Річний план роботи психолога з обдарованими учнями на 2015-2016 навчальний рік Практичний психолог Пономаренко О. МСкачати 140.35 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір140.35 Kb.


,,ЗАТВЕРДЖЕНО”

Директор Малоданилівського ліцею

________________ С. П. Катасонова ,,_____”_________2015 р.
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи психолога

з обдарованими учнями
на 2015-2016 навчальний рік

Практичний психолог

Пономаренко О.М

смт. Мала Данилівка

2015 рік
ВСТУП
Річний план роботи психолога спирається на ,,Положення про психологічну службу у системі освіти України” від 3.05.99 р. № 127, ,,Національна програма Освіта. Україна ХХІ сторіччя”, ,,Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти”, ,,Кодекс етики практичного психолога”, ,,Методичних рекомендацій по плануванню роботи психологічної служби в системі освіти” та інші нормативні документи, які розповідають про планування роботи психологічної служби.

Актуальність даної теми обумовлена сучасними вимогами пропонованими до сучасної школи, а саме потребою в створенні умов для повноцінного розвитку потенційних можливостей кожної дитину. Даний план потрібний для розвитку особистості, здатної адаптуватися до умов навколишнього життя й нести соціальну відповідальність за свої вчинки.

У плані використані наступні терміни:

Обдарована дитина - це дитина, яка виділяється яскравими, очевидн досягненнями, що іноді видаються (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому або іншому виді діяльності.

Обдарованість - ця системн якість, що розвивається протягом життя, психіки, яке визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності в порівнянні з іншими людьми.

Актуальна обдарованість - це психологічна характеристика дитини з такою готівкою (уже досягнутими) показниками психічного розвитку, які проявляються в більш високому рівні виконання діяльності в конкретній предметній області в порівнянні з віковою й соціальною нормою. У цьому випадку, безумовно, мова йде не тільки про навчальну, а про широкий спектр різних видів діяльності.
Потенційна обдарованість - це психологічна характеристика дитини, яка має лише певні психічні можливості (потенціал) для високих досягнень у тому або іншому виді діяльності, але не може реалізувати свої можливості в цей момент часу в силу їх функціональної недостатності. Розвиток цього потенціалу може стримуватися рядом несприятливих причин (важкими сімейними обставинами, недостатньою мотивацією, низьким рівнем саморегуляції, відсутністю необхідного освітнього середовища.
Явна обдарованість проявляється в діяльності дитини досить яскраво й чітко (як би "сама по собі"), у тому числі й при несприятливих умовах. Досягнення дитини настільки очевидні, що його обдарованість не викликає сумніву.

Схована обдарованість проявляється в діяльності дитини в менш вираженій, замаскованій формі. Внаслідок цього з'являється небезпека помилкових висновків про відсутність обдарованості такої дитину. Його можуть віднести до числа "безперспективних" і позбавити допомоги й підтримки, необхідної для розвитку його здатностей.
Робоча типологія дитячої обдарованості, прийнята за основу при розробці плану й короткий опис ознак дітей, що ставляться до тієї або іншій групі:

1. Діти, обдаровані в пізнавальній діяльності - цю групу дітей ми умовно розділили на дві підгрупи: академічно обдаровані діти й інтелектуально обдаровані діти.

2. Соціально обдаровані діти - лідери, діти, здатні в спілкуванні з однолітками брати на себе роль керівника, організатора, командира.

3. Художньо-естетичні обдаровані діти - діти з високим рівнем творчих здібностей, заснованих на комбінації високого рівня розвитку логічного (або конвергентного) мислення й творчого мислення.

4. Спортивно й фізично обдаровані діти - діти, що мають високий рівень фізичної підготовки, що відрізняються гарним здоров'ям, активністю й витривалістю спортивні нормативи, що виконують, на дуже високому рівні (спортивна або рухова обдарованість).

Психолого-педагогічний супровід у ліцеї спрямований на забезпечення формування інтелектуального потенціалу учнів шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей і надання їм психолого-педагогічної підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Аналітична частина річного плану складена на основі підсумкових документів роботи даного навчального закладу та результатів роботи психологічної служби ліцею.

На кінець 2015 навчального року в Малоданилівському ліцеї налічувалось 19 класів, 461 учень:

1-х класів – 2 (45 учнів)

2-х класів – 2 (52 учня)

3-х класів – 2 (56 учнів)

4-х класів – 2 (48 учнів)

5-х класів – 2 (52 учня)

6-х класів – 2 (51 учень)

7-х класів – 2 (40 учнів)

8-х класів – 2 (43 учня)

9-х класів – 1 (32 учня)

10-х класів – 1 (24 учня)

11-х класів – 1 (18 учнів)

Викладання всіх предметів в ліцеї здійснюється українською мовою. Учні 10 та 11 класу навчалися за природничо-математичним напрямом, біолого-хімічним профілем навчання.

Навчальну діяльність у ліцеї здійснювали 34 педагога.

У цьому навчальному році учні нашого ліцею брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, МАН.

Діяльність педагогічного колективу ліцею спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей

У 2014-2015 навчальному році в Малоданилівському ліцеї проводилась широка психолого-педагогічна робота спрямована на діагностичне дослідження індивідуально-психологічних рис учнів, комплексні тести на виявлення індексу обдарованості, проведення розвивальної та корекційної роботи з цього напрямку, індивідуальні консультації всіх учасників навчального процесу, створення ситуації співпраці з вчителями ліцею.

В квітні проводився тиждень психології в ліцеї, який стимулював пізнавальну активність учнів, відповідальність, пошук способів конструктивної взаємодії з усіма учасниками навчального процесу.

Стенд психологічної служби ліцею вчасно поповняється потрібною та цікавою інформацією для батьків, учителів та учнів.1.2. На протязі 2013-2014 н.р. була проведена наступна психодіагностична робота:

1.2.1. Комплексне дослідження схильності до обдарованості учнів 6-х класів.Використані методики Б.К.Пашнєва «Анкета вивчення мотивів навчальної діяльності», «Опитувальник вивчення рівня пізнавальної активності учнів», «Шкала прогресивних матриць» Дж.Равена, «Короткий тест творчого мислення» П.Торренса, «Опитувальник особистісної схильності до творчості» Г.Девіса вказують, що рівні схильності до обдарованості: високий – 33%, середній – 42%, низький – 25%.

За результатами діагностики схильності до обдарованості учнів, були проведені відповідні психолого–педагогічні заходи: • Провели індивідуальні бесіди з батьками учнів з схильністю до обдарованості, дали рекомендації батькам, щодо спілкування з дітьми вдома, психологічної підтримки дитини, розвитку їх здібностей.

 • Надали практичні рекомендації вчителям по роботі з обдарованими учнями.

 • Провели тренінгові заняття «Формування адекватної «Я»-концепції у обдарованих підлітків».

1.2.2. Проводила з учителями лекцію «Обдарованість та її розвиток і підтримка», лекція «Стресостійкість: засоби допомоги собі», лекція «Вплив комп'ютерних ігор на психіку дитини», лекція «Вікові кризи людини», виступ на РМО вчителів молодших класів «Формування компетентнісного навчання молодших школярів», виступ на ШМО вчителів початкових класів «Обдарованість – явище динамічне».

Було оновлено шкільний банк обдарованої молоді. Розроблено пам’ятку для учнів з психологічними порадами щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, МАН, ЗНО.ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА

Важливим завданням системи утвору є "формування професійної еліти, виявлення й підтримка найбільш обдарованих, талановитих дітей і молоді".


Мета: створення умов для надання системної підтримки обдарованим дітям, їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Завдання:

 1. Підвищення рівня психолого-педагогічного, методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

 2. Проведення диференціальної діагностики, спрямованої на виявлення обдарованих дітей.

 3. Розвиток самосвідомості дітей, широкого і поглибленого розуміння своїх здібностей і можливостей, формування ціннісного ставлення до себе і свого таланту.

 4. Сприяти навчанню і формуванню соціально-психологічних навичок уміння встановлювати і підтримувати стосунки з навколишніми, розуміти свої почуття й переживання у конструктивному спілкуванні.

 5. Формувати у оточуючих адекватне уявлення про особливості обдарованої дитини і позитивного їх сприйняття.

 6. Визначення основних методів роботи з обдарованими дітьми.

 7. Забезпечення скоординованої діяльності педагогічного, учнівського, батьківського колективів з розвитку обдарованих дітей.

Шляхи реалізації:

 1. Підібрати й запровадити сучасні діагностичні методики виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей.

 2. Створити банк даних «Обдаровані та здібні діти школи».

 3. Виявлення форм і методів організації роботи з дітьми з високим рівнем задатків і здібностей.

 4. Організація індивідуальної роботи з учнями, які мають високий рівень задатків та здібностей.

 5. Сприяти залученню обдарованої молоді до науково-дослідницької, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді.

 6. Розробка рекомендацій для педагогів «Умови успішної роботи з обдарованим учнем».

 7. Розробка рекомендацій для батьків «Якщо ваша дитина обдарована».ІІІ. ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА
Зміст

Термін


З ким проводиться

Виконання

Організаційно-функціональне й науково-методичне забезпечення

1

Продовжити комплектування кабінету психолога відповідною літературою щодо роботи з обдарованими дітьми

Протягом року

-
2

Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, що працюють із обдарованими дітьми, через проблемні й навчальні семінари

Протягом року

-
3

Вивчення психолого-педагогічної літератури по питанню "Критерії відбору педагогічних кадрів для роботи з обдарованими дітьми"

Протягом року

-
4

Складання рекомендацій учителям предметникам, класним керівникам для подальшого розвитку обдарованих дітей:

формування психолого-фізіологічної стійкості обдарованих дітей, профілактики стресів, розумових емоційних та інших перевантажень під час навчання;організації диференційованої, індивідуальної роботи з обдарованими учнями.

Протягом року

-
5

Розробка алгоритмів, пам'яток для обдарованих дітей, способів ведення самостійної науково-дослідної діяльності.

Вересень-Листопад

-
Психолого-педагогічна – діагностика


1

Психологічна діагностика комплексного дослідження обдарованости учнів за допомогою методик Б.К.Пашнева "Анкета вивчення мотивів навчальної діяльності", "Опитувач вивчення рівня пізнавальної активності учнів", "Шкала прогресивних матриць" Дж.Равена, "Короткий тест творчого мислення" П.Торренса й "Опитувач особистісної схильності до творчості" Г.Девіса.

Вересень-Листопад

6 клас
2

Співбесіди з батьками учнів, схильних до обдарованості, виявлених у ході діагностичного етапу.

Листопад-Грудень

Батьки


3

Відвідування уроків, конкурсних заходів з метою спостереження за обдарованими, здібними дітьми.


Протягом року

6-11 клас
4

Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей

Березень

9 клас

Банк даних

1

Складання й ведення банку схильних до обдарованості

Вересень-Листопад

6-11 клас
Просвітницька й консультативна робота

1

Провести проблемний психолого-педагогічний семінар з проблем роботи з обдарованими дітьми: «Вплив на психіку дитини та її індивідуальні можливості"

Жовтень- Листопад

Педагоги
2

Майданчик для батьків "Моя дитина особлива»

Листопад -Грудень

Батьки
3

Виступ на педраді: рекомендації по роботі з обдарованими учнями (МАН)

Згідно плану ліцею

Педагоги
4

На тижні психології оформити шкільну виставку «У кожній дитині сонце»

Травень4

Індивідуальні консультації (по запиту)

Протягом року

Батьки

5

Індивідуальні консультації з учителями-предметниками «Врахування індивідуальних особливостей у роботі з обдарованими дітьми» (по запиту)

Протягом року

Педагоги

6

Індивідуальні консультації з дітьми схильними до обдарованості за результатами проведених діагностик
Учні схильні до

обдарованості


Навчання обдарованих дітей


1

Психологічна підготовка учнів до районих, обласних олімпіад, конкурсів, МАН.

Протягом року

Учні схильні до обдарованості
2

Організація тренінгових занять із обдарованими дітьми по навчанню їх навичкам підтримки психологічної стабільності й психорегуляции, творчого саморозвитку.

Протягом року

Учні схильні до обдарованості
3

Тренінг формування адекватної "Я"-концепції у обдарованих підлітків


Протягом року

Учні схильні до обдарованості
4

Оформлення інформаційних стендів для допитливих учнівПротягом року

Учні

Виховання обдарованих дітей


1

Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдарована дитина у моєму класі".

Протягом року

Класні керівники, медсестра
2

Виступи на батьківських зборах:

 • «Обдарована дитина»;

 • «Кожна дитина талановита»;

 • «Підтримка обдарованої дитини».

Протягом року

БатькиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка