Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікСторінка1/11
Дата конвертації12.11.2016
Розмір2.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор


Гомболевський С.Є.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2014

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"

2. Організаційно-правова форма

Державне підприємство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20572069

4. Місцезнаходження

08307, Київська обл., м.Бориспiль

5. Міжміський код, телефон та факс

044-281-74-83, 044-281-72-65

6. Електронна поштова адреса

g.podstrielova@kbp.aero


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень. Цiннi папери України
30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Пiдприємство не приймало участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що дана посада на Пiдприємствi не передбачена. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Пiдприємство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Пiдприємство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Пiдприємство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що облiгацiї Пiдприємства не забезпеченi. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27 не надається, тому що Пiдприємсто не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, тому що Пiдприємство не є акцiонерним товариством. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку Пiдприємством не складалась. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй.ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 0990153. Дата проведення державної реєстрації

23.03.19934. Територія (область)

Київська обл.5. Статутний капітал (грн)

5565210006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100


7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4882

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.23 - Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту

46.17 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту10. Органи управління підприємства

ДП МА "БОРИСПIЛЬ" є державним комерцiйним пiдприємством цивiльної авiацiї, яке засноване на державнiй власностi та входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України, яке є Уповноваженим органом управлiння.Уповноважений орган управлiння затверджує Статут аеропорту, призначає та звiльняє Генерального директора, головного бухгалтера.За погодженням Уповноваженого органу управлiння:- Пiдприємство володiє, користується та розпоряджається майном Аеропорту, що належить йому на правi вiдання, вчиняючи щодо такого майна будь-якi дiї, що не суперечать законодавству;Пiдприємство матиме право безоплатно передавати належне йому майно iншим юридичним особам чи громадянам, крiм випадкiв, передбачених законом;- Пiдприємство може добровiльно вiдмовлятися вiд права постiйного користування земельною дiлянкою (її часткою);Лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управлiння:- Пiдприємство матиме право вiдчужувати майновi об'єкти, що належать до основних фондiв;-Пiдприємство матиме право вiддавати в заставу, спiльну дiяльнiсть, концесiю, управлiння, оренду майновi об'єкти, що належать до основних фондiв, здавати в оренду цiлiснi майновi комплекси структурних одиниць та пiдроздiлiв Аеропорту;Пiдприємство матиме право списувати з балансу не повнiстю амортизованих основних фондiв, а також проводити прискорену амортизацiю основних засобiв;Уповноважений орган управлiння розробляє стратегiю розвитку Аеропорту, згiдно якої Пiдприємство планує свою дiяльнiсть (злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення).За рiшенням Уповноваженого органу управлiння здiйснюється лiквiдацiя та реорганiзацiя (злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення).Уповноважений орган управлiння у разi лiквiдацiї Пiдприємства створює лiквiдацiйну комiсiю, до якої входять представники Уповноваженого органу управлiння та Аеропорту,затверджує лiквiдацiйний баланс.Iншi органи управлiння (ревiзiйна комiсiя, наглядова рада тощо) вiдсутнi11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя Публiчне АТ "Державний експортно-iмпортний банк України"

2) МФО банку

380333

3) Поточний рахунок26002014334648

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

UKREXIMBANK

5) МФО банку380333

6) Поточний рахунок26002014334648
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Придбання, зберiгання, використання наркотичних засобiв (списку 1 таблицi II та списку 1 таблицi III), психотропних речовин (списку 2 таблицi II та списку 2 таблицi III), прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речов

АЕ № 190156

27.12.2012

Державна служба з контролю за наркотиками

27.12.2017

Опис

Державна служба з контролю за наркотиками

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв

АГ № 506425

10.03.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України
Опис

Строк дiї необмежений з 10.03.2011р. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

АВ № 501839

30.12.2009

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

30.12.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

Користування радiочастотним ресурсом України

АВ № 613851

05.05.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

04.05.2017

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати

Виробництво теплової енергiї

АВ № 600546

14.08.2012

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

14.08.2017

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї, Лiцензii планується поновлювати

Користування радiочастотним ресурсом України

АД № 032751

08.06.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

07.06.2017

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати

Надання послуг з охорони власностi та громадян

АЕ № 184916

22.01.2013

Мiнiстерство Внутрiшнiх Справ України
Опис

Строк дiї необмежений з 22.01.2013р. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.

Надання послуг телефонного зв'язку

АВ № 303378

09.12.2003

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку Україн

09.12.2018

Опис

Лiцензiя на право надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. Київ та Київської областi вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв), затверджених спiльним наказом Держпiдприємництва України та Держкомзв'язку України вiд 13.02.2001р. № 33/16 i зареєстрованих в Мiн'юстi України 05.03.2001р. № 194/5385, видана Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

АВ № 421655

12.09.2008

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України

12.09.2013

Опис

Лiцензiя на право надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м.Київ та Київськiй обл. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

Медична практика

АВ № 471473

15.06.2009

Мiнiстерство охорони здоров'я України

15.06.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами

АВ № 600547

14.08.2012

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

14.08.2017

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

Постачання теплової енергiї

АВ № 600548

14.08.2012

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

14.08.2017

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати

Послуги з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ № 591516

12.10.2011

Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi Мiнiстерства транспорту та зв'язку України
Опис

Строк дiї необмежений з 12.10.2011р. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.

На перевезення радiоактивних матерiалiв

АА № 000901

31.08.2011

Державна iнспекцiя ядерного регулювання України

31.08.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

На користування радiочастотним ресурсом України

АЕ № 286179

12.02.2014

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

07.06.2017

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

На користування радiочастотним ресурсом України

АЕ № 269026

09.07.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

08.07.2018

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати

На використання джерел iонiзуючого випромiнювання

АА № 000726

19.04.2012

Пiвнiчна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Державної iнспекцiї ядерного регулювання України

18.03.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

На право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

АЕ № 362053

31.10.2013

Головне управлiння Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України

30.10.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

На право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

АЕ № 362422

15.11.2013

Головне управлiння Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України

14.11.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

На право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами

АЕ № 362054

31.10.2013

Головне управлiння Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України

30.10.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

На право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами

АЕ № 362423

15.11.2013

Головне управлiння Мiндоходiв у Київськiй областi управлiння контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Мiнiстерства доходiв i зборiв України

14.11.2014

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка