдання з податкового аудиту, аудитор, насамперед, керується Міжнародними стандартами завдань, а саме Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», Концептуальною основою завдань з надання впевненості, а також податковим законодавством України.

Завдання з податкового аудиту виконується як завдання з підтвердження відповідності вимогам податкового законодавства податкової звітності.

Враховуючи податкову політику України, її спрямованість на скорочення неефективних податкових перевірок платників податків, організацію ефективного адміністрування податків, притаманні податковому законодавству часті зміни, сформований попит на аудиторські послуги з податкового аудиту, можна констатувати, що удосконалення професійних знань аудиторів з питань податкового аудиту є актуальним на сучасному етапі розвитку аудиту в Україні.Предметом цієї теми є методика і методологія процесу незалежної аудиторської перевірки відповідності чинному законодавству України показників податкової декларації з податку на прибуток.

Мета удосконалення знань з теми – підвищення професійного рівня сертифікованих аудиторів України, набуття необхідних теоретичних знань з методологічних засад і методів, а також отримання практичних навичок проведення незалежної аудиторської перевірки податкових декларацій суб’єктів господарювання на прикладі декларації з податку на прибуток. Це матиме значну практичну користь для підвищення професійного рівня аудиторів і поліпшення якості надання аудиторських послуг. Крім того, сприятиме подальшій взаємодії платників податків, аудиторів і податкових органів у сфері адміністрування податків та зборів, забезпеченні виконання платниками податків положень Податкового кодексу України.

Завдання, пов’язані з практичною реалізацією мети теми, такі:

 • вивчення законодавчих норм з питань оподаткування та Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості з метою їх використання для систематизації й стандартизації процедур, які виконуватимуть аудитори для отримання достатньої впевненості в тому, що податкова звітність суб’єктів господарювання у всіх суттєвих аспектах відповідає податковому законодавству;

 • вивчення стандартних вимог до дотримання аудиторами певних положень професійної етики під час виконання завдання з податкового аудиту;

 • вивчення специфіки предмета та критеріїв для завдань з надання впевненості з податкового аудиту;

 • вивчення особливості організації контролю якості під час виконання завдань з надання впевненості з податкового аудиту;

 • отримання практичних навиків планування та виконання завдань з надання впевненості з податкового аудиту.

Аудитори повинні знати:

 • предмет та критерії завдання з податкового аудиту;

 • етичні вимоги при виконанні завдання з перевірки податкової звітності;

 • політики і процедури контролю якості, які є доречними для завдання з податкового аудиту в контексті Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги»
  та Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»;

 • політики та процедури аудиторської фірми щодо прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом і виконання конкретних завдань;

 • основні умови завдання з податкового аудиту та порядок їх узгодження з клієнтом;

 • теоретичні засади планування завдання з податкового аудиту;

 • теоретичні засади виконання та документування процесу податкового аудиту, в тому числі застосування вибірки;

 • процес узагальнення доказів, їх аналіз та обґрунтування висновків у звіті за наслідками виконання завдання.

Аудитори повинні вміти:

 • оцінити належність застосованих критеріїв для оцінки предмета завдання з податкового аудиту за такими характеристиками, як доречність, повнота, достовірність, нейтральність, зрозумілість;

 • здійснити оцінку суттєвості та вжити заходів для усунення специфічних загроз порушення етичних принципів;

 • ідентифікувати необхідні процедури для проведення контролю якості конкретного завдання з податкового аудиту;

 • обґрунтовувати можливість прийняття або відмову від прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом у завданні з податкового аудиту;

 • складати лист-зобов’язання та/або договір з податкового аудиту;

 • розробити загальну стратегію та скласти план завдання;

 • оцінити ризики аудитора при виконанні завдання з податкового аудиту;

 • складати робочі документи з різних питань виконання завдання, в тому числі з документування отримання аудиторських доказів;

 • обґрунтовувати та формулювати висновки в звіті із завдання.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

№ з/п

Назва розділу теми

Очна форма

Дистанційна форма

Разом

Лекції

Практи- чні заняття

К

СРА

К

СРА

1

Мета, предмет і критерії завдання з податкового аудиту

2

21

1

2

2

Етичні вимоги при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

2

1

1
2

1

4

3

Контроль якості при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

4

2

2

1

2

2

4

4

Прийняття першого завдання з податкового аудиту та подальше продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з податкового аудиту

2

1

1

1

1

2

6

5

Планування завдання з податкового аудиту

4

2

2

1

3

2

6

6

Виконання завдання з податкового аудиту

16

8

8

2

8

3

18

7

Документування в завданні з податкового аудиту

4

2

2
2

2

6

8

Складання та надання звіту із завдання з податкового аудиту

4

2

2

1

1

1

4

9

Тестування (40 тестів)

2
2
Разом

40

20

20

6

20

14

50

Примітка:

К – консультації.

СРА– самостійні роботи аудиторів.ЗМІСТ ТЕМИ

Тема 1. Мета, предмет і критерії завдання з податкового аудиту

Тип завдання з податкового аудиту, його предмет та застосовувані критерії. Оцінка належності критеріїв за такими характеристиками, як доречність, повнота, достовірність, нейтральність, зрозумілість. Тристоронні відносини у завданні з податкового аудиту [1; 2; 3; 4; 5].Тема 2. Етичні вимоги при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

Фундаментальні етичні принципи Кодексу етики, застосовні до обставин, в яких діє уповноважена аудиторська фірма. Виявлення, здійснення оцінки й усунення загроз у порушенні етичних принципів чи зменшення їх до прийнятного рівня через застосування відповідних застережних заходів. Вимоги незалежності під час виконання завдання з податкового аудиту. Оцінки значущості загроз незалежності. Приклади оцінки значущості загроз незалежності та визначення доречних щодо них застережних заходів під час прийняття й виконання завдань з податкового аудиту [1;6].Тема 3. Контроль якості при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

Політики і процедури контролю якості, які є доречними для завдання з податкового аудиту. Приклади політик і процедур з проведення контролю якості завдання з податкового аудиту. Моніторинг та перегляд політик і процедур контролю якості. Розгляд скарг і звинувачень на аудиторські фірми з боку відповідних податкових органів [1; 4; 6].Тема 4. Прийняття першого завдання з податкового аудиту та подальше продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з податкового аудиту

Політика та процедури аудиторської фірми щодо прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом і виконання конкретних завдань з податкового аудиту. Оцінка рівня компетентності персоналу аудиторської фірми, часу та ресурсів для прийняття нового завдання від нового чи існуючого клієнта. Джерела інформації для дослідження питання чесності клієнта, оцінки ділової репутації його власників і керівництва. Оцінка можливості дотримання етичних вимог, документування результатів оцінки прийнятності предмета завдання і належності критеріїв та висновку щодо можливості прийняття завдання. Наслідки відмови від прийняття нового завдання або відмови від виконання завдання та від продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з податкового аудиту [1; 4; 5; 6].Тема 5. Планування завдання з податкового аудиту.

Розробка загальної стратегії та оцінка ризиків суттєвих викривлень податкової звітності. Структура та зміст загальної стратегії. Складання докладного плану завдання. Характер (опис) аудиторських процедур, які виконує група із завдання, термін їх виконання й обсяг. Приклад докладного плану (програми) податкового аудиту з податку на прибуток. Оцінка аудиторського ризику при виконанні завдання з податкового аудиту. Плановий рівень суттєвості. Призначення групи із завдання. Взаємодія з третіми сторонами. Документація з планування [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].Тема 6. Виконання завдання з податкового аудиту.

Процедури отримання доказів. Аудиторська вибірка та інші вибіркові процедури. Операції з пов’язаними особами. Пояснення відповідальної сторони. Консультування із складних та спірних питань. Оцінка викривлень податкової звітності, виявлених під час виконання завдання. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналу платника податків [1; 4; 6].Тема 7. Документування в завданні з податкового аудиту

Мета документації із завдання. Формат, зміст і обсяг документації із завдання. Формування остаточного файла та зберігання документації [1; 4; 6; 7].Тема 8. Складання та надання звіту з завдання з податкового аудиту

Формат та зміст звіту із завдання з податкового аудиту. Інша інформація й пояснення у звіті. Підстава для модифікації думки аудитора. Підстава для відмови від виконання завдання. Процедура надання звіту платнику податків. Інша відповідальність при наданні звітів і розгляд спірних питань. Подальша відповідальність аудиторів. Питання зовнішнього контролю якості [1; 2; 6]


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п

Перелік питань

Разом

Лекції

Практичні заняття

1

Мета, предмет та критерії завдання з податкового аудиту

2

2
1.1

Тип завдання з податкового аудиту, його предмет і застосовувані критерії. Оцінка належності критеріїв

1

1
1.2

Тристоронні відносини у завданні з податкового аудиту

1

1
2

Етичні вимоги при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

2

1

1

2.1

Фундаментальні етичні принципи Кодексу етики, застосовні в завданнях з податкового аудиту

1

1
2.2

Вимоги незалежності під час виконання завдання з податкового аудиту

1
1

3

Контроль якості при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

4

2

2

3.1

Політики і процедури контролю якості, які є доречними для завдання з податкового аудиту

2

1

1

3.2

Моніторинг та перегляд політик і процедур контролю якості. Розгляд скарг і звинувачень на аудиторські фірми з боку відповідних податкових органів

2

1

1

4

Прийняття першого завдання з податкового аудиту та подальше продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з податкового аудиту

2

1

1

4.1

Політика та процедури аудиторської фірми щодо прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом і виконання конкретних завдань з податкового аудиту

1

1
4.2

Узгодження умов завдання з податкового аудиту

1
1

5

Планування завдання з податкового аудиту

4

2

2

5.1

Розробка загальної стратегії та оцінка ризиків суттєвих викривлень податкової звітності

1

1
5.2

Складання докладного плану завдання

1
1

5.3

Оцінка аудиторського ризику при виконанні завдання з податкового аудиту. Плановий рівень суттєвості

1
1

5.4

Призначення групи із завдання. Взаємодія з третіми сторонами. Документація з планування

1

1
6

Виконання завдання з податкового аудиту

16

8

8

6.1

Процедури отримання доказів

8

3

5

6.2

Аудиторська вибірка та інші вибіркові процедури

2

1

1

6.3

Операції з пов’язаними особами. Пояснення відповідальної сторони

2

1

1

6.4

Консультування із складних та спірних питань. Оцінка викривлень податкової звітності, виявлених під час виконання завдання

2

2
6.5

Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналу платника податків

2

1

1

7

Документування в завданні з податкового аудиту

4

2

2

7.1

Мета документації із завдання. Формат, зміст і обсяг документації із завдання

2

1

1

7.2

Формування остаточного файла та зберігання документації

2

1

1

8

Складання та надання звіту із завдання з податкового аудиту

4

2

2

8.1

Формат та зміст звіту із завдання з податкового аудиту. Інша інформація й пояснення у звіті

2

1

1

8.2

Підстава для модифікації думки аудитора. Підстава для відмови від виконання завдання

1
1

8.3

Процедура надання звіту платнику податків. Інша відповідальність при наданні звітів та розгляд спірних питань. Подальша відповідальність аудиторів. Питання зовнішнього контролю якості

1

1
9

Тестування

2
2
Разом

40

21

19

Лекції та практичні заняття проводяться відповідно до спеціально розробленого навчально-методичного посібника, який складається із законодавчих документів, результатів науково-дослідної роботи автора програми, практичних прикладів, ситуаційних завдань і тестів до кожної теми програми. При проведенні занять для аудиторів за цією темою використовуються такі методи: 1. Лекція. 2. Бесіда. 3. Семінар. 4. Ділові та рольові ігри. 5. Практичні ситуації.САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ

№ з/п

Назва розділу теми

Очна форма

Дистанційна форма

Самостійна робота

Самостійна робота

1

Мета, предмет і критерії завдання з податкового аудиту

1

2

2

Етичні вимоги при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

2

4

3

Контроль якості при виконанні завдання з перевірки податкової звітності

2

4

4

Прийняття першого завдання з податкового аудиту та подальше продовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з податкового аудиту

1

6

5

Планування завдання з податкового аудиту

3

6

6

Виконання завдання з податкового аудиту

8

18

7

Документування в завданні з податкового аудиту

2

6

8

Складання та надання звіту із завдання з податкового аудиту

1

4

Разом

20

50

Самостійна робота аудиторів у рамках вивчення цієї програми включає: • опрацювання прослуханого лекційного матеріалу;

 • додаткове вивчення нормативних документів та науково-методичної літератури з основного та додаткового списку;

 • вирішення практичних завдань та підготовка до наступних занять;

 • систематика вивченого матеріалу перед контрольним тестуванням.


КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Консультація – форма заняття, при якій аудитор отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультативна робота з даної теми здійснюються в усній формі в дні проведення лекційних та практичних занять, та з використанням електронної пошти між заняттями.СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ

Під час проведення очних занять за результатами кожної теми здійснюється проміжне тестування з наступним розглядом та поясненням правильних відповідей.

Під час проведення дистанційних занять за результатами кожної теми аудитори відповідають на тести в електронному форматі та отримують результати тестування з поясненнями від консультанта в встановлені строки та у формі, що відповідає порядку проведення дистанційних занять.

Остаточне оцінювання знань та практичних навичок аудиторів здійснюється через контрольне тестування, яке проводиться відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого АПУ.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2010 року: у 2-х т. – Київ: Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України. – 2010. –1251 с.

 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755–VI – [Електронний ресурс] – Режим доступу: / http:zakon.rada.gov.ua/

 3. Генеральна угода про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою України та Державною податковою службою України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/ files/temp/ 1482009298.pdf.

 4. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація / О. А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.

 5. Редько О.Ю. Аудит. Довідник керівника/ О.Ю. Редько. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 59 с.

 6. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»», затв. рішенням Аудиторської палати України 27.09.2007 р. № 182/4. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www .apu.com.ua/kontrol-yakosti.

 7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» від 28.09.2011 р. № 1213, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 р. за № 1215/19953 (із змінами).База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка